Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%3
Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku

Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku

Liste Fiyatı : 75,00TL
İndirimli Fiyat : 72,75TL
Kazancınız : 2,25TL
Taksitli fiyat : 6 x 12,97TL
%3
Aynı gün kargo
Baskı  
Sepete Ekle
9789753686211
708422
Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku
Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku
Filiz Kitabevi
72.75
GİRİŞ

AİLE HUKUKUNUN KONUSU 1
AİLE KAVRAMI 1
III. TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ 2

ANAYASA'DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR 2
AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 4
Genel olarak 4
a) İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clasus) olması 4
b) Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma 4
c) Çocukları ve zayıfları koruma 4
d) Devletin müdahalesi 5
e) Şekle bağlılık 5
f) Hâkimin takdir yetkisi 5
Aile hukuku ilişkileri ve aile hukuku haklarının özelliği 5
a) Aile Hukuku ilişkileri 5
b) Aile hukuku hakları 6
c) Bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği 6
d) Aile hukuku taleplerinin özelliği 6
TÜRK AİLE HUKUKUNUN DEVRİMCİ KARAKTERİ 7
VII. MEDENÎ KANUNUN AİLE HUKUKU SİSTEMATİĞİNE GENEL BAKIŞ 9

BİRİNCİ KISIM

EVLİLİK

Birinci Bölüm

Evlilik Birliğinin Oluşması

Birinci Ayırım

NİŞANLILIK

1. TERİM VE KAVRAM 13
2. NİŞANLILIĞIN MEYDANA GELMESİ: NİŞANLANMA 13
NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 13
Önsözleşme görüşü 13
Karar görüşü 14
Sözleşme görüşü 14
NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI 15
Karşılıklı evlenme vaadi 16
Vaad edenlerin farklı cinsiyette olması 17
III. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 18

Nişanlanma ehliyetinin kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması 18
Nişanlanmanın, emredici hukuk kurallarına, ahlâk ve âdaba aykırı
olmaması ve evlenmenin imkânsız olmaması 20

Muvazaalı (danışıklı) nişanlanmalar 22
İrade beyanındaki sakatlıklar 22
NİŞANLANMANIN ŞARTA YA DA SÜREYE BAĞLANMASI 23
Şart 23
Zaman 24
3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 25
VAADE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 25
Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü 25
Sadakat yükümlülüğü 26
Nişanlının Medenî Kanun anlamında yakın sayılması 27
Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevî tazminat isteyebilme 27
Tanıklıktan ve hâkimlikten kaçınma hakkı 27
4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 28
SONA ERME HALLERİ 28
Evlenme 28
a) Nişanlıların birbirleriyle evlenmesi 28
b) Nişanlılardan birinin bir üçüncü kişi ile evlenmesi 28
Tarafların anlaşması 28
Bozucu şartın gerçekleşmesi 28
Evlenmenin imkânsızlaşması (özellikle ölüm) 29
Kesin bir evlenme engelinin meydana gelmesi 29
Nişanı bozma (bir taraflı sona erdirme, nişanlanmadan dönme) 30
a) Kavram 30
b) Nişanı bozmada haklı sebep 31
aa) Haklı sebep kavramı 31
bb) Haklı sebep örnekleri 31
cc) Hâkimin takdir yetkisi 32
c) Haksız nişan bozma 32
NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 33
GENEL OLARAK 33
MADDÎ TAZMİNAT 33
Nişanlıların tazminat isteme hakkı 34
a) Şartları 34
b) Tazmin edilecek zarar ve masraflar 35
c) Tazminat davası 36
Üçüncü kişilerin tazminat isteme hakkı 37
MANEVÎ TAZMİNAT 38
Genel olarak 38
Manevî tazminat istemenin şartları 39
a) Nişanlılık, bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır 39
b) Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır 39
c) Davalının kusurlu olması 40
Manevî tazminatın tayini 40
a) Dava hakkı 40
b) Davalı 41
c) Tazminat 41
d) Manevî tazminat isteminin mirasçılar tarafından ileri sürülmesi ve
hayatta devri 41

HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ 42
Genel olarak 42
Hediye kavramı 42
Hediyelerin geri verilmesini istemenin şartları 43
a) Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır 43
b) Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması 44
c) Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır 44
d) Geri vermeyi isteme hakkına, nişanlılar, ana ve babaları ya da ana baba
gibi hareket eden kimseler sahiptirler 44

Geri verme talebinin niteliği ve kapsamı 45
NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI 46
İkinci Ayırım

EVLENME

5. EVLENMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 47
6. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 48
EVLENME EHLİYETİ 49
EVLENME YAŞI 49
Olağan evlenme yaşı 49
Olağanüstü (istisnai) evlenme yaşı 50
a) Evlenmesine izin verilecek kadın ya da erkek onaltı yaşını doldurmuş
olmalıdır 51

b) Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması 51
c) Karardan önce mümkünse yasal temsilcinin dinlenmesi 51
d) Görevli ve yetkili mahkeme 52
AYIRT ETME GÜCÜ 52
KİŞİLERİN EVLENME EHLİYETİ YÖNÜNDEN AYIRIMI 53
Evlenmeye tam ehliyetliler 53
Evlenmeye tam ehliyetsizler 54
Evlenmeye sınırlı ehliyetsizler 54
EVLENME ENGELLERİ 56
KESİN EVLENME ENGELLERİ 57
Hısımlık 57
a) Kan hısımlığı 57
b) Kayın hısımlığı 58
c) Evlâtlık ilişkisi 58
Önceki evlilik 59
Akıl hastalığı 60
KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ 60
Bekleme süresi 61
Bazı bulaşıcı hastalıklar 62
III. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 62

GENEL OLARAK 62
EVLENME TÖRENİNDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI 63
Başvuru ve başvurunun yapılacağı yer 63
Başvurunun incelenmesi ve itiraz 66
a) İnceleme ve talebin reddi 66
b) Redde itiraz 66
Evlenmeye izin belgesi 68
EVLENME TÖRENİ SIRASINDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 68
EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 70
Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi 70
Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil 70
Savcılığa bildirme 71
Özel olarak dinî evlenme 71
EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMAMASININ
SONUÇLARI 71

7. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 71
EVLENMENİN YOKLUĞU 72
Evlenmenin yokluğu halleri 72
a) Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması 72
b) Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış olması 77
c) İki tarafın evlendirme memuru önünde hazır olmamaları 78
Evlenmenin yokluğunun sonuçları 79
Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idari yolla geçerli
hale getirilmesi 79

EVLENMENİN BUTLANI 80
GENEL OLARAK 80
MUTLAK BUTLAN 81
Genel olarak 81
Mutlak butlan halleri 84
a) Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (MK 145 b.1) 84
b) Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden
yoksun olması (MK 145 b. 2) 85

c) Akıl hastalığı (MK 145 b. 3) 86
d) Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması
(MK 145 b.4) 87

NİSBÎ BUTLAN 87
Genel olarak 87
Nisbî butlan halleri 87
a) Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (MK 148) 87
b) İrade sakatlıkları (MK 149 vd.) 88
aa) Yanılma 88
aaa) Evlenmenin niteliğinde yanılma 88

bbb) Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma 88

ccc) Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma 89

bb) Aldatma 89
aaa) Namus ve onur hakkında aldatma 90

bbb) Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi 91

ccc) Korkutma 92

c) Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (MK 153) 93
BUTLAN DAVALARI 93
Davaların hukukî niteliği 93
Davaların tarafları 93
a) Mutlak butlan davasının tarafları 93
aa) Davacı 93
bb) Davalı 93
cc) Dava hakkının sınırlandırılması ve kalkması 94
b) Nisbî butlan davasının tarafları 95
aa) Davacı 95
bb) Davalı 96
cc) Dava hakkının sona ermesi 96
aaa) Eşlerin dava hakkının sona ermesi 96

bbb) Yasal temsilcinin dava hakkının sona ermesi 97

HER İKİ BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 97
Yetkili ve görevli mahkeme 97
Yargılama usulü 98
BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI 98
Genel sonuçlar 98
Çocuklar yönünden sonuçlar 98
Eşler yönünden sonuçlar 98
III. EVLENMENİN BUTLANINI GEREKTİRMEYEN EKSİKLİKLER 101

Kadının bekleme süresinin bitiminden önce evlenmesi 102
Bazı şekil kurallarına uymama 102
Bazı bulaşıcı hastalıklar 102
İkinci Bölüm

Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma

8. ÖLÜM VE GAİPLİK 104
Ölüm 104
Gaiplik 104
Cinsiyet değişikliği 104
9. BOŞANMA 104
10. BOŞANMA SEBEPLERİ 105
BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ 105
ZİNA 105
Kavram ve zinanın ispatı 105
Dava hakkının düşmesi 108
a) Hak düşürücü sürenin geçmesi 108
b) Af 109
HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI
DAVRANIŞ 109

Kavram 109
a) Hayata kast 109
b) Pek fena muamele 110
c) Onur kırıcı davranış 111
Dava hakkının düşmesi 111
KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT
SÜRME 111

Kavram 111
a) Küçük düşürücü suç işleme 111
b) Haysiyetsiz hayat sürme 112
Her iki durumun da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez
hale getirmesi 112

Davanın süreye bağlı olmaması 112
TERK 113
Kavram 113
Terkin şartları 113
a) Eşlerden birinin ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi 113
aa) Ortak konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri
(yükümlülükleri) yerine getirmemek amacıyla olmalıdır. 113

bb) Terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna
rağmen eşin ortak konuta dönmemesi 114

cc) Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep
olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme 114

b) Terkin en az altı ay sürmüş olması 114
c) Terk eden eşe hâkim tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna
rağmen dönmemesi 115

AKIL HASTALIĞI 117
Şartları 117
a) Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması 117
b) İyileşemeyeceğinin resmi sağlık raporuyla tespit edilmiş olması 117
c) Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale
gelmesi 117

Dava hakkının süreye tabi olmaması 117
BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ 117
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI 118
Genel olarak 118
Şartları 119
a) Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması 119
b) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak
hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmalıdır 119

c) Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş
ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır 121

EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI 122
Genel olarak 122
Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları 123
a) Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır 123
b) Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş,
diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir 123

c) Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi 124
d) Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun
bulunması 124

ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLÎ AYRILIK 125
Genel olarak 126
Şartlar 126
a) Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın
reddedilmiş olması 126

b) Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre
içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır 126

c) Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması 127
11. BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 128
DAVANIN KONUSU 128
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 129
Yetkili mahkeme 129
Görevli mahkeme 129
III. TARAFLAR VE DAVA EHLİYETİ 130

12. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL
VE ALINACAK ÖNLEMLER 132

GENEL OLARAK 132
USUL KURALLARI 133
III. DAVA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 134

Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler 135
Eşler arasındaki malî ilişkilere yönelik önlemler 136
Çocuklara ilişkin alınacak önlemler 136
13. DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR: BOŞANMA YA DA
AYRILIK 136

GENEL OLARAK 136
AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI 137
Ayrılık kararı 137
Ayrılık kararının sonuçları 137
Ayrılık süresinin sonunda tarafların durumu 139
III. BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI 140

Boşanma kararı 140
Boşanma kararının sonuçları 140
Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları 140
a) Evlilik birliğinden sona ermesi ve eşlerin yeniden evlenebilmeleri 140
b) Mal rejimin tasfiyesi 140
c) Evlenmeyle kazanılan kişisel durumun korunması ya da değişmesi 141
d) Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarının sona
ermesi 142

e) Zamanaşımının işlemeye başlaması 144
Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları 144
a) Velâyet 144
b) Çocukla kişisel ilişki kurulması 146
aa) Çocukla, kendisine velâyet verilmemiş olan ana ya da baba
arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesi 147

bb) Çocukla üçüncü kişiler arasında ilişki kurulmasının
düzenlenmesi 148

c) Çocuğa iştirak (bakım) nafakası bağlanması 149
d) Boşanma sonrası evlilik birliği içerisinde doğmuş ortak küçük
çocuğun soyadı 150

Boşanmanın malî sonuçları 151
a) Maddî tazminat 152
aa) Maddî tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun
bulunmaması ya da kusurunun daha az olması 152

bb) Davalı tarafın kusurlu olması 153
cc) Davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmesi 153
dd) Maddî tazminatın miktarı 153
b) Manevî tazminat 154
aa) Davalının kusurlu olması 154
bb) Davacının kişilik hakkının zedelenmesi (ihlâl edilmesi) 155
cc) Manevî tazminatın şekli ve miktarının belirlenmesi 155
c) Yoksulluk nafakası 155
aa) Taraflardan birinin talepte bulunması 156
bb) Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması 156
cc) Nafaka isteyen eşin, yoksulluğa düşmesi 156
dd) Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin malî gücü
ile orantılı olması 157

ee) Nafaka davasında görevli ve yetkili mahkeme 157
ff) Nafakanın süresi 158
d) Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının ödeniş biçimi 159
e) Nafaka ve tazminatın değiştirilmesi 160
f) Nafaka ya da maddî tazminatın sona ermesi 160
g) Zamanaşımı 162
Ziynet Eşyalarının ve Diğer Takıların İadesi Talebi 163
İKİNCİ KISIM

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORGANİZASYONU 165
GENEL OLARAK 165
EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 165
Genel Olarak 165
Evlilik Birliği ve Birliğin Ortak Yönetimi 165
Evlilik Birliğinin Doğrudan Hukuksal Sonuçları ile Eşlere Yüklediği
Hak ve Yükümler 166

Evlilik birliğine dayalı kişilik haklarının korunması yükümü 166
Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümü 168
Eşlerin çocuklarına birlikte özen gösterme yükümü 168
Eşlerin sadakat yükümü 168
Eşlerin yardım yükümü 168
Eşlerin bilgi verme yükümü 168
III. KARININ SOYADI 169

EVLİLİK KONUTU 170
VATANDAŞLIK 170
EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMASI 171
Genel Olarak 171
Birlik Giderleri Kavramı 171
Haciz ve Devredilebilirlik 172
Zamanaşımı 173
Sona erme 173
VII. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ 173

VIII. EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 174

Kural 174
Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası 174
Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar 176
Genel olarak 176
Aile konutu kavramı, MK 194'ün zamansal ve işlemsel sınırları 177
MK 194'de yer alan sınırlamanın hukuki niteliği 180
Diğer eşin izni ve iznin verilmemesinin sonuçları 181
Hâkimin hak sahibi eşi tek başına işlem yapmaya yetkili kılması 182
Geçersizliğin iyiniyetli üçüncü kişilere etkisi ve aile konutunun şerhi 182
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 185
Yasal Düzenleme 185
Hukuksal Nitelik 185
Ehliyet 186
Aile(nin Ortak) İhtiyaçları Kavramı 186
Evlilik Birliğinin Temsili Türleri 186
Olağan temsil yetkisi 186
Olağanüstü temsil yetkisi 187
Genel olarak 187
Eşlerin diğer aile ihtiyaçları için evlilik birliğini tek başına temsili 187
Sorumluluk 188
15. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 189
GENEL OLARAK 189
EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ
VE GÖREVLİ OLAN MAHKEME 189

III. MK 195'e DAYALI GENEL KORUMA 190

Genel Olarak 190
Şartları 191
Eşlerin (birlikte veya tek başına) talebi 191
Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 191
Evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda eşlerin uyuşmazlığa
düşmesi 191

Tedbir Türleri 191
Diğer Tedbirlere Başvuru 192
EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL
KATKISININ BELİRLENMESİ 192

ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ 193
Genel Olarak 193
Şartları 193
Genel olarak 193
Kişiliğin tehlikeye düşmesi 194
Ekonomik güvenliğin tehlikeye düşmesi 194
Evliliğin huzurunun tehlikeye düşmesi 194
Ortak Yaşama Verilen Aranın Süresi 194
Ayrı Yaşamanın Sonuçları ve Alınacak Tedbirler 194
Genel olarak 194
Eşlerin yapacakları parasal katkıya ilişkin tedbirler 195
Konut ve ev eşyasından yararlanmaya ilişkin tedbirler 195
Eşlerin mallarının yöntemine ilişkin tedbirler 196
Ergin olmayan çocuğa ilişkin tedbirler 196
Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ayrı Yaşama ve Ortak Yaşamın
Olanaksızlığı 196

BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER 197
Genel Olarak 197
Hukuksal Nitelik 197
Şartları 197
Maddî şart 197
Şeklî şart 197
Talimatın konusu 198
Talimatın Kapsamının Tayini 198
Tedbirin Sonuçları 198
VII. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ

BİR MALVARLIĞI DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN

SINIRLANMASI 198

Genel Olarak 198
MK 199'un Uygulama Şartları 199
Sınırlamanın Konusu 199
Sınırlamanın Hukuksal Niteliği 200
Sınırlamanın Hukuksal Sonuçları 200
Ek Koruma Önlemleri ve Şerh Olanağı 201
VIII. EŞLERİN TEMSİL YETKİSİNİN TAMAMEN VEYA KISMEN

KALDIRILMASI 202

Genel Olarak 202
Şartları 202
Temsil yetkisinin "açık" aşımı 202
Temsil yetkisini kullanmada yetersizlik 203
Eşin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Üçüncü Kişilere Duyurulması 203
Eşin Temsil Yetkisinin Tamamen veya Kısmen Kaldırılmasının
Sonuçları 203

Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi 203
TEDBİRLERİN ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLARDA
DEĞİŞİKLİKLER 204

Tedbirlerin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi 204
Şartları 204
Maddî şart 204
Şeklî şart 204
Değişiklik Kararının Konusu ve Sonuçları 205
6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN'UN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER 205

ÜÇÜNCÜ KISIM

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

16. MAL REJİMİ HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ 209
GENEL OLARAK 209
MAL REJİMİ TÜRLERİ 209
Yasal Mal Rejimi-Sözleşmesel Mal Rejimi 209
Olağan Mal Rejimi-Olağanüstü Mal Rejimi 210
III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 210

Genel Olarak 210
Şartları 210
Kurucu olgu: Tarafların Anlaşması 210
Geçerlilik Şartları 211
Ehliyet 211
Şekil 211
Hüküm ve Sonuçları 211
Mal Rejimi Sözleşmesinin Sona Ermesi 212
OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 212
Genel Olarak 212
Talep Üzerine Hâkim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 212
MK 197/II uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 212
Haklı bir sebebe dayalı olarak olağanüstü mal rejimine geçiş 213
Eşlerden birisinin talebi 213
Haklı bir sebebin varlığı 213
aaa. Genel olarak 213

bbb. Kanunda öngörülen örnekler 213

Yetkili ve görevli mahkeme 214
MK 210 uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 214
Talep Olmaksızın Kanun Gereği Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 215
Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi 215
Genel olarak 215
Anlaşmaya dayalı sonra erme 215
Eşlerden birisinin talebi üzerine sona erme 215
MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE YETKİLİ ve GÖREVLİ OLAN
MAHKEME 215

Kural 215
Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yetkili ve Görevli Olan Mahkeme 216
ALACAKLILARIN KORUNMASI 216
VII. EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ 216

VIII. ENVANTER YAPILMASI 217

EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR VE BORÇ ERTELEMESİ 217
17. YASAL MAL REJİMİ OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA
KATILMA REJİMİ 218

GENEL OLARAK 218
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE HAK SAHİPLİĞİ
İLİŞKİSİ 218

Yasal Düzenleme 218
Eşlerin Kanunî Edinilmiş Malları 219
Genel olarak 219
"Mal Rejimi Süresince Edinme" ve "Karşılık" kavramları 219
Edinilmiş mallara ilişkin yasal örnekler 220
Eşlerin çalışmasının (emeğinin) karşılığı olan edinimler 220
Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya
personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı

ödemeler 220

Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar 220
Kişisel malların gelirleri 220
Edinilmiş malların yerine geçen (ikame) değerler 221
Diğer edinilmiş mallar 221
Eşlerin Kanunî Kişisel Malları 221
Genel olarak 221
Kişisel mallara ilişkin yasal örnekler 222
Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya 222
Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir
eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız

kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri 222

Manevî tazminat alacakları 222
Kişisel mallar yerine geçen değerler 223
Sözleşmesel Kişisel veya Edinilmiş Mallar 223
III. İSPAT 224

YÖNETİM, YARARLANMA ve TASARRUF 225
Kural 225
Paylı Mülkiyet Payı Üzerinde Tasarruf 225
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 226
SONA ERME ve TASFİYE 226
Sona Erme 226
Tasfiye 227
Tasfiye Anlaşması ve Tasfiye Davası 227
Malların Geri Verilmesi, Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın
Eşlerden Birisine Tahsisi ve Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 230

Malların Geri Verilmesi 230
Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın Eşlerden Birisine Tahsisi 230
aaa. Genel Olarak 230

bbb. Hukuksal Nitelik 230

ccc. Şartları 231

Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 231
Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması 232
Değer artış payı alacağı 232
Genel olarak 232
Şartları 233
aaa. Diğer eşe ait bir malvarlığı unsuruna yönelik katkı 233

bbb. Bağışlama kastı ve karşı edimin olmaması 234

ccc. Mal rejiminin tasfiyesi anında bir değer artışının varlığı 234

ddd. Mal rejiminin tasfiyesinin talep edilmesi 235

Değer artış payı alacağının hesaplanması 235
aaa. Değer artışının hesaplanması 235

bbb. Değer artış payının hesaplanması 236

ccc. Değer artış payı alacağının hesaplanması 236

Değer artış payı alacağının artık değer (ve dolayısıyla katılma
alacağının) hesabına etkisi 238

Muacceliyet 239
Zamanından önce geri ödeme üzerine eşlerin anlaşması 239
Eşlerin değer artış payı üzerindeki tasarrufları 240
Denkleştirme alacağı 240
Genel olarak 240
Eşlerin borçlarının malvarlığı kesimlerindeki konumu 240
aaa. Genel olarak 240

bbb. Borçların edinilmiş malları yüklemesi karinesi 241

Denkleştirme alacağının türleri 241
Eklenecek değerler 242
Genel olarak 242
Eklenecek ivazsız kazandırmaların kapsamı ve sınırı 243
Değer tespiti (değerleme) 244
Değerleme zamanı 245
Katılma alacağı ve hesaplanması 245
Genel olarak 245
Artık değer ve hesaplanması 245
Artık değere yasal katılım (artık değer alacağı) ve katılma alacağı 246
Artık Değere Sözleşmesel Katılma 247
aaa. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Halinde 247

bbb. Mal Rejiminin Ölüm Dışında Bir Sebeple Sona Ermesi

Halinde 248

Katılma alacağı için muacceliyet anı ve temerrüt 248
Zamanaşımı 249
Katılma alacağının hukuksal niteliği, ödenmesi ve hâkim kararıyla
azaltılması ve ortadan kaldırılması 249

Katılma alacağının ifasının ertelenmesi 250
Faiz ödeme ve teminat gösterme yükümü 251
Katılma Alacağının Miras Paylaşımına Etkisi 251
Katılma Alacağından Feragat 251
Aile konutu ve ev eşyası üzerinde sağ kalan eşin talep hakkı 251
Genel olarak 251
Hayatta olan eşin talebi ve hukukî niteliği 252
Şartları 252
Talebin konusu 254
Talebin süresi 254
Üçüncü kişilere karşı dava hakkı 254
Yasal düzenleme ve Miras Hukukuna İlişkin Tenkis Davası ile
İlişkisi 254

Şartları 255
Davanın Tarafları 255
Tenkis Hükmünün Hukuksal Niteliği 256
Talebin süresi 256
MK 560 vd.nın kıyasen uygulanması 256
18. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 256
MAL AYIRILIĞI 256
Genel olarak 256
Mal Ayrılığında Yönetim Yararlanma ve Tasarruf 257
İspat 257
Borçlardan Sorumluluk 257
Paylı Mülkiyet Konusu Eşyanın Eşlerden Birisine Özgülenmesi 257
Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Birbirlerinin Malvarlığı Unsurlarına
Katkıları 257

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI 258
Genel olarak 258
Paylaşmalı Mal Ayrılığında Mal Rejiminin Sona Ermesi 258
Aileye Özgülenen Mallar 259
Katkıdan Doğan Alacak 259
Paylaştırmaya Aykırı Davranışlar 259
Paylaşma İsteminin Reddi 260
Paylaştırma Yöntemi 260
Evliliğin İptali veya Boşanma ya da Ölüm Halinde Aile Konutu ve Ev
Eşyasının Hukuksal Durumu 260

III. MAL ORTAKLIĞI 261

Genel Olarak 261
Türleri 261
Genel Mal Ortaklığı 262
Malvarlığı yapısı 262
Kişisel mallara ve ortaklık mallarına giren malvarlığı değerleri 262
Kişisel mallar 262
Ortaklık malları 262
İspat 263
Yönetim ve tasarruf 263
Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 264
Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 264
Sona erme anı 264
Kişisel mala ekleme 265
Denkleştirme alacağı 265
Borçların düzenlenmesi 265
Değer artış payı alacağı 265
Değerleme anı 265
Paylaşma 265
aaa. Paylaşma oranı 265

bbb. Paylaşma usulü 266DÖRDÜNCÜ KISIM

HISIMLIK

BİRİNCİ BÖLÜM

SOYBAĞININ KURULMASI

19. GENEL BAKIŞ 268
20. SOYBAĞININ KURULMASI YOLLARI 269
KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI 269
ÇOCUK İLE ANASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 269
ÇOCUK İLE BABASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 270
Ana ile evlilik 270
Evliliğin çocuğun doğumundan önce gerçekleşmiş olması 270
Babalık karinesi 270
Babalık karinesinin kapsamı 271
aaa. Çocuğun evlilik içinde doğması 271

bbb. Çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi 272

Babalık karinesinin çürütülmesi: Soybağının reddi 274
aaa. Soybağının reddi kavramı 274

bbb. Soybağının reddi sebepleri 275

aaaa. Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse 275

aaaaa. Cinsel ilişkinin imkansızlığının ispatı 276

bbbbb. Çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının

imkansızlığının ispatı: İlliyet bağının yokluğunun

ispatı 277

bbbb. Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında

ana rahmine düşmüşse 280

aaaaa. Çocuğun evlilikten önce ana rahmine düşmesi 281

bbbbb. Çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine

düşmesi 281

cccc. Babalık karinesinin yeniden kurulması 281

ccc. Soybağının reddi davasının tarafları 282

aaaa. Davacı taraf 282

aaaaa. Koca ve çocuk 282

bbbbb. Diğer ilgililerin dava hakkı 284

bbbb. Davalı taraf 286

ddd. Soybağının reddi davası açma hakkının düşmesi 287

aaaa. Dava açma süresinin dolması 287

bbbb. Kocanın dava hakkının dava açma süresinin

dolmasından önce düşmesi 289

eee. Soybağının reddi davası açma süresinin uzaması 290

fff. Soybağının reddi davasında yetkili ve görevli mahkeme 291

ggg. Soybağının reddi kararının sonuçları 291

Evliliğin çocuğun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması 292
Evlenmenin çocuğun soybağına etkisi 292
Bildirim yapılması 293
Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasına itiraz 293
aaa. İtirazın niteliği 293

bbb. Davacılar 294

ccc. Davalılar 296

ddd. İtiraz sebebinin (kocanın baba olmadığının) ispatlanması 296

eee. Dava açma süresi 296

fff. Yetkili ve görevli mahkeme 297

Tanıma 297
Genel olarak 297
Geçerlilik şartları 298
Ehliyet 299
Şekil 299
Çocuğun bir başka erkek ile soybağının bulunmaması 301
Tanımanın gerçekleştirilebileceği zaman 302
Tanımanın geçersizliği 302
Tanımanın kesin hükümsüzlüğü 302
Tanımanın irade sakatlığı sebebi ile iptali 303
Tanımanın ilgili kişiler tarafından açılacak iptal davası ile geçersiz
hale getirilmesi 304

aaa. İptal davası açma hakkına sahip olan kişiler 304

bbb. İspat yükü 306

Hak düşürücü süreler 307
Babalık hükmü 307
Babalık davasının tarafları 308
Davacı taraf 308
D
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • GİRİŞ

   AİLE HUKUKUNUN KONUSU 1
   AİLE KAVRAMI 1
   III. TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ 2

   ANAYASA'DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR 2
   AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 4
   Genel olarak 4
   a) İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clasus) olması 4
   b) Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma 4
   c) Çocukları ve zayıfları koruma 4
   d) Devletin müdahalesi 5
   e) Şekle bağlılık 5
   f) Hâkimin takdir yetkisi 5
   Aile hukuku ilişkileri ve aile hukuku haklarının özelliği 5
   a) Aile Hukuku ilişkileri 5
   b) Aile hukuku hakları 6
   c) Bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği 6
   d) Aile hukuku taleplerinin özelliği 6
   TÜRK AİLE HUKUKUNUN DEVRİMCİ KARAKTERİ 7
   VII. MEDENÎ KANUNUN AİLE HUKUKU SİSTEMATİĞİNE GENEL BAKIŞ 9

   BİRİNCİ KISIM

   EVLİLİK

   Birinci Bölüm

   Evlilik Birliğinin Oluşması

   Birinci Ayırım

   NİŞANLILIK

   1. TERİM VE KAVRAM 13
   2. NİŞANLILIĞIN MEYDANA GELMESİ: NİŞANLANMA 13
   NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 13
   Önsözleşme görüşü 13
   Karar görüşü 14
   Sözleşme görüşü 14
   NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI 15
   Karşılıklı evlenme vaadi 16
   Vaad edenlerin farklı cinsiyette olması 17
   III. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 18

   Nişanlanma ehliyetinin kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması 18
   Nişanlanmanın, emredici hukuk kurallarına, ahlâk ve âdaba aykırı
   olmaması ve evlenmenin imkânsız olmaması 20

   Muvazaalı (danışıklı) nişanlanmalar 22
   İrade beyanındaki sakatlıklar 22
   NİŞANLANMANIN ŞARTA YA DA SÜREYE BAĞLANMASI 23
   Şart 23
   Zaman 24
   3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 25
   VAADE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 25
   Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü 25
   Sadakat yükümlülüğü 26
   Nişanlının Medenî Kanun anlamında yakın sayılması 27
   Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevî tazminat isteyebilme 27
   Tanıklıktan ve hâkimlikten kaçınma hakkı 27
   4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 28
   SONA ERME HALLERİ 28
   Evlenme 28
   a) Nişanlıların birbirleriyle evlenmesi 28
   b) Nişanlılardan birinin bir üçüncü kişi ile evlenmesi 28
   Tarafların anlaşması 28
   Bozucu şartın gerçekleşmesi 28
   Evlenmenin imkânsızlaşması (özellikle ölüm) 29
   Kesin bir evlenme engelinin meydana gelmesi 29
   Nişanı bozma (bir taraflı sona erdirme, nişanlanmadan dönme) 30
   a) Kavram 30
   b) Nişanı bozmada haklı sebep 31
   aa) Haklı sebep kavramı 31
   bb) Haklı sebep örnekleri 31
   cc) Hâkimin takdir yetkisi 32
   c) Haksız nişan bozma 32
   NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 33
   GENEL OLARAK 33
   MADDÎ TAZMİNAT 33
   Nişanlıların tazminat isteme hakkı 34
   a) Şartları 34
   b) Tazmin edilecek zarar ve masraflar 35
   c) Tazminat davası 36
   Üçüncü kişilerin tazminat isteme hakkı 37
   MANEVÎ TAZMİNAT 38
   Genel olarak 38
   Manevî tazminat istemenin şartları 39
   a) Nişanlılık, bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır 39
   b) Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır 39
   c) Davalının kusurlu olması 40
   Manevî tazminatın tayini 40
   a) Dava hakkı 40
   b) Davalı 41
   c) Tazminat 41
   d) Manevî tazminat isteminin mirasçılar tarafından ileri sürülmesi ve
   hayatta devri 41

   HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ 42
   Genel olarak 42
   Hediye kavramı 42
   Hediyelerin geri verilmesini istemenin şartları 43
   a) Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır 43
   b) Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması 44
   c) Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır 44
   d) Geri vermeyi isteme hakkına, nişanlılar, ana ve babaları ya da ana baba
   gibi hareket eden kimseler sahiptirler 44

   Geri verme talebinin niteliği ve kapsamı 45
   NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI 46
   İkinci Ayırım

   EVLENME

   5. EVLENMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 47
   6. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 48
   EVLENME EHLİYETİ 49
   EVLENME YAŞI 49
   Olağan evlenme yaşı 49
   Olağanüstü (istisnai) evlenme yaşı 50
   a) Evlenmesine izin verilecek kadın ya da erkek onaltı yaşını doldurmuş
   olmalıdır 51

   b) Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması 51
   c) Karardan önce mümkünse yasal temsilcinin dinlenmesi 51
   d) Görevli ve yetkili mahkeme 52
   AYIRT ETME GÜCÜ 52
   KİŞİLERİN EVLENME EHLİYETİ YÖNÜNDEN AYIRIMI 53
   Evlenmeye tam ehliyetliler 53
   Evlenmeye tam ehliyetsizler 54
   Evlenmeye sınırlı ehliyetsizler 54
   EVLENME ENGELLERİ 56
   KESİN EVLENME ENGELLERİ 57
   Hısımlık 57
   a) Kan hısımlığı 57
   b) Kayın hısımlığı 58
   c) Evlâtlık ilişkisi 58
   Önceki evlilik 59
   Akıl hastalığı 60
   KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ 60
   Bekleme süresi 61
   Bazı bulaşıcı hastalıklar 62
   III. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 62

   GENEL OLARAK 62
   EVLENME TÖRENİNDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI 63
   Başvuru ve başvurunun yapılacağı yer 63
   Başvurunun incelenmesi ve itiraz 66
   a) İnceleme ve talebin reddi 66
   b) Redde itiraz 66
   Evlenmeye izin belgesi 68
   EVLENME TÖRENİ SIRASINDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 68
   EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 70
   Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi 70
   Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil 70
   Savcılığa bildirme 71
   Özel olarak dinî evlenme 71
   EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMAMASININ
   SONUÇLARI 71

   7. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 71
   EVLENMENİN YOKLUĞU 72
   Evlenmenin yokluğu halleri 72
   a) Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması 72
   b) Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış olması 77
   c) İki tarafın evlendirme memuru önünde hazır olmamaları 78
   Evlenmenin yokluğunun sonuçları 79
   Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idari yolla geçerli
   hale getirilmesi 79

   EVLENMENİN BUTLANI 80
   GENEL OLARAK 80
   MUTLAK BUTLAN 81
   Genel olarak 81
   Mutlak butlan halleri 84
   a) Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (MK 145 b.1) 84
   b) Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden
   yoksun olması (MK 145 b. 2) 85

   c) Akıl hastalığı (MK 145 b. 3) 86
   d) Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması
   (MK 145 b.4) 87

   NİSBÎ BUTLAN 87
   Genel olarak 87
   Nisbî butlan halleri 87
   a) Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (MK 148) 87
   b) İrade sakatlıkları (MK 149 vd.) 88
   aa) Yanılma 88
   aaa) Evlenmenin niteliğinde yanılma 88

   bbb) Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma 88

   ccc) Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma 89

   bb) Aldatma 89
   aaa) Namus ve onur hakkında aldatma 90

   bbb) Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi 91

   ccc) Korkutma 92

   c) Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (MK 153) 93
   BUTLAN DAVALARI 93
   Davaların hukukî niteliği 93
   Davaların tarafları 93
   a) Mutlak butlan davasının tarafları 93
   aa) Davacı 93
   bb) Davalı 93
   cc) Dava hakkının sınırlandırılması ve kalkması 94
   b) Nisbî butlan davasının tarafları 95
   aa) Davacı 95
   bb) Davalı 96
   cc) Dava hakkının sona ermesi 96
   aaa) Eşlerin dava hakkının sona ermesi 96

   bbb) Yasal temsilcinin dava hakkının sona ermesi 97

   HER İKİ BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 97
   Yetkili ve görevli mahkeme 97
   Yargılama usulü 98
   BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI 98
   Genel sonuçlar 98
   Çocuklar yönünden sonuçlar 98
   Eşler yönünden sonuçlar 98
   III. EVLENMENİN BUTLANINI GEREKTİRMEYEN EKSİKLİKLER 101

   Kadının bekleme süresinin bitiminden önce evlenmesi 102
   Bazı şekil kurallarına uymama 102
   Bazı bulaşıcı hastalıklar 102
   İkinci Bölüm

   Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma

   8. ÖLÜM VE GAİPLİK 104
   Ölüm 104
   Gaiplik 104
   Cinsiyet değişikliği 104
   9. BOŞANMA 104
   10. BOŞANMA SEBEPLERİ 105
   BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ 105
   ZİNA 105
   Kavram ve zinanın ispatı 105
   Dava hakkının düşmesi 108
   a) Hak düşürücü sürenin geçmesi 108
   b) Af 109
   HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI
   DAVRANIŞ 109

   Kavram 109
   a) Hayata kast 109
   b) Pek fena muamele 110
   c) Onur kırıcı davranış 111
   Dava hakkının düşmesi 111
   KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT
   SÜRME 111

   Kavram 111
   a) Küçük düşürücü suç işleme 111
   b) Haysiyetsiz hayat sürme 112
   Her iki durumun da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez
   hale getirmesi 112

   Davanın süreye bağlı olmaması 112
   TERK 113
   Kavram 113
   Terkin şartları 113
   a) Eşlerden birinin ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi 113
   aa) Ortak konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri
   (yükümlülükleri) yerine getirmemek amacıyla olmalıdır. 113

   bb) Terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna
   rağmen eşin ortak konuta dönmemesi 114

   cc) Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep
   olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme 114

   b) Terkin en az altı ay sürmüş olması 114
   c) Terk eden eşe hâkim tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna
   rağmen dönmemesi 115

   AKIL HASTALIĞI 117
   Şartları 117
   a) Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması 117
   b) İyileşemeyeceğinin resmi sağlık raporuyla tespit edilmiş olması 117
   c) Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale
   gelmesi 117

   Dava hakkının süreye tabi olmaması 117
   BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ 117
   EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI 118
   Genel olarak 118
   Şartları 119
   a) Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması 119
   b) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak
   hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmalıdır 119

   c) Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş
   ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır 121

   EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI 122
   Genel olarak 122
   Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları 123
   a) Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır 123
   b) Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş,
   diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir 123

   c) Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi 124
   d) Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun
   bulunması 124

   ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLÎ AYRILIK 125
   Genel olarak 126
   Şartlar 126
   a) Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın
   reddedilmiş olması 126

   b) Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre
   içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır 126

   c) Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması 127
   11. BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 128
   DAVANIN KONUSU 128
   YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 129
   Yetkili mahkeme 129
   Görevli mahkeme 129
   III. TARAFLAR VE DAVA EHLİYETİ 130

   12. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL
   VE ALINACAK ÖNLEMLER 132

   GENEL OLARAK 132
   USUL KURALLARI 133
   III. DAVA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 134

   Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler 135
   Eşler arasındaki malî ilişkilere yönelik önlemler 136
   Çocuklara ilişkin alınacak önlemler 136
   13. DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR: BOŞANMA YA DA
   AYRILIK 136

   GENEL OLARAK 136
   AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI 137
   Ayrılık kararı 137
   Ayrılık kararının sonuçları 137
   Ayrılık süresinin sonunda tarafların durumu 139
   III. BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI 140

   Boşanma kararı 140
   Boşanma kararının sonuçları 140
   Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları 140
   a) Evlilik birliğinden sona ermesi ve eşlerin yeniden evlenebilmeleri 140
   b) Mal rejimin tasfiyesi 140
   c) Evlenmeyle kazanılan kişisel durumun korunması ya da değişmesi 141
   d) Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarının sona
   ermesi 142

   e) Zamanaşımının işlemeye başlaması 144
   Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları 144
   a) Velâyet 144
   b) Çocukla kişisel ilişki kurulması 146
   aa) Çocukla, kendisine velâyet verilmemiş olan ana ya da baba
   arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesi 147

   bb) Çocukla üçüncü kişiler arasında ilişki kurulmasının
   düzenlenmesi 148

   c) Çocuğa iştirak (bakım) nafakası bağlanması 149
   d) Boşanma sonrası evlilik birliği içerisinde doğmuş ortak küçük
   çocuğun soyadı 150

   Boşanmanın malî sonuçları 151
   a) Maddî tazminat 152
   aa) Maddî tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun
   bulunmaması ya da kusurunun daha az olması 152

   bb) Davalı tarafın kusurlu olması 153
   cc) Davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmesi 153
   dd) Maddî tazminatın miktarı 153
   b) Manevî tazminat 154
   aa) Davalının kusurlu olması 154
   bb) Davacının kişilik hakkının zedelenmesi (ihlâl edilmesi) 155
   cc) Manevî tazminatın şekli ve miktarının belirlenmesi 155
   c) Yoksulluk nafakası 155
   aa) Taraflardan birinin talepte bulunması 156
   bb) Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması 156
   cc) Nafaka isteyen eşin, yoksulluğa düşmesi 156
   dd) Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin malî gücü
   ile orantılı olması 157

   ee) Nafaka davasında görevli ve yetkili mahkeme 157
   ff) Nafakanın süresi 158
   d) Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının ödeniş biçimi 159
   e) Nafaka ve tazminatın değiştirilmesi 160
   f) Nafaka ya da maddî tazminatın sona ermesi 160
   g) Zamanaşımı 162
   Ziynet Eşyalarının ve Diğer Takıların İadesi Talebi 163
   İKİNCİ KISIM

   EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

   14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORGANİZASYONU 165
   GENEL OLARAK 165
   EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 165
   Genel Olarak 165
   Evlilik Birliği ve Birliğin Ortak Yönetimi 165
   Evlilik Birliğinin Doğrudan Hukuksal Sonuçları ile Eşlere Yüklediği
   Hak ve Yükümler 166

   Evlilik birliğine dayalı kişilik haklarının korunması yükümü 166
   Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümü 168
   Eşlerin çocuklarına birlikte özen gösterme yükümü 168
   Eşlerin sadakat yükümü 168
   Eşlerin yardım yükümü 168
   Eşlerin bilgi verme yükümü 168
   III. KARININ SOYADI 169

   EVLİLİK KONUTU 170
   VATANDAŞLIK 170
   EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMASI 171
   Genel Olarak 171
   Birlik Giderleri Kavramı 171
   Haciz ve Devredilebilirlik 172
   Zamanaşımı 173
   Sona erme 173
   VII. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ 173

   VIII. EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 174

   Kural 174
   Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası 174
   Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar 176
   Genel olarak 176
   Aile konutu kavramı, MK 194'ün zamansal ve işlemsel sınırları 177
   MK 194'de yer alan sınırlamanın hukuki niteliği 180
   Diğer eşin izni ve iznin verilmemesinin sonuçları 181
   Hâkimin hak sahibi eşi tek başına işlem yapmaya yetkili kılması 182
   Geçersizliğin iyiniyetli üçüncü kişilere etkisi ve aile konutunun şerhi 182
   EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 185
   Yasal Düzenleme 185
   Hukuksal Nitelik 185
   Ehliyet 186
   Aile(nin Ortak) İhtiyaçları Kavramı 186
   Evlilik Birliğinin Temsili Türleri 186
   Olağan temsil yetkisi 186
   Olağanüstü temsil yetkisi 187
   Genel olarak 187
   Eşlerin diğer aile ihtiyaçları için evlilik birliğini tek başına temsili 187
   Sorumluluk 188
   15. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 189
   GENEL OLARAK 189
   EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ
   VE GÖREVLİ OLAN MAHKEME 189

   III. MK 195'e DAYALI GENEL KORUMA 190

   Genel Olarak 190
   Şartları 191
   Eşlerin (birlikte veya tek başına) talebi 191
   Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 191
   Evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda eşlerin uyuşmazlığa
   düşmesi 191

   Tedbir Türleri 191
   Diğer Tedbirlere Başvuru 192
   EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL
   KATKISININ BELİRLENMESİ 192

   ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ 193
   Genel Olarak 193
   Şartları 193
   Genel olarak 193
   Kişiliğin tehlikeye düşmesi 194
   Ekonomik güvenliğin tehlikeye düşmesi 194
   Evliliğin huzurunun tehlikeye düşmesi 194
   Ortak Yaşama Verilen Aranın Süresi 194
   Ayrı Yaşamanın Sonuçları ve Alınacak Tedbirler 194
   Genel olarak 194
   Eşlerin yapacakları parasal katkıya ilişkin tedbirler 195
   Konut ve ev eşyasından yararlanmaya ilişkin tedbirler 195
   Eşlerin mallarının yöntemine ilişkin tedbirler 196
   Ergin olmayan çocuğa ilişkin tedbirler 196
   Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ayrı Yaşama ve Ortak Yaşamın
   Olanaksızlığı 196

   BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER 197
   Genel Olarak 197
   Hukuksal Nitelik 197
   Şartları 197
   Maddî şart 197
   Şeklî şart 197
   Talimatın konusu 198
   Talimatın Kapsamının Tayini 198
   Tedbirin Sonuçları 198
   VII. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ

   BİR MALVARLIĞI DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN

   SINIRLANMASI 198

   Genel Olarak 198
   MK 199'un Uygulama Şartları 199
   Sınırlamanın Konusu 199
   Sınırlamanın Hukuksal Niteliği 200
   Sınırlamanın Hukuksal Sonuçları 200
   Ek Koruma Önlemleri ve Şerh Olanağı 201
   VIII. EŞLERİN TEMSİL YETKİSİNİN TAMAMEN VEYA KISMEN

   KALDIRILMASI 202

   Genel Olarak 202
   Şartları 202
   Temsil yetkisinin "açık" aşımı 202
   Temsil yetkisini kullanmada yetersizlik 203
   Eşin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Üçüncü Kişilere Duyurulması 203
   Eşin Temsil Yetkisinin Tamamen veya Kısmen Kaldırılmasının
   Sonuçları 203

   Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi 203
   TEDBİRLERİN ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLARDA
   DEĞİŞİKLİKLER 204

   Tedbirlerin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi 204
   Şartları 204
   Maddî şart 204
   Şeklî şart 204
   Değişiklik Kararının Konusu ve Sonuçları 205
   6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
   ÖNLENMESİNE DAİR KANUN'UN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER 205

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

   16. MAL REJİMİ HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ 209
   GENEL OLARAK 209
   MAL REJİMİ TÜRLERİ 209
   Yasal Mal Rejimi-Sözleşmesel Mal Rejimi 209
   Olağan Mal Rejimi-Olağanüstü Mal Rejimi 210
   III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 210

   Genel Olarak 210
   Şartları 210
   Kurucu olgu: Tarafların Anlaşması 210
   Geçerlilik Şartları 211
   Ehliyet 211
   Şekil 211
   Hüküm ve Sonuçları 211
   Mal Rejimi Sözleşmesinin Sona Ermesi 212
   OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 212
   Genel Olarak 212
   Talep Üzerine Hâkim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 212
   MK 197/II uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 212
   Haklı bir sebebe dayalı olarak olağanüstü mal rejimine geçiş 213
   Eşlerden birisinin talebi 213
   Haklı bir sebebin varlığı 213
   aaa. Genel olarak 213

   bbb. Kanunda öngörülen örnekler 213

   Yetkili ve görevli mahkeme 214
   MK 210 uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 214
   Talep Olmaksızın Kanun Gereği Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 215
   Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi 215
   Genel olarak 215
   Anlaşmaya dayalı sonra erme 215
   Eşlerden birisinin talebi üzerine sona erme 215
   MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE YETKİLİ ve GÖREVLİ OLAN
   MAHKEME 215

   Kural 215
   Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yetkili ve Görevli Olan Mahkeme 216
   ALACAKLILARIN KORUNMASI 216
   VII. EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ 216

   VIII. ENVANTER YAPILMASI 217

   EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR VE BORÇ ERTELEMESİ 217
   17. YASAL MAL REJİMİ OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA
   KATILMA REJİMİ 218

   GENEL OLARAK 218
   EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE HAK SAHİPLİĞİ
   İLİŞKİSİ 218

   Yasal Düzenleme 218
   Eşlerin Kanunî Edinilmiş Malları 219
   Genel olarak 219
   "Mal Rejimi Süresince Edinme" ve "Karşılık" kavramları 219
   Edinilmiş mallara ilişkin yasal örnekler 220
   Eşlerin çalışmasının (emeğinin) karşılığı olan edinimler 220
   Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya
   personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı

   ödemeler 220

   Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar 220
   Kişisel malların gelirleri 220
   Edinilmiş malların yerine geçen (ikame) değerler 221
   Diğer edinilmiş mallar 221
   Eşlerin Kanunî Kişisel Malları 221
   Genel olarak 221
   Kişisel mallara ilişkin yasal örnekler 222
   Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya 222
   Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir
   eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız

   kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri 222

   Manevî tazminat alacakları 222
   Kişisel mallar yerine geçen değerler 223
   Sözleşmesel Kişisel veya Edinilmiş Mallar 223
   III. İSPAT 224

   YÖNETİM, YARARLANMA ve TASARRUF 225
   Kural 225
   Paylı Mülkiyet Payı Üzerinde Tasarruf 225
   ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 226
   SONA ERME ve TASFİYE 226
   Sona Erme 226
   Tasfiye 227
   Tasfiye Anlaşması ve Tasfiye Davası 227
   Malların Geri Verilmesi, Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın
   Eşlerden Birisine Tahsisi ve Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 230

   Malların Geri Verilmesi 230
   Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın Eşlerden Birisine Tahsisi 230
   aaa. Genel Olarak 230

   bbb. Hukuksal Nitelik 230

   ccc. Şartları 231

   Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 231
   Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması 232
   Değer artış payı alacağı 232
   Genel olarak 232
   Şartları 233
   aaa. Diğer eşe ait bir malvarlığı unsuruna yönelik katkı 233

   bbb. Bağışlama kastı ve karşı edimin olmaması 234

   ccc. Mal rejiminin tasfiyesi anında bir değer artışının varlığı 234

   ddd. Mal rejiminin tasfiyesinin talep edilmesi 235

   Değer artış payı alacağının hesaplanması 235
   aaa. Değer artışının hesaplanması 235

   bbb. Değer artış payının hesaplanması 236

   ccc. Değer artış payı alacağının hesaplanması 236

   Değer artış payı alacağının artık değer (ve dolayısıyla katılma
   alacağının) hesabına etkisi 238

   Muacceliyet 239
   Zamanından önce geri ödeme üzerine eşlerin anlaşması 239
   Eşlerin değer artış payı üzerindeki tasarrufları 240
   Denkleştirme alacağı 240
   Genel olarak 240
   Eşlerin borçlarının malvarlığı kesimlerindeki konumu 240
   aaa. Genel olarak 240

   bbb. Borçların edinilmiş malları yüklemesi karinesi 241

   Denkleştirme alacağının türleri 241
   Eklenecek değerler 242
   Genel olarak 242
   Eklenecek ivazsız kazandırmaların kapsamı ve sınırı 243
   Değer tespiti (değerleme) 244
   Değerleme zamanı 245
   Katılma alacağı ve hesaplanması 245
   Genel olarak 245
   Artık değer ve hesaplanması 245
   Artık değere yasal katılım (artık değer alacağı) ve katılma alacağı 246
   Artık Değere Sözleşmesel Katılma 247
   aaa. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Halinde 247

   bbb. Mal Rejiminin Ölüm Dışında Bir Sebeple Sona Ermesi

   Halinde 248

   Katılma alacağı için muacceliyet anı ve temerrüt 248
   Zamanaşımı 249
   Katılma alacağının hukuksal niteliği, ödenmesi ve hâkim kararıyla
   azaltılması ve ortadan kaldırılması 249

   Katılma alacağının ifasının ertelenmesi 250
   Faiz ödeme ve teminat gösterme yükümü 251
   Katılma Alacağının Miras Paylaşımına Etkisi 251
   Katılma Alacağından Feragat 251
   Aile konutu ve ev eşyası üzerinde sağ kalan eşin talep hakkı 251
   Genel olarak 251
   Hayatta olan eşin talebi ve hukukî niteliği 252
   Şartları 252
   Talebin konusu 254
   Talebin süresi 254
   Üçüncü kişilere karşı dava hakkı 254
   Yasal düzenleme ve Miras Hukukuna İlişkin Tenkis Davası ile
   İlişkisi 254

   Şartları 255
   Davanın Tarafları 255
   Tenkis Hükmünün Hukuksal Niteliği 256
   Talebin süresi 256
   MK 560 vd.nın kıyasen uygulanması 256
   18. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 256
   MAL AYIRILIĞI 256
   Genel olarak 256
   Mal Ayrılığında Yönetim Yararlanma ve Tasarruf 257
   İspat 257
   Borçlardan Sorumluluk 257
   Paylı Mülkiyet Konusu Eşyanın Eşlerden Birisine Özgülenmesi 257
   Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Birbirlerinin Malvarlığı Unsurlarına
   Katkıları 257

   PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI 258
   Genel olarak 258
   Paylaşmalı Mal Ayrılığında Mal Rejiminin Sona Ermesi 258
   Aileye Özgülenen Mallar 259
   Katkıdan Doğan Alacak 259
   Paylaştırmaya Aykırı Davranışlar 259
   Paylaşma İsteminin Reddi 260
   Paylaştırma Yöntemi 260
   Evliliğin İptali veya Boşanma ya da Ölüm Halinde Aile Konutu ve Ev
   Eşyasının Hukuksal Durumu 260

   III. MAL ORTAKLIĞI 261

   Genel Olarak 261
   Türleri 261
   Genel Mal Ortaklığı 262
   Malvarlığı yapısı 262
   Kişisel mallara ve ortaklık mallarına giren malvarlığı değerleri 262
   Kişisel mallar 262
   Ortaklık malları 262
   İspat 263
   Yönetim ve tasarruf 263
   Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 264
   Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 264
   Sona erme anı 264
   Kişisel mala ekleme 265
   Denkleştirme alacağı 265
   Borçların düzenlenmesi 265
   Değer artış payı alacağı 265
   Değerleme anı 265
   Paylaşma 265
   aaa. Paylaşma oranı 265

   bbb. Paylaşma usulü 266   DÖRDÜNCÜ KISIM

   HISIMLIK

   BİRİNCİ BÖLÜM

   SOYBAĞININ KURULMASI

   19. GENEL BAKIŞ 268
   20. SOYBAĞININ KURULMASI YOLLARI 269
   KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI 269
   ÇOCUK İLE ANASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 269
   ÇOCUK İLE BABASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 270
   Ana ile evlilik 270
   Evliliğin çocuğun doğumundan önce gerçekleşmiş olması 270
   Babalık karinesi 270
   Babalık karinesinin kapsamı 271
   aaa. Çocuğun evlilik içinde doğması 271

   bbb. Çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi 272

   Babalık karinesinin çürütülmesi: Soybağının reddi 274
   aaa. Soybağının reddi kavramı 274

   bbb. Soybağının reddi sebepleri 275

   aaaa. Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse 275

   aaaaa. Cinsel ilişkinin imkansızlığının ispatı 276

   bbbbb. Çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının

   imkansızlığının ispatı: İlliyet bağının yokluğunun

   ispatı 277

   bbbb. Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında

   ana rahmine düşmüşse 280

   aaaaa. Çocuğun evlilikten önce ana rahmine düşmesi 281

   bbbbb. Çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine

   düşmesi 281

   cccc. Babalık karinesinin yeniden kurulması 281

   ccc. Soybağının reddi davasının tarafları 282

   aaaa. Davacı taraf 282

   aaaaa. Koca ve çocuk 282

   bbbbb. Diğer ilgililerin dava hakkı 284

   bbbb. Davalı taraf 286

   ddd. Soybağının reddi davası açma hakkının düşmesi 287

   aaaa. Dava açma süresinin dolması 287

   bbbb. Kocanın dava hakkının dava açma süresinin

   dolmasından önce düşmesi 289

   eee. Soybağının reddi davası açma süresinin uzaması 290

   fff. Soybağının reddi davasında yetkili ve görevli mahkeme 291

   ggg. Soybağının reddi kararının sonuçları 291

   Evliliğin çocuğun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması 292
   Evlenmenin çocuğun soybağına etkisi 292
   Bildirim yapılması 293
   Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasına itiraz 293
   aaa. İtirazın niteliği 293

   bbb. Davacılar 294

   ccc. Davalılar 296

   ddd. İtiraz sebebinin (kocanın baba olmadığının) ispatlanması 296

   eee. Dava açma süresi 296

   fff. Yetkili ve görevli mahkeme 297

   Tanıma 297
   Genel olarak 297
   Geçerlilik şartları 298
   Ehliyet 299
   Şekil 299
   Çocuğun bir başka erkek ile soybağının bulunmaması 301
   Tanımanın gerçekleştirilebileceği zaman 302
   Tanımanın geçersizliği 302
   Tanımanın kesin hükümsüzlüğü 302
   Tanımanın irade sakatlığı sebebi ile iptali 303
   Tanımanın ilgili kişiler tarafından açılacak iptal davası ile geçersiz
   hale getirilmesi 304

   aaa. İptal davası açma hakkına sahip olan kişiler 304

   bbb. İspat yükü 306

   Hak düşürücü süreler 307
   Babalık hükmü 307
   Babalık davasının tarafları 308
   Davacı taraf 308
   D
   Stok Kodu
   :
   9789753686211
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   536
   Baskı Sayısı
   :
   16
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,75   
   72,75   
   2
   36,74   
   73,48   
   3
   24,98   
   74,93   
   4
   18,92   
   75,66   
   5
   15,42   
   77,12   
   6
   12,97   
   77,84   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,75   
   72,75   
   2
   36,74   
   73,48   
   3
   24,98   
   74,93   
   4
   18,92   
   75,66   
   5
   15,42   
   77,12   
   6
   12,97   
   77,84   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,75   
   72,75   
   2
   36,74   
   73,48   
   3
   24,98   
   74,93   
   4
   18,92   
   75,66   
   5
   15,42   
   77,12   
   6
   12,97   
   77,84   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,75   
   72,75   
   2
   36,74   
   73,48   
   3
   24,98   
   74,93   
   4
   18,92   
   75,66   
   5
   15,42   
   77,12   
   6
   12,97   
   77,84   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,75   
   72,75   
   2
   36,74   
   73,48   
   3
   24,98   
   74,93   
   4
   18,92   
   75,66   
   5
   15,42   
   77,12   
   6
   12,97   
   77,84   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kapat