Sepetim (0) Toplam: 0,00
%8
Notlu - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Notlu - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Liste Fiyatı : 130,00
İndirimli Fiyat : 119,60
Kazancınız : 10,40
9786050509854
756318
Notlu - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
Notlu - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
119.60
İÇİNDEKİLER

Sayfa

Önsöz 7

İçindekiler9

Kısaltmalar Cetveli15

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi19

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri
Karşılaştırma Tablosu33

HMK'nu Değiştiren Kanunlar Listesi53

HMK'nu Değiştiren Kanunlarla Değiştirilen HMK Maddelerini
Gösterir Cetvel54

1. BÖLÜM

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler1-10459

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve
yargı yeri belirlenmesi……...............................1-2359

Birinci Ayırım: Görev1-459

İkinci Ayırım: Yetki5-1965

Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik
kararı üzerine yapılacak işlemler ve
yargı yeri belirlenmesi20-2377

İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan
ilkeler24-3381

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı,
reddi ve hukuki sorumluluğu34-4990

Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan
yasaklılığı ve reddi34-4590

İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki sorumluluğu46-49103

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve
Davaya Katılan Üçüncü Kişiler50-83109

Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri50-56109

İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı57-60113MaddeSayfa

Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve
davaya müdahale61-70116

Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet71-83126

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat84-89135

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme
ve adli tatil90-104140

Birinci Ayırım: Süreler90-94140

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme95-101144

Üçüncü Ayırım: Adli tatil102-104148İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve
ilk itirazlar105-117153

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri105-113153

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk itirazlar114-117164

Birinci Ayırım: Dava şartları114-115164

İkinci Ayırım: İlk itirazlar116-117168ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü118-186170

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması118-125170

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi126-135178

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve
ikinci cevap dilekçesi136185

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme137-142186

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat
sırasındaki özel durumlar143-183195

Birinci Ayırım: Tahkikat143-146195

İkinci Ayırım: Duruşma147-162197

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve
bekletici sorun163-165213

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi
ve ayrılması166-168215

Beşinci Ayırım: İsticvap169-175219

Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların
düzeltilmesi176-183223

Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde
tahkikat183/A230

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi
ve sözlü yargılama184-186232

MaddeSayfa

DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller187-293235

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler187-198235

İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet199-224242

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin225-239271

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık240-265280

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi266-287298

ALTINCI BÖLÜM: Keşif288-292325

YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü293329BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren
taraf işlemleri294-315330

BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm294-303330

İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi tavzihi ve
tamamlanması304-306………339

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren
taraf işlemleri307-315342ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü316-322348YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve
adli yardım323-340355

BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri323-333355

İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım334-340366SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları341-381373

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf341-360373

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz361-373392

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi374-381404

1086 sayılı HUMK'nun 427-454.
HÜKÜMLERİ411

DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı382-388421

ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar389-406428

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir389-399428

İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer
geçici hukuki korumalar400-406446

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim407-444451ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler445-4524842. BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

—Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun495

—Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yargılama Usullerine Dair Kanun515

—Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanun
Yönetmeliği (ilgili maddeler)519

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi539

—Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(ilgili maddeler)551

—Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği553

––Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi595

— Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin
Kullanılması Hakkında Yönetmelik599

—Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler)605

—Harçlar Kanunu (ilgili maddeler)611

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi629

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi631

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi633

— Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği635

—Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi673

—İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu679

—İş Mahkemeleri Kanunu685

—Kadastro Kanunu (ilgili maddeler)691

—Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun699

— Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
Kanun701

—Milletlerarası Tahkim Kanunu715

—Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği729

—Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ731

Sayfa

—Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin
Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin
Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik735

—Noterlik Kanunu (ilgili maddeler)739

—Sınai Mülkiyet Kanunu (ilgili maddeler)745

— Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmelik749

—Elektronik Tebligat Yönetmeliği787

—Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
(ilgili maddeler)797

—Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği803

—Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği817

—Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliği
(ilgili maddeler)821

—Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle
Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin
Yürütülmesine Dair Yönetmelik843
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Sayfa

   Önsöz 7

   İçindekiler9

   Kısaltmalar Cetveli15

   Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi19

   6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri
   Karşılaştırma Tablosu33

   HMK'nu Değiştiren Kanunlar Listesi53

   HMK'nu Değiştiren Kanunlarla Değiştirilen HMK Maddelerini
   Gösterir Cetvel54

   1. BÖLÜM

   HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

   MaddeSayfa

   BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler1-10459

   BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve
   yargı yeri belirlenmesi……...............................1-2359

   Birinci Ayırım: Görev1-459

   İkinci Ayırım: Yetki5-1965

   Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik
   kararı üzerine yapılacak işlemler ve
   yargı yeri belirlenmesi20-2377

   İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan
   ilkeler24-3381

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı,
   reddi ve hukuki sorumluluğu34-4990

   Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan
   yasaklılığı ve reddi34-4590

   İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki sorumluluğu46-49103

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve
   Davaya Katılan Üçüncü Kişiler50-83109

   Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri50-56109

   İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı57-60113   MaddeSayfa

   Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve
   davaya müdahale61-70116

   Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet71-83126

   BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat84-89135

   ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme
   ve adli tatil90-104140

   Birinci Ayırım: Süreler90-94140

   İkinci Ayırım: Eski hâle getirme95-101144

   Üçüncü Ayırım: Adli tatil102-104148   İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve
   ilk itirazlar105-117153

   BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri105-113153

   İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk itirazlar114-117164

   Birinci Ayırım: Dava şartları114-115164

   İkinci Ayırım: İlk itirazlar116-117168   ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü118-186170

   BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması118-125170

   İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi126-135178

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve
   ikinci cevap dilekçesi136185

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme137-142186

   BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat
   sırasındaki özel durumlar143-183195

   Birinci Ayırım: Tahkikat143-146195

   İkinci Ayırım: Duruşma147-162197

   Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve
   bekletici sorun163-165213

   Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi
   ve ayrılması166-168215

   Beşinci Ayırım: İsticvap169-175219

   Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların
   düzeltilmesi176-183223

   Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde
   tahkikat183/A230

   ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi
   ve sözlü yargılama184-186232

   MaddeSayfa

   DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller187-293235

   BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler187-198235

   İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet199-224242

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin225-239271

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık240-265280

   BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi266-287298

   ALTINCI BÖLÜM: Keşif288-292325

   YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü293329   BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren
   taraf işlemleri294-315330

   BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm294-303330

   İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi tavzihi ve
   tamamlanması304-306………339

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren
   taraf işlemleri307-315342   ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü316-322348   YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve
   adli yardım323-340355

   BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri323-333355

   İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım334-340366   SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları341-381373

   BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf341-360373

   İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz361-373392

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi374-381404

   1086 sayılı HUMK'nun 427-454.
   HÜKÜMLERİ411

   DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı382-388421

   ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar389-406428

   BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir389-399428

   İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer
   geçici hukuki korumalar400-406446

   ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim407-444451   ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler445-452484   2. BÖLÜM

   İLGİLİ MEVZUAT

   Sayfa

   —Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile
   Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,
   Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun495

   —Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
   Yargılama Usullerine Dair Kanun515

   —Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanun
   Yönetmeliği (ilgili maddeler)519

   — Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi539

   —Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
   (ilgili maddeler)551

   —Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği553

   ––Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi595

   — Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin
   Kullanılması Hakkında Yönetmelik599

   —Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler)605

   —Harçlar Kanunu (ilgili maddeler)611

   —Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi629

   —Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi631

   —Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi633

   — Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve
   Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği635

   —Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi673

   —İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu679

   —İş Mahkemeleri Kanunu685

   —Kadastro Kanunu (ilgili maddeler)691

   —Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun699

   — Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
   Kanun701

   —Milletlerarası Tahkim Kanunu715

   —Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği729

   —Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ731

   Sayfa

   —Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin
   Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin
   Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin
   Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik735

   —Noterlik Kanunu (ilgili maddeler)739

   —Sınai Mülkiyet Kanunu (ilgili maddeler)745

   — Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına
   Dair Yönetmelik749

   —Elektronik Tebligat Yönetmeliği787

   —Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
   (ilgili maddeler)797

   —Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği803

   —Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği817

   —Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliği
   (ilgili maddeler)821

   —Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle
   Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin
   Yürütülmesine Dair Yönetmelik843
   Stok Kodu
   :
   9786050509854
   Boyut
   :
   13.5x19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1049
   Baskı Sayısı
   :
   8
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   119,60   
   119,60   
   2
   60,40   
   120,80   
   3
   41,06   
   123,19   
   4
   31,10   
   124,38   
   5
   25,36   
   126,78   
   6
   21,33   
   127,97   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   119,60   
   119,60   
   2
   60,40   
   120,80   
   3
   41,06   
   123,19   
   4
   31,10   
   124,38   
   5
   25,36   
   126,78   
   6
   21,33   
   127,97   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   119,60   
   119,60   
   2
   60,40   
   120,80   
   3
   41,06   
   123,19   
   4
   31,10   
   124,38   
   5
   25,36   
   126,78   
   6
   21,33   
   127,97   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   119,60   
   119,60   
   2
   60,40   
   120,80   
   3
   41,06   
   123,19   
   4
   31,10   
   124,38   
   5
   25,36   
   126,78   
   6
   21,33   
   127,97   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   119,60   
   119,60   
   2
   60,40   
   120,80   
   3
   41,06   
   123,19   
   4
   31,10   
   124,38   
   5
   25,36   
   126,78   
   6
   21,33   
   127,97   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kapat