Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
Mikro Ekonomi Zeynel Dinler

Mikro Ekonomi Zeynel Dinler

Liste Fiyatı : 335,00
İndirimli Fiyat : 301,50
Kazancınız : 33,50
Taksitli fiyat : 6 x 55,28
9786256559455
911079
Mikro Ekonomi Zeynel Dinler
Mikro Ekonomi Zeynel Dinler
301.50

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
1. HER EKONOMİNİN ANA SORUNLARI
1- Tam Kullanım Sorunu
2- Etkin Kullanım Sorunu
3- Üretilen Mal ve Hizmet Miktarını Artırmak (Üretim Kapasitesinin Genişletilmesi)
2. ANA EKONOMİK SORUNLAR, EKONOMİK DÜZEN VE TEORİK ÇERÇEVE
1- Liberal Kapitalist Düzen ve Piyasa Mekanizması
2- Sosyalist Düzen ve Merkezi Planlama
3- Ekonomi İlminin Teorik Çerçevesi: Mikroekonomi ve Makroekonomi
İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ TEORİSİ
3. FAYDANIN ÖLÇÜLEBİLİRLİK PROBLEMİ VE TERCİH SIRASININ SAPTANMASI
1- Kardinal Faydacılar
2- Ordinal Faydacılar
3- Kardinal ve Ordinal Fayda Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
4. EŞ MARJİNAL FAYDA İLKESİ VE TÜKETİCİ DENGESİ
(KARDİNAL YAKLAŞIM)
1- Tüketici Dengesi
2- Tüketici Dengesi ve Ferdi Talep ve Talep Kanunu
3- Tüketici Dengesine Sayısal Örnek
4-Ek : Tüketicinin Tek Mal Tüketmesi Varsayımında Tüketici Rantı ve Ferdi Talep
Eğrisinin Elde Edilmesi (En Basit Model)
5- Ek: Risk ve Belirsizlik Altında Karar
6- Ek: Değer Paradoksu
5.FARKSIZLIK ANALİZİ VE TÜKETİCİ DENGESİ
(ORDİNAL YAKLAŞIM)
1- Farksızlık Eğrileri
2- Bütçe Kısıtı ve Bütçe Doğrusu
3- Toplam Faydanın Maksimizasyonu (Tüketici Dengesi)
4- Ordinal Faydacıların Tüketici Dengesinin Kardinal Faydacılarınkiyle Karşılaştırılması
5- Farksızlık Analizinin Sınırları
viii
6. TÜKETİCİNİN GELİRİNDEKİ, FİYATLARDAKİ, TERCİHLERDEKİ DEĞİŞME VE TÜKETİCİ DENGESİ
1- Fiyatların Değişmesi ve Tüketici Dengesi
2- Telafi Edilmiş Talep Eğrisi
3- Tüketici Gelirinin Değişmesi ve Engel Eğrileri
4- Giffen Malı, Normal Mal, Fakir Mal ve Üstün Mallarda, Gelir ve İkame Etkilerinin
Özellikleri
5- Tüketici Tercihlerinin Değişmesi ve Tüketici Dengesi
7. PİYASA TALEBİ ANALİZİ
1- Ferdi Talepten Hareketle Piyasa Talebinin Elde Edilişi
2- Piyasa Talebi, Talebi Etkileyen Faktörler ve Talep Fonksiyonu
3- Fonksiyonel Olmayan Talep: Başkalarından Geri Kalmama Etkisi, Snop Etkisi ve
Veblen Etkisi
4- Talep Eğrisi Üzerinde Hareket ve Talep Değişmesi
5- Talebin Fiyat Esnekliği
8. TALEBİ ETKİLEYEN SÖZKONUSU MALIN FİYATI DIŞINDAKİ FAKTÖRLERİN DEĞİŞMESİ, GELİR VE İKAME ESNEKLİKLERİ
1- Talebi Etkileyen Faktörlerden Tüketici Gelirinin Değişmesi ve Talebin Gelir Esnekliği
2- Talebi Etkileyen Faktörlerden Öteki Malların Fiyatı ve Çapraz Talep Esnekliği
3- Talebi Etkileyen Faktörlerden Tüketicilerin Tercihlerinde Değişme
4- Nüfus ve Nüfus Yapısı
5- Kişisel Gelir Dağılımı
6- Fiyatlar İle İlgili Beklentiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜRETİCİ TEORİSİ
9. ÜRETİM FONKSİYONU VE VERİM ANALİZİ
1- Üretim Fonksiyonu
2- Kısa Dönem ve Azalan Verimler Kanunu
3- Uzun Dönem ve Ölçeğe Göre Getiri
10. EN DÜŞÜK MALİYETLE ÜRETİM (OPTİMAL FAKTÖR BİLEŞİMİ SEÇİMİ
1- Eş-Ürün Analizi
2- Eş-Maliyet Doğrusu
3- Kısa Dönem: Maliyet Minimizasyonu ya da Üretim Maksimizasyonu (Optimal Faktör Bileşim Oranı Seçimi)
4- Uzun Dönem: Genişleme Yolu
5- Genişleme Etkisi (Hicks'ci Yaklaşım)
6- Ek: Girdi İkame Esnekliği ve Üretim Fonksiyonu Tipleri
7- Ek: Eş-Ürün Eğrisi ve Ölçeğe Göre Getiri
8- Ek: Teknolojik Gelişme ve Üretim Fonksiyonu
11. MALİYET TEORİSİ
1- Açık Maliyet-Örtük Maliyet ve Muhasebe Karı-İktisadi Kar
2- Üretim Fonksiyonundan Maliyet Fonksiyonuna
3- Üretim Maliyeti ve Zaman: Kısa ve Uzun Dönem
4- Kısa Dönem Maliyet Eğrileri
5- Uzun Dönem Maliyet Eğrileri
6- Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
7- Tecrübe Eğrisi (Öğrenme Eğrisi)
8- Üretim Alanı Ekonomisi
9- Endüstri Ölçeği, Dışsal Ekonomiler ve Negatif Dışsal Ekonomiler
12. ARZ ANALİZİ
1- Marjinal Maliyetten Firma Arz Eğrisine
2- Piyasa Arzı
3- Arz Fonksiyonu
4- Arz Çizelgesi ve Arz Eğrisi
5- Arz Eğrisinin Eğimi ve Arz Kanunu
6- Arzın Fiyat Esnekliği
7- Arzı Etkileyen Söz Konusu Malın Fiyatı Dışındaki Faktörlerdeki Değişme ve Arz Kayması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM FİYAT TEORİSİ
13. TAM REKABETTE PİYASA DENGESİ TEORİSİ YA DA KISMİ DENGE
1- Piyasa Kavramı ve Tam Rekabet Piyasasının Tanımı
2- Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatı (Walrasgil Yaklaşım))
3- Kısmi Denge Analizi
4- Arz ve Talep Değişmelerinin Piyasa Fiyatına Etkisi
5- Tüketici ve Üretici Rantı
6- Statik, Mukayeseli Statik ve Dinamik Denge Analizleri
7- Piyasa Dengesi ve Zaman
8- Arz ve Talep Kaymalarından Kaynaklanan Fiyat Değişiklikleri
ve Spekülasyon
9- Örümcek Ağı Teoremi: Üretimin Fiyat Değişmelerine İntibakının Gecikmesinden Kaynaklanan Devresel Fiyat Dalgalanmaları
10- Piyasa Denge Fiyatının Oluşmaması
x
14. FİRMA DENGESİ YA DA KÂR MAKSİMİZASYONU KOŞULU
1- Firma Dengesinde Amaç
2- Firma Dengesi Koşulu
3- Firma Dengesi ve Zaman
4- Firma Dengesi ve Sektör (Endüstri) Dengesi
15. TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA DENGESİ
1- Piyasa Talebi ve Tek Firmanın Talebi
2- Firmanın Hasılatı
3- Tam Rekabet Piyasasında Tek Firmanın Kısa Dönem Dengesi
4- Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi
5- Tam Rekabet Piyasasının Eleştiris
7
16. AKSAK REKABETİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE TÜRLERİ
1- Aksak Rekabet Piyasasının Ortaya Çıkış Nedenleri
2- Aksak Rekabet Piyasa Türleri
1
17. MONOPOL
1- Monopolün Tanımı ve Ortaya Çıkış Nedenleri
2- Monopolcünün Kısa Dönem Dengesi (Monopolcünün Satış Fiyatını ve Miktarını Saptama Kararı)
3- Sıfır Maliyetli Monopolcünün Dengesi
4- Monopolcünün Kısa Dönemde Sıfır Kârla Üretimini Sürdürmesi
5- Monopolcünün Talebinde Kayma ve Monopolcünün Arz Eğrisinin
Olmaması
6- Monopolcünün Uzun Dönem Dengesi
7- Monopol Gücünün Ölçülmesi, Lerner Endeksi ve Mark-Up
8- Mark-Up Fiyatlama (Maliyet Üstü Fiyatlama)
9- Monopolde Fiyat Farklılaştırması
10- Monopolün Eleştirisi
11- Devletin Monopollere Müdahalesi: Doğal Monopoller ve Fiyat Düzenlemesi
18. MONOPSON VE ÇİFT MONOPOL
1- Malını Tam Rekabet Piyasasında Satan Monopsoncunun Dengesi
2- Çift Monopol ya da Zircirleme Monopol
19- İKİ YANLI MONOPOL
20. MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI
1- Monopolcü Rekabet Piyasasının Tanımı
2- Kısa Dönem Firma Dengesi
3- Monopolcü Rekabet Piyasasında Dönemler Arası Fiyat Farklılaştırması:
İndirimli Satışlar
3- Uzun Dönem Firma ve Grup Dengesi
4- Chamberlin Modeline Yöneltilen Eleştiriler
5- Monopolcü Rekabet Piyasasının Eleştirisi
21. OLİGOPOL
1- Oligopol Çeşitleri: Tam ve Noksan Oligopol
2- Piyasa Talebi ve Oligopolcunun Talebi
3- Oligopolcu Dengesi
4- Rekabetçi Davranışların Varlığı Üzerine Kurulan Oligopol Teorileri: Anlaşmasız Oligopol (Klasik Modeller)
5- Uzlaşmacı Davranışlara Dayalı Oligopol Teorileri
6- Oyun Teorisi ve Oligopol
7- Oligopolde Piyasaya Giriş ve Potansiyel Rekabet
8- Oligopolün Eleştirisi ve Tekelleşmeye Karşı Antitröst Politika
9- Ek: Dört Temel piyasa modelinin karesterik özellikleri
22. FİYAT TEORİSİNE ELEŞTİRİ VE FİRMA KARARLARINDA TAM MALİYETE GÖRE FİYATLAMA
1- Neo-Klasik İktisat Teorisinin Eleştirisi
2- Tam Maliyet
3- "Tam Maliyet" Görüşü İle Neo-Klasik Firma Teorisi Arasındaki İlişki
BEŞİNCİ BÖLÜM ÜRETİM FAKTÖRLERİ FİYAT ANALİZİ
23 ÜRETİM FAKTÖRLERİ TALEBİ: MARJİNAL VERİMLİLİK TEORİSİ
1- Faktör Talebinin Özellikleri
2- Faktör Talebi (Marjinal Verimlilik Teorisi)
3- Mal ve Faktör Piyasalarında Tam Rekabetin Olması Halinde Firmanın Faktör Talebi
4- Piyasa Emek Talebi
5- Uzun Dönem Firma Emek Talebi
6- Uzun Dönem Piyasa Emek Talebi
xii
7- Emek Talep Esnekliği
24. EMEK VE ÜCRET
1- Emek
2- Ücret
3- Emek Arzı
4- Ücretin Oluşumu
5- Devletin Emek Piyasasına Müdahalesi: Asgari Ücret Uygulaması
6- Emek Piyasasında Tek Alıcı (Monopson Olması Halinde Ücret)
7- Monopsona Kamu Müdahalesi: Asgari Ücret Politikası
8- İki Yanlı Monopol: Emek Piyasasında Tek Satıcı (Monopol) Karşısında Tek Alıcı (Monopson) Olması Durumunda Ücret
9- Toplu Pazarlık ve Ücret Konusunda Anlaşmaya Varılması Süreci: Hicks Analizi
10- Ücret Farklılıkları
25. DOĞAL KAYNAKLAR VE RANT
1- Toprak ya da Doğal Kaynaklar
2- Rant
3- Mutlak Rant ya da Kıtlık Rantı
4- Yenilenemeyen Doğal Kaynaklar
5- Rant Kavramının Genişletilmesi
26 SERMAYE VE FAİZ
1- Sermaye
2- Faiz
3- Genel Faiz Teorisi (Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi)
27 GİRİŞİM VE KÂR
1- Girişim
2- Kâr
3- Kâr Teorileri
ALTINCI BÖLÜM GENEL DENGE, REFAH EKONOMİSİ VE MİKROEKONOMİK PİYASA BAŞARISIZLIKLARI
28 GENEL DENGE VE REHAH EKONOMİSİ
1- Kısmi Denge Analizinden Genel Denge Analizine Geçiş: İki Bağımlı Piyasa, Yayılma Etkisi ve Geri Besleme Etkisi
2- Genel Denge ve Etkinlik
3- Mübadele ve Üretimin Eşanlı Dengesi: Pareto Optimumu
4- Refah Ekonomisi
5- Mikroekonomik Analizin Sınırları
29 MİKROEKONOMİK PİYASA BAŞARISIZLIKLARI: KAMU MALLARI, DIŞSALLIKLAR VE EKSİK BİLGİ
1- Dışsallıklar
2- Kamu Malları
3- Yetersiz Bilgi (Asimetrik Bilgi)
KAYNAKÇA
CEVAP ANAHTARI
İNDEKS

 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   GİRİŞ
   1. HER EKONOMİNİN ANA SORUNLARI
   1- Tam Kullanım Sorunu
   2- Etkin Kullanım Sorunu
   3- Üretilen Mal ve Hizmet Miktarını Artırmak (Üretim Kapasitesinin Genişletilmesi)
   2. ANA EKONOMİK SORUNLAR, EKONOMİK DÜZEN VE TEORİK ÇERÇEVE
   1- Liberal Kapitalist Düzen ve Piyasa Mekanizması
   2- Sosyalist Düzen ve Merkezi Planlama
   3- Ekonomi İlminin Teorik Çerçevesi: Mikroekonomi ve Makroekonomi
   İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ TEORİSİ
   3. FAYDANIN ÖLÇÜLEBİLİRLİK PROBLEMİ VE TERCİH SIRASININ SAPTANMASI
   1- Kardinal Faydacılar
   2- Ordinal Faydacılar
   3- Kardinal ve Ordinal Fayda Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
   4. EŞ MARJİNAL FAYDA İLKESİ VE TÜKETİCİ DENGESİ
   (KARDİNAL YAKLAŞIM)
   1- Tüketici Dengesi
   2- Tüketici Dengesi ve Ferdi Talep ve Talep Kanunu
   3- Tüketici Dengesine Sayısal Örnek
   4-Ek : Tüketicinin Tek Mal Tüketmesi Varsayımında Tüketici Rantı ve Ferdi Talep
   Eğrisinin Elde Edilmesi (En Basit Model)
   5- Ek: Risk ve Belirsizlik Altında Karar
   6- Ek: Değer Paradoksu
   5.FARKSIZLIK ANALİZİ VE TÜKETİCİ DENGESİ
   (ORDİNAL YAKLAŞIM)
   1- Farksızlık Eğrileri
   2- Bütçe Kısıtı ve Bütçe Doğrusu
   3- Toplam Faydanın Maksimizasyonu (Tüketici Dengesi)
   4- Ordinal Faydacıların Tüketici Dengesinin Kardinal Faydacılarınkiyle Karşılaştırılması
   5- Farksızlık Analizinin Sınırları
   viii
   6. TÜKETİCİNİN GELİRİNDEKİ, FİYATLARDAKİ, TERCİHLERDEKİ DEĞİŞME VE TÜKETİCİ DENGESİ
   1- Fiyatların Değişmesi ve Tüketici Dengesi
   2- Telafi Edilmiş Talep Eğrisi
   3- Tüketici Gelirinin Değişmesi ve Engel Eğrileri
   4- Giffen Malı, Normal Mal, Fakir Mal ve Üstün Mallarda, Gelir ve İkame Etkilerinin
   Özellikleri
   5- Tüketici Tercihlerinin Değişmesi ve Tüketici Dengesi
   7. PİYASA TALEBİ ANALİZİ
   1- Ferdi Talepten Hareketle Piyasa Talebinin Elde Edilişi
   2- Piyasa Talebi, Talebi Etkileyen Faktörler ve Talep Fonksiyonu
   3- Fonksiyonel Olmayan Talep: Başkalarından Geri Kalmama Etkisi, Snop Etkisi ve
   Veblen Etkisi
   4- Talep Eğrisi Üzerinde Hareket ve Talep Değişmesi
   5- Talebin Fiyat Esnekliği
   8. TALEBİ ETKİLEYEN SÖZKONUSU MALIN FİYATI DIŞINDAKİ FAKTÖRLERİN DEĞİŞMESİ, GELİR VE İKAME ESNEKLİKLERİ
   1- Talebi Etkileyen Faktörlerden Tüketici Gelirinin Değişmesi ve Talebin Gelir Esnekliği
   2- Talebi Etkileyen Faktörlerden Öteki Malların Fiyatı ve Çapraz Talep Esnekliği
   3- Talebi Etkileyen Faktörlerden Tüketicilerin Tercihlerinde Değişme
   4- Nüfus ve Nüfus Yapısı
   5- Kişisel Gelir Dağılımı
   6- Fiyatlar İle İlgili Beklentiler
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜRETİCİ TEORİSİ
   9. ÜRETİM FONKSİYONU VE VERİM ANALİZİ
   1- Üretim Fonksiyonu
   2- Kısa Dönem ve Azalan Verimler Kanunu
   3- Uzun Dönem ve Ölçeğe Göre Getiri
   10. EN DÜŞÜK MALİYETLE ÜRETİM (OPTİMAL FAKTÖR BİLEŞİMİ SEÇİMİ
   1- Eş-Ürün Analizi
   2- Eş-Maliyet Doğrusu
   3- Kısa Dönem: Maliyet Minimizasyonu ya da Üretim Maksimizasyonu (Optimal Faktör Bileşim Oranı Seçimi)
   4- Uzun Dönem: Genişleme Yolu
   5- Genişleme Etkisi (Hicks'ci Yaklaşım)
   6- Ek: Girdi İkame Esnekliği ve Üretim Fonksiyonu Tipleri
   7- Ek: Eş-Ürün Eğrisi ve Ölçeğe Göre Getiri
   8- Ek: Teknolojik Gelişme ve Üretim Fonksiyonu
   11. MALİYET TEORİSİ
   1- Açık Maliyet-Örtük Maliyet ve Muhasebe Karı-İktisadi Kar
   2- Üretim Fonksiyonundan Maliyet Fonksiyonuna
   3- Üretim Maliyeti ve Zaman: Kısa ve Uzun Dönem
   4- Kısa Dönem Maliyet Eğrileri
   5- Uzun Dönem Maliyet Eğrileri
   6- Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
   7- Tecrübe Eğrisi (Öğrenme Eğrisi)
   8- Üretim Alanı Ekonomisi
   9- Endüstri Ölçeği, Dışsal Ekonomiler ve Negatif Dışsal Ekonomiler
   12. ARZ ANALİZİ
   1- Marjinal Maliyetten Firma Arz Eğrisine
   2- Piyasa Arzı
   3- Arz Fonksiyonu
   4- Arz Çizelgesi ve Arz Eğrisi
   5- Arz Eğrisinin Eğimi ve Arz Kanunu
   6- Arzın Fiyat Esnekliği
   7- Arzı Etkileyen Söz Konusu Malın Fiyatı Dışındaki Faktörlerdeki Değişme ve Arz Kayması
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM FİYAT TEORİSİ
   13. TAM REKABETTE PİYASA DENGESİ TEORİSİ YA DA KISMİ DENGE
   1- Piyasa Kavramı ve Tam Rekabet Piyasasının Tanımı
   2- Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatı (Walrasgil Yaklaşım))
   3- Kısmi Denge Analizi
   4- Arz ve Talep Değişmelerinin Piyasa Fiyatına Etkisi
   5- Tüketici ve Üretici Rantı
   6- Statik, Mukayeseli Statik ve Dinamik Denge Analizleri
   7- Piyasa Dengesi ve Zaman
   8- Arz ve Talep Kaymalarından Kaynaklanan Fiyat Değişiklikleri
   ve Spekülasyon
   9- Örümcek Ağı Teoremi: Üretimin Fiyat Değişmelerine İntibakının Gecikmesinden Kaynaklanan Devresel Fiyat Dalgalanmaları
   10- Piyasa Denge Fiyatının Oluşmaması
   x
   14. FİRMA DENGESİ YA DA KÂR MAKSİMİZASYONU KOŞULU
   1- Firma Dengesinde Amaç
   2- Firma Dengesi Koşulu
   3- Firma Dengesi ve Zaman
   4- Firma Dengesi ve Sektör (Endüstri) Dengesi
   15. TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA DENGESİ
   1- Piyasa Talebi ve Tek Firmanın Talebi
   2- Firmanın Hasılatı
   3- Tam Rekabet Piyasasında Tek Firmanın Kısa Dönem Dengesi
   4- Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi
   5- Tam Rekabet Piyasasının Eleştiris
   7
   16. AKSAK REKABETİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE TÜRLERİ
   1- Aksak Rekabet Piyasasının Ortaya Çıkış Nedenleri
   2- Aksak Rekabet Piyasa Türleri
   1
   17. MONOPOL
   1- Monopolün Tanımı ve Ortaya Çıkış Nedenleri
   2- Monopolcünün Kısa Dönem Dengesi (Monopolcünün Satış Fiyatını ve Miktarını Saptama Kararı)
   3- Sıfır Maliyetli Monopolcünün Dengesi
   4- Monopolcünün Kısa Dönemde Sıfır Kârla Üretimini Sürdürmesi
   5- Monopolcünün Talebinde Kayma ve Monopolcünün Arz Eğrisinin
   Olmaması
   6- Monopolcünün Uzun Dönem Dengesi
   7- Monopol Gücünün Ölçülmesi, Lerner Endeksi ve Mark-Up
   8- Mark-Up Fiyatlama (Maliyet Üstü Fiyatlama)
   9- Monopolde Fiyat Farklılaştırması
   10- Monopolün Eleştirisi
   11- Devletin Monopollere Müdahalesi: Doğal Monopoller ve Fiyat Düzenlemesi
   18. MONOPSON VE ÇİFT MONOPOL
   1- Malını Tam Rekabet Piyasasında Satan Monopsoncunun Dengesi
   2- Çift Monopol ya da Zircirleme Monopol
   19- İKİ YANLI MONOPOL
   20. MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI
   1- Monopolcü Rekabet Piyasasının Tanımı
   2- Kısa Dönem Firma Dengesi
   3- Monopolcü Rekabet Piyasasında Dönemler Arası Fiyat Farklılaştırması:
   İndirimli Satışlar
   3- Uzun Dönem Firma ve Grup Dengesi
   4- Chamberlin Modeline Yöneltilen Eleştiriler
   5- Monopolcü Rekabet Piyasasının Eleştirisi
   21. OLİGOPOL
   1- Oligopol Çeşitleri: Tam ve Noksan Oligopol
   2- Piyasa Talebi ve Oligopolcunun Talebi
   3- Oligopolcu Dengesi
   4- Rekabetçi Davranışların Varlığı Üzerine Kurulan Oligopol Teorileri: Anlaşmasız Oligopol (Klasik Modeller)
   5- Uzlaşmacı Davranışlara Dayalı Oligopol Teorileri
   6- Oyun Teorisi ve Oligopol
   7- Oligopolde Piyasaya Giriş ve Potansiyel Rekabet
   8- Oligopolün Eleştirisi ve Tekelleşmeye Karşı Antitröst Politika
   9- Ek: Dört Temel piyasa modelinin karesterik özellikleri
   22. FİYAT TEORİSİNE ELEŞTİRİ VE FİRMA KARARLARINDA TAM MALİYETE GÖRE FİYATLAMA
   1- Neo-Klasik İktisat Teorisinin Eleştirisi
   2- Tam Maliyet
   3- "Tam Maliyet" Görüşü İle Neo-Klasik Firma Teorisi Arasındaki İlişki
   BEŞİNCİ BÖLÜM ÜRETİM FAKTÖRLERİ FİYAT ANALİZİ
   23 ÜRETİM FAKTÖRLERİ TALEBİ: MARJİNAL VERİMLİLİK TEORİSİ
   1- Faktör Talebinin Özellikleri
   2- Faktör Talebi (Marjinal Verimlilik Teorisi)
   3- Mal ve Faktör Piyasalarında Tam Rekabetin Olması Halinde Firmanın Faktör Talebi
   4- Piyasa Emek Talebi
   5- Uzun Dönem Firma Emek Talebi
   6- Uzun Dönem Piyasa Emek Talebi
   xii
   7- Emek Talep Esnekliği
   24. EMEK VE ÜCRET
   1- Emek
   2- Ücret
   3- Emek Arzı
   4- Ücretin Oluşumu
   5- Devletin Emek Piyasasına Müdahalesi: Asgari Ücret Uygulaması
   6- Emek Piyasasında Tek Alıcı (Monopson Olması Halinde Ücret)
   7- Monopsona Kamu Müdahalesi: Asgari Ücret Politikası
   8- İki Yanlı Monopol: Emek Piyasasında Tek Satıcı (Monopol) Karşısında Tek Alıcı (Monopson) Olması Durumunda Ücret
   9- Toplu Pazarlık ve Ücret Konusunda Anlaşmaya Varılması Süreci: Hicks Analizi
   10- Ücret Farklılıkları
   25. DOĞAL KAYNAKLAR VE RANT
   1- Toprak ya da Doğal Kaynaklar
   2- Rant
   3- Mutlak Rant ya da Kıtlık Rantı
   4- Yenilenemeyen Doğal Kaynaklar
   5- Rant Kavramının Genişletilmesi
   26 SERMAYE VE FAİZ
   1- Sermaye
   2- Faiz
   3- Genel Faiz Teorisi (Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi)
   27 GİRİŞİM VE KÂR
   1- Girişim
   2- Kâr
   3- Kâr Teorileri
   ALTINCI BÖLÜM GENEL DENGE, REFAH EKONOMİSİ VE MİKROEKONOMİK PİYASA BAŞARISIZLIKLARI
   28 GENEL DENGE VE REHAH EKONOMİSİ
   1- Kısmi Denge Analizinden Genel Denge Analizine Geçiş: İki Bağımlı Piyasa, Yayılma Etkisi ve Geri Besleme Etkisi
   2- Genel Denge ve Etkinlik
   3- Mübadele ve Üretimin Eşanlı Dengesi: Pareto Optimumu
   4- Refah Ekonomisi
   5- Mikroekonomik Analizin Sınırları
   29 MİKROEKONOMİK PİYASA BAŞARISIZLIKLARI: KAMU MALLARI, DIŞSALLIKLAR VE EKSİK BİLGİ
   1- Dışsallıklar
   2- Kamu Malları
   3- Yetersiz Bilgi (Asimetrik Bilgi)
   KAYNAKÇA
   CEVAP ANAHTARI
   İNDEKS

   Stok Kodu
   :
   9786256559455
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   658
   Baskı Sayısı
   :
   32
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2023
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   301,50   
   301,50   
   2
   153,77   
   307,53   
   3
   104,52   
   313,56   
   4
   79,90   
   319,59   
   5
   65,12   
   325,62   
   6
   55,28   
   331,65   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   301,50   
   301,50   
   2
   153,77   
   307,53   
   3
   104,52   
   313,56   
   4
   79,90   
   319,59   
   5
   65,12   
   325,62   
   6
   55,28   
   331,65   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   301,50   
   301,50   
   2
   153,77   
   307,53   
   3
   104,52   
   313,56   
   4
   79,90   
   319,59   
   5
   65,12   
   325,62   
   6
   55,28   
   331,65   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   301,50   
   301,50   
   2
   153,77   
   307,53   
   3
   104,52   
   313,56   
   4
   79,90   
   319,59   
   5
   65,12   
   325,62   
   6
   55,28   
   331,65   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   301,50   
   301,50   
   2
   153,77   
   307,53   
   3
   104,52   
   313,56   
   4
   79,90   
   319,59   
   5
   65,12   
   325,62   
   6
   55,28   
   331,65   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kapat