Sepetim (0) Toplam: 0,00
%35
Anayasa Hukukuna Giriş 27.Baskı

Anayasa Hukukuna Giriş 27.Baskı

Liste Fiyatı : 55,00
İndirimli Fiyat : 35,75
Kazancınız : 19,25
Taksitli fiyat : 6 x 6,38
9786053277071
838592
Anayasa Hukukuna Giriş 27.Baskı
Anayasa Hukukuna Giriş 27.Baskı
35.75
Birinci Kısım
ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
Bölüm 1
ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI
I. Anayasalar
II. Anayasa Mahkemesi Kararları
III. Bilimsel Eserler
IV. Kaynak Tarama

Bölüm 2
ANAYASA HUKUKU KAVRAMI
1. "Anayasa" Terimi
2. "Anayasa Hukuku" Terimi
3. Anayasa Hukukunun Tanımı
4. Anayasa Hukukunun Konusu
5. Anayasa Hukuku ile Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişki
6. Hukukun Diğer Dallarının Anayasallaşması
7. Anayasa Hukukunun Kısımları

Bölüm 3
ANAYASA KAVRAMI
I. Anayasa Kavramının Tanımı
II. Anayasa Türleri
A. Yazılı Anayasa-Yazısız Anayasa Ayrımı
B. Yumuşak Anayasa-Katı Anayasa Ayrımı
III. Anayasacılık Hareketleri

Bölüm 4
KURUCU İKTİDAR
I. Aslî Kurucu İktidar
A. Aslî Kurucu İktidarın Ortaya Çıkış Halleri
B. Aslî Kurucu İktidarın Sahibi
C. Aslî Kurucu İktidarın Özellikleri
D. Aslî Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasa Yapma Usûlleri
1. Monokratik Usûller
2. Demokratik Usûller
II. Tali Kurucu İktidar
A. Tali Kurucu İktidarın Gerekliliği
B. Tali Kurucu İktidarın Sahibi
C. Tali Kurucu İktidarın Özellikleri
D. Tali Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasayı Değiştirme Usûlleri

Bölüm 5
DEVL ET KAVRAMI
I. Devletin Unsurları: Millet, Ülke, Egemenlik
A. İnsan Topluluğu: Millet
B. Devletin Toprak Unsuru: Ülke
C. Devletin İktidar Unsuru: Egemenlik
II. Devletin Kökeni Hakkında Teoriler

Bölüm 6
DEVL ET ŞEKİLL ERİ I : MONARŞİ VE CUMHURİYET
I. Monarşi
A. Saltanat Haklarının Sınırlanmasına Göre Monarşi Çeşitleri
B. Hükümdarın Tahta Geçiş Biçimine Göre Monarşi Çeşitleri
II. Cumhuriyet

Bölüm 7
DEVL ET ŞEKİLL ERİ I I : ÜNİTER DEVLET-BİL EŞİK DEVLET
I. Üniter Devlet
A. Tanım
B. Üniter Devletin İdari Teşkilatı
II. Bileşik Devlet
A. Devlet Birlikleri
B. Devlet Toplulukları

Bölüm 8
HÜKÛMET SİSTEML ERİ
I. Kuvvetler Ayrılığı Teorisi
A. Locke
B. Montesquieu
II. Kuvvetler Birliği Sistemleri
A. Yürütme Organında Birleşme
B. Yasama Organında Birleşme: Meclis Hükümeti
III. Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri
A. Sert Kuvvetler Ayrılığı: Başkanlık Sistemi
B. Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı: Parlâmenter Sistem

Bölüm 9
DEMOKRASİ
I. Demokrasi Teorileri
A. Normatif Demokrasi Teorisi
B. Ampirik Demokrasi Teorisi
II. Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri
A. Doğrudan Demokrasi
B. Temsilî Demokrasi
D. Yarı-Doğrudan Demokrasi

Bölüm 10
SEÇİMLER
I. Oy Hakkı
A. Oy Hakkının Şartları
B. Oy Hakkının İlkeleri
II. Seçim Sistemleri
A. Çoğunluk Sistemi
B. Nispî Temsil Sistemi

Bölüm 11
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
I. Kavramlar
II. Hürriyetçi Anlayış: "Hürriyet Asıldır"
III. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması: Jellinek'in Üçlüsü
IV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasında Sistemler
V. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
VI. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
A. İç Koruma
B. Uluslararası Koruma

Bölüm 12
KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ : ANAYASA YARGISI
I. Genel Olarak
II. Anayasa Mahkemelerinin Yapıları
III. Anayasa Yargısı Modelleri
IV. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Türleri
V. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları
VI. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Sonuçları

İkinci Kısım
TÜRK ANAYASA HUKUKU
Bölüm 13
OSMANLI ANAYASAL GELİŞMEL ERİ
I. Sened-i İttifak (1808)
II. Tanzimat Fermanı (1839)
III. Islahat Fermanı (1856)
IV. Kanun-u Esasî: Birinci Meşrutiyet (1876
A. Temel İlkeler
B. Temel Hak ve Hürriyetler
C. Devletin Temel Organları
V. 1909 Kanun-u Esasî Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)

Bölüm 14
CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASAL GEL İŞMELERİ
I. 1921 Anayasası
II. 1924 Anayasası
III. 1961 Anayasası
A. Olaylar
B. 1961 Anayasasının Hükümleri
C. 1961 Anayasasının Uygulanması
IV. 1982 Anayasasının Hazırlanması................................................................................ 190

Bölüm 15
TEMEL İ LKELER
I. Cumhuriyetçilik İlkesi
II. Üniter Devlet İlkesi
III. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi
IV. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
V. Demokratik Devlet İlkesi
VI. Lâik Devlet İlkesi
VII. Sosyal Devlet İlkesi
VIII. Hukuk Devleti
IX. Eşitlik İlkesi
X. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkeler

Bölüm 16
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
I. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Sınıflandırması
II. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Konusundaki Temel Yaklaşımı
III. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi
IV. Olağanüstü Hâl Rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi

Bölüm 17
TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİ
I. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
II. Seçimlerin Başlangıcı
III. Seçimlerin Geriye Bırakılması
IV. Ara Seçimler
V. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi
VI. Seçmen Olabilmenin Şartları (Seçme Yeterliliği)
VII. Seçim İlkeleri
VIII. Seçim Çevreleri
IX. Adaylık
X. Seçim Sistemi

Bölüm 18
TBMM ÜYELERİNİN HUKUKÎ STATÜSÜ
I. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması
II. Milletvekilliğinin Sona Ermesi
III. Milletvekilliğinin Düşmesi
IV. Milletin Temsili İlkesi
V. Andiçme
VI. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler
VII. Yasama Bağışıklıkları
A. Yasama Sorumsuzluğu
B. Yasama Dokunulmazlığı
VIII. Milletvekillerinin Malî Statüsü

Bölüm 19
TBMM'NİN İÇ YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZ ENİ
I. İçtüzük
II. TBMM'nin İç Yapısı
III. TBMM'nin Çalışma Düzeni
X ANAYASA HUKUKUNA Gİ Rİ Ş

Bölüm 20
TBMM'NİN GÖREV VE YETKİL ERİ
Yasama Yetkisinin Özellikleri
I. Kanun Koymak
A. Öneri, 258; B. Görüşme, 259; C. Kabul, 260; D. Yayım, 260; E Yürürlük
II. Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları Denetlemek
A. Yazılı Soru
B. Genel Görüşme
C. Meclis Araştırması
D. Meclis Soruşturması
III. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarılarını Görüşmek ve Kabul Etmek
IV. Para Basılmasına Karar Vermek
V. Savaş İlânına Karar Vermek
VI. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak
VII. Genel ve Özel Af İlânına Karar Vermek
VIII. TBMM'nin Diğer Görev ve Yetkileri

Bölüm 21
HÜKÛMET SİSTEMİNİN NİTEL İĞİ
I. 28 Ağustos 2014'ten Önce: Saf Parlâmenter Hükûmet Sistemi
II. 28 Ağustos 2014 ile 9 Temmuz 2018 Arasında: Teorik Olarak "Yarı-Başkanlık
Sistemi", Gerçekte Bir "Fiilî Başkanlık Sistemi
III. 9 Temmuz 2018'den Sonra: Türü Kendine Özgü Bir Hükûmet Sistemi

Bölüm 22
CUMHURBAŞKANI
I. Cumhurbaşkanının Seçimi
A. Seçimlerin Yenilenmesi Hâlleri
B. Seçilme Yeterliliği
C. cumhurbaşkanını Seçme ve Aday Gösterme Yetkisi
D. Seçim Usûlü
II. Cumhurbaşkanının Görev Süresi ve Görevini Sona Erdiren Hâller
A. Görev Süresi
C. Cumhurbaşkanlığı Görevini Sona Erdiren Haller
III. Cumhurbaşkanına Vekâlet
IV. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri
V. Cumhurbaşkanının İşlemleri
A. Cumhurbaşkanının Bireysel İşlemleri: Cumhurbaşkanı Kararları
B. Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri
VI. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu
A. Cumhurbaşkanının Siyasî Sorumluluğu
B. Cumhurbaşkanının Cezaî Sorumluluğu
C. Cumhurbaşkanının Hukukî Sorumluluğu
VII. Cumhurbaşkanlığı İdarî Teşkilatı
VIII. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar
A. Statüleri
B. Atanmaları ve Göreve başlamaları
C. Görevlerinin Sona ermesi
D. Görev Ve Yetkileri
E. Sorumlulukları
IX. Devlet Denetleme Kurulu

Bölüm 23
YÜRÜTME ORGANININ DÜZ ENLEYİCİ İŞL EML ERİ
I. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Niteliği
A. Kanuna Dayanma: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin
"Secundum Legem" Niteliği
B. Kanuna Aykırı Olmama: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma
Yetkisinin "Intra Legem" Niteliği
II. Yürütme Organının Düzenleme Alanı
Yürütme Organının Bir "Mahfuz Düzenleme Alanı" Var mı
III. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem)
A. Yetki Unsuru
B. Konu Unsuru
C. Usûl ve Şekil Unsuru
D. Denetim Unsuru
E. Hukukî Gücü
IV. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
A. Yetki Unsuru…328; B. Sebep Unsuru…328; C. Usûl ve Şekil Unsuru
D. Konu Unsuru…329; E. Süre Unsuru…331; F. Yer Unsuru…331; G. Denetim Unsuru
V. Yönetmelikler
VI. Yürütme Organının Diğer düzenleyici İşlemleri: "Adsız Düzenleyici İşlemler"
VII. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan yürütme organının Düzenleyici İşlemleri
A. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK'ler
B. Tüzükler
C. Bakanlar Kurulu veya Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler

Bölüm 24
OLAĞANÜSTÜ HÂL YÖNETİM USÛLÜ
I. Olağanüstü Hâl İlân Kararı
A. Sebep
B. Yetki (Kişi, Yer ve Süre Bakımından)
C. Usûl ve Şekil
D. Konu
E. Amaç
F. Yargısal Denetim
II. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları
A. Tabiî Afet Veya Tehlikeli Salgın Hastalık Veya Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle
İlân Edilen Olağanüstü Hâllerde Vatandaşlar İçin Para, Mal Ve Çalışma
Yükümlülükleri Getirilebilir
B. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması Kısmen veya Tamamen Durdurulabilir
C. Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarılabilir
III. Olağanüstü Hâlin Uygulanması
IV. Olağanüstü Hâlin Sona Ermesi

Bölüm 25
YARGI ORGANI
I. Yargı Yetkisinin Tanımı ve Özellikleri
A. Bağımsızlık
B. Kesin Hüküm Verme
II. Türkiye'de Yargı Kolları
A. Anayasa Yargısı
B. Adlî Yargı
C. İdarî Yargı
D. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık mahkemesi
III. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler
A. Tabiî (Kanunî) Hâkim İlkesi
B. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi
C. Hâkimlik Teminatı
IV. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)

Bölüm 27
ANAYASA YARGISI
I. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu (Üyeler)
II. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
III. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Normlar
IV. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Olmayan Normlar ve İşlemler
V. Anayasa Mahkemesinin Denetiminin Kapsamı
A. Şekil Bakımından Denetim
B. Esas Bakımından Denetim
VI. Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim Yolları)
A. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)
B. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu
C. Bireysel Başvuru Yolu
Vıı. Anayasa Mahkemesi Kararları
Vııı. Anayasa Mahkemesinin İç Yapısı, Çalışma ve Yargılama Usûlü
A. Yapısı
B. Çalışma Usûlü

Bölüm 28
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
I. Teklif
II. Görüşme
III. Karar
IV. Onay
V. Halkoylaması
VI. Anayasa Değişikliği Sürecinde Cumhurbaşkanının Yetkileri
VII. Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi SorunuEtiket;
Anayasa Hukukuna Giriş Kemal Gözler Ekin Yayınevi 9786053277071
Kemal Gözler Anayasa Hukukuna Giriş Ekin Yayınevi 9786053277071
Kemal Gözler
Kemal Gözler kitapları
Anayasa Hukukuna Giriş
Ekin Yayınevi
9786053277071
Hukuk Kitapları
Hukuk
Anayasa Hukuku
Kitap • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • Birinci Kısım
   ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
   Bölüm 1
   ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI
   I. Anayasalar
   II. Anayasa Mahkemesi Kararları
   III. Bilimsel Eserler
   IV. Kaynak Tarama

   Bölüm 2
   ANAYASA HUKUKU KAVRAMI
   1. "Anayasa" Terimi
   2. "Anayasa Hukuku" Terimi
   3. Anayasa Hukukunun Tanımı
   4. Anayasa Hukukunun Konusu
   5. Anayasa Hukuku ile Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişki
   6. Hukukun Diğer Dallarının Anayasallaşması
   7. Anayasa Hukukunun Kısımları

   Bölüm 3
   ANAYASA KAVRAMI
   I. Anayasa Kavramının Tanımı
   II. Anayasa Türleri
   A. Yazılı Anayasa-Yazısız Anayasa Ayrımı
   B. Yumuşak Anayasa-Katı Anayasa Ayrımı
   III. Anayasacılık Hareketleri

   Bölüm 4
   KURUCU İKTİDAR
   I. Aslî Kurucu İktidar
   A. Aslî Kurucu İktidarın Ortaya Çıkış Halleri
   B. Aslî Kurucu İktidarın Sahibi
   C. Aslî Kurucu İktidarın Özellikleri
   D. Aslî Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasa Yapma Usûlleri
   1. Monokratik Usûller
   2. Demokratik Usûller
   II. Tali Kurucu İktidar
   A. Tali Kurucu İktidarın Gerekliliği
   B. Tali Kurucu İktidarın Sahibi
   C. Tali Kurucu İktidarın Özellikleri
   D. Tali Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasayı Değiştirme Usûlleri

   Bölüm 5
   DEVL ET KAVRAMI
   I. Devletin Unsurları: Millet, Ülke, Egemenlik
   A. İnsan Topluluğu: Millet
   B. Devletin Toprak Unsuru: Ülke
   C. Devletin İktidar Unsuru: Egemenlik
   II. Devletin Kökeni Hakkında Teoriler

   Bölüm 6
   DEVL ET ŞEKİLL ERİ I : MONARŞİ VE CUMHURİYET
   I. Monarşi
   A. Saltanat Haklarının Sınırlanmasına Göre Monarşi Çeşitleri
   B. Hükümdarın Tahta Geçiş Biçimine Göre Monarşi Çeşitleri
   II. Cumhuriyet

   Bölüm 7
   DEVL ET ŞEKİLL ERİ I I : ÜNİTER DEVLET-BİL EŞİK DEVLET
   I. Üniter Devlet
   A. Tanım
   B. Üniter Devletin İdari Teşkilatı
   II. Bileşik Devlet
   A. Devlet Birlikleri
   B. Devlet Toplulukları

   Bölüm 8
   HÜKÛMET SİSTEML ERİ
   I. Kuvvetler Ayrılığı Teorisi
   A. Locke
   B. Montesquieu
   II. Kuvvetler Birliği Sistemleri
   A. Yürütme Organında Birleşme
   B. Yasama Organında Birleşme: Meclis Hükümeti
   III. Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri
   A. Sert Kuvvetler Ayrılığı: Başkanlık Sistemi
   B. Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı: Parlâmenter Sistem

   Bölüm 9
   DEMOKRASİ
   I. Demokrasi Teorileri
   A. Normatif Demokrasi Teorisi
   B. Ampirik Demokrasi Teorisi
   II. Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri
   A. Doğrudan Demokrasi
   B. Temsilî Demokrasi
   D. Yarı-Doğrudan Demokrasi

   Bölüm 10
   SEÇİMLER
   I. Oy Hakkı
   A. Oy Hakkının Şartları
   B. Oy Hakkının İlkeleri
   II. Seçim Sistemleri
   A. Çoğunluk Sistemi
   B. Nispî Temsil Sistemi

   Bölüm 11
   TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
   I. Kavramlar
   II. Hürriyetçi Anlayış: "Hürriyet Asıldır"
   III. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması: Jellinek'in Üçlüsü
   IV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasında Sistemler
   V. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
   VI. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
   A. İç Koruma
   B. Uluslararası Koruma

   Bölüm 12
   KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ : ANAYASA YARGISI
   I. Genel Olarak
   II. Anayasa Mahkemelerinin Yapıları
   III. Anayasa Yargısı Modelleri
   IV. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Türleri
   V. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları
   VI. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Sonuçları

   İkinci Kısım
   TÜRK ANAYASA HUKUKU
   Bölüm 13
   OSMANLI ANAYASAL GELİŞMEL ERİ
   I. Sened-i İttifak (1808)
   II. Tanzimat Fermanı (1839)
   III. Islahat Fermanı (1856)
   IV. Kanun-u Esasî: Birinci Meşrutiyet (1876
   A. Temel İlkeler
   B. Temel Hak ve Hürriyetler
   C. Devletin Temel Organları
   V. 1909 Kanun-u Esasî Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)

   Bölüm 14
   CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASAL GEL İŞMELERİ
   I. 1921 Anayasası
   II. 1924 Anayasası
   III. 1961 Anayasası
   A. Olaylar
   B. 1961 Anayasasının Hükümleri
   C. 1961 Anayasasının Uygulanması
   IV. 1982 Anayasasının Hazırlanması................................................................................ 190

   Bölüm 15
   TEMEL İ LKELER
   I. Cumhuriyetçilik İlkesi
   II. Üniter Devlet İlkesi
   III. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi
   IV. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
   V. Demokratik Devlet İlkesi
   VI. Lâik Devlet İlkesi
   VII. Sosyal Devlet İlkesi
   VIII. Hukuk Devleti
   IX. Eşitlik İlkesi
   X. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkeler

   Bölüm 16
   TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
   I. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Sınıflandırması
   II. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Konusundaki Temel Yaklaşımı
   III. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi
   IV. Olağanüstü Hâl Rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi

   Bölüm 17
   TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİ
   I. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
   II. Seçimlerin Başlangıcı
   III. Seçimlerin Geriye Bırakılması
   IV. Ara Seçimler
   V. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi
   VI. Seçmen Olabilmenin Şartları (Seçme Yeterliliği)
   VII. Seçim İlkeleri
   VIII. Seçim Çevreleri
   IX. Adaylık
   X. Seçim Sistemi

   Bölüm 18
   TBMM ÜYELERİNİN HUKUKÎ STATÜSÜ
   I. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması
   II. Milletvekilliğinin Sona Ermesi
   III. Milletvekilliğinin Düşmesi
   IV. Milletin Temsili İlkesi
   V. Andiçme
   VI. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler
   VII. Yasama Bağışıklıkları
   A. Yasama Sorumsuzluğu
   B. Yasama Dokunulmazlığı
   VIII. Milletvekillerinin Malî Statüsü

   Bölüm 19
   TBMM'NİN İÇ YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZ ENİ
   I. İçtüzük
   II. TBMM'nin İç Yapısı
   III. TBMM'nin Çalışma Düzeni
   X ANAYASA HUKUKUNA Gİ Rİ Ş

   Bölüm 20
   TBMM'NİN GÖREV VE YETKİL ERİ
   Yasama Yetkisinin Özellikleri
   I. Kanun Koymak
   A. Öneri, 258; B. Görüşme, 259; C. Kabul, 260; D. Yayım, 260; E Yürürlük
   II. Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları Denetlemek
   A. Yazılı Soru
   B. Genel Görüşme
   C. Meclis Araştırması
   D. Meclis Soruşturması
   III. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarılarını Görüşmek ve Kabul Etmek
   IV. Para Basılmasına Karar Vermek
   V. Savaş İlânına Karar Vermek
   VI. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak
   VII. Genel ve Özel Af İlânına Karar Vermek
   VIII. TBMM'nin Diğer Görev ve Yetkileri

   Bölüm 21
   HÜKÛMET SİSTEMİNİN NİTEL İĞİ
   I. 28 Ağustos 2014'ten Önce: Saf Parlâmenter Hükûmet Sistemi
   II. 28 Ağustos 2014 ile 9 Temmuz 2018 Arasında: Teorik Olarak "Yarı-Başkanlık
   Sistemi", Gerçekte Bir "Fiilî Başkanlık Sistemi
   III. 9 Temmuz 2018'den Sonra: Türü Kendine Özgü Bir Hükûmet Sistemi

   Bölüm 22
   CUMHURBAŞKANI
   I. Cumhurbaşkanının Seçimi
   A. Seçimlerin Yenilenmesi Hâlleri
   B. Seçilme Yeterliliği
   C. cumhurbaşkanını Seçme ve Aday Gösterme Yetkisi
   D. Seçim Usûlü
   II. Cumhurbaşkanının Görev Süresi ve Görevini Sona Erdiren Hâller
   A. Görev Süresi
   C. Cumhurbaşkanlığı Görevini Sona Erdiren Haller
   III. Cumhurbaşkanına Vekâlet
   IV. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri
   V. Cumhurbaşkanının İşlemleri
   A. Cumhurbaşkanının Bireysel İşlemleri: Cumhurbaşkanı Kararları
   B. Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri
   VI. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu
   A. Cumhurbaşkanının Siyasî Sorumluluğu
   B. Cumhurbaşkanının Cezaî Sorumluluğu
   C. Cumhurbaşkanının Hukukî Sorumluluğu
   VII. Cumhurbaşkanlığı İdarî Teşkilatı
   VIII. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar
   A. Statüleri
   B. Atanmaları ve Göreve başlamaları
   C. Görevlerinin Sona ermesi
   D. Görev Ve Yetkileri
   E. Sorumlulukları
   IX. Devlet Denetleme Kurulu

   Bölüm 23
   YÜRÜTME ORGANININ DÜZ ENLEYİCİ İŞL EML ERİ
   I. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Niteliği
   A. Kanuna Dayanma: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin
   "Secundum Legem" Niteliği
   B. Kanuna Aykırı Olmama: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma
   Yetkisinin "Intra Legem" Niteliği
   II. Yürütme Organının Düzenleme Alanı
   Yürütme Organının Bir "Mahfuz Düzenleme Alanı" Var mı
   III. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem)
   A. Yetki Unsuru
   B. Konu Unsuru
   C. Usûl ve Şekil Unsuru
   D. Denetim Unsuru
   E. Hukukî Gücü
   IV. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
   A. Yetki Unsuru…328; B. Sebep Unsuru…328; C. Usûl ve Şekil Unsuru
   D. Konu Unsuru…329; E. Süre Unsuru…331; F. Yer Unsuru…331; G. Denetim Unsuru
   V. Yönetmelikler
   VI. Yürütme Organının Diğer düzenleyici İşlemleri: "Adsız Düzenleyici İşlemler"
   VII. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan yürütme organının Düzenleyici İşlemleri
   A. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK'ler
   B. Tüzükler
   C. Bakanlar Kurulu veya Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler

   Bölüm 24
   OLAĞANÜSTÜ HÂL YÖNETİM USÛLÜ
   I. Olağanüstü Hâl İlân Kararı
   A. Sebep
   B. Yetki (Kişi, Yer ve Süre Bakımından)
   C. Usûl ve Şekil
   D. Konu
   E. Amaç
   F. Yargısal Denetim
   II. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları
   A. Tabiî Afet Veya Tehlikeli Salgın Hastalık Veya Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle
   İlân Edilen Olağanüstü Hâllerde Vatandaşlar İçin Para, Mal Ve Çalışma
   Yükümlülükleri Getirilebilir
   B. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması Kısmen veya Tamamen Durdurulabilir
   C. Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarılabilir
   III. Olağanüstü Hâlin Uygulanması
   IV. Olağanüstü Hâlin Sona Ermesi

   Bölüm 25
   YARGI ORGANI
   I. Yargı Yetkisinin Tanımı ve Özellikleri
   A. Bağımsızlık
   B. Kesin Hüküm Verme
   II. Türkiye'de Yargı Kolları
   A. Anayasa Yargısı
   B. Adlî Yargı
   C. İdarî Yargı
   D. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık mahkemesi
   III. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler
   A. Tabiî (Kanunî) Hâkim İlkesi
   B. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi
   C. Hâkimlik Teminatı
   IV. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)

   Bölüm 27
   ANAYASA YARGISI
   I. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu (Üyeler)
   II. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
   III. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Normlar
   IV. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Olmayan Normlar ve İşlemler
   V. Anayasa Mahkemesinin Denetiminin Kapsamı
   A. Şekil Bakımından Denetim
   B. Esas Bakımından Denetim
   VI. Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim Yolları)
   A. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)
   B. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu
   C. Bireysel Başvuru Yolu
   Vıı. Anayasa Mahkemesi Kararları
   Vııı. Anayasa Mahkemesinin İç Yapısı, Çalışma ve Yargılama Usûlü
   A. Yapısı
   B. Çalışma Usûlü

   Bölüm 28
   ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
   I. Teklif
   II. Görüşme
   III. Karar
   IV. Onay
   V. Halkoylaması
   VI. Anayasa Değişikliği Sürecinde Cumhurbaşkanının Yetkileri
   VII. Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi Sorunu   Etiket;
   Anayasa Hukukuna Giriş Kemal Gözler Ekin Yayınevi 9786053277071
   Kemal Gözler Anayasa Hukukuna Giriş Ekin Yayınevi 9786053277071
   Kemal Gözler
   Kemal Gözler kitapları
   Anayasa Hukukuna Giriş
   Ekin Yayınevi
   9786053277071
   Hukuk Kitapları
   Hukuk
   Anayasa Hukuku
   Kitap   Stok Kodu
   :
   9786053277071
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   408
   Baskı Sayısı
   :
   27
   Basım Tarihi
   :
   Ağustos 2018
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,75   
   35,75   
   2
   18,23   
   36,47   
   3
   12,39   
   37,18   
   4
   9,47   
   37,90   
   5
   7,72   
   38,61   
   6
   6,55   
   39,33   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,75   
   35,75   
   2
   18,05   
   36,11   
   3
   12,27   
   36,82   
   4
   9,30   
   37,18   
   5
   7,58   
   37,90   
   6
   6,38   
   38,25   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,75   
   35,75   
   2
   18,05   
   36,11   
   3
   12,27   
   36,82   
   4
   9,30   
   37,18   
   5
   7,58   
   37,90   
   6
   6,38   
   38,25   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,75   
   35,75   
   2
   18,05   
   36,11   
   3
   12,27   
   36,82   
   4
   9,30   
   37,18   
   5
   7,58   
   37,90   
   6
   6,38   
   38,25   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,75   
   35,75   
   2
   18,05   
   36,11   
   3
   12,27   
   36,82   
   4
   9,30   
   37,18   
   5
   7,58   
   37,90   
   6
   6,38   
   38,25   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kemal Gözler

Kemal Gözler, 1983 yılında Biga Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde kamu hukuku anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini 1990'da tamamladı. Daha sonra Fransa'ya giderek Bordeaux Üniversitesi hukuk, siyâsî, iktisâdî ve idârî bilimler fakültesinde, kamu hukuku üzerine 1990-92 arasında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1995'te de aynı üniversiteden doktora çalışmasını tamamlayarak "hukuk doktoru" ünvânını aldı.

Kemal Gözler, 1988 yılından 1997'e kadar Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde, genel kamu hukuku dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Fransa dönüşü, 1997’de Uludağ Üniversitesi iktisadî ve idarî bilimler fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2000'de doçent olduktan sonra 2004 yılına kadar Bursa'da görev yaptı. 2004 yılında Koç Üniversitesi hukuk fakültesine doçent kadrosu ile geçti. 2007 yılında profesör ünvânı ile yeniden Uludağ Üniversitesi hukuk fakültesinde anayasa hukuku dalında ders verdi ve 2016'da emekli oldu.

Kemal Gözler, 1999 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği'nden "genç sosyal bilimciler birincilik ödülü"nü kazandı. 2001 yılında, ODTÜ Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın "araştırma teşvik ödülü"ne lâyık görüldü. Ayrıca 2009 yılında, 2008 tarihli idare hukuku kitabının 7. baskısı, 2009 TÜBA üniversite ders kitapları telif ödülünü kazandı. Kemal Gözler'in anayasa hukuku, idare hukuku üzerine ve Lofça Pomakları hakkında yayınlanmış çalışmaları vardır.

Kapat