Sepetim (0) Toplam: 0,00
%21
Kapital 2. Cilt

Kapital 2. Cilt

Liste Fiyatı : 35,00
İndirimli Fiyat : 27,65
Kazancınız : 7,35
9789757399131
556633
Kapital 2. Cilt
Kapital 2. Cilt
Sol Yayınları
27.65

'Ç'NDEK'LER
9 Sol Yay'nlar''n'n Notu
11 Önsöz, Friedrich Engels
28 'kinci Bask'ya Önsöz, Friedrich Engels
'K'NC' K'TAP
SERMAYEN'N DOLAfiIM SÜREC'
31
B'R'NC' KISIM
SERMAYEN'N BAfiKALAfiIMI
VE BUNLARIN DEVRELER'
33
33 B'R'NC' BÖLÜM — Para-Sermaye Devresi
34 I. Birinci Aflama. P—M
41 II. 'kinci Aflama. Üretken Sermayenin 'fllevi
44 III. Üçüncü Aflama. M'—P'
53 IV. Bir Tüm Olarak Dolafl'm
63 'K'NC' BÖLÜM — Üretken Sermayenin Devresi
64 I. Basit Yeniden-Üretim
75 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim
79 III. Paran'n Birikimi
81 IV. Yedek Fon
83 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Meta-Sermaye Devresi
95 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Devrenin Üç Formülü
113 BEfi'NC' BÖLÜM — Dolafl'm Zaman'
120 ALTINCI BÖLÜM — Dolafl'm Maliyeti
120 I. Gerçek Dolafl'm Maliyetleri
120 1. Sat'nalma ve Sat'fl Zaman'
124 2. Defter Tutma
125 3. Para
126 II. Depolama Maliyetleri
127 1. Genel Olarak 'kmalin Oluflumu
132 2. Tam Deyimiyle Meta-'kmal
136 III. Tafl'ma Maliyetleri
'K'NC' KISIM
SERMAYEN'N DEVR'
140
140 YED'NC' BÖLÜM — Devir Zaman' ve Devir Say's'
6
144 SEK'Z'NC' BÖLÜM — Sabit Sermaye ve Döner Sermaye
144 I. Biçim Ayr'l'klar'
154 II. Sabit Sermayenin K's'mlar', Yerine Konmas', Onar'm' ve Birikimi
167 DOKUZUNCU BÖLÜM — Yat'r'lan Sermayenin Toplam Devri. Devir Çevrimleri
173 ONUNCU BÖLÜM — Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Fizyokratlar ve
Adam Smith
196 ONB'R'NC' BÖLÜM — Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Ricardo
208 ON'K'NC' BÖLÜM — Çal'flma Dönemi
217 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Üretim Zaman'
226 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Dolafl'm Zaman'
234 ONBEfi'NC' BÖLÜM — Devir Zaman'n'n Yat'r'lan Sermayenin Büyüklü-
¤ü Üzerindeki Etkisi
242 I. Çal'flma Dönemi, Dolafl'm Dönemine Eflittir
245 II. Çal'flma Dönemi, Dolafl'm Döneminden Daha Büyüktür
249 III. Çal'flma Dönemi, Dolafl'm Döneminden Daha Küçüktür
253 IV. Sonuçlar
258 V. Fiyattaki De¤iflikli¤in Etkisi
265 ONALTINCI BÖLÜM — De¤iflen-Sermayenin Devri
265 I. Y'll'k Art'-De¤er Oran'
277 II. Bireysel De¤iflen-Sermayenin Devri
281 III. Toplumsal Aç'dan De¤iflen-Sermayenin Devri
287 ONYED'NC' BÖLÜM — Art'-De¤erin Dolafl'm'
292 I. Basit Yeniden-Üretim
309 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim
ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLAM TOPLUMSAL SERMAYEN'N YEN'DEN-ÜRET'M'
VE DOLAfiIMI
314
314 ONSEK'Z'NC' BÖLÜM — Girifl
314 I. 'nceleme Konusu
317 II. Para-Sermayenin Rolü
321 ONDOKUZUNCU BÖLÜM — Konunun Daha Önceki Serimleri
321 I. Fizyokratlar
324 II. Adam Smith
324 1. Smith'in Genel Görüfl Aç's'
330 2. Adam Smith, De¤iflim-De¤erini d+a'ya Ayr'flt'r'yor
333 3. Sermayenin De¤iflmeyen K'sm'
337 4. Adam Smith'te Sermaye ve Gelir
343 5. Özet
7
347 III. Daha Sonraki 'ktisatç'lar
350 Y'RM'NC' BÖLÜM — Basit Yeniden-Üretim
350 I. Sorunun Konuluflu
353 II. Toplumsal Yeniden-Üretimin 'ki Kesimi
356 III. 'ki Kesim Aras'nda De¤iflim. I(d+a) Karfl's'nda IIs
359 IV. Kesim II 'çerisinde De¤iflim. Yaflam Gereksinmeleri ve
Lüks Mallar
367 V. Para Dolafl'm' Yoluyla De¤iflimin Gerçeklefltirilmesi
376 VI. Kesim I'in De¤iflmeyen-Sermayesi
379 VII. Her 'ki Kesimdeki De¤iflen-Sermaye ve Art'-De¤er
382 VIII
. Her 'ki Kesimdeki De¤iflmeyen-Sermaye
386 IX. Adam Smith, Storch ve Ramsay'a Toplu Bak'fl
389 X. Sermaye ve Gelir: De¤iflen-Sermaye ve Ücretler
399 XI. Sabit Sermayenin Yerine Konmas'
403 1. Para Biçiminde De¤erin Afl'nan ve Y'pranan K'sm'n'n
Yerine Konmas'
407 2. Sabit Sermayenin Ayni Olarak Yerine Konmas'
414 Birinci Durum
414 'kinci Durum
415 3. Sonuçlar
418 XII. Para Malzemesinin Yeniden-Üretimi
427 XIII. Destutt de Tracy'nin Yeniden-Üretim Teorisi
435 Y'RM'B'R'NC' BÖLÜM — Biri

 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • 'Ç'NDEK'LER
   9 Sol Yay'nlar''n'n Notu
   11 Önsöz, Friedrich Engels
   28 'kinci Bask'ya Önsöz, Friedrich Engels
   'K'NC' K'TAP
   SERMAYEN'N DOLAfiIM SÜREC'
   31
   B'R'NC' KISIM
   SERMAYEN'N BAfiKALAfiIMI
   VE BUNLARIN DEVRELER'
   33
   33 B'R'NC' BÖLÜM — Para-Sermaye Devresi
   34 I. Birinci Aflama. P—M
   41 II. 'kinci Aflama. Üretken Sermayenin 'fllevi
   44 III. Üçüncü Aflama. M'—P'
   53 IV. Bir Tüm Olarak Dolafl'm
   63 'K'NC' BÖLÜM — Üretken Sermayenin Devresi
   64 I. Basit Yeniden-Üretim
   75 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim
   79 III. Paran'n Birikimi
   81 IV. Yedek Fon
   83 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Meta-Sermaye Devresi
   95 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Devrenin Üç Formülü
   113 BEfi'NC' BÖLÜM — Dolafl'm Zaman'
   120 ALTINCI BÖLÜM — Dolafl'm Maliyeti
   120 I. Gerçek Dolafl'm Maliyetleri
   120 1. Sat'nalma ve Sat'fl Zaman'
   124 2. Defter Tutma
   125 3. Para
   126 II. Depolama Maliyetleri
   127 1. Genel Olarak 'kmalin Oluflumu
   132 2. Tam Deyimiyle Meta-'kmal
   136 III. Tafl'ma Maliyetleri
   'K'NC' KISIM
   SERMAYEN'N DEVR'
   140
   140 YED'NC' BÖLÜM — Devir Zaman' ve Devir Say's'
   6
   144 SEK'Z'NC' BÖLÜM — Sabit Sermaye ve Döner Sermaye
   144 I. Biçim Ayr'l'klar'
   154 II. Sabit Sermayenin K's'mlar', Yerine Konmas', Onar'm' ve Birikimi
   167 DOKUZUNCU BÖLÜM — Yat'r'lan Sermayenin Toplam Devri. Devir Çevrimleri
   173 ONUNCU BÖLÜM — Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Fizyokratlar ve
   Adam Smith
   196 ONB'R'NC' BÖLÜM — Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Ricardo
   208 ON'K'NC' BÖLÜM — Çal'flma Dönemi
   217 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Üretim Zaman'
   226 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Dolafl'm Zaman'
   234 ONBEfi'NC' BÖLÜM — Devir Zaman'n'n Yat'r'lan Sermayenin Büyüklü-
   ¤ü Üzerindeki Etkisi
   242 I. Çal'flma Dönemi, Dolafl'm Dönemine Eflittir
   245 II. Çal'flma Dönemi, Dolafl'm Döneminden Daha Büyüktür
   249 III. Çal'flma Dönemi, Dolafl'm Döneminden Daha Küçüktür
   253 IV. Sonuçlar
   258 V. Fiyattaki De¤iflikli¤in Etkisi
   265 ONALTINCI BÖLÜM — De¤iflen-Sermayenin Devri
   265 I. Y'll'k Art'-De¤er Oran'
   277 II. Bireysel De¤iflen-Sermayenin Devri
   281 III. Toplumsal Aç'dan De¤iflen-Sermayenin Devri
   287 ONYED'NC' BÖLÜM — Art'-De¤erin Dolafl'm'
   292 I. Basit Yeniden-Üretim
   309 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   TOPLAM TOPLUMSAL SERMAYEN'N YEN'DEN-ÜRET'M'
   VE DOLAfiIMI
   314
   314 ONSEK'Z'NC' BÖLÜM — Girifl
   314 I. 'nceleme Konusu
   317 II. Para-Sermayenin Rolü
   321 ONDOKUZUNCU BÖLÜM — Konunun Daha Önceki Serimleri
   321 I. Fizyokratlar
   324 II. Adam Smith
   324 1. Smith'in Genel Görüfl Aç's'
   330 2. Adam Smith, De¤iflim-De¤erini d+a'ya Ayr'flt'r'yor
   333 3. Sermayenin De¤iflmeyen K'sm'
   337 4. Adam Smith'te Sermaye ve Gelir
   343 5. Özet
   7
   347 III. Daha Sonraki 'ktisatç'lar
   350 Y'RM'NC' BÖLÜM — Basit Yeniden-Üretim
   350 I. Sorunun Konuluflu
   353 II. Toplumsal Yeniden-Üretimin 'ki Kesimi
   356 III. 'ki Kesim Aras'nda De¤iflim. I(d+a) Karfl's'nda IIs
   359 IV. Kesim II 'çerisinde De¤iflim. Yaflam Gereksinmeleri ve
   Lüks Mallar
   367 V. Para Dolafl'm' Yoluyla De¤iflimin Gerçeklefltirilmesi
   376 VI. Kesim I'in De¤iflmeyen-Sermayesi
   379 VII. Her 'ki Kesimdeki De¤iflen-Sermaye ve Art'-De¤er
   382 VIII
   . Her 'ki Kesimdeki De¤iflmeyen-Sermaye
   386 IX. Adam Smith, Storch ve Ramsay'a Toplu Bak'fl
   389 X. Sermaye ve Gelir: De¤iflen-Sermaye ve Ücretler
   399 XI. Sabit Sermayenin Yerine Konmas'
   403 1. Para Biçiminde De¤erin Afl'nan ve Y'pranan K'sm'n'n
   Yerine Konmas'
   407 2. Sabit Sermayenin Ayni Olarak Yerine Konmas'
   414 Birinci Durum
   414 'kinci Durum
   415 3. Sonuçlar
   418 XII. Para Malzemesinin Yeniden-Üretimi
   427 XIII. Destutt de Tracy'nin Yeniden-Üretim Teorisi
   435 Y'RM'B'R'NC' BÖLÜM — Biri

   Stok Kodu
   :
   9789757399131
   Boyut
   :
   15,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   487
   Baskı Sayısı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2011
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   27,65   
   27,65   
   2
   13,96   
   27,93   
   3
   9,49   
   28,48   
   4
   7,19   
   28,76   
   5
   5,86   
   29,31   
   6
   4,93   
   29,59   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   27,65   
   27,65   
   2
   13,96   
   27,93   
   3
   9,49   
   28,48   
   4
   7,19   
   28,76   
   5
   5,86   
   29,31   
   6
   4,93   
   29,59   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   27,65   
   27,65   
   2
   13,96   
   27,93   
   3
   9,49   
   28,48   
   4
   7,19   
   28,76   
   5
   5,86   
   29,31   
   6
   4,93   
   29,59   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   27,65   
   27,65   
   2
   13,96   
   27,93   
   3
   9,49   
   28,48   
   4
   7,19   
   28,76   
   5
   5,86   
   29,31   
   6
   4,93   
   29,59   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   27,65   
   27,65   
   2
   13,96   
   27,93   
   3
   9,49   
   28,48   
   4
   7,19   
   28,76   
   5
   5,86   
   29,31   
   6
   4,93   
   29,59   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat