Sepetim (0) Toplam: 0,00
%8
Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri)

Liste Fiyatı : 140,00
İndirimli Fiyat : 128,80
Kazancınız : 11,20
9786050505061
612210
Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri)
Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri)
Yetkin Hukuk Yayınları
128.80
Türk Borçlar Kanunu'na göre "Sözleşmeler Hukuku-Özel Borç İlişkileri" kitabı, eleştiri, değişiklik ve noksanları da dikkate alınarak, yeniden daha geniş bir biçimde sekizinci basımı hazırlanmış. Son yıllarda yasalarda yapılan değişiklikler için uygulanan yöntemin değişiklikleri izlemede büyük güçlük gösterdiği açıktır. Bununla birlikte önemli tüm değişiklikler yeni baskıya yetiştirilmiş.

Bu çalışmanın; Türk Borçlar Kanunu'n da düzenlenmiş ya da düzenlenmemiş sözleşmeler konusunda, öğrencilerin gereksinimlerini büyük ölçüde karşılayabileceği, dilinin, konular itibariyle rahatlıkla anlaşılabilir olduğu söylenebilir.

Kitap; TBK, TKHK'nu ile uygulama ve bazı kavramlar dikkate alınarak yapılan ilave ve düzeltmeler ile daha yetkin hale getirilmiş.

(Önsözden)

Konu Başlıkları

Özel Borç İlişkilerine İlişkin Genel Bilgiler
Satış Sözleşmesi ve Türleri
Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi
Bağışlama
Kira Sözleşmesi
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Kullanım Ödüncü (Ariyet)
Tüketim Ödüncü (Karz)
Genel Hizmet Sözleşmesi
Pazarlamacılık Sözleşmesi
Evde Hizmet Sözleşmesi
Eser (İstisna) Sözleşmesi
Vekalet Sözleşmesi
Avukatlık Sözleşmesi
Kredi Mektubu ve Kredi Emri
Simsarlık Sözleşmesi
Komisyon Sözleşmesi
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
Kefalet Sözleşmesi
Diğer Güvence İşlem ve Sözleşmeleri

İÇİNDEKİLER
§ 1.ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER27
I.Sözleşme Kavramı ve Anlamı28
A.Sözleşme Sözcüğünün Anlamı28
B.Sözleşme Kavramı29
C.Sözleşmelerle İlgili Olarak Borçlar Kanunu'nda
Yer Alan Ana İlke29
II.Sözleşme Türleri31
A.Genel Olarak31
B.Mülkiyetin Devrini Amaçlayan Sözleşmeler32
1.Genel Olarak32
2.Tanımı ve Öğeleri33
3.Satım Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçmesi36
C.Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler37
D.İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler38
1-Genel Hizmet Sözleşmesi38
2- Eser (İstisna) Sözleşmesi38
3-Vekalet Sözleşmesi39
E.Teminat Amacı Güden Sözleşmeler39
F.Ortaklık Amacı Güden Sözleşmeler39
§ 2. SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ41
I.Genel Olarak41
II.Taşınır Satışı41
III.Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar42
IV.Taşınmaz Satışı İçinde Anılan Diğer İşlemler
(Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar)45
A.Genel Olarak45
B.Geri Alım, Alım Ön Alım (Vefa-İştira-Şufa) Haklarının
Tanımı ve Hukuki Nitelikleri45
1.Tanımları45
2.Hukuki Nitelikleri45
3.Geri Alım (Bey'i Bilvefa) Hakkı46
4.Alım (iştira) Hakkı46
5.Önalım (Şufa) Hakkı47
6.Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı48
V.Satış Sözleşmesinin Diğer Türleri49
A.Örnek Üzerine Satış49
B.Beğenme Koşuluyla Satış 49
C.Kısmi Ödemeli Satışlar50
1.Taksitle Satış50
a)Tanımı, Şekli ve İçeriği50
b)Taksitle Satış Sözleşmesinde
Tarafların Hak ve Borçları53
aa)Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi53

bb)Alıcının def'ileri54

cc)Satış bedelinin tamamen ödenmesi54

dd)Alıcının temerrüdü55

aaa)Satıcının seçimlik hakkı55

bbb)Sözleşmeden dönme55

ccc)Hâkimin müdahalesi56

ddd)Yetkili mahkeme ve tahkim56

eee)Uygulama alanı57

2.Ön Ödemeli Taksitle Satış57
a)Tanımı, Şekli ve İçeriği57
b)Tarafların Hak ve Borçları59
aa)Ödemelerin güvenceye bağlanması59

bb)Alıcının malın devrini isteme hakkı60

cc)Satış bedelinin ödenmesi61

dd)Satış bedelinin belirlenmesi61

c)Sözleşmenin Sona Ermesi62
aa)Cayma hakkı62

bb)Sözleşme süresi63

d)Alıcının Temerrüdü64
e)Uygulama Alanının Sınırlanması65
3.Ortak Hükümler65
D.Açık Artırma Yoluyla Satış65
1.Tanımı65
2.Cebri Artırma Yoluyla Satış66
3.Zaptan ve Ayıptan Sorumluluk68
4.Artırmanın İptali68
E.Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Satış68
F.Önsözleşme (satış vaadi)69
VI.Satış Sözleşmesinde Alıcı ve Satıcının Karşılıklı
Hak ve Borçları71
A.Satıcının Borçları71
1.Satılan Malı Teslim ve Mülkiyeti Alıcıya Devir Borcu71
2.Ayıptan Sorumluluk72
a)Konusu72
b)Gözden Geçirme ve Satıcıya Bildirme73
aa)Genel olarak73

bb)Satıcının ağır kusuru75

cc)Satılanın başka yerden gönderilmesi75

c)Alıcının Seçimlik Hakları75
d)Satılanın Kaybı veya Ağır Zarara Uğraması Halinde Alıcının Sözleşmeden Dönmesi76
e)Zamanaşımı77
3.Zapta Karşı Garanti (Tekeffül)78
a)Genel olarak 78
b)Zaptın Türleri78
aa)Satılanın tümüne el koymak (Tam zapt)78

bb)Kısmen el koyma79

c)Elkoyma Nedeniyle Dava79
B.Alıcının Borçları80
1.Satış Bedelinin Ödenmesi ve Satılanın Devralınması80
2.Satış Bedelinin Belirlenmesi81
3.Satış Bedelinin Muacceliyeti ve Faizi81
4.Alıcının Temerrüdü81
§ 3.MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ (282-284)83
§ 4.BAĞIŞLAMA84
I.Genel olarak84
II.Tanımı84
III.Bağışlamada Ehliyet84
IV.Sözleşmenin Kurulması85
A.Bağışlama Sözü Verme85
B.Elden Bağışlama86
V.Bağışlamanın Türleri86
A.Genel Olarak86
B.Koşullu ve Yüklemeli Bağışlama87
1.Genel Olarak87
2.Dönme Koşullu Bağışlama88
VI.Bağışlamanın Hükümleri89
A.Genel Olarak89
B.Bağışlamanın Ortadan Kalkması89
1.Bağışlamanın Geri Alınması89
2.Bağışlama Sözü Vermenin Geri Alınması ve
İfadan Kaçınma91
3.Geri Alma Hakkının Süresi ve Mirasçılara Geçmesi92
4.Bağışlayanın Ölümü92
§ 5. KİRA SÖZLEŞMESİ93
I.Genel Olarak93
II.Adi (Normal) Kira Sözleşmesi93
A.Tanımı93
B.Sözleşmenin Unsurları94
1.Kiralanan94
2.Kira Bedeli94
3.Kiraya Veren ile Kiracı Arasında Bir Anlaşma95
C.Sözleşmenin Şekli95
D.Sözleşmenin Süresi96
E.Kira Sözleşmesinde Tarafların Karşılıklı Hak ve Borçları97
1. Kiraya Verenin Hak ve Borçları97
a)Kiralananın Teslimi97
b)Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından
Sorumluluğu98
aa)Kiralananın teslim anındaki ayıplarından
sorumluluk98

bb)Kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesinden sorumluluk99

c)Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumluluk100
aa)Zapttan sorumluluk100

bb)Kiralananın el değiştirmesi100

cc)Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması101

dd)Kiracılık hakkının tapu siciline şerhi101

2.Kiracının Borçları102
a)Kira Bedelini Ödeme Borcu102
aa)Genel olarak102

bb)İfa zamanı102

cc)Kiracının temerrüdü102

b)Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu103
c)Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu104
d)Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu104
e)Ayıpların Giderilmesine ve
Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu104
3.Özel Durumlar105
a)Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması105
aa)Kiraya veren tarafından105

bb)Kiracı tarafından106

b)Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri106
c)Kira İlişkisinin Devri107
d)Kiralananın Kullanılmaması108
aa)Genel olarak108

bb)Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi108

F.Takastan Feragat Yasağı109
G.Sözleşmenin Sona Ermesi109
1.Genel Hükümlere Göre Sona Erme Sebepleri109
a)Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Dolması109
b)Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi109
aa)Genel Olarak109

bb)Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında110

c)Kiracının Ölümü110
d)Kiracının İflası110
e)Olağanüstü Fesih111
2.Kiralananın Geri Verilmesi 112
H.Kiraya Verenin Hapis Hakkı113
1.Konusu113
2.Kapsam113
3.Hakkın Kullanılması114
III.Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları (İkinci Ayrım)115
A.Uygulama Alanı115
B.Bağlantılı Sözleşme116
C.Kullanma Giderleri116
D.Kiracının Güvence Vermesi117
E.Kira Bedeli118
1.Genel Olarak118
2.Bedelin Belirlenmesi118
3.Dava Açma Süresi ve Kararın Etkisi120
F.Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı120
G.Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin
Sona Ermesi121
1.Bildirim Yoluyla121
a)Genel Olarak121
b)Bildirimin Geçerliliği122
c)Aile Konutu122
2.Dava Yoluyla123
a)Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle123
b)Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle125
c)Dava Süresinin Uzaması127
d)Dava Sebeplerinin Sınırlılığı128
e)Yeniden Kiralama Yasağı128
H.Kiracının Ölümünde Sözleşmenin Sürdürülmesi129
§ 6. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ131
I.Genel Olarak131
A-Sözleşmenin Tanımı131
a)Tanımı131
b)Sözleşmenin içerik ve unsurları132
c)Sözleşmenin Tarafları132
d)Sözleşmenin konusu133
e)Finansal Kiralama Bedeli133
f)Sözleşmenin Şekli134
g)Malın kiracıya teslim edilmemesi134
B-Tarafların Hak ve Borçları135
C-Sözleşmenin Sona Ermesi136
§ 7. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET)137
I.Genel Olarak137
II.Tanımı137
III.Sözleşmenin Şekli137
IV.Öğeleri137
V.Sözleşmenin Sona Ermesi138
§ 8. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ)139
I.Genel Olarak139
II.Tanımı139
III.Öğeleri140
A.Mülkiyetin Devri140
B.İade Yükümlülüğü140
C.Anlaşma140
D.Faiz141
1.Genel Olarak141
2.Faizin Ayrımı142
a)Sözleşmesel Faiz142
b)Ticari Faiz143
c)Bileşik Faiz144
IV.Hüküm Ve Sonuçları144
A.Genel Olarak144
B.Ödünç Verenin Teslim Borcu144
C.Ödünç Alanın İade Borcu145
§ 9. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ147
I.Genel olarak147
II.Tanımı148
III.Sözleşmenin Öğeleri149
A.Hizmet Yapmak149
B.İş Yapmanın Belirli Ya da Belirsiz Bir Süre İçin
Üstlenilmiş Olması150
C.Ücret150
D.Anlaşma151
IV.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri151
A.İşçinin Borçları151
1-Bizzat çalışma borcu152
2-Özen ve sadakat borcu152
3-Teslim ve hesap verme152
4-Fazla çalışma borcu152
5-Düzenleme ve talimata uyma borcu153
6-İşçinin sorumluluğu153
B.İşverenin Borçları153
1)Ücret ödeme borcu153
2)Fazla çalışma ücreti154
3)İşçinin kişiliğinin korunması155
V-Sözleşmenin Sona Ermesi155
A-Belirli Süreli Sözleşmelerde155
B-Belirsiz süreli sözleşmelerde156
C-İşçinin veya İşverenin Ölümü (md. 440)158
1)İşçinin Ölümü158
2)İşverenin Ölümü (441)159
D-Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları159
1)Borçların muaccel olması (md. 442)159
2)Geri verme yükümlüğü (md. 443)159
VI.Hizmet Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları160
§ 10. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ163
I.Genel Olarak163
A.Tanımı ve Kurulması163
B.Pazarlamacının Yükümlülük ve Yetkileri164
1)Talimata Uymak164
2)Müşterileri ziyaret etmek165
3)İşlem yapmak165
4)Bilgi vermek165
C.Garanti165
D.Yetkileri166
II.İşverenin Özel Yükümlülükleri166
A.Faaliyet Alanı166
B.Ücret167
1)Genel Olarak167
2)Komisyon 167
3)Pazarlama faaliyetinin engellenmesi168
C.Harcamalar168
D.Hapis hakkı169
E.Sözleşmenin sona ermesi169
1)Özel fesih süresi169
2)Özel Sonuçlar170
§ 11. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ171
I.Genel Olarak171
A.Tanımı ve Çalışma Koşulları171
1)Tanımı171
2)Çalışma koşullarının bildirilmesi171
B.İşçinin özel borçları172
1)İşin yapılması172
2)Malzeme ve iş araçları172
C.İşverenin özel borçları173
1)Ürünün kabulü173
2)Ücret173
3)Çalışmanın engellenmesi173
D.Sözleşmenin Sona Ermesi173
§ 12. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ175
I.Genel Olarak175
II.Eser Sözleşmesinin Tanımı175
III.Sözleşmesinin Öğeleri176
A.Eser176
B.Bedel176
IV.Sözleşmenin Şekli177
V.İş Sahibinin Hak Ve Borçları177
A.Bedeli Ödemek178
B.Eseri Muayene ve Ayıbı İhbar Borcu (Md.474)180
C.Yüklenicinin Garanti Vermek Borcundan,
İş Sahibi Yararına Doğan Haklar181
VI.Yüklenicinin Borçları182
A.İşi Bizzat Yapmak182
B.İşe Özen Göstermek183
C.Malzeme Sağlamak Borcu183
D.İşe Zamanında Başlamak184
E.Ayıp Sebebiyle Sorumluluk185
1.Ayıbın Belirlenmesi185
2.İşsahibinin Seçimlik Hakları185
3.İşsahibinin Ayıba İlişkin Sorumluluğu186
4.İşsahibinin Eseri Kabulü186
5.Zamanaşımı188
VII.Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi188
A.Sözleşmenin Yerine Getirilmesi188
B.Eserin Yok Olması189
C.Yaklaşık Bedelin Artışı Nedeniyle Bozma189
D.Tazminat Karşılığı Fesih190
E.Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Bozma190
F.İş Sahibinin Temerrüdü Nedeniyle Bozma190
G.Yüklenicin Ölümü veya İş Yeteneğini Kaybı191
§ 13. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ193
I.Genel Olarak193
II.Vekâlet Sözleşmesinin Tanımı Ve Öğeleri194
A.Tanımı194
B.Öğeleri194
III.Vekâlet Sözleşmesinin Hüküm Ve Sonuçları195
A.Vekilin Hak Ve Yükümlülükleri195
1.İşi Bizzat Yapmak, Sadakat ve Özen Gösterme195
2.Vekâlet Verenin Talimatına Uymak196
3.Özen Gösterme196
4.Sır Saklama197
5.Hesap Vermek198
B.Vekâlet Verenin Borçları198
1.Vekilin Masraf, Avans Ve Zararlarını Ödemek198
2.Birlikte Vekâlet Verenlerin Ve Birlikte Vekillerin Sorumluluğu198
IV.Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi199
A.Tek Taraflı Sona Erdirme199
B.Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi Ve İflas199
§ 14. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ200
A.Sözleşmenin Tanımı200
B.Avukatlık Sözleşmesinin Kapsamı200
C. Avukatlık Ücreti201
I.Vekâletsiz İş Görme202
II.İş Yapan Kimsenin Hakları ve Borçları203
III.İşgörenin Sorumluluğu203
IV.İşgörenin Ehliyetsizliği204
V.İş Sahibinin Hakları ve Borçları (md. 529)204
A.İşin İşsahibinin Yararına Yapılması204
B.İşin İşgören Yararına Yapılması205
C.İşin İş Sahibi Tarafından Uygun Bulunması205
§ 15. KREDİ MEKTUBU VE KREDİ EMRİ206
I. Kredi Mektubu206
II.Kredi Emri206
A.Tanımı ve Şekli206
B.Kredi Emrinden Yararlananın Ehliyetsizliği207
C.Kredi Emri Verilenin Önel Vermesi207
D.Taraflar Arasındaki İlişki208
§ 16. SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ209
I.Genel Olarak209
II.Sözleşmenin Tanımı ve Şekli209
III.Evlenme Simsarlığı210
§ 17. KOMİSYON SÖZLEŞMESİ 211
I.Alım ve Satım Komisyonculuğu211
A.Tanımı211
B.Komisyoncunun Borçları211
1.Bildirme ve Sigorta Borcu211
2.Özen Borcu212
3.Vekâlet Verenin Belirlediği Bedel212
4.Veresiye Satma ve Teslim Almadan Ödeme212
5.Komisyoncunun Garantisi213
C.Komisyoncunun Hakları213
1.Ödediği Paralar ve Yaptığı Giderler213
2.Komisyon Ücreti213
3.Ücret Hakkının Kaybedilmesi214
4.Hapis Hakkı214
5.Malın Açık Artırmayla Satılması214
D.Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapması215
1.Bedel ve Ücret215
2.İşlemi Kendiyle Yapmış Sayılma215
3.İşlemi Kendisiyle Yapma Hakkının Düşmesi215
II.Diğer Komisyon İşleri216
§ 18.TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE DİĞER TACİR YARDIMCILARI 217
I.Genel Olarak217
II.Ticari Temsilci, Tanımı ve Yetki Verilmesi217
III.Ticari Vekil218
IV.Diğer Tacir Yardımcıları218
V.Rekabet Yasağı219
VI.Ticari Temsilcilerin, Ticari Vekillerin ve Diğer Tacir
Yardımcılarının Yetkilerinin Sona Ermesi220
§ 19. KEFALET SÖZLEŞMESİ221
I.Genel Olarak221
II.Tanımı221
III.Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları222
A.Asıl Borç222
B.Sözleşmenin Yazılı Biçimde Yapılmış Olması222
C.Eşin Rızası223
D.Kefilin Ehliyeti224
IV.Kefaletin Türleri225
A.Müteselsil ya da Zincirleme Kefalet226
B.Birlikte Kefalet227
C.Müteselsil Birlikte Kefalet227
D.Kefile Kefalet228
E.Rücua Kefil228
V.Kefilin Sorumluluğu228
VI.Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi229
§ 20. DİĞER GÜVENCE İŞLEM VE SÖZLEŞMELERİ232
I.Aval232
A.Hukuki Niteliği232
B.Normal Kefalet ile Aval Arasındaki Farklar232
II.Garanti Sözleşmesi234
III.Eşyaya İlişkin Güvence Sözleşmeleri234
A.Genel Olarak234
B.Taşınır Rehni235
C.Taşınmaz Rehni236
1.Genel Olarak236
2.İpotek238
a)Genel Olarak238
b)Tanım238
c)Öğeleri238
aa)Belirli bir alacak238

bb)Belirli bir taşınmaz239

cc)Anlaşma239

d)Türk Hukukunda Sabit Dereceler Sistemi239
aa)İlerleme sistemi240

bb)Sabit dereceler sistemi240

e)İpoteğin (Rehnin) Paraya Çevrilmesi240
f)Borcun Ödenmesi ve Rehnin Sona Ermesi241
IV.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni242
A.Genel Olarak242
B.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni'nin Hukuki Niteliği243
C.Rehnin Konusu243
D.Sözleşmenin Şekli244
E.Rehinde Taraflar246
F.Rehin Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade Etmesi246
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK249
 • Açıklama
  • Türk Borçlar Kanunu'na göre "Sözleşmeler Hukuku-Özel Borç İlişkileri" kitabı, eleştiri, değişiklik ve noksanları da dikkate alınarak, yeniden daha geniş bir biçimde sekizinci basımı hazırlanmış. Son yıllarda yasalarda yapılan değişiklikler için uygulanan yöntemin değişiklikleri izlemede büyük güçlük gösterdiği açıktır. Bununla birlikte önemli tüm değişiklikler yeni baskıya yetiştirilmiş.

   Bu çalışmanın; Türk Borçlar Kanunu'n da düzenlenmiş ya da düzenlenmemiş sözleşmeler konusunda, öğrencilerin gereksinimlerini büyük ölçüde karşılayabileceği, dilinin, konular itibariyle rahatlıkla anlaşılabilir olduğu söylenebilir.

   Kitap; TBK, TKHK'nu ile uygulama ve bazı kavramlar dikkate alınarak yapılan ilave ve düzeltmeler ile daha yetkin hale getirilmiş.

   (Önsözden)

   Konu Başlıkları

   Özel Borç İlişkilerine İlişkin Genel Bilgiler
   Satış Sözleşmesi ve Türleri
   Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi
   Bağışlama
   Kira Sözleşmesi
   Finansal Kiralama Sözleşmesi
   Kullanım Ödüncü (Ariyet)
   Tüketim Ödüncü (Karz)
   Genel Hizmet Sözleşmesi
   Pazarlamacılık Sözleşmesi
   Evde Hizmet Sözleşmesi
   Eser (İstisna) Sözleşmesi
   Vekalet Sözleşmesi
   Avukatlık Sözleşmesi
   Kredi Mektubu ve Kredi Emri
   Simsarlık Sözleşmesi
   Komisyon Sözleşmesi
   Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
   Kefalet Sözleşmesi
   Diğer Güvence İşlem ve Sözleşmeleri

   İÇİNDEKİLER
   § 1.ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER27
   I.Sözleşme Kavramı ve Anlamı28
   A.Sözleşme Sözcüğünün Anlamı28
   B.Sözleşme Kavramı29
   C.Sözleşmelerle İlgili Olarak Borçlar Kanunu'nda
   Yer Alan Ana İlke29
   II.Sözleşme Türleri31
   A.Genel Olarak31
   B.Mülkiyetin Devrini Amaçlayan Sözleşmeler32
   1.Genel Olarak32
   2.Tanımı ve Öğeleri33
   3.Satım Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçmesi36
   C.Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler37
   D.İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler38
   1-Genel Hizmet Sözleşmesi38
   2- Eser (İstisna) Sözleşmesi38
   3-Vekalet Sözleşmesi39
   E.Teminat Amacı Güden Sözleşmeler39
   F.Ortaklık Amacı Güden Sözleşmeler39
   § 2. SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ41
   I.Genel Olarak41
   II.Taşınır Satışı41
   III.Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar42
   IV.Taşınmaz Satışı İçinde Anılan Diğer İşlemler
   (Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar)45
   A.Genel Olarak45
   B.Geri Alım, Alım Ön Alım (Vefa-İştira-Şufa) Haklarının
   Tanımı ve Hukuki Nitelikleri45
   1.Tanımları45
   2.Hukuki Nitelikleri45
   3.Geri Alım (Bey'i Bilvefa) Hakkı46
   4.Alım (iştira) Hakkı46
   5.Önalım (Şufa) Hakkı47
   6.Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı48
   V.Satış Sözleşmesinin Diğer Türleri49
   A.Örnek Üzerine Satış49
   B.Beğenme Koşuluyla Satış 49
   C.Kısmi Ödemeli Satışlar50
   1.Taksitle Satış50
   a)Tanımı, Şekli ve İçeriği50
   b)Taksitle Satış Sözleşmesinde
   Tarafların Hak ve Borçları53
   aa)Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi53

   bb)Alıcının def'ileri54

   cc)Satış bedelinin tamamen ödenmesi54

   dd)Alıcının temerrüdü55

   aaa)Satıcının seçimlik hakkı55

   bbb)Sözleşmeden dönme55

   ccc)Hâkimin müdahalesi56

   ddd)Yetkili mahkeme ve tahkim56

   eee)Uygulama alanı57

   2.Ön Ödemeli Taksitle Satış57
   a)Tanımı, Şekli ve İçeriği57
   b)Tarafların Hak ve Borçları59
   aa)Ödemelerin güvenceye bağlanması59

   bb)Alıcının malın devrini isteme hakkı60

   cc)Satış bedelinin ödenmesi61

   dd)Satış bedelinin belirlenmesi61

   c)Sözleşmenin Sona Ermesi62
   aa)Cayma hakkı62

   bb)Sözleşme süresi63

   d)Alıcının Temerrüdü64
   e)Uygulama Alanının Sınırlanması65
   3.Ortak Hükümler65
   D.Açık Artırma Yoluyla Satış65
   1.Tanımı65
   2.Cebri Artırma Yoluyla Satış66
   3.Zaptan ve Ayıptan Sorumluluk68
   4.Artırmanın İptali68
   E.Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Satış68
   F.Önsözleşme (satış vaadi)69
   VI.Satış Sözleşmesinde Alıcı ve Satıcının Karşılıklı
   Hak ve Borçları71
   A.Satıcının Borçları71
   1.Satılan Malı Teslim ve Mülkiyeti Alıcıya Devir Borcu71
   2.Ayıptan Sorumluluk72
   a)Konusu72
   b)Gözden Geçirme ve Satıcıya Bildirme73
   aa)Genel olarak73

   bb)Satıcının ağır kusuru75

   cc)Satılanın başka yerden gönderilmesi75

   c)Alıcının Seçimlik Hakları75
   d)Satılanın Kaybı veya Ağır Zarara Uğraması Halinde Alıcının Sözleşmeden Dönmesi76
   e)Zamanaşımı77
   3.Zapta Karşı Garanti (Tekeffül)78
   a)Genel olarak 78
   b)Zaptın Türleri78
   aa)Satılanın tümüne el koymak (Tam zapt)78

   bb)Kısmen el koyma79

   c)Elkoyma Nedeniyle Dava79
   B.Alıcının Borçları80
   1.Satış Bedelinin Ödenmesi ve Satılanın Devralınması80
   2.Satış Bedelinin Belirlenmesi81
   3.Satış Bedelinin Muacceliyeti ve Faizi81
   4.Alıcının Temerrüdü81
   § 3.MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ (282-284)83
   § 4.BAĞIŞLAMA84
   I.Genel olarak84
   II.Tanımı84
   III.Bağışlamada Ehliyet84
   IV.Sözleşmenin Kurulması85
   A.Bağışlama Sözü Verme85
   B.Elden Bağışlama86
   V.Bağışlamanın Türleri86
   A.Genel Olarak86
   B.Koşullu ve Yüklemeli Bağışlama87
   1.Genel Olarak87
   2.Dönme Koşullu Bağışlama88
   VI.Bağışlamanın Hükümleri89
   A.Genel Olarak89
   B.Bağışlamanın Ortadan Kalkması89
   1.Bağışlamanın Geri Alınması89
   2.Bağışlama Sözü Vermenin Geri Alınması ve
   İfadan Kaçınma91
   3.Geri Alma Hakkının Süresi ve Mirasçılara Geçmesi92
   4.Bağışlayanın Ölümü92
   § 5. KİRA SÖZLEŞMESİ93
   I.Genel Olarak93
   II.Adi (Normal) Kira Sözleşmesi93
   A.Tanımı93
   B.Sözleşmenin Unsurları94
   1.Kiralanan94
   2.Kira Bedeli94
   3.Kiraya Veren ile Kiracı Arasında Bir Anlaşma95
   C.Sözleşmenin Şekli95
   D.Sözleşmenin Süresi96
   E.Kira Sözleşmesinde Tarafların Karşılıklı Hak ve Borçları97
   1. Kiraya Verenin Hak ve Borçları97
   a)Kiralananın Teslimi97
   b)Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından
   Sorumluluğu98
   aa)Kiralananın teslim anındaki ayıplarından
   sorumluluk98

   bb)Kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesinden sorumluluk99

   c)Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumluluk100
   aa)Zapttan sorumluluk100

   bb)Kiralananın el değiştirmesi100

   cc)Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması101

   dd)Kiracılık hakkının tapu siciline şerhi101

   2.Kiracının Borçları102
   a)Kira Bedelini Ödeme Borcu102
   aa)Genel olarak102

   bb)İfa zamanı102

   cc)Kiracının temerrüdü102

   b)Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu103
   c)Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu104
   d)Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu104
   e)Ayıpların Giderilmesine ve
   Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu104
   3.Özel Durumlar105
   a)Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması105
   aa)Kiraya veren tarafından105

   bb)Kiracı tarafından106

   b)Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri106
   c)Kira İlişkisinin Devri107
   d)Kiralananın Kullanılmaması108
   aa)Genel olarak108

   bb)Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi108

   F.Takastan Feragat Yasağı109
   G.Sözleşmenin Sona Ermesi109
   1.Genel Hükümlere Göre Sona Erme Sebepleri109
   a)Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Dolması109
   b)Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi109
   aa)Genel Olarak109

   bb)Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında110

   c)Kiracının Ölümü110
   d)Kiracının İflası110
   e)Olağanüstü Fesih111
   2.Kiralananın Geri Verilmesi 112
   H.Kiraya Verenin Hapis Hakkı113
   1.Konusu113
   2.Kapsam113
   3.Hakkın Kullanılması114
   III.Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları (İkinci Ayrım)115
   A.Uygulama Alanı115
   B.Bağlantılı Sözleşme116
   C.Kullanma Giderleri116
   D.Kiracının Güvence Vermesi117
   E.Kira Bedeli118
   1.Genel Olarak118
   2.Bedelin Belirlenmesi118
   3.Dava Açma Süresi ve Kararın Etkisi120
   F.Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı120
   G.Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin
   Sona Ermesi121
   1.Bildirim Yoluyla121
   a)Genel Olarak121
   b)Bildirimin Geçerliliği122
   c)Aile Konutu122
   2.Dava Yoluyla123
   a)Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle123
   b)Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle125
   c)Dava Süresinin Uzaması127
   d)Dava Sebeplerinin Sınırlılığı128
   e)Yeniden Kiralama Yasağı128
   H.Kiracının Ölümünde Sözleşmenin Sürdürülmesi129
   § 6. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ131
   I.Genel Olarak131
   A-Sözleşmenin Tanımı131
   a)Tanımı131
   b)Sözleşmenin içerik ve unsurları132
   c)Sözleşmenin Tarafları132
   d)Sözleşmenin konusu133
   e)Finansal Kiralama Bedeli133
   f)Sözleşmenin Şekli134
   g)Malın kiracıya teslim edilmemesi134
   B-Tarafların Hak ve Borçları135
   C-Sözleşmenin Sona Ermesi136
   § 7. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET)137
   I.Genel Olarak137
   II.Tanımı137
   III.Sözleşmenin Şekli137
   IV.Öğeleri137
   V.Sözleşmenin Sona Ermesi138
   § 8. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ)139
   I.Genel Olarak139
   II.Tanımı139
   III.Öğeleri140
   A.Mülkiyetin Devri140
   B.İade Yükümlülüğü140
   C.Anlaşma140
   D.Faiz141
   1.Genel Olarak141
   2.Faizin Ayrımı142
   a)Sözleşmesel Faiz142
   b)Ticari Faiz143
   c)Bileşik Faiz144
   IV.Hüküm Ve Sonuçları144
   A.Genel Olarak144
   B.Ödünç Verenin Teslim Borcu144
   C.Ödünç Alanın İade Borcu145
   § 9. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ147
   I.Genel olarak147
   II.Tanımı148
   III.Sözleşmenin Öğeleri149
   A.Hizmet Yapmak149
   B.İş Yapmanın Belirli Ya da Belirsiz Bir Süre İçin
   Üstlenilmiş Olması150
   C.Ücret150
   D.Anlaşma151
   IV.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri151
   A.İşçinin Borçları151
   1-Bizzat çalışma borcu152
   2-Özen ve sadakat borcu152
   3-Teslim ve hesap verme152
   4-Fazla çalışma borcu152
   5-Düzenleme ve talimata uyma borcu153
   6-İşçinin sorumluluğu153
   B.İşverenin Borçları153
   1)Ücret ödeme borcu153
   2)Fazla çalışma ücreti154
   3)İşçinin kişiliğinin korunması155
   V-Sözleşmenin Sona Ermesi155
   A-Belirli Süreli Sözleşmelerde155
   B-Belirsiz süreli sözleşmelerde156
   C-İşçinin veya İşverenin Ölümü (md. 440)158
   1)İşçinin Ölümü158
   2)İşverenin Ölümü (441)159
   D-Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları159
   1)Borçların muaccel olması (md. 442)159
   2)Geri verme yükümlüğü (md. 443)159
   VI.Hizmet Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları160
   § 10. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ163
   I.Genel Olarak163
   A.Tanımı ve Kurulması163
   B.Pazarlamacının Yükümlülük ve Yetkileri164
   1)Talimata Uymak164
   2)Müşterileri ziyaret etmek165
   3)İşlem yapmak165
   4)Bilgi vermek165
   C.Garanti165
   D.Yetkileri166
   II.İşverenin Özel Yükümlülükleri166
   A.Faaliyet Alanı166
   B.Ücret167
   1)Genel Olarak167
   2)Komisyon 167
   3)Pazarlama faaliyetinin engellenmesi168
   C.Harcamalar168
   D.Hapis hakkı169
   E.Sözleşmenin sona ermesi169
   1)Özel fesih süresi169
   2)Özel Sonuçlar170
   § 11. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ171
   I.Genel Olarak171
   A.Tanımı ve Çalışma Koşulları171
   1)Tanımı171
   2)Çalışma koşullarının bildirilmesi171
   B.İşçinin özel borçları172
   1)İşin yapılması172
   2)Malzeme ve iş araçları172
   C.İşverenin özel borçları173
   1)Ürünün kabulü173
   2)Ücret173
   3)Çalışmanın engellenmesi173
   D.Sözleşmenin Sona Ermesi173
   § 12. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ175
   I.Genel Olarak175
   II.Eser Sözleşmesinin Tanımı175
   III.Sözleşmesinin Öğeleri176
   A.Eser176
   B.Bedel176
   IV.Sözleşmenin Şekli177
   V.İş Sahibinin Hak Ve Borçları177
   A.Bedeli Ödemek178
   B.Eseri Muayene ve Ayıbı İhbar Borcu (Md.474)180
   C.Yüklenicinin Garanti Vermek Borcundan,
   İş Sahibi Yararına Doğan Haklar181
   VI.Yüklenicinin Borçları182
   A.İşi Bizzat Yapmak182
   B.İşe Özen Göstermek183
   C.Malzeme Sağlamak Borcu183
   D.İşe Zamanında Başlamak184
   E.Ayıp Sebebiyle Sorumluluk185
   1.Ayıbın Belirlenmesi185
   2.İşsahibinin Seçimlik Hakları185
   3.İşsahibinin Ayıba İlişkin Sorumluluğu186
   4.İşsahibinin Eseri Kabulü186
   5.Zamanaşımı188
   VII.Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi188
   A.Sözleşmenin Yerine Getirilmesi188
   B.Eserin Yok Olması189
   C.Yaklaşık Bedelin Artışı Nedeniyle Bozma189
   D.Tazminat Karşılığı Fesih190
   E.Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Bozma190
   F.İş Sahibinin Temerrüdü Nedeniyle Bozma190
   G.Yüklenicin Ölümü veya İş Yeteneğini Kaybı191
   § 13. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ193
   I.Genel Olarak193
   II.Vekâlet Sözleşmesinin Tanımı Ve Öğeleri194
   A.Tanımı194
   B.Öğeleri194
   III.Vekâlet Sözleşmesinin Hüküm Ve Sonuçları195
   A.Vekilin Hak Ve Yükümlülükleri195
   1.İşi Bizzat Yapmak, Sadakat ve Özen Gösterme195
   2.Vekâlet Verenin Talimatına Uymak196
   3.Özen Gösterme196
   4.Sır Saklama197
   5.Hesap Vermek198
   B.Vekâlet Verenin Borçları198
   1.Vekilin Masraf, Avans Ve Zararlarını Ödemek198
   2.Birlikte Vekâlet Verenlerin Ve Birlikte Vekillerin Sorumluluğu198
   IV.Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi199
   A.Tek Taraflı Sona Erdirme199
   B.Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi Ve İflas199
   § 14. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ200
   A.Sözleşmenin Tanımı200
   B.Avukatlık Sözleşmesinin Kapsamı200
   C. Avukatlık Ücreti201
   I.Vekâletsiz İş Görme202
   II.İş Yapan Kimsenin Hakları ve Borçları203
   III.İşgörenin Sorumluluğu203
   IV.İşgörenin Ehliyetsizliği204
   V.İş Sahibinin Hakları ve Borçları (md. 529)204
   A.İşin İşsahibinin Yararına Yapılması204
   B.İşin İşgören Yararına Yapılması205
   C.İşin İş Sahibi Tarafından Uygun Bulunması205
   § 15. KREDİ MEKTUBU VE KREDİ EMRİ206
   I. Kredi Mektubu206
   II.Kredi Emri206
   A.Tanımı ve Şekli206
   B.Kredi Emrinden Yararlananın Ehliyetsizliği207
   C.Kredi Emri Verilenin Önel Vermesi207
   D.Taraflar Arasındaki İlişki208
   § 16. SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ209
   I.Genel Olarak209
   II.Sözleşmenin Tanımı ve Şekli209
   III.Evlenme Simsarlığı210
   § 17. KOMİSYON SÖZLEŞMESİ 211
   I.Alım ve Satım Komisyonculuğu211
   A.Tanımı211
   B.Komisyoncunun Borçları211
   1.Bildirme ve Sigorta Borcu211
   2.Özen Borcu212
   3.Vekâlet Verenin Belirlediği Bedel212
   4.Veresiye Satma ve Teslim Almadan Ödeme212
   5.Komisyoncunun Garantisi213
   C.Komisyoncunun Hakları213
   1.Ödediği Paralar ve Yaptığı Giderler213
   2.Komisyon Ücreti213
   3.Ücret Hakkının Kaybedilmesi214
   4.Hapis Hakkı214
   5.Malın Açık Artırmayla Satılması214
   D.Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapması215
   1.Bedel ve Ücret215
   2.İşlemi Kendiyle Yapmış Sayılma215
   3.İşlemi Kendisiyle Yapma Hakkının Düşmesi215
   II.Diğer Komisyon İşleri216
   § 18.TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE DİĞER TACİR YARDIMCILARI 217
   I.Genel Olarak217
   II.Ticari Temsilci, Tanımı ve Yetki Verilmesi217
   III.Ticari Vekil218
   IV.Diğer Tacir Yardımcıları218
   V.Rekabet Yasağı219
   VI.Ticari Temsilcilerin, Ticari Vekillerin ve Diğer Tacir
   Yardımcılarının Yetkilerinin Sona Ermesi220
   § 19. KEFALET SÖZLEŞMESİ221
   I.Genel Olarak221
   II.Tanımı221
   III.Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları222
   A.Asıl Borç222
   B.Sözleşmenin Yazılı Biçimde Yapılmış Olması222
   C.Eşin Rızası223
   D.Kefilin Ehliyeti224
   IV.Kefaletin Türleri225
   A.Müteselsil ya da Zincirleme Kefalet226
   B.Birlikte Kefalet227
   C.Müteselsil Birlikte Kefalet227
   D.Kefile Kefalet228
   E.Rücua Kefil228
   V.Kefilin Sorumluluğu228
   VI.Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi229
   § 20. DİĞER GÜVENCE İŞLEM VE SÖZLEŞMELERİ232
   I.Aval232
   A.Hukuki Niteliği232
   B.Normal Kefalet ile Aval Arasındaki Farklar232
   II.Garanti Sözleşmesi234
   III.Eşyaya İlişkin Güvence Sözleşmeleri234
   A.Genel Olarak234
   B.Taşınır Rehni235
   C.Taşınmaz Rehni236
   1.Genel Olarak236
   2.İpotek238
   a)Genel Olarak238
   b)Tanım238
   c)Öğeleri238
   aa)Belirli bir alacak238

   bb)Belirli bir taşınmaz239

   cc)Anlaşma239

   d)Türk Hukukunda Sabit Dereceler Sistemi239
   aa)İlerleme sistemi240

   bb)Sabit dereceler sistemi240

   e)İpoteğin (Rehnin) Paraya Çevrilmesi240
   f)Borcun Ödenmesi ve Rehnin Sona Ermesi241
   IV.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni242
   A.Genel Olarak242
   B.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni'nin Hukuki Niteliği243
   C.Rehnin Konusu243
   D.Sözleşmenin Şekli244
   E.Rehinde Taraflar246
   F.Rehin Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade Etmesi246
   ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK249
   Stok Kodu
   :
   9786050505061
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   256
   Baskı Sayısı
   :
   9
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   128,80   
   128,80   
   2
   65,04   
   130,09   
   3
   44,22   
   132,66   
   4
   33,49   
   133,95   
   5
   27,31   
   136,53   
   6
   22,97   
   137,82   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   128,80   
   128,80   
   2
   65,04   
   130,09   
   3
   44,22   
   132,66   
   4
   33,49   
   133,95   
   5
   27,31   
   136,53   
   6
   22,97   
   137,82   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   128,80   
   128,80   
   2
   65,04   
   130,09   
   3
   44,22   
   132,66   
   4
   33,49   
   133,95   
   5
   27,31   
   136,53   
   6
   22,97   
   137,82   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   128,80   
   128,80   
   2
   65,04   
   130,09   
   3
   44,22   
   132,66   
   4
   33,49   
   133,95   
   5
   27,31   
   136,53   
   6
   22,97   
   137,82   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   128,80   
   128,80   
   2
   65,04   
   130,09   
   3
   44,22   
   132,66   
   4
   33,49   
   133,95   
   5
   27,31   
   136,53   
   6
   22,97   
   137,82   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat