Sepetim (0) Toplam: 0,00
%8
Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin İfasına Katı

Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin İfasına Katı

Liste Fiyatı : 140,00
İndirimli Fiyat : 128,80
Kazancınız : 11,20
9786050504309
612196
Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin İfasına Katı
Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin İfasına Katı
Yetkin Hukuk Yayınları
128.80
İÇİNDEKİLER
TAKDİM VE TEŞEKKÜR7
ÖNSÖZ9
İÇİNDEKİLER11
KISALTMALAR
GİRİŞ
KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI,
TARİHİ GELİŞİMİ VE DÜZENLENİŞ BİÇİMİ İLE
TEMEL KAVRAMLAR
I.KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE
SINIRLANDIRILMASI
A.Konunun Takdimi
B.Konunun Önemi
C.Konunun Sınırlandırılması
II. KONUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE DÜZENLENİŞ
BİÇİMİ
A. İşsahibinin Edimin İfasına Katılımının Tarihi Gelişimi
1.Roma Hukukunda İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
2.İslam Hukukunda İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
3.Alman Hukukunda İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
B.İşsahibinin Edimin İfasına Katılımının Düzenleniş Biçimi
III.KONUYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
A.Eser Sözleşmesi Kavramı
1.Tanım ve Unsurları
2.Eser Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerden Farkı
3.Eser Sözleşmesi ve İnşaat Sözleşmesi İlişkisi
B.Eser Sözleşmesinde Alacaklı Kavramı
C.Eser Sözleşmesinde İşsahibi Kavramı
D.Eser Sözleşmesinde Yüklenici Kavramı
BİRİNCİ BÖLÜM
ALACAKLININ EDİMİN İFASINA KATILIMI,
KATILIM BİÇİMLERİ VE KATILIMIN HUKUKİ NİTELİĞİ
I.ALACAKLININ EDİMİN İFASINA KATILIMI
A.Alacaklının Edimin İfasına Katılımı Kavramı
B.Alacaklının Edimin İfasına Katılımına
İhtiyaç Duyulan Haller
C.Alacaklının Edimin İfasına Katılımına
İhtiyaç Duyulmayan Haller
II.ALACAKLININ EDİMİN İFASINA KATILIM BİÇİMLERİ
A.Genel Olarak
B.Edimin İfasından Önce Alacaklının Edimin
İfasına Katılımı
C.Edimin İfası Sırasında Alacaklının Edimin
İfasına Katılımı
D.Edimin İfasından Sonra Alacaklının Katılım Faaliyetleri
III.ALACAKLININ EDİMİN İFASINA KATILIMININ
HUKUKİ NİTELİĞİ
A.Genel Olarak
B.Külfet Kavramı ve Alacaklının Edimin İfasına
Katılımının Külfet Olarak Değerlendirilmesi
1.Külfet Kavramı
2.Yükümlülük Kavramından Farkı
3.Külfet Çeşitleri
4.Klasik Görüş: Alacaklının Edimin İfasına Katılımının Külfet Olarak Değerlendirilmesi Gerektiğine
İlişkin Görüşler
a.Alman Doktrininde Klasik Görüş
b.İsviçre Doktrininde Klasik Görüş
c.Türk Doktrininde Klasik Görüş
C.Yükümlülük Kavramı ve Alacaklının Edimin İfasına Katılımının Yükümlülük Olarak Değerlendirilmesi
1.Yükümlülük Kavramı
2.Yükümlülük Çeşitleri
a.Asli Yükümlülükler (Edim Yükümlülükleri)
b.Yan Yükümlülükler
3.Modern Görüş: Alacaklının Edimin İfasına Katılımının Yükümlülük Olarak Değerlendirilmesi Gerektiğine
İlişkin Görüşler
a.Alman Doktrininde Modern Görüş
b.Türk Doktrininde Modern Görüş
D.Karma Görüş: Alacaklının Edimin İfasına Katılımının Somut Olayın Özellikleri Uyarınca Nitelendirilmesi Gerektiğine İlişkin Görüşler
1.Alman Doktrininde Karma Görüş
2.İsviçre Doktrininde Karma Görüş
3.Türk Doktrininde Karma Görüş
E.Kanaatimiz
İKİNCİ BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA KATILIMI, KATILIMIN UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ VE İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA KATILIMINI ÖNGÖREN ÖNEMLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER
I.ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞSAHİBİNİN
EDİMİN İFASINA KATILIMI
A.Eser Sözleşmesinin Özellikleri
B.Eser Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Açısından
Ani Edimli Sözleşme ve Sürekli Borç İlişkisi
Doğuran Sözleşme Ayrımı ve Önemi
1.Eser Sözleşmesini Ani Edimli Sözleşme Olarak Nitelendiren Görüş
2.Eser Sözleşmesini Sürekli Borç İlişkisi Doğuran
Sözleşme Olarak Nitelendiren Görüş
3.Karma Görüş
4.Sonuç
C.Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin
İfasına Katılımı Kavramı
D.İnşaat Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin
İfasına Katılımı ve Önemi
II.UYGULAMADA SIKÇA KARŞILAŞILAN
İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA KATILIM
FAALİYETLERİ
A.Yükleniciyi İfaya Çağırma
B.Eserin Meydana Getirilmesi için Gerekli İdari ve
Hukuki İzinlerin Alınması
C.İmar Durumuna ve Sözleşmeye Uygun Plan-Projelerin Çizdirilmesi ve Bunların Teslimi
D.Birden Fazla Yüklenici Çalıştırılması Halinde
Yükleniciler Arasındaki Koordinasyonun Sağlanması
E.Edim Sonucunun (Eserin) Somutlaştırılmasına ve
Eserin Meydana Getirilmesine (İşin Yürütülmesine)
İlişkin Yükleniciye Talimat Verilmesi
F.Gerektiğinde Yükleniciye Vekâletname Verilmesi
G.Yükleniciye Malzeme Sağlama veya Malzemenin Seçimi
H.Arsanın İnşaata Elverişli ve Ayıpsız Olarak
Yükleniciye Teslimi ve Yüklenicinin Arsaya
Girişini Sağlama
I.Yüklenici Tarafından Sözleşmeye Uygun Olarak
Sunulan Edimin (Eserin) Kabulü
III.İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA KATILIMINI
ÖNGÖREN ÖNEMLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER
A.Alman Hukukunda Yer Alan İlgili Düzenlemeler
1.Alman Medeni Kanunu (BGB) Çerçevesinde
İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
a.İşsahibinin Katılımı (BGB § 642)
b.Katılıma Aykırılık Halinde Yüklenicinin
Fesih Hakkı (BGB § 643)
c.İşsahibinin Sorumluluğu (BGB § 645)
d.İşsahibinin Tazminat Karşılığı Fesih Hakkı
(BGB § 648)
2.Alman İnşaat Hukukunda İhale ve Sözleşmelere
Uygulanan Düzenleme (VOB/B) Çerçevesinde
İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
B.Türk/İsviçre Hukukunda Yer Alan İlgili Düzenlemeler
1.Yapım İşleri Genel Şartnamesi Çerçevesinde
İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
2.SIA-Norm 118 Çerçevesinde İşsahibinin Edimin
İfasına Katılımı
C.Uluslararası Hukuki Metinlerde Yer Alan İlgili
Düzenlemeler
1. FIDIC Kuralları Çerçevesinde İşsahibinin
Edimin İfasına Katılımı
2.Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri (PECL) Çerçevesinde İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
3.Uluslararası Ticari Sözleşmelere İlişkin
UNIDROIT İlkeleri Çerçevesinde İşsahibinin
Edimin İfasına Katılımı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA HİÇ VEYA GEREĞİ GİBİ KATILMAMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE YÜKLENİCİNİN EK SÜRE TALEP ETME HAKKI
I.İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA HİÇ
KATILMAMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI
A.İşsahibinin Edimin İfasına İmkânsızlık Sebebiyle
Katılmaması
1.İşsahibinin Edimin İfasına Kusursuz İfa İmkânsızlığı Sebebiyle Katılmaması
2.İşsahibinin Edimin İfasına Kusurlu İfa İmkânsızlığı Sebebiyle Katılmaması
B.Hüküm ve Sonuçları
1.Sözleşmenin Sona Ermesi
2.Yüklenicinin Tazminat Hakkı
a.İfa İmkânsızlığının Ortaya Çıkmasında
İşsahibinin Kusurunun Bulunmaması Halinde
Tazminat Hakkı
b.İfa İmkânsızlığının Ortaya Çıkmasında
İşsahibinin Kusurunun Bulunması Halinde
Tazminat Hakkı
II.İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA GEREĞİ GİBİ
KATILMAMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI
A.İşsahibinin Edimin İfasına Geç Katılımının
Hüküm ve Sonuçları
1.Alacaklı Temerrüdü
a.İşsahibinin Alacaklı Temerrüdüne Düşme Şartları
aa.Edimin İfası Muaccel veya İfa Kabiliyetine
Sahip Olmalı ve Mümkün Olmalı
bb.Yüklenici, Edimi İşsahibine Gereği Gibi
Sunmuş Olmalı
cc.İşsahibi, Haklı Bir Neden Olmaksızın
İfaya Katılmaktan veya Sunulan Edimi
Kabulden Kaçınmış Olmalı
b.Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları
aa.Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenmeyen Sonuçlar
bb.Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen
Sonuçlar
aaa.Borçlunun Borç Konusu
Şeyi Tevdi Hakkı

bbb.Borçlunun Borç Konusu Şeyi
Satma Hakkı

ccc.Borçlunun Sözleşmeden Dönme
Hakkı

c.Türk Borçlar Kanunu'nda Alacaklı Temerrüdüne Bağlanan Sonuçların Eser Sözleşmesine
Uygulanması
2.Bazı Hallerde Borçlunun Temerrüdü
a.Kanuni Düzenlemelerin Varlığı Halinde
Katılım Faaliyetlerinin Yükümlülüğe Dönüşmesi
b.Sözleşmenin Yorumlanması Neticesinde
Katılım Faaliyetlerinin Yükümlülüğe Dönüşmesi
c.Dürüstlük Kuralı Gereği Katılım Faaliyetlerinin Yükümlülüğe Dönüşmesi
d.Yüklenicinin Korunmaya Değer Menfaatinin
Bulunması Halinde Katılım Faaliyetlerinin
Yükümlülüğe Dönüşmesi
B.İşsahibinin Edimin İfasına Katılımında Kötü (Ayıplı) İfa
1.Katılımın Ayıplı İfası Sebebiyle Eserde
Ayıp Meydana Gelmesi Halinde Hüküm ve
Sonuçlar
a.İşsahibinin Talimatına Uyulması Sebebiyle
Eserde Ayıp Meydana Gelmesi Halinde
Hüküm ve Sonuçlar
b.İşsahibi Tarafından Sağlanan Malzemenin
Ayıplı İfası Sebebiyle Eserde Ayıp Meydana
Gelmesi Halinde Hüküm ve Sonuçlar
2.Katılımın Ayıplı İfası Sebebiyle Eserin Yok Olması
Halinde Hüküm ve Sonuçlar
a.İşsahibinden Kaynaklanan Sebeplerden Dolayı
Eserin Yok Olması
b.Eserin Yok Olmasının Hüküm ve Sonuçları
aa.Edim ve Bedel Hasarı Dağılımı
bb.Sözleşmenin Kural Olarak Sona Ermemesi
cc.Yüklenicinin Tazminat Hakkı
III.İŞSAHİBİNDEN KAYNAKLANAN NEDENLERLE
YÜKLENİCİNİN EK SÜRE TALEP HAKKI
A.Genel Olarak
B.Yüklenicinin Ek Süre Talep Hakkını Kullanmasını
Haklı Gösteren Durumlar
1.İşsahibinin Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi
Halinde Yüklenicinin Ek Süre Talep Hakkı
2.İşsahibinden Kaynaklanan Sebeplerden Dolayı
İş Değişikliği Yapılması Halinde Yüklenicinin
Ek Süre Talep Hakkı
3.İşsahibinin Etki Alanında Beklenmedik
Bir Olayın Meydana Gelmesi Halinde Yüklenicinin
Ek Süre Talep Hakkı
C.Yükleniciye Ek Süre Talep Hakkı Tanıyan Önemli
Hukuki Düzenlemeler
SONUÇ
KAYNAKLAR287
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   TAKDİM VE TEŞEKKÜR7
   ÖNSÖZ9
   İÇİNDEKİLER11
   KISALTMALAR
   GİRİŞ
   KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI,
   TARİHİ GELİŞİMİ VE DÜZENLENİŞ BİÇİMİ İLE
   TEMEL KAVRAMLAR
   I.KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE
   SINIRLANDIRILMASI
   A.Konunun Takdimi
   B.Konunun Önemi
   C.Konunun Sınırlandırılması
   II. KONUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE DÜZENLENİŞ
   BİÇİMİ
   A. İşsahibinin Edimin İfasına Katılımının Tarihi Gelişimi
   1.Roma Hukukunda İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
   2.İslam Hukukunda İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
   3.Alman Hukukunda İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
   B.İşsahibinin Edimin İfasına Katılımının Düzenleniş Biçimi
   III.KONUYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
   A.Eser Sözleşmesi Kavramı
   1.Tanım ve Unsurları
   2.Eser Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerden Farkı
   3.Eser Sözleşmesi ve İnşaat Sözleşmesi İlişkisi
   B.Eser Sözleşmesinde Alacaklı Kavramı
   C.Eser Sözleşmesinde İşsahibi Kavramı
   D.Eser Sözleşmesinde Yüklenici Kavramı
   BİRİNCİ BÖLÜM
   ALACAKLININ EDİMİN İFASINA KATILIMI,
   KATILIM BİÇİMLERİ VE KATILIMIN HUKUKİ NİTELİĞİ
   I.ALACAKLININ EDİMİN İFASINA KATILIMI
   A.Alacaklının Edimin İfasına Katılımı Kavramı
   B.Alacaklının Edimin İfasına Katılımına
   İhtiyaç Duyulan Haller
   C.Alacaklının Edimin İfasına Katılımına
   İhtiyaç Duyulmayan Haller
   II.ALACAKLININ EDİMİN İFASINA KATILIM BİÇİMLERİ
   A.Genel Olarak
   B.Edimin İfasından Önce Alacaklının Edimin
   İfasına Katılımı
   C.Edimin İfası Sırasında Alacaklının Edimin
   İfasına Katılımı
   D.Edimin İfasından Sonra Alacaklının Katılım Faaliyetleri
   III.ALACAKLININ EDİMİN İFASINA KATILIMININ
   HUKUKİ NİTELİĞİ
   A.Genel Olarak
   B.Külfet Kavramı ve Alacaklının Edimin İfasına
   Katılımının Külfet Olarak Değerlendirilmesi
   1.Külfet Kavramı
   2.Yükümlülük Kavramından Farkı
   3.Külfet Çeşitleri
   4.Klasik Görüş: Alacaklının Edimin İfasına Katılımının Külfet Olarak Değerlendirilmesi Gerektiğine
   İlişkin Görüşler
   a.Alman Doktrininde Klasik Görüş
   b.İsviçre Doktrininde Klasik Görüş
   c.Türk Doktrininde Klasik Görüş
   C.Yükümlülük Kavramı ve Alacaklının Edimin İfasına Katılımının Yükümlülük Olarak Değerlendirilmesi
   1.Yükümlülük Kavramı
   2.Yükümlülük Çeşitleri
   a.Asli Yükümlülükler (Edim Yükümlülükleri)
   b.Yan Yükümlülükler
   3.Modern Görüş: Alacaklının Edimin İfasına Katılımının Yükümlülük Olarak Değerlendirilmesi Gerektiğine
   İlişkin Görüşler
   a.Alman Doktrininde Modern Görüş
   b.Türk Doktrininde Modern Görüş
   D.Karma Görüş: Alacaklının Edimin İfasına Katılımının Somut Olayın Özellikleri Uyarınca Nitelendirilmesi Gerektiğine İlişkin Görüşler
   1.Alman Doktrininde Karma Görüş
   2.İsviçre Doktrininde Karma Görüş
   3.Türk Doktrininde Karma Görüş
   E.Kanaatimiz
   İKİNCİ BÖLÜM
   ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA KATILIMI, KATILIMIN UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ VE İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA KATILIMINI ÖNGÖREN ÖNEMLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER
   I.ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞSAHİBİNİN
   EDİMİN İFASINA KATILIMI
   A.Eser Sözleşmesinin Özellikleri
   B.Eser Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Açısından
   Ani Edimli Sözleşme ve Sürekli Borç İlişkisi
   Doğuran Sözleşme Ayrımı ve Önemi
   1.Eser Sözleşmesini Ani Edimli Sözleşme Olarak Nitelendiren Görüş
   2.Eser Sözleşmesini Sürekli Borç İlişkisi Doğuran
   Sözleşme Olarak Nitelendiren Görüş
   3.Karma Görüş
   4.Sonuç
   C.Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin
   İfasına Katılımı Kavramı
   D.İnşaat Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin
   İfasına Katılımı ve Önemi
   II.UYGULAMADA SIKÇA KARŞILAŞILAN
   İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA KATILIM
   FAALİYETLERİ
   A.Yükleniciyi İfaya Çağırma
   B.Eserin Meydana Getirilmesi için Gerekli İdari ve
   Hukuki İzinlerin Alınması
   C.İmar Durumuna ve Sözleşmeye Uygun Plan-Projelerin Çizdirilmesi ve Bunların Teslimi
   D.Birden Fazla Yüklenici Çalıştırılması Halinde
   Yükleniciler Arasındaki Koordinasyonun Sağlanması
   E.Edim Sonucunun (Eserin) Somutlaştırılmasına ve
   Eserin Meydana Getirilmesine (İşin Yürütülmesine)
   İlişkin Yükleniciye Talimat Verilmesi
   F.Gerektiğinde Yükleniciye Vekâletname Verilmesi
   G.Yükleniciye Malzeme Sağlama veya Malzemenin Seçimi
   H.Arsanın İnşaata Elverişli ve Ayıpsız Olarak
   Yükleniciye Teslimi ve Yüklenicinin Arsaya
   Girişini Sağlama
   I.Yüklenici Tarafından Sözleşmeye Uygun Olarak
   Sunulan Edimin (Eserin) Kabulü
   III.İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA KATILIMINI
   ÖNGÖREN ÖNEMLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER
   A.Alman Hukukunda Yer Alan İlgili Düzenlemeler
   1.Alman Medeni Kanunu (BGB) Çerçevesinde
   İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
   a.İşsahibinin Katılımı (BGB § 642)
   b.Katılıma Aykırılık Halinde Yüklenicinin
   Fesih Hakkı (BGB § 643)
   c.İşsahibinin Sorumluluğu (BGB § 645)
   d.İşsahibinin Tazminat Karşılığı Fesih Hakkı
   (BGB § 648)
   2.Alman İnşaat Hukukunda İhale ve Sözleşmelere
   Uygulanan Düzenleme (VOB/B) Çerçevesinde
   İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
   B.Türk/İsviçre Hukukunda Yer Alan İlgili Düzenlemeler
   1.Yapım İşleri Genel Şartnamesi Çerçevesinde
   İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
   2.SIA-Norm 118 Çerçevesinde İşsahibinin Edimin
   İfasına Katılımı
   C.Uluslararası Hukuki Metinlerde Yer Alan İlgili
   Düzenlemeler
   1. FIDIC Kuralları Çerçevesinde İşsahibinin
   Edimin İfasına Katılımı
   2.Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri (PECL) Çerçevesinde İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı
   3.Uluslararası Ticari Sözleşmelere İlişkin
   UNIDROIT İlkeleri Çerçevesinde İşsahibinin
   Edimin İfasına Katılımı
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA HİÇ VEYA GEREĞİ GİBİ KATILMAMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE YÜKLENİCİNİN EK SÜRE TALEP ETME HAKKI
   I.İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA HİÇ
   KATILMAMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI
   A.İşsahibinin Edimin İfasına İmkânsızlık Sebebiyle
   Katılmaması
   1.İşsahibinin Edimin İfasına Kusursuz İfa İmkânsızlığı Sebebiyle Katılmaması
   2.İşsahibinin Edimin İfasına Kusurlu İfa İmkânsızlığı Sebebiyle Katılmaması
   B.Hüküm ve Sonuçları
   1.Sözleşmenin Sona Ermesi
   2.Yüklenicinin Tazminat Hakkı
   a.İfa İmkânsızlığının Ortaya Çıkmasında
   İşsahibinin Kusurunun Bulunmaması Halinde
   Tazminat Hakkı
   b.İfa İmkânsızlığının Ortaya Çıkmasında
   İşsahibinin Kusurunun Bulunması Halinde
   Tazminat Hakkı
   II.İŞSAHİBİNİN EDİMİN İFASINA GEREĞİ GİBİ
   KATILMAMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI
   A.İşsahibinin Edimin İfasına Geç Katılımının
   Hüküm ve Sonuçları
   1.Alacaklı Temerrüdü
   a.İşsahibinin Alacaklı Temerrüdüne Düşme Şartları
   aa.Edimin İfası Muaccel veya İfa Kabiliyetine
   Sahip Olmalı ve Mümkün Olmalı
   bb.Yüklenici, Edimi İşsahibine Gereği Gibi
   Sunmuş Olmalı
   cc.İşsahibi, Haklı Bir Neden Olmaksızın
   İfaya Katılmaktan veya Sunulan Edimi
   Kabulden Kaçınmış Olmalı
   b.Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları
   aa.Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenmeyen Sonuçlar
   bb.Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen
   Sonuçlar
   aaa.Borçlunun Borç Konusu
   Şeyi Tevdi Hakkı

   bbb.Borçlunun Borç Konusu Şeyi
   Satma Hakkı

   ccc.Borçlunun Sözleşmeden Dönme
   Hakkı

   c.Türk Borçlar Kanunu'nda Alacaklı Temerrüdüne Bağlanan Sonuçların Eser Sözleşmesine
   Uygulanması
   2.Bazı Hallerde Borçlunun Temerrüdü
   a.Kanuni Düzenlemelerin Varlığı Halinde
   Katılım Faaliyetlerinin Yükümlülüğe Dönüşmesi
   b.Sözleşmenin Yorumlanması Neticesinde
   Katılım Faaliyetlerinin Yükümlülüğe Dönüşmesi
   c.Dürüstlük Kuralı Gereği Katılım Faaliyetlerinin Yükümlülüğe Dönüşmesi
   d.Yüklenicinin Korunmaya Değer Menfaatinin
   Bulunması Halinde Katılım Faaliyetlerinin
   Yükümlülüğe Dönüşmesi
   B.İşsahibinin Edimin İfasına Katılımında Kötü (Ayıplı) İfa
   1.Katılımın Ayıplı İfası Sebebiyle Eserde
   Ayıp Meydana Gelmesi Halinde Hüküm ve
   Sonuçlar
   a.İşsahibinin Talimatına Uyulması Sebebiyle
   Eserde Ayıp Meydana Gelmesi Halinde
   Hüküm ve Sonuçlar
   b.İşsahibi Tarafından Sağlanan Malzemenin
   Ayıplı İfası Sebebiyle Eserde Ayıp Meydana
   Gelmesi Halinde Hüküm ve Sonuçlar
   2.Katılımın Ayıplı İfası Sebebiyle Eserin Yok Olması
   Halinde Hüküm ve Sonuçlar
   a.İşsahibinden Kaynaklanan Sebeplerden Dolayı
   Eserin Yok Olması
   b.Eserin Yok Olmasının Hüküm ve Sonuçları
   aa.Edim ve Bedel Hasarı Dağılımı
   bb.Sözleşmenin Kural Olarak Sona Ermemesi
   cc.Yüklenicinin Tazminat Hakkı
   III.İŞSAHİBİNDEN KAYNAKLANAN NEDENLERLE
   YÜKLENİCİNİN EK SÜRE TALEP HAKKI
   A.Genel Olarak
   B.Yüklenicinin Ek Süre Talep Hakkını Kullanmasını
   Haklı Gösteren Durumlar
   1.İşsahibinin Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi
   Halinde Yüklenicinin Ek Süre Talep Hakkı
   2.İşsahibinden Kaynaklanan Sebeplerden Dolayı
   İş Değişikliği Yapılması Halinde Yüklenicinin
   Ek Süre Talep Hakkı
   3.İşsahibinin Etki Alanında Beklenmedik
   Bir Olayın Meydana Gelmesi Halinde Yüklenicinin
   Ek Süre Talep Hakkı
   C.Yükleniciye Ek Süre Talep Hakkı Tanıyan Önemli
   Hukuki Düzenlemeler
   SONUÇ
   KAYNAKLAR287
   Stok Kodu
   :
   9786050504309
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   305
   Baskı Sayısı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   128,80   
   128,80   
   2
   65,04   
   130,09   
   3
   44,22   
   132,66   
   4
   33,49   
   133,95   
   5
   27,31   
   136,53   
   6
   22,97   
   137,82   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   128,80   
   128,80   
   2
   65,04   
   130,09   
   3
   44,22   
   132,66   
   4
   33,49   
   133,95   
   5
   27,31   
   136,53   
   6
   22,97   
   137,82   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   128,80   
   128,80   
   2
   65,04   
   130,09   
   3
   44,22   
   132,66   
   4
   33,49   
   133,95   
   5
   27,31   
   136,53   
   6
   22,97   
   137,82   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   128,80   
   128,80   
   2
   65,04   
   130,09   
   3
   44,22   
   132,66   
   4
   33,49   
   133,95   
   5
   27,31   
   136,53   
   6
   22,97   
   137,82   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   128,80   
   128,80   
   2
   65,04   
   130,09   
   3
   44,22   
   132,66   
   4
   33,49   
   133,95   
   5
   27,31   
   136,53   
   6
   22,97   
   137,82   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat