Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786057858375
503043
Deniz Ticareti Hukuku
Deniz Ticareti Hukuku
167.00

Kısaltmalar
§ 1. Giriş, kısa tarihçe, temel kaynaklar ve görevli ve yetkili mahkeme
1. Giriş
2. Kısa tarihçe
3. Temel kaynaklar
4. Deniz ticareti hukukundan kaynaklı davalarda görevli ve yetkili mahkeme

Birinci bölüm: gemi
§ 2. Geminin tanımı, yasal unsurları ve türleri
1. Geminin tanımı, yasal unsurları ve hukuki niteliği
2. Geminin türleri ve bütünleyici parçaları ile eklentileri
§ 3. Geminin hukuki statüsünün belirlenmesi için gerekli olan hususlar
1. Geminin adı
2. Tanıma işareti
3. Bağlama limanı
4. Tonajı
5. Klası (sınıfı)
6. Geminin milliyeti – türk bayrağı çekme
§ 4. Gemi niteliğinin edinimi ve sona ermesi
1. Gemi niteliğinin edinimi
2. Gemi niteliğinin sona ermesi
§ 5. Gemi sicilleri
1. Genel olarak
2. Millî gemi sicili
3. Yapı halindeki gemilere özgü sicil
4. Türk uluslararası gemi sicili
5. Bağlama kütüğü
§ 6. Gemi üzerinde ayni haklar
1. Genel olarak
2. Gemi üzerinde mülkiyet hakkı
3. Gemi ipoteği
4. Gemi üzerinde intifa hakkı
§ 7. Geminin borda evrakı

İkinci bölüm: donatan, gemi işletme müteahhidi, donatma iştiraki, gemi adamları ve gemi acentesi
§ 8. Donatan ve gemi işletme müteahhidi
1. Donatan – geminin mülkiyetine sahip olan
2. Gemi işletme müteahhidi – geminin mülkiyetine sahip olmayan donatan
§ 9. Donatma iştiraki
1. Donatma iştirakinin tanımı ve unsurları
2. Donatma iştirakinin tescili
3. Donatma iştirakinin yönetimi ve temsili
4. Gemi müdürü
5. Ortakların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu ve yetkili mahkeme
6. Donatma iştirakinin sona ermesi ve tasfiyesi
§ 10. Donatanın sorumluluğu ve sorumluluğunun sınırlandırıldığı durumlar
1. Donatanın sorumluluğu
2. Donatanın sorumluluğunun sınırlandırılması
§ 11. Gemi adamları
1. Kaptan
2. Diğer gemi adamları
§ 11. Gemi acenteleri
1. Genel olarak
2. Acentelerin türleri
3. Acentenin temsil yetkisi
4. Acentenin belirlenmesi
5. Acentenin görevlendirilmesi

Üçüncü bölüm: deniz ticareti sözleşmeleri
§ 12. Gemi kira sözleşmesi
I. Genel olarak
Iı. Tanımı, unsurları ve türleri
Iıı. Sözleşmenin kurulması ve gemi siciline şerh
Iv. Tarafların hak ve borçları
§ 13. Zaman çarteri sözleşmesi (time charterparties)
§ 14. Navlun sözleşmeleri, ifası ve taşıma senetleri
1. Navlun sözleşmelerinin tanımı, unsurları, tarafları, diğer ilgili kişiler ve çeşitleri
2. Navlun sözleşmesinin ifası
3. Taşıma senetleri
§ 15. Taşıyanın sorumluluğu ve sorumluluğunun sınırlandığı haller
1. Genel olarak uluslararası hukuk'ta ve ulusal hukukta taşıyanın sorumluluğunun düzenlenmesi
2. Taşıyanın sorumluluğunun sebepleri ve sorumluluktan kurtulabilme halleri
3. Taşıyanın sorumluluğunu sınırlandırma hakkı ve bu hakkın kaybı
4. Taşıyanın ve adamlarının sözleşme dışı sorumluluğu
5. Yükün zıyaı ve hasarından ya da geç tesliminden doğan dava hakkının düşmesi
6. Zamanaşımı
7. Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin emredici hükümler ve uygulanmadığı haller
8. Taşımanın icra edilmesinin fiilî taşıyana bırakılması halinde taşıyanın ve fiilî taşıyanın sorumluluğu
§ 16. Taşıyanın hakları
1. Navlun alacağı ve diğer alacaklar
2. Eşyanın zıyaa ve hasara uğramasının navlun alacağına etkisi
3. Taşıyanın kanundan doğan rehin hakkı (hapis hakkı)
§ 17. Navlun sözleşmesinin sona ermesi
1. Genel olarak
2. Navlun sözleşmesini hükümden düşüren haller
3. Tarafların (taşıyan veya taşıtanın) belirli kanuni sebeplerle navlun sözleşmesini feshetmesi
4. Taşıtanın navlun sözleşmesini feshetmesi
§ 18. Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi
1. Genel olarak
2. Tanımı
3. Sözleşmenin kurulması hukuki niteliği ve tarafları
4. Ta

Kapat