Sepetim (0) Toplam: 0,00
%8
Konkordato

Konkordato

Liste Fiyatı : 315,00
İndirimli Fiyat : 289,80
Kazancınız : 25,20
9786050504828
612206
Konkordato
Konkordato
Yetkin Hukuk Yayınları
289.80
ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I-GENEL BİLGİLER21

II-KONKORDATONUN NİTELİĞİ, TANIMLANMASI VE

AMACI23

III-UYGULAMALI HUKUKTA KONKORDATO27

A)İtalya27

B)İngiltere30

C)Türkiye32

IV-KONKORDATONUN TÜRLERİ34

A)Mahkeme Dışı (Özel) Konkordato34

B)Mahkeme İçi (Adlî, Resmî) Konkordato35

1)İçeriğine Göre35

a) Vade (Mühlet) Konkordatosu38

b) Tenzilat (Yüzde) Konkordatosu38

c) Karma (Bileşik) Konkordato40

2)Yapıldığı Zamana Göre40

a)İflâs Dışı Konkordato41

b)İflâs İçi Konkordato41

3)Düzenleniş Biçimine Göre42

a)Âdi Konkordato42

b)Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato42

V-KONKORDATONUN TARİHSEL GEÇMİŞİ44

A)1424 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Konkordatoya İlişkin Hükümler44

B)2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Konkordatoya İlişkin Hükümler49

C)2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Konkordatoya İlişkin Hükümlerde Zaman İçerisinde Yapılan Değişiklikler56

1)3890 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler56

2)538 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler57

3)3222 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler61

4) 3494 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler62

5)4949 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler63

6)5092 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler85

7)5311 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler90

8)6728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler90

9)7101 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler92

10)7155 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler112

VI-İFLÂS ERTELEME KURUMUNUN TAKİP HUKUKUNDAKİ

YERİ VE KURUMUN GEÇMİŞİ117

VII-İFLÂS ERTELEME İLE KONKORDATO ARASINDAKİ

İLİŞKİ129

VIII-KONKORDATOYA İLİŞKİN YASAL DEĞİŞİKLİKLERİN

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI136

IX-KONKORDATO TALEBİNİN İNCELENMESİ144

A)GENEL OLARAK144

1)Konkordato Talebi146

a)Borçlu Tarafından Yapılan Konkordato Başvurusu147

aa)Gerçek Kişilerin Konkordato Başvurusu148

bb)Tüzel kişilerin konkordato başvurusu151

aaa)Anonim Şirketlerde151

bbb)Limited Şirketlerde 154

ccc) Kooperatiflerde154

ddd) Şahıs Şirketlerinde155

eee)Âdi Ortaklıklarda157

b)Alacaklı Tarafından Yapılan Konkordato Başvurusu158

2)Karşı Yan Bulunup Bulunmadığı160

3)Konkordatoya Başvurma Nedenleri161

4)Mahkeme162

a) Görevli Mahkeme162

b) Yetkili Mahkeme163

5) Talebin Konusu172

6) Gider Avansının Yatırılması173

7)Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler180

a)İflâsa Tâbi Olan Kişiler192

aa)Tacirler192

aaa)Gerçek Kişi Tacirler193

bbb)Tüzel Kişi Tacirler197

1-Ticaret Şirketleri198

2- Amacına Varmak İçin Ticarî Bir İşletme İşleten Vakıflar, Dernekler199

3- Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticarî Şekilde İşletilmek Üzere Devlet, İl Özel İdaresi, Belediye ve Köy ile Diğer Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar200

bb)Tacir Sayılanlar201

cc) Tacir Gibi Sorumlu Olanlar205

dd) Tacir Olmadıkları Hâlde Özel Kanun Hükümlerine Göre İflâsa Tâbi Olanlar206

aaa) Ticareti Terk Edenler206

bbb) Kollektif Şirket Ortakları207

ccc)Komandite Ortaklar208

ddd)5411 Sayılı Yasa Uyarınca İflâsı

İstenebilenler208

ee) Terekenin İflâsı 209

b)İflâsa Tâbi Olmayan Borçluların Konkordato Talep Dilekçesine Eklemek Zorunda Olduğu Belgeler210

c) İflâsa Tâbi Olan Borçlunun Konkordato Talebine Ekleyeceği Belgeler210

d)Alacaklının Konkordato Talebine Ekleyeceği Belgeler211

e) Defter Tutmaya Mecbur Borçlunun Konkordato

Talebine Ekleyeceği Belgeler211

8) Konkordato Ön Projesi211

9) Borçlunun Malvarlığını Gösterir Belgeler213

a)Borçlunun Defter Tutmaya Mecbur Kişilerden Olması Durumunda Sunması Gereken Belgeler218

b)Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösteren Listeler222

10) Karşılaştırma Tablosu225

11)Makul Güvence Veren Denetim Raporu İle Dayanakları226

12)Diğer Belge Ve Kayıtlar231

X-GEÇİCİ MÜHLET232

A)Konkordato Başvurusu Hakkında Değerlendirme232

B)Geçici Mühlet Kararının İlânı ve Bildirimi241

C)Geçici Mühlet Kararının Sonuçları242

D)Geçici Komiser243

XI- KESİN MÜHLET245

A)Genel Olarak245

B)Kesin Mühletin İncelenmesi Usulü247

C)Kesin Mühlet Duruşması248

D)Kesin Mühlet Kararı249

E)Kesin Mühletin İlânı251

F)Kesin Mühletin Uzatılması252

G)Kesin Mühletin Kaldırılması253

1)Borçlunun Malî Durumunun İyileşmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması254

2)Konkordato Talebinin Reddi ile İflâsın Açılması257

H)Kanun Yolları263

I)Kesin Mühletin Sonuçları271

1)Konkordato Komiserinin Atanması271

2) Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması289

3)Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları294

a)Borçlunun Komiserin Nezareti Altında Yapabileceği

İşler297

b)Rutin İşler298

c)Borçlunun Komiserin İzni ile Yapabileceği İşler299

d)Mahkemenin İznine Tâbi İşler324

e)Borçlu Yerine Komiserin İşletmenin Faaliyetini Devam Ettirmesi332

4)Kesin Mühletin Âdi Alacaklılar Bakımından Sonuçları333

a)Takipler337

b)Takip İşlemleri339

c)İhtiyatî Hacizler348

d)İhtiyatî Tedbirler352

e)Borçlunun Malvarlığı Kavramı357

aa)Borçlu Yönünden358

aaa)Âdi Kefiller Yönünden358

bbb)Müteselsil Kefiller Yönünden360

bb)Malvarlığı Yönünden361

aaa)Borçlu Malvarlığı ile Hissedar Malvarlığı361

bbb)Borçlu Rehni ile Üçüncü Şahıs Rehni363

ccc)Malvarlığı ile Şahısvarlığı Talepleri365

f)Mühlet Kararından Önce Vezneye Giren Paranın

Durumu379

5)Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları 381

6)Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları397

İ)Kesin Mühletin Etkileri402

1) Faizler Yönünden402

2)Takas İşlemleri Yönünden402

3)Müstakbel Alacakların Devri Yönünden407

4)Konusu Para Olmayan Alacaklar Yönünden409

J) Alacaklıların Kaydedilmesi410

1) Defter Tutulması411

a)Önce rehne başvurma kuralı415

b)Alacağın rehinle birlikte çek, poliçe veya emre muharrer senetle de teminat altında olması417

c)Kefiller hakkında takip421

d)Rehin hakkından feragat424

2)Alacakları Bildirmeye Davet427

3)Borçlunun Beyana Daveti433

K) Alacak ve Alacaklıların Belirlenmesi436

L)Alacaklılar Toplantısı439

1)Alacaklılar Toplantısına Davet439

2)Alacaklılar Toplantısı ve Gerekli Nisap441

M)Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması455

N)Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar464

XII- KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ469

A)Genel Olarak469

B)Tasdik Talebinin İncelenmesi472

C) Tasdik Koşulları476

D) Tasdik Yargılamasında Verilecek Kararlar495

1)Konkordatonun Tasdiki Kararı496

2)Rehinle Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi Kararı499

3)Tasdik Talebinin Reddi Kararı503

E) Tasdik Yargılamasında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları505

F)Çekişmeli Alacaklar506

1) Genel Olarak506

2)Çekişmeli (Nizalı) Alacaklar Hakkında Dava Açılması509

XIII-KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ515

A)Konkordatonun Bağlayıcı Hâle Gelmesi517

1) Konkordatoya Tâbi Alacaklar517

2)Konkordatoya Tâbi Olmayan Alacaklar519

a)İcra ve İflâs Kanunu'nun 206 ncı Maddesinin Birinci Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar520

b)Rehinli Alacaklıların Rehnin Kıymetini Karşılayan Miktardaki Alacakları522

c)6183 sayılı Kanun Kapsamındaki Amme Alacakları523

d)Kredi Kurumları Tarafından Verilen Krediler Dâhil

Olmak Üzere, Mühlet İçinde Komiserin İzniyle Akdedilmiş Borçlar525

B)Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi526

C)Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler528

D)Konkordatonun Feshi530

1)Konkordatonun Kısmen Feshi530

2)Konkordatonun Tamamen Feshi549

E)Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri552

XIV-İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO554

XV-MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO561

A)Genel Olarak561

1)Borçlunun Malvarlığı Üzerinde Tasarruf Hakkının

Alacaklılara Terki565

2)Borçlunun Malvarlığının Üçüncü Kişiye Devri566

B)Âdi Konkordato ile Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato İlişkisi567

C)Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Süreci572

1)Konkordato Talebi572

2)Zorunlu İçerik574

a)Karşılanamayan Alacaklar575

b)Zorunlu Organlar576

c)Tasfiye Usulü578

d)İlân579

e)Kapsam Dışında Kalan Mallar580

3)Görevli Ve Yetkili Mahkeme580

4)Gider Avansı583

5)Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler584

6) Konkordato Mühleti585

7) Defter Tutulması ve Alacaklıların Kaydedilmesi588

8) Alacaklılar Toplantısı591

9)Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi599

10)Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Hükümleri610

11)Borçlunun Malvarlığının Tasfiyesi610

a)Alacaklılar Kurulu612

b)Tasfiye Memurları621

aa)Tasfiye Memurlarının Görev ve Yetkileri624

aaa)Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıları ve Sıralarını Belirlemek624

bbb)Konkordato Masasını Oluşturan Malvarlığını Paraya Çevirmek626

aaaa)Rehinli Taşınmaz Mallar628

bbbb)Rehinli Taşınır Mallar630

cccc)Tahsili Güç ve İhtilâflı Haklar632

ccc)Paraların Paylaştırılması634

aaaa)Geçici Dağıtım635

bbbb)Kesin Dağıtım637

12)Faaliyet Raporu638

13)Hukukî İşlemlerin İptali640

a)İvazsız Tasarruflar640

b)Acizden Dolayı Butlanı Gerekenler641

c)Zarar Kastından Dolayı İptali Gerekenler642

14)Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Feshi643

XV- İFLASTAN SONRA MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE

KONKORDATO645

XVI-SONUÇ647

XVII- EKLER650

1) Konkordato Talep Dilekçesi650

2)Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Güvence Raporu

Örneği654

3)Tensip Tutanağı660

4)Geçici Mühlet Kararı663

5)İlân Örneği666

6)Geçici Mühletin Uzatılması Kararı668

7)Geçici Mühletin Kaldırılması Kararı670

8)Kesin Mühlet Kararı673

9)Kesin Mühletin Uzatılması Kararı677

10)Konkordatonun Tasdiki Kararı679

11)Konkordatonun Tasdik İsteminin Usulden Reddi Kararı684
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ

   İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ

   I-GENEL BİLGİLER21

   II-KONKORDATONUN NİTELİĞİ, TANIMLANMASI VE

   AMACI23

   III-UYGULAMALI HUKUKTA KONKORDATO27

   A)İtalya27

   B)İngiltere30

   C)Türkiye32

   IV-KONKORDATONUN TÜRLERİ34

   A)Mahkeme Dışı (Özel) Konkordato34

   B)Mahkeme İçi (Adlî, Resmî) Konkordato35

   1)İçeriğine Göre35

   a) Vade (Mühlet) Konkordatosu38

   b) Tenzilat (Yüzde) Konkordatosu38

   c) Karma (Bileşik) Konkordato40

   2)Yapıldığı Zamana Göre40

   a)İflâs Dışı Konkordato41

   b)İflâs İçi Konkordato41

   3)Düzenleniş Biçimine Göre42

   a)Âdi Konkordato42

   b)Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato42

   V-KONKORDATONUN TARİHSEL GEÇMİŞİ44

   A)1424 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Konkordatoya İlişkin Hükümler44

   B)2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Konkordatoya İlişkin Hükümler49

   C)2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Konkordatoya İlişkin Hükümlerde Zaman İçerisinde Yapılan Değişiklikler56

   1)3890 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler56

   2)538 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler57

   3)3222 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler61

   4) 3494 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler62

   5)4949 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler63

   6)5092 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler85

   7)5311 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler90

   8)6728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler90

   9)7101 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler92

   10)7155 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler112

   VI-İFLÂS ERTELEME KURUMUNUN TAKİP HUKUKUNDAKİ

   YERİ VE KURUMUN GEÇMİŞİ117

   VII-İFLÂS ERTELEME İLE KONKORDATO ARASINDAKİ

   İLİŞKİ129

   VIII-KONKORDATOYA İLİŞKİN YASAL DEĞİŞİKLİKLERİN

   ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI136

   IX-KONKORDATO TALEBİNİN İNCELENMESİ144

   A)GENEL OLARAK144

   1)Konkordato Talebi146

   a)Borçlu Tarafından Yapılan Konkordato Başvurusu147

   aa)Gerçek Kişilerin Konkordato Başvurusu148

   bb)Tüzel kişilerin konkordato başvurusu151

   aaa)Anonim Şirketlerde151

   bbb)Limited Şirketlerde 154

   ccc) Kooperatiflerde154

   ddd) Şahıs Şirketlerinde155

   eee)Âdi Ortaklıklarda157

   b)Alacaklı Tarafından Yapılan Konkordato Başvurusu158

   2)Karşı Yan Bulunup Bulunmadığı160

   3)Konkordatoya Başvurma Nedenleri161

   4)Mahkeme162

   a) Görevli Mahkeme162

   b) Yetkili Mahkeme163

   5) Talebin Konusu172

   6) Gider Avansının Yatırılması173

   7)Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler180

   a)İflâsa Tâbi Olan Kişiler192

   aa)Tacirler192

   aaa)Gerçek Kişi Tacirler193

   bbb)Tüzel Kişi Tacirler197

   1-Ticaret Şirketleri198

   2- Amacına Varmak İçin Ticarî Bir İşletme İşleten Vakıflar, Dernekler199

   3- Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticarî Şekilde İşletilmek Üzere Devlet, İl Özel İdaresi, Belediye ve Köy ile Diğer Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar200

   bb)Tacir Sayılanlar201

   cc) Tacir Gibi Sorumlu Olanlar205

   dd) Tacir Olmadıkları Hâlde Özel Kanun Hükümlerine Göre İflâsa Tâbi Olanlar206

   aaa) Ticareti Terk Edenler206

   bbb) Kollektif Şirket Ortakları207

   ccc)Komandite Ortaklar208

   ddd)5411 Sayılı Yasa Uyarınca İflâsı

   İstenebilenler208

   ee) Terekenin İflâsı 209

   b)İflâsa Tâbi Olmayan Borçluların Konkordato Talep Dilekçesine Eklemek Zorunda Olduğu Belgeler210

   c) İflâsa Tâbi Olan Borçlunun Konkordato Talebine Ekleyeceği Belgeler210

   d)Alacaklının Konkordato Talebine Ekleyeceği Belgeler211

   e) Defter Tutmaya Mecbur Borçlunun Konkordato

   Talebine Ekleyeceği Belgeler211

   8) Konkordato Ön Projesi211

   9) Borçlunun Malvarlığını Gösterir Belgeler213

   a)Borçlunun Defter Tutmaya Mecbur Kişilerden Olması Durumunda Sunması Gereken Belgeler218

   b)Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösteren Listeler222

   10) Karşılaştırma Tablosu225

   11)Makul Güvence Veren Denetim Raporu İle Dayanakları226

   12)Diğer Belge Ve Kayıtlar231

   X-GEÇİCİ MÜHLET232

   A)Konkordato Başvurusu Hakkında Değerlendirme232

   B)Geçici Mühlet Kararının İlânı ve Bildirimi241

   C)Geçici Mühlet Kararının Sonuçları242

   D)Geçici Komiser243

   XI- KESİN MÜHLET245

   A)Genel Olarak245

   B)Kesin Mühletin İncelenmesi Usulü247

   C)Kesin Mühlet Duruşması248

   D)Kesin Mühlet Kararı249

   E)Kesin Mühletin İlânı251

   F)Kesin Mühletin Uzatılması252

   G)Kesin Mühletin Kaldırılması253

   1)Borçlunun Malî Durumunun İyileşmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması254

   2)Konkordato Talebinin Reddi ile İflâsın Açılması257

   H)Kanun Yolları263

   I)Kesin Mühletin Sonuçları271

   1)Konkordato Komiserinin Atanması271

   2) Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması289

   3)Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları294

   a)Borçlunun Komiserin Nezareti Altında Yapabileceği

   İşler297

   b)Rutin İşler298

   c)Borçlunun Komiserin İzni ile Yapabileceği İşler299

   d)Mahkemenin İznine Tâbi İşler324

   e)Borçlu Yerine Komiserin İşletmenin Faaliyetini Devam Ettirmesi332

   4)Kesin Mühletin Âdi Alacaklılar Bakımından Sonuçları333

   a)Takipler337

   b)Takip İşlemleri339

   c)İhtiyatî Hacizler348

   d)İhtiyatî Tedbirler352

   e)Borçlunun Malvarlığı Kavramı357

   aa)Borçlu Yönünden358

   aaa)Âdi Kefiller Yönünden358

   bbb)Müteselsil Kefiller Yönünden360

   bb)Malvarlığı Yönünden361

   aaa)Borçlu Malvarlığı ile Hissedar Malvarlığı361

   bbb)Borçlu Rehni ile Üçüncü Şahıs Rehni363

   ccc)Malvarlığı ile Şahısvarlığı Talepleri365

   f)Mühlet Kararından Önce Vezneye Giren Paranın

   Durumu379

   5)Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları 381

   6)Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları397

   İ)Kesin Mühletin Etkileri402

   1) Faizler Yönünden402

   2)Takas İşlemleri Yönünden402

   3)Müstakbel Alacakların Devri Yönünden407

   4)Konusu Para Olmayan Alacaklar Yönünden409

   J) Alacaklıların Kaydedilmesi410

   1) Defter Tutulması411

   a)Önce rehne başvurma kuralı415

   b)Alacağın rehinle birlikte çek, poliçe veya emre muharrer senetle de teminat altında olması417

   c)Kefiller hakkında takip421

   d)Rehin hakkından feragat424

   2)Alacakları Bildirmeye Davet427

   3)Borçlunun Beyana Daveti433

   K) Alacak ve Alacaklıların Belirlenmesi436

   L)Alacaklılar Toplantısı439

   1)Alacaklılar Toplantısına Davet439

   2)Alacaklılar Toplantısı ve Gerekli Nisap441

   M)Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması455

   N)Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar464

   XII- KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ469

   A)Genel Olarak469

   B)Tasdik Talebinin İncelenmesi472

   C) Tasdik Koşulları476

   D) Tasdik Yargılamasında Verilecek Kararlar495

   1)Konkordatonun Tasdiki Kararı496

   2)Rehinle Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi Kararı499

   3)Tasdik Talebinin Reddi Kararı503

   E) Tasdik Yargılamasında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları505

   F)Çekişmeli Alacaklar506

   1) Genel Olarak506

   2)Çekişmeli (Nizalı) Alacaklar Hakkında Dava Açılması509

   XIII-KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ515

   A)Konkordatonun Bağlayıcı Hâle Gelmesi517

   1) Konkordatoya Tâbi Alacaklar517

   2)Konkordatoya Tâbi Olmayan Alacaklar519

   a)İcra ve İflâs Kanunu'nun 206 ncı Maddesinin Birinci Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar520

   b)Rehinli Alacaklıların Rehnin Kıymetini Karşılayan Miktardaki Alacakları522

   c)6183 sayılı Kanun Kapsamındaki Amme Alacakları523

   d)Kredi Kurumları Tarafından Verilen Krediler Dâhil

   Olmak Üzere, Mühlet İçinde Komiserin İzniyle Akdedilmiş Borçlar525

   B)Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi526

   C)Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler528

   D)Konkordatonun Feshi530

   1)Konkordatonun Kısmen Feshi530

   2)Konkordatonun Tamamen Feshi549

   E)Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri552

   XIV-İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO554

   XV-MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO561

   A)Genel Olarak561

   1)Borçlunun Malvarlığı Üzerinde Tasarruf Hakkının

   Alacaklılara Terki565

   2)Borçlunun Malvarlığının Üçüncü Kişiye Devri566

   B)Âdi Konkordato ile Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato İlişkisi567

   C)Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Süreci572

   1)Konkordato Talebi572

   2)Zorunlu İçerik574

   a)Karşılanamayan Alacaklar575

   b)Zorunlu Organlar576

   c)Tasfiye Usulü578

   d)İlân579

   e)Kapsam Dışında Kalan Mallar580

   3)Görevli Ve Yetkili Mahkeme580

   4)Gider Avansı583

   5)Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler584

   6) Konkordato Mühleti585

   7) Defter Tutulması ve Alacaklıların Kaydedilmesi588

   8) Alacaklılar Toplantısı591

   9)Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi599

   10)Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Hükümleri610

   11)Borçlunun Malvarlığının Tasfiyesi610

   a)Alacaklılar Kurulu612

   b)Tasfiye Memurları621

   aa)Tasfiye Memurlarının Görev ve Yetkileri624

   aaa)Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıları ve Sıralarını Belirlemek624

   bbb)Konkordato Masasını Oluşturan Malvarlığını Paraya Çevirmek626

   aaaa)Rehinli Taşınmaz Mallar628

   bbbb)Rehinli Taşınır Mallar630

   cccc)Tahsili Güç ve İhtilâflı Haklar632

   ccc)Paraların Paylaştırılması634

   aaaa)Geçici Dağıtım635

   bbbb)Kesin Dağıtım637

   12)Faaliyet Raporu638

   13)Hukukî İşlemlerin İptali640

   a)İvazsız Tasarruflar640

   b)Acizden Dolayı Butlanı Gerekenler641

   c)Zarar Kastından Dolayı İptali Gerekenler642

   14)Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Feshi643

   XV- İFLASTAN SONRA MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE

   KONKORDATO645

   XVI-SONUÇ647

   XVII- EKLER650

   1) Konkordato Talep Dilekçesi650

   2)Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Güvence Raporu

   Örneği654

   3)Tensip Tutanağı660

   4)Geçici Mühlet Kararı663

   5)İlân Örneği666

   6)Geçici Mühletin Uzatılması Kararı668

   7)Geçici Mühletin Kaldırılması Kararı670

   8)Kesin Mühlet Kararı673

   9)Kesin Mühletin Uzatılması Kararı677

   10)Konkordatonun Tasdiki Kararı679

   11)Konkordatonun Tasdik İsteminin Usulden Reddi Kararı684
   Stok Kodu
   :
   9786050504828
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   690
   Baskı Sayısı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   289,80   
   289,80   
   2
   146,35   
   292,70   
   3
   99,50   
   298,49   
   4
   75,35   
   301,39   
   5
   61,44   
   307,19   
   6
   51,68   
   310,09   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   289,80   
   289,80   
   2
   146,35   
   292,70   
   3
   99,50   
   298,49   
   4
   75,35   
   301,39   
   5
   61,44   
   307,19   
   6
   51,68   
   310,09   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   289,80   
   289,80   
   2
   146,35   
   292,70   
   3
   99,50   
   298,49   
   4
   75,35   
   301,39   
   5
   61,44   
   307,19   
   6
   51,68   
   310,09   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   289,80   
   289,80   
   2
   146,35   
   292,70   
   3
   99,50   
   298,49   
   4
   75,35   
   301,39   
   5
   61,44   
   307,19   
   6
   51,68   
   310,09   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   289,80   
   289,80   
   2
   146,35   
   292,70   
   3
   99,50   
   298,49   
   4
   75,35   
   301,39   
   5
   61,44   
   307,19   
   6
   51,68   
   310,09   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat