Sepetim (0) Toplam: 0,00
%8
İş Davaları

İş Davaları

Liste Fiyatı : 390,00
İndirimli Fiyat : 358,80
Kazancınız : 31,20
9786050504422
612198
İş Davaları
İş Davaları
Yetkin Hukuk Yayınları
358.80
İÇİNDEKİLER

Önsöz7

İçindekiler9

Kısaltmalar33

Kaynakça37

BİRİNCİ KİTAP
İŞ YARGISI

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİSİ

I -GENEL OLARAK

II-İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ

1- Genel Olarak

2-İş Davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri

III- İŞ DAVASININ TARAFLARI

1- Genel Olarak

2- İşçi

3- İşveren

4- İşveren Vekili

5- Alt İşveren

IV- İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ

1- Genel Olarak

2- İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar

3- Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar

a) İş Kanunlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

b) Öteki Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar

c) Ayrık Durumlarda İş Mahkemesinin Görevi

V- İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ

1- Genel Olarak

2- Davalı İkametgâhı ve İşyeri

a) Genel Olarak

b) İkametgâh

c) İşyeri

aa) Genel Olarak

bb) İşyeri ve İşyerine Bağlı Yerler

cc) Eklentiler

3- Yetki Sözleşmelerinin Geçersizliği

4- Yetki İtirazının Zamanı

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ YARGISINDA ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU

I- GENEL OLARAK

II- ZORUNLU ARABULUCULUK

1- Genel Olarak

2- Arabuluculukta Yetki

3-Arabuluculuk Yöntemi

III-ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ

1- Genel Olarak

2-Arabuluculuk Ücreti ve Arabulucuya Başvurunun Sonuçları

a) Arabuluculuk Ücreti

b) Arabulucuya Başvurunun Sonuçları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ

I- GENEL OLARAK

II- İŞ YARGILAMA USULÜ

1- Dava Açılması

2- Davaya Cevap

3- İş Yargılama Usulünde Karşılık Dava

4- İş Yargılamasında Usul

III- İŞ YARGISINDA KANUN YOLLARI

1- Genel Olarak

2- İstinaf

a) Genel Olarak

b)İstinaf Edilebilme Sınırı

c)İstinaf Usulü

3- Temyiz

a) Temyiz Edilebilen Kararlar

b)Temyiz Edilemeyen Kararlar

4- Diğer Kanun Yolları

a) Maddi Hata - Tavzih

b) Yargılamanın Yenilenmesi

İş Mahkemeleri Kanunu

İKİNCİ KİTAP
BİREYSEL İŞ HUKUKUNDAN DOĞAN İŞ DAVALARI

BİRİNCİ KISIM
TAZMİNAT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
İHBAR TAZMİNATI DAVALARI

I- AÇIKLAMA219

1- Genel Olarak219

2- Fesih Bildiriminin Hüküm Doğurması221

3- İşverenin İhbarsız Fesih Halleri222

a) Genel Olarak222

b) Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve
Benzerleri223

aa) Genel Olarak223

bb) İşçinin İşvereni Yanıltması223

cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Söz Davranışlar223

dd)İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması, Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu224

ee) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları225

ff) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması227

gg) Devamsızlık228

hh) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması231

ii) İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek232

c) İşverene Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller233

4- Akdi Fesih Hakkının Kullanılma Süresi234

5- İhbar Önellerine Uymamanın Sonuçları235

a) İşçi Yönünden235

b) İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları237

aa) İhbar Tazminatı237

bb) İhbar Tazminatında Sorumluluk240

cc) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili240

II- MEVZUAT242

III-DAVA DİLEKÇESİ245

IV-KARARLAR246

İKİNCİ BÖLÜM
KÖTÜNİYET TAZMİNATI DAVALARI

I- AÇIKLAMA331

1- Kötüniyet Tazminatı331

2- Kötüniyet Tazminatının Hesabı334

II- MEVZUAT335

III- DAVA DİLEKÇESİ335

IV- KARARLAR336

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI DAVALARI

I - AÇIKLAMA341

II - MEVZUAT343

III- DAVA DİLEKÇESİ344

IV- KARARLAR345

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞÇİ AYARTMADAN DOLAYI
YENİ İŞVERENE KARŞI AÇILAN DAVALAR

I -AÇIKLAMA362

II -MEVZUAT362

III -DAVA DİLEKÇESİ363

IV-KARARLAR364

BEŞİNCİ BÖLÜM
KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

I - AÇIKLAMA366

1- Genel Olarak366

2- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları366

a) Genel Olarak366

b) Bir Tam Yıl Çalışma Şartı367

c) Hizmet Sözleşmesinin İş Kanununa Tabi Olması368

d) Erkek İşçinin Askere Gitmesi369

e) İşçinin Yaşlılık Malulük Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla Hizmet Akdini Feshi369

f) Bayan İşçinin Evlenmesi370

g) İşçinin Ölümü370

h)Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Haklı veya Zorlayıcı
Nedenle Feshedilmiş Olması371

i)Çalışma Koşullarının İşçi Aleyhine Değiştirilmesinin
İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi377

j)Hizmet Akdinin İşverence Haklı Nedenle Fesih Dışında
Bir Sebeple Feshedilmiş Olması381

3- İşyerinin Devrinde Kıdem Tazminatından Sorumluluk385

4- Kamu Kuruluşlarındaki Hizmet
Birleştirmesi387

5 - Kıdem Tazminatının Hesabı389

6- Kıdem Tazminatı Tavanı Sorunu391

7- Kıdem Tazminatı Faizi392

8- Kıdem Tazminatında Zamanaşımı393

II- DAVA DİLEKÇESİ394

III - MEVZUAT395

1475 Sayılı İş Kanununun 14.Maddesi395

4857 sayılı İş Kanunu398

IV -KARARLAR401

ALTINCI BÖLÜM
REKABET YASAĞI DAVALARI

I - AÇIKLAMA514

II - DAVA DİLEKÇESİ515

III -MEVZUAT516

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu516

818 sayılı Borçlar Kanunu Rekabet Memnuiyeti517

IV- KARARLAR518

YEDİNCİ BÖLÜM
SÜRESİNDE YAPILAN FESİH SONUCU
DİĞER TAZMİNAT DAVALARI

I - AÇIKLAMA527

II - DAVA DİLEKÇESİ527

III -MEVZUAT528

IV-KARARLAR528

SEKİZİNCİ BÖLÜM
CEZA KOŞULU DAVALARI

I - AÇIKLAMA532

II - DAVA DİLEKÇESİ533

III - MEVZUAT534

4857 sayılı İş Kanunu534

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu535

818 sayılı Borçlar Kanunu535

IV -KARARLAR536

DOKUZUNCU BÖLÜM
İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞ KAZASI VE
MESLEK HASTALIĞI DAVALARI

I- AÇIKLAMA547

1- İŞVERENİN SORUMLULUĞU549

2- İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI555

a) İş Kazası555

aa) İş Kazasının Unsurları555

bb) İlliyet Bağı557

b) Meslek Hastalığı559

aa) Meslek Hastalığının Unsurları559

bb) İlliyet Bağı560

3- Kusurun Belirlenmesi560

4- İş Kazası-Meslek Hastalığından Doğan Tazminat561

a) Maddi Tazminat İsteyebilecekler561

b) Maddi Tazminat İstenebilecekler561

c) Tazminat Hesabı562

d) Manevi Tazminat563

e) Maddi-Manevi Tazminata İlişkin İbranamelerin Değerlendirilmesi564

f) Manevi Tazminat Faizi564

II - DAVA DİLEKÇESİ566

III -MEVZUAT568

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu568

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu570

IV- KARARLAR574

İKİNCİ KISIM
ALACAK DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
ÜCRET ALACAĞI DAVALARI

I - AÇIKLAMA675

1-Genel Olarak675

2-Ücretin Ödenmemesi680

3-Ücretin Miktarı ve Ödendiğinin İspatı683

4-Asgari Ücret688

5-İbranameler690

II-DAVA DİLEKÇESİ691

III-MEVZUAT692

IV-KARARLAR695

İKİNCİ BÖLÜM
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DAVALARI

I - AÇIKLAMA794

1- Fazla Saatlerle Çalışma794

2- Günlük Çalışma Süresinin Aşılması794

3- Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması796

4- Fazla Çalışma Türleri797

a) Olağan Fazla Çalışma797

b) Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma797

c) Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma799

5- Fazla Süreli Çalışma800

6- Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışmada Onay Alınması801

7- Fazla Çalışmanın Sınırı ve Yasakları803

8- İş Sürelerinin Denkleştirilmesinde Fazla Çalışma805

a) Genel Olarak805

b) Çalışma Süresi808

c) Çalışma Süresinin Denkleştirilmesi808

9- Ortalama Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması812

10- Fazla Saatlerle Çalışmanın Boş Zaman ile Karşılanması814

11-Boş Zaman Kullanılmadan İş Sözleşmesinin Feshi816

12-Fazla Çalışma Süresi817

13-Fazla Çalışma Ücreti818

a) Genel Olarak818

b) Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanılması819

c) Fazla Mesai Ücretinin Hesabı820

14-Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi825

15-Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesinde Temerrüt829

16-Fazla Çalışma Ücretinden Taktiri İndirim830

II- DAVA DİLEKÇESİ831

III-MEVZUAT831

IV-KARARLAR835

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA884

II- DAVA DİLEKÇESİ885

III-MEVZUAT886

IV-KARARLAR886

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA903

1- Genel Olarak903

2- Hafta Tatiline Hak Kazanma905

3- Hafta Tatili Ücreti905

II- DAVA DİLEKÇESİ906

III-MEVZUAT907

IV-KARARLAR909

BEŞİNCİ BÖLÜM
YILLIK ÜCRETLİ İZİN DAVALARI

I- AÇIKLAMA949

1- Genel Olarak949

2- Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma949

3- Yıllık İzin Kullanma Zamanını Belirleme952

4- Yıllık İznin Uygulanması952

a) İzin süresi952

b) İzin hakkından vazgeçilememesi952

c) İzin sürelerinin bölünmesi953

d) İzinde çalışma yasağı953

5- İzin Ücreti953

a) Çalışırken İzin Ücreti953

b) Hizmet Akdinin Sona Ermesinde İzin Ücreti955

c) İzin Ücretinin Ödendiğinin İspatı ve Faizi956

d) İbranameler957

e) Zamanaşımı957

II- DAVA DİLEKÇESİ958

III-MEVZUAT958

IV-KARARLAR965

ALTINCI BÖLÜM
EĞİTİM GİDERİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1008

II- DAVA DİLEKÇESİ1008

III-MEVZUAT1009

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu1009

818 sayılı Borçlar Kanunu1010

4857 sayılı İş Kanunu1011

IV- KARARLAR1011

YEDİNCİ BÖLÜM
YENİ İŞ ARAMA İZNİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1018

1- Genel Olarak1018

2- Yeni İş Arama İzni1018

3- İş Arama İzninin Süresi1019

II- DAVA DİLEKÇESİ1020

III-MEVZUAT1021

IV- KARARLAR1022

ÜÇÜNCÜ KISIM
TESPİT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞE İADE DAVALARI

I - AÇIKLAMA1023

1 - İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları1023

a) İşyerine İlişkin Koşullar1023

b) İşçiye İlişkin Koşullar1025

aa- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılma Koşulu1025

bb- İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması Koşulu1026

cc- İşveren Vekili Olmama Koşulu1027

c) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi1027

2 - Geçersiz-Geçerli Fesih Nedenleri1029

a) Geçersiz Fesih Nedenleri1029

b) Geçerli Fesih Nedenleri1029

aa) Genel Olarak1029

bb) İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler1030

cc) İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler1031

dd) İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler1033

3- Feshin Yazılı Olması ve İşçinin Savunmasının Alınması1039

4- İşe İade Yöntemi1041

a) İşçinin İşten Çıkarılma Kararına Karşı Mahkemeye
Başvurusu1041

aa) İşe İade Davasının Davacısı1041

bb) Aleyhine Dava Açılacak Olanlar1042

b) Başvuru Süresi1046

c) İşe İade Dava Dilekçesinin İçeriği1048

aa) Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler1048

bb) Talebe Bağlılık İlkesi Yönünden Dava Dilekçesi1049

d) Dava Harç Miktar ve Oranları1050

e) İşe İade Davasının İncelenmesi1051

aa) Genel Olarak1051

bb) Delillerin Değerlendirilmesi ve İspat Yükü1052

cc) Davayı Etkileyecek Uyuşmazlık Konusunun Gösterilmesi1052

dd) İspat Külfeti1052

ee) Delillerin Değerlendirilmesi1053

f) Mahkemenin Verebileceği Kararlar1055

aa) Genel Olarak1055

bb) Davanın Reddi Kararı1056

cc) Davanın Kabulü Kararı1057

dd) Davanın Konusuz Kalması1059

g) İşe İade Kararının Temyiz İncelenmesi1062

5- İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI1063

a) Genel Olarak1063

b) İşçinin İşverene Başvurması1063

c) İşverenin İşçiyi İşe Başlatması1064

d) İşverenin İşe Başlatmaması1065

aa) Genel Olarak1065

bb) İşe Başlatılmama Halinde Ödenmesi Gereken Tazminat1067

cc) İşçinin Çalıştırılmadığı Süre Ücreti ve Diğer Haklar1070

dd) İşe Başlatma Halinde İhbar ve Kıdem Tazminatının
Mahsubu ve İadesi1071

ee)İşe Başlatmamanın İhbar ve Kıdem Tazminatı ile
Yıllık Ücretli İzin Alacağına Etkisi1072

ff) Faiz ve Zamanaşımı1074

6- İşe İade Kararının İcrası1075

a) İşe İade Kararı Bakımından1075

b) İşe Başlatmama Tazminatı Bakımından1076

c)İşçinin Çalıştırılmadığı En Çok Dört Aylık Ücret ve
Diğer Haklar Yönünden1077

II- DAVA DİLEKÇESİ1078

III- MEVZUAT1079

7036 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki madde metni1082

7036 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki
4857 sayılı Kanunun ilgili maddesi1084

IV- KARARLAR1085

ÜÇÜNCÜ KİTAP
TOPLU İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR

BİRİNCİ KISIM
TAZMİNAT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİSİNİN
İŞE BAŞLATILMAMASI NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVASI

I - AÇIKLAMA1351

1-Profesyonel Sendika Yöneticiliği Kavramı ve
Güvenceden Yararlanma Koşulları1351

a) Sendika Yöneticiliği Kavramı1351

b) Yöneticilik Teminatından Yararlanma Koşulları1352

c) Askı Sonunda İşe Almamanın Hukuki Sonuçları1353

d) Tazminatın Hesabı1354

II- DAVA DİLEKÇESİ1354

III-MEVZUAT1355

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu1355

2821 sayılı Sendikalar Kanunu1356

IV- KARARLAR1356

İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKAL TAZMİNAT DAVALARI

I - AÇIKLAMA1360

1- Sendikal Hak ve Özgürlükler1360

2- Bireysel Sendika Özgürlüğü ve Sonuçları1361

a) Genel Olarak1361

b) Sendika Üyeliği ve Faaliyete Katılmanın Güvencesi1362

aa) Hizmet Sözleşmesinin Devamı Sırasında Sendika
Özgürlüğünün Korunması1362

bb) Hizmet Sözleşmesi'nin Sona Erdirilmesinde Sendika Özgürlüğünün Korunması1363

3-Bireysel Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi ve Yaptırımı1364

a) Sözleşmesinin Devamı Süresinde Aykırılığın Önlenmesi ve Yaptırımı1364

aa) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi1364

bb) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı1364

b) Hizmet Sözleşmesinin Feshinde Sendika Özgürlüğüne
Aykırılığın Yaptırımı1365

aa) Sendikal Tazminatın İspatı1365

bb) Sendikal Tazminatın Niteliği1367

cc) Sendikal Tazminatta Zamanaşımı1369

II- DAVA DİLEKÇESİ1369

III- MEVZUAT1370

6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU1370

2821 sayılı SENDİKALAR KANUNU1371

IV- KARARLAR1372

İKİNCİ KISIM
ALACAK DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKA ÜYELİK AİDATI DAVALARI

I- AÇIKLAMA1399

II- DAVA DİLEKÇESİ1399

III- MEVZUAT1400

6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU1400

2821 sayılı SENDİKALAR KANUNU1400

IV- KARARLAR1401

İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN
ALACAK DAVALARI

I- AÇIKLAMA1403

1- GENEL OLARAK1403

2- ÜCRET ALABİLECEKLERİN KAPSAMI1404

3- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN HİZMET ÖDENEĞİ1404

II- DAVA DİLEKÇESİ1405

III- MEVZUAT1406

6356 sayılı SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU1406

2822 sayılı SENDİKALAR KANUNU1407

4857 SAYILI KANUN1407

IV- KARARLAR1408

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EDA DAVALARI

I- AÇIKLAMA1409

1- GENEL OLARAK1409

2- EDA DAVASININ YANLARI1411

a) İşçi Yanı1411

b) İşveren Yanı1411

3- EDA DAVASININ SONUÇLARI1412

II- DAVA DİLEKÇESİ1414

III- MEVZUAT1415

6356 sayılı KANUN1415

2822 sayılı KANUN1415

IV- KARARLAR1415

ÜÇÜNCÜ KISIM
TESPİT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞKOLU İSTATİSTİĞİNE İTİRAZ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1453

II- DAVA DİLEKÇESİ1454

III- MEVZUAT1455

6356 sayılı KANUN1455

7036 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki Yasa metni1457

2822 sayılı KANUN1458

IV- KARARLAR1459

İKİNCİ BÖLÜM
İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1463

1- GENEL OLARAK1463

2- İŞKOLU TESBİTİNE KARŞI DAVA AÇILMASI1464

a) Genel Olarak1464

b) İşkolu Tesbitine İtiraz Davasının Tarafları1464

c) İşkolu Tesbiti İtirazında Yetkili Mahkeme1465

d) İşkolu İtirazının Sonuçlandırması Süresi1465

e) İtirazın İncelenme Yöntemi1465

II- DAVA DİLEKÇESİ1467

III- MEVZUAT1468

6356 sayılı Kanun'un 7036 sayılı Kanun ile değişik şekli1468

6356 sayılı Kanun'un 7036 sayılı Kanun ile
değişiklikten önceki şekli1469

2821 sayılı KANUN1469

IV- KARARLAR1469

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKA DELEGELİĞİ SEÇİMİNE
İTİRAZ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1489

1- Sendika Genel Kurulunun Oluşumunda Delege Esası1489

2- Seçimlerde Uyulacak HUSUSLAR1490

3- Delege Seçiminin İptali1495

II- DAVA DİLEKÇESİ1496

III- MEVZUAT1496

6356 sayılı KANUN1496

2821 SAYILI KANUN1497

IV- KARARLAR1497

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKA GENEL KURULUİPTALİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1499

1- GENEL OLARAK1499

2- SENDİKA GENEL KURULUNUN OLUŞUMU1499

a) Genel Olarak1499

b) Genel Kurulun Toplanması1500

II- DAVA DİLEKÇESİ1502

III- MEVZUAT1503

6356 sayılı KANUN1503

6356 SAYILI KANUNUN 7036 SAYILI KANUN İLE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ METİN1506

6356 SAYILI KANUN İLK METİN1507

2821 sayılı KANUN1508

IV- KARARLAR1512

BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ

I- AÇIKLAMA1521

YÖNETİM KURULU1521

II- DAVA DİLEKÇESİ1521

6356 SAYILI KANUN1522

III- MEVZUAT1523

IV- KARARLAR1524

ALTINCI BÖLÜM
DİSİPLİN KURULU KARARININ
İPTALİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1527

II- DAVA DİLEKÇESİ1529

III- MEVZUAT1530

6356 SAYILI KANUN1530

2821 SAYILI KANUN1531

IV- KARAR1531

YEDİNCİ BÖLÜM
İŞÇİ SENDİKASININ FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE KAPATILMASI DAVALARI

I- SENDİKALARIN DENETLEMESİ1533

II-YARDIM ALMAK VE MAHKUMİYET NEDENİ İLE
FAALİYETİN DURDURULMASI1534

1-YARDIM ALINMASI SEBEBİ İLE FAALİYETİN
DURDURULMASI1534

2-TÜZÜK VE BELGELERDEKİ EKSİKLİKLERDEN DOLAYI FAALİYETİN DURDURULMASI1535

3- KONFEDERASYON VE SENDİKALARIN
KAPATILMASI 1535

III- DAVA DİLEKÇESİ1536

IV- MEVZUAT1537

6356 SAYILI KANUN1537

2821 SAYILI KANUN1539

V- KARARLAR1540

SEKİZİNCİ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN
İTİRAZ DAVALARI

I- GENEL OLARAK1544

II-TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE
İTİRAZ1545

1- BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNE İTİRAZ1545

a) İtirazın Yeri, Süresi ve Yöntemi1545

aa) Yetkili İş Mahkemesi1545

bb) İtirazın Süresi1547

cc) İtirazın Yöntemi1549

b) İtirazın İncelenmesi1551

aa) İtirazın Hukuki Niteliği1551

bb) İtirazın Maddi Hata ve Sürelere İlişkin Olması1552

cc) İtirazın İşkolu ile İlgili Olması1554

dd) İtirazın İşletmeye İlişkin Olması1555

ee) İtirazın Çoğunluğa İlişkin Bulunması1556

c) Mahkeme Kararının Hukuki Sonuçları1559

aa) Mahkemeye İtirazın Yetki İşlemlerini Durdurması1559

bb) Mahkeme Kararının Niteliği1560

cc) Yetki Belirlemesine Karşı İtirazların Ayrı Bir Tespit Davasına Konu Olamaması1561

2- BAKANLIĞIN OLUMSUZ TESPİTİNE KARŞI İTİRAZ1561

a) Genel Olarak1561

b) Yetki İstemi Reddedilen Tarafın İtirazının İncelenmesi

c) İtirazın Yöntemi1563

aa) Yetkili Mahkeme1563

bb) İtirazın Süresi1564

d) İtiraz Davasının Tarafları ve Sonuçları1564

e) Mahkeme Kararının Yetki Tespitinde Değerlendirilmesi1565

III- DAVA DİLEKÇESİ1566

IV- MEVZUAT1567

6356 SAYILI KANUNUN 7036 SAYILI KANUN İLE
DEĞİŞİK ŞEKLİ1567

6356 SAYILI KANUNUN İLK ŞEKLİ1568

2822 SAYILI KANUN1569

V- KARARLAR1570

DOKUZUNCU BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
YORUMU DAVALARI

I- YORUM DAVASI1595

1) Genel Olarak1595

2) Yorum Davasının Açılma Süresi1595

3) Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu1597

a) Toplu İş Sözleşmesinin Bölümlerine Göre Yorumu1597

b) Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Bölümünün
Yorumu1598

c) Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Bölümünün Yorumu1599

4) YORUM DAVASININ AÇILMASI1605

5) YORUM DAVASININ tarafLARI1607

a) İşçi Yanı: İşçi Sendikası1607

b) İşveren Yanı: İşveren-İşveren Sendikası1609

6) YORUM DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ
MAHKEME1609

a) Görevli Mahkeme1609

b) Yetkili Mahkeme1611

7)YORUM KARARI VE KESİNLEŞMESİ1611

a) Yorum Kararının Verilmesi1611

b) Yorum Kararının Niteliği1612

c) Yorum Kararının Kesinleşmesi1612

II- DAVA DİLEKÇESİ1613

III- MEVZUAT1614

6356 sayılı KANUN'UN 7036 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK METNİ1614

6356 sayılı KANUN'UN İLK METNİ1614

2822 sayılı KANUN1615

IV- KARARLAR1615

DÖRDÜNCÜ KİTAP
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

BİRİNCİ KISIM
TAZMİNAT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
RÜCU DAVALARI

I- AÇIKLAMA1619

1- Rücu Davasının Hukuki Dayanağı1619

2- Rücu Davasının Tarafları1624

3- Sorumluluk Şartları1626

4- İşverenin Sorumluluktan Kurtulması1630

II- DAVA DİLEKÇESİ1640

III- MEVZUAT1641

5510 sayılı Kanun1641

IV- KARARLAR1645

İKİNCİ KISIM
TESPİT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
HİZMET TESPİTİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1703

1- Hizmet Tespiti Davalarının Özelliği1703

2- Hizmet Tesbiti Davalarının Açılması1707

3- Hizmet Tesbiti Davalarında Hak Düşürücü
Süre1708

4- Hizmet Tesbiti Davalarının Görülmesi1711

II- DAVA DİLEKÇESİ1719

III- MEVZUAT1720

5510 Sayılı Kanun1720

506 Sayılı Kanun1725

IV-KARARLAR1727

İKİNCİ BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI DAVALARI

I- AÇIKLAMA1809

1- Genel Olarak1809

2- İşsizlik Sigortasının Kapsamı1809

3-İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı ile
Sağlık Primleri ve Geçici İşgöremezlik Durumu1810

4- İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları1811

5- İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Sebepler1812

II- DAVA DİLEKÇESİ1813

III- MEVZUAT1814

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu1814


IV- KARARLAR1821
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Önsöz7

   İçindekiler9

   Kısaltmalar33

   Kaynakça37

   BİRİNCİ KİTAP
   İŞ YARGISI

   BİRİNCİ BÖLÜM
   İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİSİ

   I -GENEL OLARAK

   II-İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ

   1- Genel Olarak

   2-İş Davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri

   III- İŞ DAVASININ TARAFLARI

   1- Genel Olarak

   2- İşçi

   3- İşveren

   4- İşveren Vekili

   5- Alt İşveren

   IV- İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ

   1- Genel Olarak

   2- İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar

   3- Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar

   a) İş Kanunlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

   b) Öteki Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar

   c) Ayrık Durumlarda İş Mahkemesinin Görevi

   V- İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ

   1- Genel Olarak

   2- Davalı İkametgâhı ve İşyeri

   a) Genel Olarak

   b) İkametgâh

   c) İşyeri

   aa) Genel Olarak

   bb) İşyeri ve İşyerine Bağlı Yerler

   cc) Eklentiler

   3- Yetki Sözleşmelerinin Geçersizliği

   4- Yetki İtirazının Zamanı

   İKİNCİ BÖLÜM
   İŞ YARGISINDA ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU

   I- GENEL OLARAK

   II- ZORUNLU ARABULUCULUK

   1- Genel Olarak

   2- Arabuluculukta Yetki

   3-Arabuluculuk Yöntemi

   III-ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ

   1- Genel Olarak

   2-Arabuluculuk Ücreti ve Arabulucuya Başvurunun Sonuçları

   a) Arabuluculuk Ücreti

   b) Arabulucuya Başvurunun Sonuçları

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   İŞ MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ

   I- GENEL OLARAK

   II- İŞ YARGILAMA USULÜ

   1- Dava Açılması

   2- Davaya Cevap

   3- İş Yargılama Usulünde Karşılık Dava

   4- İş Yargılamasında Usul

   III- İŞ YARGISINDA KANUN YOLLARI

   1- Genel Olarak

   2- İstinaf

   a) Genel Olarak

   b)İstinaf Edilebilme Sınırı

   c)İstinaf Usulü

   3- Temyiz

   a) Temyiz Edilebilen Kararlar

   b)Temyiz Edilemeyen Kararlar

   4- Diğer Kanun Yolları

   a) Maddi Hata - Tavzih

   b) Yargılamanın Yenilenmesi

   İş Mahkemeleri Kanunu

   İKİNCİ KİTAP
   BİREYSEL İŞ HUKUKUNDAN DOĞAN İŞ DAVALARI

   BİRİNCİ KISIM
   TAZMİNAT DAVALARI

   BİRİNCİ BÖLÜM
   İHBAR TAZMİNATI DAVALARI

   I- AÇIKLAMA219

   1- Genel Olarak219

   2- Fesih Bildiriminin Hüküm Doğurması221

   3- İşverenin İhbarsız Fesih Halleri222

   a) Genel Olarak222

   b) Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve
   Benzerleri223

   aa) Genel Olarak223

   bb) İşçinin İşvereni Yanıltması223

   cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Söz Davranışlar223

   dd)İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması, Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu224

   ee) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları225

   ff) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması227

   gg) Devamsızlık228

   hh) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması231

   ii) İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek232

   c) İşverene Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller233

   4- Akdi Fesih Hakkının Kullanılma Süresi234

   5- İhbar Önellerine Uymamanın Sonuçları235

   a) İşçi Yönünden235

   b) İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları237

   aa) İhbar Tazminatı237

   bb) İhbar Tazminatında Sorumluluk240

   cc) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili240

   II- MEVZUAT242

   III-DAVA DİLEKÇESİ245

   IV-KARARLAR246

   İKİNCİ BÖLÜM
   KÖTÜNİYET TAZMİNATI DAVALARI

   I- AÇIKLAMA331

   1- Kötüniyet Tazminatı331

   2- Kötüniyet Tazminatının Hesabı334

   II- MEVZUAT335

   III- DAVA DİLEKÇESİ335

   IV- KARARLAR336

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI DAVALARI

   I - AÇIKLAMA341

   II - MEVZUAT343

   III- DAVA DİLEKÇESİ344

   IV- KARARLAR345

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   İŞÇİ AYARTMADAN DOLAYI
   YENİ İŞVERENE KARŞI AÇILAN DAVALAR

   I -AÇIKLAMA362

   II -MEVZUAT362

   III -DAVA DİLEKÇESİ363

   IV-KARARLAR364

   BEŞİNCİ BÖLÜM
   KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

   I - AÇIKLAMA366

   1- Genel Olarak366

   2- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları366

   a) Genel Olarak366

   b) Bir Tam Yıl Çalışma Şartı367

   c) Hizmet Sözleşmesinin İş Kanununa Tabi Olması368

   d) Erkek İşçinin Askere Gitmesi369

   e) İşçinin Yaşlılık Malulük Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla Hizmet Akdini Feshi369

   f) Bayan İşçinin Evlenmesi370

   g) İşçinin Ölümü370

   h)Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Haklı veya Zorlayıcı
   Nedenle Feshedilmiş Olması371

   i)Çalışma Koşullarının İşçi Aleyhine Değiştirilmesinin
   İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi377

   j)Hizmet Akdinin İşverence Haklı Nedenle Fesih Dışında
   Bir Sebeple Feshedilmiş Olması381

   3- İşyerinin Devrinde Kıdem Tazminatından Sorumluluk385

   4- Kamu Kuruluşlarındaki Hizmet
   Birleştirmesi387

   5 - Kıdem Tazminatının Hesabı389

   6- Kıdem Tazminatı Tavanı Sorunu391

   7- Kıdem Tazminatı Faizi392

   8- Kıdem Tazminatında Zamanaşımı393

   II- DAVA DİLEKÇESİ394

   III - MEVZUAT395

   1475 Sayılı İş Kanununun 14.Maddesi395

   4857 sayılı İş Kanunu398

   IV -KARARLAR401

   ALTINCI BÖLÜM
   REKABET YASAĞI DAVALARI

   I - AÇIKLAMA514

   II - DAVA DİLEKÇESİ515

   III -MEVZUAT516

   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu516

   818 sayılı Borçlar Kanunu Rekabet Memnuiyeti517

   IV- KARARLAR518

   YEDİNCİ BÖLÜM
   SÜRESİNDE YAPILAN FESİH SONUCU
   DİĞER TAZMİNAT DAVALARI

   I - AÇIKLAMA527

   II - DAVA DİLEKÇESİ527

   III -MEVZUAT528

   IV-KARARLAR528

   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   CEZA KOŞULU DAVALARI

   I - AÇIKLAMA532

   II - DAVA DİLEKÇESİ533

   III - MEVZUAT534

   4857 sayılı İş Kanunu534

   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu535

   818 sayılı Borçlar Kanunu535

   IV -KARARLAR536

   DOKUZUNCU BÖLÜM
   İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞ KAZASI VE
   MESLEK HASTALIĞI DAVALARI

   I- AÇIKLAMA547

   1- İŞVERENİN SORUMLULUĞU549

   2- İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI555

   a) İş Kazası555

   aa) İş Kazasının Unsurları555

   bb) İlliyet Bağı557

   b) Meslek Hastalığı559

   aa) Meslek Hastalığının Unsurları559

   bb) İlliyet Bağı560

   3- Kusurun Belirlenmesi560

   4- İş Kazası-Meslek Hastalığından Doğan Tazminat561

   a) Maddi Tazminat İsteyebilecekler561

   b) Maddi Tazminat İstenebilecekler561

   c) Tazminat Hesabı562

   d) Manevi Tazminat563

   e) Maddi-Manevi Tazminata İlişkin İbranamelerin Değerlendirilmesi564

   f) Manevi Tazminat Faizi564

   II - DAVA DİLEKÇESİ566

   III -MEVZUAT568

   6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu568

   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu570

   IV- KARARLAR574

   İKİNCİ KISIM
   ALACAK DAVALARI

   BİRİNCİ BÖLÜM
   ÜCRET ALACAĞI DAVALARI

   I - AÇIKLAMA675

   1-Genel Olarak675

   2-Ücretin Ödenmemesi680

   3-Ücretin Miktarı ve Ödendiğinin İspatı683

   4-Asgari Ücret688

   5-İbranameler690

   II-DAVA DİLEKÇESİ691

   III-MEVZUAT692

   IV-KARARLAR695

   İKİNCİ BÖLÜM
   FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DAVALARI

   I - AÇIKLAMA794

   1- Fazla Saatlerle Çalışma794

   2- Günlük Çalışma Süresinin Aşılması794

   3- Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması796

   4- Fazla Çalışma Türleri797

   a) Olağan Fazla Çalışma797

   b) Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma797

   c) Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma799

   5- Fazla Süreli Çalışma800

   6- Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışmada Onay Alınması801

   7- Fazla Çalışmanın Sınırı ve Yasakları803

   8- İş Sürelerinin Denkleştirilmesinde Fazla Çalışma805

   a) Genel Olarak805

   b) Çalışma Süresi808

   c) Çalışma Süresinin Denkleştirilmesi808

   9- Ortalama Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması812

   10- Fazla Saatlerle Çalışmanın Boş Zaman ile Karşılanması814

   11-Boş Zaman Kullanılmadan İş Sözleşmesinin Feshi816

   12-Fazla Çalışma Süresi817

   13-Fazla Çalışma Ücreti818

   a) Genel Olarak818

   b) Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanılması819

   c) Fazla Mesai Ücretinin Hesabı820

   14-Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi825

   15-Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesinde Temerrüt829

   16-Fazla Çalışma Ücretinden Taktiri İndirim830

   II- DAVA DİLEKÇESİ831

   III-MEVZUAT831

   IV-KARARLAR835

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ DAVALARI

   I- AÇIKLAMA884

   II- DAVA DİLEKÇESİ885

   III-MEVZUAT886

   IV-KARARLAR886

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   HAFTA TATİLİ ÜCRETİ DAVALARI

   I- AÇIKLAMA903

   1- Genel Olarak903

   2- Hafta Tatiline Hak Kazanma905

   3- Hafta Tatili Ücreti905

   II- DAVA DİLEKÇESİ906

   III-MEVZUAT907

   IV-KARARLAR909

   BEŞİNCİ BÖLÜM
   YILLIK ÜCRETLİ İZİN DAVALARI

   I- AÇIKLAMA949

   1- Genel Olarak949

   2- Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma949

   3- Yıllık İzin Kullanma Zamanını Belirleme952

   4- Yıllık İznin Uygulanması952

   a) İzin süresi952

   b) İzin hakkından vazgeçilememesi952

   c) İzin sürelerinin bölünmesi953

   d) İzinde çalışma yasağı953

   5- İzin Ücreti953

   a) Çalışırken İzin Ücreti953

   b) Hizmet Akdinin Sona Ermesinde İzin Ücreti955

   c) İzin Ücretinin Ödendiğinin İspatı ve Faizi956

   d) İbranameler957

   e) Zamanaşımı957

   II- DAVA DİLEKÇESİ958

   III-MEVZUAT958

   IV-KARARLAR965

   ALTINCI BÖLÜM
   EĞİTİM GİDERİ DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1008

   II- DAVA DİLEKÇESİ1008

   III-MEVZUAT1009

   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu1009

   818 sayılı Borçlar Kanunu1010

   4857 sayılı İş Kanunu1011

   IV- KARARLAR1011

   YEDİNCİ BÖLÜM
   YENİ İŞ ARAMA İZNİ DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1018

   1- Genel Olarak1018

   2- Yeni İş Arama İzni1018

   3- İş Arama İzninin Süresi1019

   II- DAVA DİLEKÇESİ1020

   III-MEVZUAT1021

   IV- KARARLAR1022

   ÜÇÜNCÜ KISIM
   TESPİT DAVALARI

   BİRİNCİ BÖLÜM
   İŞE İADE DAVALARI

   I - AÇIKLAMA1023

   1 - İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları1023

   a) İşyerine İlişkin Koşullar1023

   b) İşçiye İlişkin Koşullar1025

   aa- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılma Koşulu1025

   bb- İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması Koşulu1026

   cc- İşveren Vekili Olmama Koşulu1027

   c) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi1027

   2 - Geçersiz-Geçerli Fesih Nedenleri1029

   a) Geçersiz Fesih Nedenleri1029

   b) Geçerli Fesih Nedenleri1029

   aa) Genel Olarak1029

   bb) İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler1030

   cc) İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler1031

   dd) İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler1033

   3- Feshin Yazılı Olması ve İşçinin Savunmasının Alınması1039

   4- İşe İade Yöntemi1041

   a) İşçinin İşten Çıkarılma Kararına Karşı Mahkemeye
   Başvurusu1041

   aa) İşe İade Davasının Davacısı1041

   bb) Aleyhine Dava Açılacak Olanlar1042

   b) Başvuru Süresi1046

   c) İşe İade Dava Dilekçesinin İçeriği1048

   aa) Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler1048

   bb) Talebe Bağlılık İlkesi Yönünden Dava Dilekçesi1049

   d) Dava Harç Miktar ve Oranları1050

   e) İşe İade Davasının İncelenmesi1051

   aa) Genel Olarak1051

   bb) Delillerin Değerlendirilmesi ve İspat Yükü1052

   cc) Davayı Etkileyecek Uyuşmazlık Konusunun Gösterilmesi1052

   dd) İspat Külfeti1052

   ee) Delillerin Değerlendirilmesi1053

   f) Mahkemenin Verebileceği Kararlar1055

   aa) Genel Olarak1055

   bb) Davanın Reddi Kararı1056

   cc) Davanın Kabulü Kararı1057

   dd) Davanın Konusuz Kalması1059

   g) İşe İade Kararının Temyiz İncelenmesi1062

   5- İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI1063

   a) Genel Olarak1063

   b) İşçinin İşverene Başvurması1063

   c) İşverenin İşçiyi İşe Başlatması1064

   d) İşverenin İşe Başlatmaması1065

   aa) Genel Olarak1065

   bb) İşe Başlatılmama Halinde Ödenmesi Gereken Tazminat1067

   cc) İşçinin Çalıştırılmadığı Süre Ücreti ve Diğer Haklar1070

   dd) İşe Başlatma Halinde İhbar ve Kıdem Tazminatının
   Mahsubu ve İadesi1071

   ee)İşe Başlatmamanın İhbar ve Kıdem Tazminatı ile
   Yıllık Ücretli İzin Alacağına Etkisi1072

   ff) Faiz ve Zamanaşımı1074

   6- İşe İade Kararının İcrası1075

   a) İşe İade Kararı Bakımından1075

   b) İşe Başlatmama Tazminatı Bakımından1076

   c)İşçinin Çalıştırılmadığı En Çok Dört Aylık Ücret ve
   Diğer Haklar Yönünden1077

   II- DAVA DİLEKÇESİ1078

   III- MEVZUAT1079

   7036 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki madde metni1082

   7036 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki
   4857 sayılı Kanunun ilgili maddesi1084

   IV- KARARLAR1085

   ÜÇÜNCÜ KİTAP
   TOPLU İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR

   BİRİNCİ KISIM
   TAZMİNAT DAVALARI

   BİRİNCİ BÖLÜM
   PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİSİNİN
   İŞE BAŞLATILMAMASI NEDENİYLE
   TAZMİNAT DAVASI

   I - AÇIKLAMA1351

   1-Profesyonel Sendika Yöneticiliği Kavramı ve
   Güvenceden Yararlanma Koşulları1351

   a) Sendika Yöneticiliği Kavramı1351

   b) Yöneticilik Teminatından Yararlanma Koşulları1352

   c) Askı Sonunda İşe Almamanın Hukuki Sonuçları1353

   d) Tazminatın Hesabı1354

   II- DAVA DİLEKÇESİ1354

   III-MEVZUAT1355

   6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu1355

   2821 sayılı Sendikalar Kanunu1356

   IV- KARARLAR1356

   İKİNCİ BÖLÜM
   SENDİKAL TAZMİNAT DAVALARI

   I - AÇIKLAMA1360

   1- Sendikal Hak ve Özgürlükler1360

   2- Bireysel Sendika Özgürlüğü ve Sonuçları1361

   a) Genel Olarak1361

   b) Sendika Üyeliği ve Faaliyete Katılmanın Güvencesi1362

   aa) Hizmet Sözleşmesinin Devamı Sırasında Sendika
   Özgürlüğünün Korunması1362

   bb) Hizmet Sözleşmesi'nin Sona Erdirilmesinde Sendika Özgürlüğünün Korunması1363

   3-Bireysel Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi ve Yaptırımı1364

   a) Sözleşmesinin Devamı Süresinde Aykırılığın Önlenmesi ve Yaptırımı1364

   aa) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi1364

   bb) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı1364

   b) Hizmet Sözleşmesinin Feshinde Sendika Özgürlüğüne
   Aykırılığın Yaptırımı1365

   aa) Sendikal Tazminatın İspatı1365

   bb) Sendikal Tazminatın Niteliği1367

   cc) Sendikal Tazminatta Zamanaşımı1369

   II- DAVA DİLEKÇESİ1369

   III- MEVZUAT1370

   6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
   KANUNU1370

   2821 sayılı SENDİKALAR KANUNU1371

   IV- KARARLAR1372

   İKİNCİ KISIM
   ALACAK DAVALARI

   BİRİNCİ BÖLÜM
   SENDİKA ÜYELİK AİDATI DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1399

   II- DAVA DİLEKÇESİ1399

   III- MEVZUAT1400

   6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
   KANUNU1400

   2821 sayılı SENDİKALAR KANUNU1400

   IV- KARARLAR1401

   İKİNCİ BÖLÜM
   SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN
   ALACAK DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1403

   1- GENEL OLARAK1403

   2- ÜCRET ALABİLECEKLERİN KAPSAMI1404

   3- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN HİZMET ÖDENEĞİ1404

   II- DAVA DİLEKÇESİ1405

   III- MEVZUAT1406

   6356 sayılı SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
   KANUNU1406

   2822 sayılı SENDİKALAR KANUNU1407

   4857 SAYILI KANUN1407

   IV- KARARLAR1408

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EDA DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1409

   1- GENEL OLARAK1409

   2- EDA DAVASININ YANLARI1411

   a) İşçi Yanı1411

   b) İşveren Yanı1411

   3- EDA DAVASININ SONUÇLARI1412

   II- DAVA DİLEKÇESİ1414

   III- MEVZUAT1415

   6356 sayılı KANUN1415

   2822 sayılı KANUN1415

   IV- KARARLAR1415

   ÜÇÜNCÜ KISIM
   TESPİT DAVALARI

   BİRİNCİ BÖLÜM
   İŞKOLU İSTATİSTİĞİNE İTİRAZ DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1453

   II- DAVA DİLEKÇESİ1454

   III- MEVZUAT1455

   6356 sayılı KANUN1455

   7036 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki Yasa metni1457

   2822 sayılı KANUN1458

   IV- KARARLAR1459

   İKİNCİ BÖLÜM
   İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1463

   1- GENEL OLARAK1463

   2- İŞKOLU TESBİTİNE KARŞI DAVA AÇILMASI1464

   a) Genel Olarak1464

   b) İşkolu Tesbitine İtiraz Davasının Tarafları1464

   c) İşkolu Tesbiti İtirazında Yetkili Mahkeme1465

   d) İşkolu İtirazının Sonuçlandırması Süresi1465

   e) İtirazın İncelenme Yöntemi1465

   II- DAVA DİLEKÇESİ1467

   III- MEVZUAT1468

   6356 sayılı Kanun'un 7036 sayılı Kanun ile değişik şekli1468

   6356 sayılı Kanun'un 7036 sayılı Kanun ile
   değişiklikten önceki şekli1469

   2821 sayılı KANUN1469

   IV- KARARLAR1469

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   SENDİKA DELEGELİĞİ SEÇİMİNE
   İTİRAZ DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1489

   1- Sendika Genel Kurulunun Oluşumunda Delege Esası1489

   2- Seçimlerde Uyulacak HUSUSLAR1490

   3- Delege Seçiminin İptali1495

   II- DAVA DİLEKÇESİ1496

   III- MEVZUAT1496

   6356 sayılı KANUN1496

   2821 SAYILI KANUN1497

   IV- KARARLAR1497

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   SENDİKA GENEL KURULUİPTALİ DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1499

   1- GENEL OLARAK1499

   2- SENDİKA GENEL KURULUNUN OLUŞUMU1499

   a) Genel Olarak1499

   b) Genel Kurulun Toplanması1500

   II- DAVA DİLEKÇESİ1502

   III- MEVZUAT1503

   6356 sayılı KANUN1503

   6356 SAYILI KANUNUN 7036 SAYILI KANUN İLE
   YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ METİN1506

   6356 SAYILI KANUN İLK METİN1507

   2821 sayılı KANUN1508

   IV- KARARLAR1512

   BEŞİNCİ BÖLÜM
   YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ

   I- AÇIKLAMA1521

   YÖNETİM KURULU1521

   II- DAVA DİLEKÇESİ1521

   6356 SAYILI KANUN1522

   III- MEVZUAT1523

   IV- KARARLAR1524

   ALTINCI BÖLÜM
   DİSİPLİN KURULU KARARININ
   İPTALİ DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1527

   II- DAVA DİLEKÇESİ1529

   III- MEVZUAT1530

   6356 SAYILI KANUN1530

   2821 SAYILI KANUN1531

   IV- KARAR1531

   YEDİNCİ BÖLÜM
   İŞÇİ SENDİKASININ FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE KAPATILMASI DAVALARI

   I- SENDİKALARIN DENETLEMESİ1533

   II-YARDIM ALMAK VE MAHKUMİYET NEDENİ İLE
   FAALİYETİN DURDURULMASI1534

   1-YARDIM ALINMASI SEBEBİ İLE FAALİYETİN
   DURDURULMASI1534

   2-TÜZÜK VE BELGELERDEKİ EKSİKLİKLERDEN DOLAYI FAALİYETİN DURDURULMASI1535

   3- KONFEDERASYON VE SENDİKALARIN
   KAPATILMASI 1535

   III- DAVA DİLEKÇESİ1536

   IV- MEVZUAT1537

   6356 SAYILI KANUN1537

   2821 SAYILI KANUN1539

   V- KARARLAR1540

   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN
   İTİRAZ DAVALARI

   I- GENEL OLARAK1544

   II-TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE
   İTİRAZ1545

   1- BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNE İTİRAZ1545

   a) İtirazın Yeri, Süresi ve Yöntemi1545

   aa) Yetkili İş Mahkemesi1545

   bb) İtirazın Süresi1547

   cc) İtirazın Yöntemi1549

   b) İtirazın İncelenmesi1551

   aa) İtirazın Hukuki Niteliği1551

   bb) İtirazın Maddi Hata ve Sürelere İlişkin Olması1552

   cc) İtirazın İşkolu ile İlgili Olması1554

   dd) İtirazın İşletmeye İlişkin Olması1555

   ee) İtirazın Çoğunluğa İlişkin Bulunması1556

   c) Mahkeme Kararının Hukuki Sonuçları1559

   aa) Mahkemeye İtirazın Yetki İşlemlerini Durdurması1559

   bb) Mahkeme Kararının Niteliği1560

   cc) Yetki Belirlemesine Karşı İtirazların Ayrı Bir Tespit Davasına Konu Olamaması1561

   2- BAKANLIĞIN OLUMSUZ TESPİTİNE KARŞI İTİRAZ1561

   a) Genel Olarak1561

   b) Yetki İstemi Reddedilen Tarafın İtirazının İncelenmesi

   c) İtirazın Yöntemi1563

   aa) Yetkili Mahkeme1563

   bb) İtirazın Süresi1564

   d) İtiraz Davasının Tarafları ve Sonuçları1564

   e) Mahkeme Kararının Yetki Tespitinde Değerlendirilmesi1565

   III- DAVA DİLEKÇESİ1566

   IV- MEVZUAT1567

   6356 SAYILI KANUNUN 7036 SAYILI KANUN İLE
   DEĞİŞİK ŞEKLİ1567

   6356 SAYILI KANUNUN İLK ŞEKLİ1568

   2822 SAYILI KANUN1569

   V- KARARLAR1570

   DOKUZUNCU BÖLÜM
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
   YORUMU DAVALARI

   I- YORUM DAVASI1595

   1) Genel Olarak1595

   2) Yorum Davasının Açılma Süresi1595

   3) Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu1597

   a) Toplu İş Sözleşmesinin Bölümlerine Göre Yorumu1597

   b) Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Bölümünün
   Yorumu1598

   c) Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Bölümünün Yorumu1599

   4) YORUM DAVASININ AÇILMASI1605

   5) YORUM DAVASININ tarafLARI1607

   a) İşçi Yanı: İşçi Sendikası1607

   b) İşveren Yanı: İşveren-İşveren Sendikası1609

   6) YORUM DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ
   MAHKEME1609

   a) Görevli Mahkeme1609

   b) Yetkili Mahkeme1611

   7)YORUM KARARI VE KESİNLEŞMESİ1611

   a) Yorum Kararının Verilmesi1611

   b) Yorum Kararının Niteliği1612

   c) Yorum Kararının Kesinleşmesi1612

   II- DAVA DİLEKÇESİ1613

   III- MEVZUAT1614

   6356 sayılı KANUN'UN 7036 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK METNİ1614

   6356 sayılı KANUN'UN İLK METNİ1614

   2822 sayılı KANUN1615

   IV- KARARLAR1615

   DÖRDÜNCÜ KİTAP
   SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

   BİRİNCİ KISIM
   TAZMİNAT DAVALARI

   BİRİNCİ BÖLÜM
   RÜCU DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1619

   1- Rücu Davasının Hukuki Dayanağı1619

   2- Rücu Davasının Tarafları1624

   3- Sorumluluk Şartları1626

   4- İşverenin Sorumluluktan Kurtulması1630

   II- DAVA DİLEKÇESİ1640

   III- MEVZUAT1641

   5510 sayılı Kanun1641

   IV- KARARLAR1645

   İKİNCİ KISIM
   TESPİT DAVALARI

   BİRİNCİ BÖLÜM
   HİZMET TESPİTİ DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1703

   1- Hizmet Tespiti Davalarının Özelliği1703

   2- Hizmet Tesbiti Davalarının Açılması1707

   3- Hizmet Tesbiti Davalarında Hak Düşürücü
   Süre1708

   4- Hizmet Tesbiti Davalarının Görülmesi1711

   II- DAVA DİLEKÇESİ1719

   III- MEVZUAT1720

   5510 Sayılı Kanun1720

   506 Sayılı Kanun1725

   IV-KARARLAR1727

   İKİNCİ BÖLÜM
   İŞSİZLİK SİGORTASI DAVALARI

   I- AÇIKLAMA1809

   1- Genel Olarak1809

   2- İşsizlik Sigortasının Kapsamı1809

   3-İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı ile
   Sağlık Primleri ve Geçici İşgöremezlik Durumu1810

   4- İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları1811

   5- İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Sebepler1812

   II- DAVA DİLEKÇESİ1813

   III- MEVZUAT1814

   4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu1814


   IV- KARARLAR1821
   Stok Kodu
   :
   9786050504422
   Boyut
   :
   17x25
   Sayfa Sayısı
   :
   1836
   Baskı Sayısı
   :
   6
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   358,80   
   358,80   
   2
   181,19   
   362,39   
   3
   123,19   
   369,56   
   4
   93,29   
   373,15   
   5
   76,07   
   380,33   
   6
   63,99   
   383,92   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   358,80   
   358,80   
   2
   181,19   
   362,39   
   3
   123,19   
   369,56   
   4
   93,29   
   373,15   
   5
   76,07   
   380,33   
   6
   63,99   
   383,92   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   358,80   
   358,80   
   2
   181,19   
   362,39   
   3
   123,19   
   369,56   
   4
   93,29   
   373,15   
   5
   76,07   
   380,33   
   6
   63,99   
   383,92   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   358,80   
   358,80   
   2
   181,19   
   362,39   
   3
   123,19   
   369,56   
   4
   93,29   
   373,15   
   5
   76,07   
   380,33   
   6
   63,99   
   383,92   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   358,80   
   358,80   
   2
   181,19   
   362,39   
   3
   123,19   
   369,56   
   4
   93,29   
   373,15   
   5
   76,07   
   380,33   
   6
   63,99   
   383,92   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat