Sepetim (0) Toplam: 0,00
%35
Hukuka Giriş 15.Baskı

Hukuka Giriş 15.Baskı

Liste Fiyatı : 70,00
İndirimli Fiyat : 45,50
Kazancınız : 24,50
9786053277002
838674
Hukuka Giriş 15.Baskı
Hukuka Giriş 15.Baskı
45.50
GİRİŞ
I. Yaklaşım Biçimleri
A. Felsefî Yaklaşım Biçimi
B. Dogmatik Yaklaşım Biçimi
C. Hukukun Genel Teorisi Yaklaşım Biçimi
II. "Hukuka Giriş" Yerine "Hukukun Genel Teorisi
III. Bu Kitabın Konusu
Bölüm 1
HUKUKUN BİLGİ KAYNAKLARI
I. Mevzuat
II. Yargı Kararları
III. Bilimsel Eserler
Bölüm 2
BEŞERÎ DAVRANIŞ KURALLARI
I. Kuralların Önemi
II. Beşerî Davranış Kurallarının Ortak Özellikleri
III. Hukuk Kuralları
A. Hukuk Kurallarının Normatifliği: Emir, Yasak veya İzin
B. Hukuk Kurallarının Konusu: İnsan Davranışı
C. Hukuk Kurallarının Koyucusu: İnsan İradesi
D. Hukuk Kurallarının Müeyyidesi: Cebir
IV. Din Kuralları
Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Fark
V. Ahlâk Kuralları
A. Ahlâk Kurallarının Çeşitleri
B. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Farklar
VI. Görgü Kuralları
VII. Örf ve Âdet Kuralları
A. "Hukukî Örf ve Âdet Kuralları"-"Alelâde Örf ve Âdet Kuralları" Ayrımı
B. Alelâde Örf ve Âdet Kurallarının Unsurları
C. Alelade Örf ve Âdet Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Farklar
D. Müeyyideleri Bakımından Örf ve Âdet Kurallarının Çeşitleri: Teamüller, Âdetler ve Örfler
VIII. Beşerî Davranış Kurallarının Ortak Fonksiyonu
IX. Haydut Çetesi Kuralları Üzerine Bir Not
Bölüm 3
HUKUK İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR
Bölüm 4
HUKUKUN KISIMLARI
I. İç Hukuk - Uluslararası Hukuk Ayrımı
A. İç (Ulusal) Hukuk
B. Uluslararası Hukuk
C. İç Hukuk ile Uluslararası Hukuk Arasındaki İlişkiler
II. Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımı
A. Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımının Ölçütleri
B. Kamu Hukukunun ve Özel Hukukun Karşılıklı Özellikleri
C. Pratik Bilgiler
D. Kamu Hukukunun Dalları
E. Özel Hukukun Dalları
Bölüm 5
YARGI ÖRGÜTÜ
Türkiye'de Yargı Kolları
I. Anayasa Yargısı
II. Adlî Yargı
A. İlk Derece (Bidayet) Mahkemeleri
B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge Adliye Mahkemeleri
C. Üst Derece (Temyiz) Mahkemesi: Yargıtay
III. İdarî Yargı
A. İlk Derece Mahkemeleri
B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge İdare Mahkemeleri
C. Üst Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi): Danıştay
İdarî Yargının İşleyişi
VI. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık Mahkemesi
VIII HUKUKA GİRİŞ
VII. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler
A. Tâbiî (Kanunî, Olağan) Hâkim İlkesi
B. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi
C. Hâkimlik Teminatı
D. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu
VIII. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bölüm 6
HUKUK SİSTEMLERİ
I. Kara Avrupası Hukuk Sistemi
A. Tarihsel Gelişim
B. Kara Avrupası Hukuk Sisteminin Özellikleri
II. Common Law sistemi (Anglo-Sakson sistemi)
A. İngiliz Hukukunun Doğumu ve Gelişimi
B. Anglo-Sakson Sisteminin Özellikleri
III. İslam Hukuku Sistemi
A. Kur'an (Kitap)
B. Sünnet (Hadis)
C. İcma
D. Kıyas (İçtihat)
IV. Sosyalist Hukuk Sistemi
Bölüm 7
HUKUKUN KAYNAKLARI
I. Kaynak Kavramı ve Kaynak Çeşitleri
A. Hukukun Yaratıcı Kaynakları (Fontes Iuris Constituendi)
B. Hukukun Bilgi Kaynakları (Fontes Iuris Cognoscendi)
II. İç Hukukun Kaynakları
A. İç Hukukun Asıl Kaynakları
h) Diğerleri (Bireysel İşlemler, Sözleşmeler, vs.)
B. Yardımcı Kaynaklar
III. uluslararası Hukukun Kaynakları
A. Uluslararası Hukukun Asıl Kaynakları
B. Uluslararası Hukukun Yardımcı Kaynakları
Bölüm 8
NORMLAR HİYERARŞİSİ
I. Genel Olarak Normlar Hiyerarşisi
A. Normlar Hiyerarşisi Teorisi
B. Normlar Hiyerarşisi Teorisinin Varlık Sebebi
C. Normlar Hiyerarşisinin Temeli: Organlar Hiyerarşisi
II. Normlar Hiyerarşisinin Basamakları (Yukarıdan Aşağıya)
A. Birinci Basamak: Anayasa
B. İkinci Basamak: Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Milletlerarası Andlaşmalar
C. Üçüncü Basamak
D. Dördüncü Basamak: İçtihatları Birleştirme Kararları
E. Beşinci Basamak: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
F. Altıncı Basamak: İdare Hukukunda İçtihat ("İdare Hukukunun Temel İlkeleri")
G. Yedinci Basamak: Eski Dönemden Kalan Tüzükler
H. Sekizinci Basamak: Yönetmelikler
I. Dokuzuncu Basamak: Bireysel İşlemler
III. Patere Legem İlkesi: Düzenleyici İşlemler, Bireysel İşlemlerden Daima Üstündür
IV. Bazı Ek Sorunlar
A. Doktrin Normlar Hiyerarşisine Dâhil midir?
B. Yargısal İçtihatlar Normlar Hiyerarşisine Dâhil midir
V. Normlar Hiyerarşisinin Müeyyidesi
VI. Normlar Hiyerarşisinden Çıkan Bazı Sonuçlar
Bölüm 9
HUKUKUN TEMELİ HAKKINDA GÖRÜŞLER
I. Hukuku Bilinçli İrade Ürünü Sayan Görüşler
A. Tanrısal İrade Kuramı
B. Beşerî İrade kuramı
C. Genel İrade veya Toplumsal Sözleşme Kuramı
II. Hukuku İrade Dışı Sayan Görüşler
A. Tabiî Hukuk Kuramı
B. Tarihçi Hukuk Kuramı
C. Sosyolojik Hukuk Akımı
Bölüm 10
KANUNLAŞTIRMA
I. Kavramlar: Taknin, Tedvin, İktibas
II. Kanunlaştırma sebepleri
III. Kanunlaştırma Saikleri
IV. Kanunlaştırma Metotları
A. Somut Olay Metodu (Hadiseci, Meseleci Kazuist)
B. Soyut Kural Metodu (Mücerret, Soyut Metot)
V. Belli Başlı Kanunlaştırma Örnekleri
A. Doğu Roma İmparatorluğu'nda Kanunlaştırma: Corpus Iuris Civilis
B. Almanya'da Kanunlaştırma
C. Fransa'da Kanunlaştırma
D. İsviçre'de Kanunlaştırma
E. Türkiye'de Kanunlaştırma
VI. Sonuç ve Değerlendirme
Bölüm 11
HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ
I. Emredici Hukuk Kuralları
A. Emredici Hukuk Kurallarının Konuluş Nedenleri
B. Emredici Hukuk Kurallarının Müeyyideleri
II. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları
III. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları
IV. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları
Bölüm 12
HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN
BAKIMINDAN UYGULANMASI
I. Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması
A. Mülkîlik (Ülkesellik, Yersellik) İlkesi
B. Şahsîlik (Kişisellik) İlkesi
II. Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi
B. kanunların Yürürlükten Kalkması
C. Yürürlüğe Giren Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu
III. Kanunların Geçmişe Uygulanması Sorunu Hakkında Klasik Teori
A. Kural: Kanunların Geçmişe Uygulanmaması İlkesi
B. Kanunların Geçmişe Uygulanmaması İlkesinin İstisnaları
Bölüm 13
YORUM
I. Genel olarak
II. Yorum Çeşitleri
A. Yasama Yorumu
B. Yargısal Yorum
C. Bilimsel Yorum
III. Yorum Yöntemleri
A. Lafzî Yorum (Deyimsel Yorum, Gramatikal Yorum) Yöntemi
B. Tarihsel Yorum Yöntemi
C. Sistematik Yorum Yöntemi
D. Teleolojik (Gaî, Amaçsal, Fonksiyonel) Yorum Yöntemi
E. Kavramcı Yorum Yöntemi
F. Menfaatler İçtihadı YÖNTEMİ
IV. Yorum Teorileri
A. Klasik Yorum Teorisi
B. Realist Yorum Teorisi
Bölüm 14
ÇEŞİTLİ YORUM İLKELERİ
I. Yorum İlkelerinin Varlık Sebebi, Hukuk Uygulamasında Hâkimin Rolü, vs
II. Temel İlkeler
III. Söze Anlam Yüklemeyle İlgili İlkeler
IV. Kaide ve İstisna ile İlgili İlkeler
V. Düzenleme Şekillerine İlişkin İlkeler
VI. "Sıfat-ı Arızada Aslolan Ademdir" İlkesi ve Bu İlkeden Çıkan Diğer İlkeler
VII. Yetkilerle İlgili İlkeler
Bölüm 15
HUKUKTA AKIL YÜRÜTME
(Kıyas, Aksiyle Kanıt ve Evleviyet)
I. Kıyas (Argumentum a simili)
A. Kıyasın Unsurları
B. Kıyasın Şartları (Kıyas Yasakları) C. Kıyas Her Zaman Yapılabilir mi?
II. Aksiyle Kanıt (Mefhum-u Muhalefet, Argumentum a contrario)
III. Evleviyet (Öncelik, Argumentum a fortiori)
A. Argumentum a maiori ad minus (Büyükten Küçüğe Doğru Akıl Yürütme)
B. Argumentum a minori ad maius (Küçükten Büyüğe Doğru Akıl Yürütme)
Bölüm 16
HUKUK KURALLARI ARASINDA ÇATIŞMA SORUNU
I. Üç İlke
A. Lex Superior (Üst Kanun) İlkesi
B. Lex Posterior (Sonraki Kanun) İlkesi
C. Lex Specialis (Özel Kanun) İlkesi
II. İlkelerin Uygulanması
A. Lex Superior, Lex Posterior ve Lex Specialis'in Tespiti
B. İlkelerin Uygulanma Sırası
III. Çapraz Çatışmalar
A. Çatışan Hükümler Arasında Hiyerarşi Varsa
B. Çatışan Hükümler Normlar Hiyerarşisinde Aynı Seviyede Yer Alıyorsa
IV. Gerçek Çatışma (Antinomie)
V. Fıkıh Usûlünde Çatışma (Tearuz)
Bölüm 17
HAKİMİN HUKUK YARATMASI VE TAKDİR YETKİSİ
I. Hâkimin HUKUK YARATMASI
A. Hâkimin Hukuk Yaratması Konusundaki Görüşler
B. Türk Medenî Kanununun Sistemi
C. Hukuk Yaratma Yetkisinin Gerekliliği
D. Hukuk Yaratmanın Şartı: Kanun Boşluğu
E. Kanun Boşluğu Çeşitleri
F. Hâkimin Hukuk Yaratırken Gözeteceği İlkeler
G. Hâkimin Koyduğu Kuralın Niteliği
H. Ceza Hukuku Alanında Hâkim Hukuk Yaratamaz
II. Hâkimin Takdir Yetkisi
A. Genel Olarak
B. Çeşitleri
C. Hâkime Takdir Yetkisi Verilip Verilmediği Nasıl Anlaşılır
D. Takdir Yetkisinin Kullanılmasının Şartları
Hâkimin Hukuk Yaratması – Hâkimin Takdir Yetkisi
Bölüm 18
HUKUK KURALLARININ MÜEYYİDESİ
I. Genel Olarak
A. Müeyyidenin Tanımı
B. Müeyyide Gereksiz mi
C. Müeyyidesiz Hukuk Kuralları Olabilir mi
D. Ödül Hukukun Müeyyidesi Olabilir mi?
XIV HUKUKA GİRİŞ
E. Hukukun Cebri - Çetenin Cebri
F. Hukukî Cebrin Değişik Görünümleri
G. Müeyyidenin Tarihî Gelişimi
H. Uluslararası Hukukun Müeyyidesi
II. Müeyyide Çeşitleri
A. Özel Hukuk müeyyideleri
B. Kamu Hukuku Müeyyideleri
Bölüm 19
ADALET KAVRAMI
I. Adalet Fikrinin Göreceliliği
II. Adalet Çeşitleri
A. Denkleştirici Adalet
B. Dağıtıcı Adalet
III. Nesafet (Hakkaniyet) Kavramı
Bölüm 20
HAK KAVRAMI
I. Terminoloji
II. Hak Kavramının Niteliği Hakkında Teoriler
A. İrade Teorisi
B. Menfaat Teorisi
C. Karma Teori
D. Hak Kavramını Reddeden Teoriler
III. Hak Kavramının Tanımı ve Unsurları
A. Kişi Unsuru
B. Menfaat Unsuru
C. Hukuk Düzeni Tarafından Tanınma ve Korunma Unsuru
IV. Hak Kavramının Benzer Kavramlardan Ayrılması
A. Hak–Hürriyet Ayrımı
B. Hak–Ödev Ayrımı
V. Hakların Çeşitleri
A. Kamu Hakları
B. Özel Haklar
VI. Hakların Korunması
A. Talep Yolu
B. Dava Yolu
C. Kişinin Kendi Hakkını Bizzat Koruması Yolu
Bölüm 21
HUKUKÎ OLAYLAR, FİİLLER VE İŞLEMLER
I. Hukukî Olaylar
II. Hukukî Fiiller
A. Hukuka Aykırı Fiiller
B. Hukuka Uygun Fiiller
III. Özel hukukta Hukukî İşlemler
A. Hukukî İşlemin Unsurları
B. Hukukî İşlemlerin Çeşitleri
IV. Kamu Hukuku İşlemleri
A. Yasama İşlemleri
B. Yargı İşlemi
C. Yürütme İşlemleri veya İdarî işlemler
Bölüm 22
YARGI FONKSİYONU VE ORGANI
I. Yargı Fonksiyonu (Fonksiyonel Anlamda Yargı)
A. Yargı Fonksiyonunun Tanımı
B. Yargılama Yetkisi
C. Yargı Fonksiyonunun Yerine Getiriliş Usûlü: Dava Kavramı
D. Yargı İşlemi (Mahkeme Kararı)
II. Yargı Organı (Organik Anlamda Yargı)
A. Yargı Organının Tanımı ve Diğer Devlet Organlarından Ayrılması
B. Yargı Organının Dereceli Yapısı
C. Yargı Organının Örgütlenmesi Bakımından Sistemler: Yargı Birliği ve Yargı Ayrılığı
Sistemleri (Yargı Kolları
D. Tek Hâkimli Mahkeme – Kurul Hâlinde Mahkeme
E. Hâkim Kavramı
F. Jüri
Etiket;
Hukuka Giriş Kemal Gözler Ekin Yayınevi 9786053277002
Kemal Gözler Hukuka Giriş Ekin Yayınevi 9786053277002
Kemal Gözler kitap
Kemal Gözler
Ekin Yayınevi
9786053277002
Kitap
Hukuk Kitapları
Çok satan hukuka giriş

 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • GİRİŞ
   I. Yaklaşım Biçimleri
   A. Felsefî Yaklaşım Biçimi
   B. Dogmatik Yaklaşım Biçimi
   C. Hukukun Genel Teorisi Yaklaşım Biçimi
   II. "Hukuka Giriş" Yerine "Hukukun Genel Teorisi
   III. Bu Kitabın Konusu
   Bölüm 1
   HUKUKUN BİLGİ KAYNAKLARI
   I. Mevzuat
   II. Yargı Kararları
   III. Bilimsel Eserler
   Bölüm 2
   BEŞERÎ DAVRANIŞ KURALLARI
   I. Kuralların Önemi
   II. Beşerî Davranış Kurallarının Ortak Özellikleri
   III. Hukuk Kuralları
   A. Hukuk Kurallarının Normatifliği: Emir, Yasak veya İzin
   B. Hukuk Kurallarının Konusu: İnsan Davranışı
   C. Hukuk Kurallarının Koyucusu: İnsan İradesi
   D. Hukuk Kurallarının Müeyyidesi: Cebir
   IV. Din Kuralları
   Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Fark
   V. Ahlâk Kuralları
   A. Ahlâk Kurallarının Çeşitleri
   B. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Farklar
   VI. Görgü Kuralları
   VII. Örf ve Âdet Kuralları
   A. "Hukukî Örf ve Âdet Kuralları"-"Alelâde Örf ve Âdet Kuralları" Ayrımı
   B. Alelâde Örf ve Âdet Kurallarının Unsurları
   C. Alelade Örf ve Âdet Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Farklar
   D. Müeyyideleri Bakımından Örf ve Âdet Kurallarının Çeşitleri: Teamüller, Âdetler ve Örfler
   VIII. Beşerî Davranış Kurallarının Ortak Fonksiyonu
   IX. Haydut Çetesi Kuralları Üzerine Bir Not
   Bölüm 3
   HUKUK İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR
   Bölüm 4
   HUKUKUN KISIMLARI
   I. İç Hukuk - Uluslararası Hukuk Ayrımı
   A. İç (Ulusal) Hukuk
   B. Uluslararası Hukuk
   C. İç Hukuk ile Uluslararası Hukuk Arasındaki İlişkiler
   II. Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımı
   A. Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımının Ölçütleri
   B. Kamu Hukukunun ve Özel Hukukun Karşılıklı Özellikleri
   C. Pratik Bilgiler
   D. Kamu Hukukunun Dalları
   E. Özel Hukukun Dalları
   Bölüm 5
   YARGI ÖRGÜTÜ
   Türkiye'de Yargı Kolları
   I. Anayasa Yargısı
   II. Adlî Yargı
   A. İlk Derece (Bidayet) Mahkemeleri
   B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge Adliye Mahkemeleri
   C. Üst Derece (Temyiz) Mahkemesi: Yargıtay
   III. İdarî Yargı
   A. İlk Derece Mahkemeleri
   B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge İdare Mahkemeleri
   C. Üst Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi): Danıştay
   İdarî Yargının İşleyişi
   VI. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık Mahkemesi
   VIII HUKUKA GİRİŞ
   VII. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler
   A. Tâbiî (Kanunî, Olağan) Hâkim İlkesi
   B. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi
   C. Hâkimlik Teminatı
   D. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu
   VIII. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
   Bölüm 6
   HUKUK SİSTEMLERİ
   I. Kara Avrupası Hukuk Sistemi
   A. Tarihsel Gelişim
   B. Kara Avrupası Hukuk Sisteminin Özellikleri
   II. Common Law sistemi (Anglo-Sakson sistemi)
   A. İngiliz Hukukunun Doğumu ve Gelişimi
   B. Anglo-Sakson Sisteminin Özellikleri
   III. İslam Hukuku Sistemi
   A. Kur'an (Kitap)
   B. Sünnet (Hadis)
   C. İcma
   D. Kıyas (İçtihat)
   IV. Sosyalist Hukuk Sistemi
   Bölüm 7
   HUKUKUN KAYNAKLARI
   I. Kaynak Kavramı ve Kaynak Çeşitleri
   A. Hukukun Yaratıcı Kaynakları (Fontes Iuris Constituendi)
   B. Hukukun Bilgi Kaynakları (Fontes Iuris Cognoscendi)
   II. İç Hukukun Kaynakları
   A. İç Hukukun Asıl Kaynakları
   h) Diğerleri (Bireysel İşlemler, Sözleşmeler, vs.)
   B. Yardımcı Kaynaklar
   III. uluslararası Hukukun Kaynakları
   A. Uluslararası Hukukun Asıl Kaynakları
   B. Uluslararası Hukukun Yardımcı Kaynakları
   Bölüm 8
   NORMLAR HİYERARŞİSİ
   I. Genel Olarak Normlar Hiyerarşisi
   A. Normlar Hiyerarşisi Teorisi
   B. Normlar Hiyerarşisi Teorisinin Varlık Sebebi
   C. Normlar Hiyerarşisinin Temeli: Organlar Hiyerarşisi
   II. Normlar Hiyerarşisinin Basamakları (Yukarıdan Aşağıya)
   A. Birinci Basamak: Anayasa
   B. İkinci Basamak: Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Milletlerarası Andlaşmalar
   C. Üçüncü Basamak
   D. Dördüncü Basamak: İçtihatları Birleştirme Kararları
   E. Beşinci Basamak: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
   F. Altıncı Basamak: İdare Hukukunda İçtihat ("İdare Hukukunun Temel İlkeleri")
   G. Yedinci Basamak: Eski Dönemden Kalan Tüzükler
   H. Sekizinci Basamak: Yönetmelikler
   I. Dokuzuncu Basamak: Bireysel İşlemler
   III. Patere Legem İlkesi: Düzenleyici İşlemler, Bireysel İşlemlerden Daima Üstündür
   IV. Bazı Ek Sorunlar
   A. Doktrin Normlar Hiyerarşisine Dâhil midir?
   B. Yargısal İçtihatlar Normlar Hiyerarşisine Dâhil midir
   V. Normlar Hiyerarşisinin Müeyyidesi
   VI. Normlar Hiyerarşisinden Çıkan Bazı Sonuçlar
   Bölüm 9
   HUKUKUN TEMELİ HAKKINDA GÖRÜŞLER
   I. Hukuku Bilinçli İrade Ürünü Sayan Görüşler
   A. Tanrısal İrade Kuramı
   B. Beşerî İrade kuramı
   C. Genel İrade veya Toplumsal Sözleşme Kuramı
   II. Hukuku İrade Dışı Sayan Görüşler
   A. Tabiî Hukuk Kuramı
   B. Tarihçi Hukuk Kuramı
   C. Sosyolojik Hukuk Akımı
   Bölüm 10
   KANUNLAŞTIRMA
   I. Kavramlar: Taknin, Tedvin, İktibas
   II. Kanunlaştırma sebepleri
   III. Kanunlaştırma Saikleri
   IV. Kanunlaştırma Metotları
   A. Somut Olay Metodu (Hadiseci, Meseleci Kazuist)
   B. Soyut Kural Metodu (Mücerret, Soyut Metot)
   V. Belli Başlı Kanunlaştırma Örnekleri
   A. Doğu Roma İmparatorluğu'nda Kanunlaştırma: Corpus Iuris Civilis
   B. Almanya'da Kanunlaştırma
   C. Fransa'da Kanunlaştırma
   D. İsviçre'de Kanunlaştırma
   E. Türkiye'de Kanunlaştırma
   VI. Sonuç ve Değerlendirme
   Bölüm 11
   HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ
   I. Emredici Hukuk Kuralları
   A. Emredici Hukuk Kurallarının Konuluş Nedenleri
   B. Emredici Hukuk Kurallarının Müeyyideleri
   II. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları
   III. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları
   IV. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları
   Bölüm 12
   HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN
   BAKIMINDAN UYGULANMASI
   I. Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması
   A. Mülkîlik (Ülkesellik, Yersellik) İlkesi
   B. Şahsîlik (Kişisellik) İlkesi
   II. Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması
   A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi
   B. kanunların Yürürlükten Kalkması
   C. Yürürlüğe Giren Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu
   III. Kanunların Geçmişe Uygulanması Sorunu Hakkında Klasik Teori
   A. Kural: Kanunların Geçmişe Uygulanmaması İlkesi
   B. Kanunların Geçmişe Uygulanmaması İlkesinin İstisnaları
   Bölüm 13
   YORUM
   I. Genel olarak
   II. Yorum Çeşitleri
   A. Yasama Yorumu
   B. Yargısal Yorum
   C. Bilimsel Yorum
   III. Yorum Yöntemleri
   A. Lafzî Yorum (Deyimsel Yorum, Gramatikal Yorum) Yöntemi
   B. Tarihsel Yorum Yöntemi
   C. Sistematik Yorum Yöntemi
   D. Teleolojik (Gaî, Amaçsal, Fonksiyonel) Yorum Yöntemi
   E. Kavramcı Yorum Yöntemi
   F. Menfaatler İçtihadı YÖNTEMİ
   IV. Yorum Teorileri
   A. Klasik Yorum Teorisi
   B. Realist Yorum Teorisi
   Bölüm 14
   ÇEŞİTLİ YORUM İLKELERİ
   I. Yorum İlkelerinin Varlık Sebebi, Hukuk Uygulamasında Hâkimin Rolü, vs
   II. Temel İlkeler
   III. Söze Anlam Yüklemeyle İlgili İlkeler
   IV. Kaide ve İstisna ile İlgili İlkeler
   V. Düzenleme Şekillerine İlişkin İlkeler
   VI. "Sıfat-ı Arızada Aslolan Ademdir" İlkesi ve Bu İlkeden Çıkan Diğer İlkeler
   VII. Yetkilerle İlgili İlkeler
   Bölüm 15
   HUKUKTA AKIL YÜRÜTME
   (Kıyas, Aksiyle Kanıt ve Evleviyet)
   I. Kıyas (Argumentum a simili)
   A. Kıyasın Unsurları
   B. Kıyasın Şartları (Kıyas Yasakları) C. Kıyas Her Zaman Yapılabilir mi?
   II. Aksiyle Kanıt (Mefhum-u Muhalefet, Argumentum a contrario)
   III. Evleviyet (Öncelik, Argumentum a fortiori)
   A. Argumentum a maiori ad minus (Büyükten Küçüğe Doğru Akıl Yürütme)
   B. Argumentum a minori ad maius (Küçükten Büyüğe Doğru Akıl Yürütme)
   Bölüm 16
   HUKUK KURALLARI ARASINDA ÇATIŞMA SORUNU
   I. Üç İlke
   A. Lex Superior (Üst Kanun) İlkesi
   B. Lex Posterior (Sonraki Kanun) İlkesi
   C. Lex Specialis (Özel Kanun) İlkesi
   II. İlkelerin Uygulanması
   A. Lex Superior, Lex Posterior ve Lex Specialis'in Tespiti
   B. İlkelerin Uygulanma Sırası
   III. Çapraz Çatışmalar
   A. Çatışan Hükümler Arasında Hiyerarşi Varsa
   B. Çatışan Hükümler Normlar Hiyerarşisinde Aynı Seviyede Yer Alıyorsa
   IV. Gerçek Çatışma (Antinomie)
   V. Fıkıh Usûlünde Çatışma (Tearuz)
   Bölüm 17
   HAKİMİN HUKUK YARATMASI VE TAKDİR YETKİSİ
   I. Hâkimin HUKUK YARATMASI
   A. Hâkimin Hukuk Yaratması Konusundaki Görüşler
   B. Türk Medenî Kanununun Sistemi
   C. Hukuk Yaratma Yetkisinin Gerekliliği
   D. Hukuk Yaratmanın Şartı: Kanun Boşluğu
   E. Kanun Boşluğu Çeşitleri
   F. Hâkimin Hukuk Yaratırken Gözeteceği İlkeler
   G. Hâkimin Koyduğu Kuralın Niteliği
   H. Ceza Hukuku Alanında Hâkim Hukuk Yaratamaz
   II. Hâkimin Takdir Yetkisi
   A. Genel Olarak
   B. Çeşitleri
   C. Hâkime Takdir Yetkisi Verilip Verilmediği Nasıl Anlaşılır
   D. Takdir Yetkisinin Kullanılmasının Şartları
   Hâkimin Hukuk Yaratması – Hâkimin Takdir Yetkisi
   Bölüm 18
   HUKUK KURALLARININ MÜEYYİDESİ
   I. Genel Olarak
   A. Müeyyidenin Tanımı
   B. Müeyyide Gereksiz mi
   C. Müeyyidesiz Hukuk Kuralları Olabilir mi
   D. Ödül Hukukun Müeyyidesi Olabilir mi?
   XIV HUKUKA GİRİŞ
   E. Hukukun Cebri - Çetenin Cebri
   F. Hukukî Cebrin Değişik Görünümleri
   G. Müeyyidenin Tarihî Gelişimi
   H. Uluslararası Hukukun Müeyyidesi
   II. Müeyyide Çeşitleri
   A. Özel Hukuk müeyyideleri
   B. Kamu Hukuku Müeyyideleri
   Bölüm 19
   ADALET KAVRAMI
   I. Adalet Fikrinin Göreceliliği
   II. Adalet Çeşitleri
   A. Denkleştirici Adalet
   B. Dağıtıcı Adalet
   III. Nesafet (Hakkaniyet) Kavramı
   Bölüm 20
   HAK KAVRAMI
   I. Terminoloji
   II. Hak Kavramının Niteliği Hakkında Teoriler
   A. İrade Teorisi
   B. Menfaat Teorisi
   C. Karma Teori
   D. Hak Kavramını Reddeden Teoriler
   III. Hak Kavramının Tanımı ve Unsurları
   A. Kişi Unsuru
   B. Menfaat Unsuru
   C. Hukuk Düzeni Tarafından Tanınma ve Korunma Unsuru
   IV. Hak Kavramının Benzer Kavramlardan Ayrılması
   A. Hak–Hürriyet Ayrımı
   B. Hak–Ödev Ayrımı
   V. Hakların Çeşitleri
   A. Kamu Hakları
   B. Özel Haklar
   VI. Hakların Korunması
   A. Talep Yolu
   B. Dava Yolu
   C. Kişinin Kendi Hakkını Bizzat Koruması Yolu
   Bölüm 21
   HUKUKÎ OLAYLAR, FİİLLER VE İŞLEMLER
   I. Hukukî Olaylar
   II. Hukukî Fiiller
   A. Hukuka Aykırı Fiiller
   B. Hukuka Uygun Fiiller
   III. Özel hukukta Hukukî İşlemler
   A. Hukukî İşlemin Unsurları
   B. Hukukî İşlemlerin Çeşitleri
   IV. Kamu Hukuku İşlemleri
   A. Yasama İşlemleri
   B. Yargı İşlemi
   C. Yürütme İşlemleri veya İdarî işlemler
   Bölüm 22
   YARGI FONKSİYONU VE ORGANI
   I. Yargı Fonksiyonu (Fonksiyonel Anlamda Yargı)
   A. Yargı Fonksiyonunun Tanımı
   B. Yargılama Yetkisi
   C. Yargı Fonksiyonunun Yerine Getiriliş Usûlü: Dava Kavramı
   D. Yargı İşlemi (Mahkeme Kararı)
   II. Yargı Organı (Organik Anlamda Yargı)
   A. Yargı Organının Tanımı ve Diğer Devlet Organlarından Ayrılması
   B. Yargı Organının Dereceli Yapısı
   C. Yargı Organının Örgütlenmesi Bakımından Sistemler: Yargı Birliği ve Yargı Ayrılığı
   Sistemleri (Yargı Kolları
   D. Tek Hâkimli Mahkeme – Kurul Hâlinde Mahkeme
   E. Hâkim Kavramı
   F. Jüri
   Etiket;
   Hukuka Giriş Kemal Gözler Ekin Yayınevi 9786053277002
   Kemal Gözler Hukuka Giriş Ekin Yayınevi 9786053277002
   Kemal Gözler kitap
   Kemal Gözler
   Ekin Yayınevi
   9786053277002
   Kitap
   Hukuk Kitapları
   Çok satan hukuka giriş

   Stok Kodu
   :
   9786053277002
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   528
   Baskı Sayısı
   :
   15
   Basım Tarihi
   :
   Ağustos 2018
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,50   
   45,50   
   2
   23,21   
   46,41   
   3
   15,77   
   47,32   
   4
   12,06   
   48,23   
   5
   9,83   
   49,14   
   6
   8,34   
   50,05   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,50   
   45,50   
   2
   22,98   
   45,96   
   3
   15,62   
   46,87   
   4
   11,83   
   47,32   
   5
   9,65   
   48,23   
   6
   8,11   
   48,69   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,50   
   45,50   
   2
   22,98   
   45,96   
   3
   15,62   
   46,87   
   4
   11,83   
   47,32   
   5
   9,65   
   48,23   
   6
   8,11   
   48,69   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,50   
   45,50   
   2
   22,98   
   45,96   
   3
   15,62   
   46,87   
   4
   11,83   
   47,32   
   5
   9,65   
   48,23   
   6
   8,11   
   48,69   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,50   
   45,50   
   2
   22,98   
   45,96   
   3
   15,62   
   46,87   
   4
   11,83   
   47,32   
   5
   9,65   
   48,23   
   6
   8,11   
   48,69   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kemal Gözler

Kemal Gözler, 1983 yılında Biga Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde kamu hukuku anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini 1990'da tamamladı. Daha sonra Fransa'ya giderek Bordeaux Üniversitesi hukuk, siyâsî, iktisâdî ve idârî bilimler fakültesinde, kamu hukuku üzerine 1990-92 arasında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1995'te de aynı üniversiteden doktora çalışmasını tamamlayarak "hukuk doktoru" ünvânını aldı.

Kemal Gözler, 1988 yılından 1997'e kadar Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde, genel kamu hukuku dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Fransa dönüşü, 1997’de Uludağ Üniversitesi iktisadî ve idarî bilimler fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2000'de doçent olduktan sonra 2004 yılına kadar Bursa'da görev yaptı. 2004 yılında Koç Üniversitesi hukuk fakültesine doçent kadrosu ile geçti. 2007 yılında profesör ünvânı ile yeniden Uludağ Üniversitesi hukuk fakültesinde anayasa hukuku dalında ders verdi ve 2016'da emekli oldu.

Kemal Gözler, 1999 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği'nden "genç sosyal bilimciler birincilik ödülü"nü kazandı. 2001 yılında, ODTÜ Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın "araştırma teşvik ödülü"ne lâyık görüldü. Ayrıca 2009 yılında, 2008 tarihli idare hukuku kitabının 7. baskısı, 2009 TÜBA üniversite ders kitapları telif ödülünü kazandı. Kemal Gözler'in anayasa hukuku, idare hukuku üzerine ve Lofça Pomakları hakkında yayınlanmış çalışmaları vardır.

Kapat