Sepetim (0) Toplam: 0,00
%8
Türk Hukukunda Kamu Mallarının Hukuksal Durumu

Türk Hukukunda Kamu Mallarının Hukuksal Durumu

Liste Fiyatı : 95,00
İndirimli Fiyat : 87,40
Kazancınız : 7,60
9786050505771
612212
Türk Hukukunda Kamu Mallarının Hukuksal Durumu
Türk Hukukunda Kamu Mallarının Hukuksal Durumu
Yetkin Hukuk Yayınları
87.40
İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU MALI KAVRAMI VE HUKUKSAL ÖZELLİKLERİ

I- KAMU MALI KAVRAMI13

A) Mal Kavramı13

1-Malın Öznesi13

2-Malın Konusu 13

B) Malların ve Kamu Mallarının Türleri14

1-Malların Türleri 14

2- Kamu Malları ve Türleri14

C) Kamu Kişisi-Kamu Malı İlişkisinin Hukuksal Niteliği21

1-Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olduğu Görüşü21

2- Devletin Mülkiyetinde Olduğu Görüşü23

3-Değerlendirme ve Sonuç23

II- KAMU MALLARININ HUKUKSAL ÖZELLİKLERİ24

A) Devir ve Ferağ Edilmezlik 25

B) Kazandırıcı Zamanaşımıyla Kazanılamama27

C) Üzerinde "Sınırlı Ayni Haklar" Kurulamaması29

D) Kamu Mallarının Tapuya Kaydedilmemesi Sorunu31

F) Kamu Mallarının Kamulaştırılmaması32

G) Kamu Mallarının Haczedilememesi34

H) Kamu Mallarının Vergiye Tabi Olmaması39

İ) Hukuksal Özel Korumaya Tabi Olması44

1- Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzler Yönünden

Korunması 44

2- Kamu Personeline Karşı Korunma44

3- Zilyetliğin Korunmasına İlişkin TMK Hükümlerine Göre

Koruma 45

4- Cezai Yaptırımlarla Korunma45

İKİNCİ BÖLÜM

KAMU MALLARININ KAZANILMASI

I- ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİYLE KAZANILMASI 47

A) Taşınır ve Taşınmaz Alımı İşlemleriyle 47

B) Trampa Yoluyla48

1- Kamulaştırma Yasasına Göre49

2-Kamu Hissesi Alımı Usulüne Göre49

C) Hazine Lehine Yapılan Bağışlarla Kazanma50

D) İç veya Dış Borçlanma Yoluyla Kazanma50

1- Kamu İç Borçlanması 50

2- Kamu Dış Borçlanması 51

II- KAMU MALLARININ YASAYLA KAZANILMASI52

A) Medeni Yasaya göre52

B) Diğer Yasalara Göre 55

III- KAMULAŞTIRMA YOLUYLA KAZANMA56

A) Hukuksal Niteliği ve Özellikleri57

B) Kamulaştırmada Yetki58

1- Kamulaştırma Yapmaya Yetkili İdareler58

2- Onamaya Yetkili Makamlar 60

D) Kamulaştırmanın Konusu60

E) Kamulaştırma Usulü (Süreci) ve İşlem Aşamaları62

1- İdari (Yönetsel) Aşama 62

2- Yargı Aşaması63

F) Kısmi Kamulaştırma65

G) Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Taşınmazın Geri Alınması66

1- Kamulaştırmadan Vazgeçme66

2-Malikin Taşınmazı Geri Alması 67

H) Kamulaştırmayla İlgili Dava Hakları68

İ) Kamulaştırmada Yasak İşler ve Cezai Hükümler68

J) Acele Kamulaştırma69

III-DEVLETLEŞTİRME VE MİLLİLEŞTİRME71

A) Devletleştirme 71

1- Devletleştirme Koşulları71

2-Devletleştirmede Şekil ve Usül73

3- Yasaklar ve Dava Hakkı 75

B) Millileştirme76

IV- TAŞINMAZLARA EL KOYMA77

A) Kamulaştırmasız El Koyma78

1-Kavram ve Tanım78

2- Hukuksal Niteliği81

3- Taşınmaz Malikinin Hakları82

B) İmar Yasasına Göre Taşınmazlara El Koyma85

C) Geçici İşgal88

D) Olağanüstü Hallerde91

E) İstimval92

V- DİĞER İDARİ İŞLEMLERLE KAZANILMASI94

A) Taşınmaz Devri95

B) Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi95

C) Müsadere96

D) Vergiler98

E) İdari Para Cezaları99

1) Kabahatler Yasasına Göre 100

2) Diğer Yasalara Göre101

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAMU MALLARININ YÖNETİMİ VE KORUNMASI

I- KAMU MALLARININ YÖNETİMİ103

A) Yönetimin Örgütsel Yapısı103

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı103

2- Milli Emlak Genel Müdürlüğü104

B) Bakanlık ve EGM Taşra Örgütü105

1-Defterdarlık105

2- Milli Emlak Başkanlığı ve Müdürlükleri106

3- Millî Emlâk Taşra Birimleri Görevleri107

II- KAMU MALLARININ KORUNMASI108

A) İdari Yetkiler Kapsamında Korunması108

1- Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tarafından108

2- Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzler Kapsamında Koruma109

3- Kamu Personeline Karşı Koruma 110

B) Yararlananlara ve Yönetilenlere Karşı Koruma111

1- Zilyetliğin Korunması Bağlamında Koruma 111

2- Sözleşmeden Doğan Haklar Bağlamında Koruma112

3-Cezai Yaptırımlarıyla Koruma113

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAMU MALLARINI KULLANMA VE YARARLANMA

I- KULLANMA VE YARARLANMANIN ÖZNESİ VE

KONUSU116

A) Kullanan ve Yararlanan Kamu İdareleri116

B) Kullanıma ve Yararlanma Konusu Kamu Malları118

1-Sahipsiz Mallar ve Yaralanma118

2-Orta Malları ve Yararlanma119

3-Hizmet Malları ve Yararlanma119

II-DEVİR VE TAHSİS YOLUYLA YARARLANMA121

A) Kamu Mallarının Devri121

B) Kamu Mallarının Tahsisi123

1-Tahsis Kavramı ve Özellikleri 123

2-Özel Hukuk Kişileri Yararına İrtifak Tesisi, Tahsis, Devir veya Kiralama125

III- YÖNETİLENLERİN YARARLANMASI130

1-Sahipsiz Mallardan Yararlanma130

2- Orta Mallarından Yararlanma131

3- Hizmet Mallarından Yararlanma132

IV-KAMU TAŞINMAZLARININ İŞGALİ132

BEŞİNCİ BÖLÜM

KAMU MALLARININ ELDEN ÇIKMASI

I- ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA ELDEN ÇIKMASI135

A) Özelleştirme Kavramı136

B) Özelleştirmenin Sınırları ve Mülkiyet Devri Yoluyla

Özelleştirme136

1- Özelleştirmenin Sınırları 137

2- Mülkiyet Devri Yoluyla Özelleştirme137

C) Özelleştirilen Taşınmazlarının Satışı 139

II-KAMU TAŞINMAZLARININ ÖZELLEŞTİRME USULLERİ

DIŞINDA SATILMASI VE TRAMPA EDİLMESİ139

A) Kamu Taşınmazlarının Özelleştirme Usulleri Dışında

Satılması140

B) Kamu Taşınmazlarının Trampası142

III- TAŞINIR KAMU MALLARININ ELDEN ÇIKMASI143

A) Kamu İdaresinin İşlemiyle144

B) Kamu İdaresinin İradesi Dışında144

IV- KAMU HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİYLE

KAMU MALLARININ ELDEN ÇIKMASI145

A) Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesinin Sınırları 146

B) Mülkiyet Devri Dışında Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi147

1-İşletme Hakkının Verilmesiyle 148

2- Kiralamayla148

3- Mülkiyetten Başka Ayni Hakların Tesisiyle149

4-Gelir Ortalığıyla149

5-Özelleştirme Benzeri Yöntemlerle150

V-KAMU MALLLARININ TAHSİS YOLUYLA ELDEN

ÇIKMASI150

A) Tahsis Kavramı ve Tanımı150

B) Tahsisin Konusu151

1-Taşınmazlar152

2-Taşınır Mallar153

C) Tahsis İşleminin Niteliği 153

D) Tahsise Yetkili İdareler154

E) Tahsis Yapılabilecek Kamu İdareleri156

F) Tahsis Edilen Malın Teslimi ve Tahsisin Kaldırılması157

VI-KAMU TAŞINMAZLARININ TAHSİS YERİNE DEVRİ158

VII- KAMU TAŞINMAZLARININ KİRAYA VERİLMESİ160

A) Kiralama Esasları161

B) Kiralarda Süre ve Sözleşmenin Feshi162

KAYNAKÇA165
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   BİRİNCİ BÖLÜM

   KAMU MALI KAVRAMI VE HUKUKSAL ÖZELLİKLERİ

   I- KAMU MALI KAVRAMI13

   A) Mal Kavramı13

   1-Malın Öznesi13

   2-Malın Konusu 13

   B) Malların ve Kamu Mallarının Türleri14

   1-Malların Türleri 14

   2- Kamu Malları ve Türleri14

   C) Kamu Kişisi-Kamu Malı İlişkisinin Hukuksal Niteliği21

   1-Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olduğu Görüşü21

   2- Devletin Mülkiyetinde Olduğu Görüşü23

   3-Değerlendirme ve Sonuç23

   II- KAMU MALLARININ HUKUKSAL ÖZELLİKLERİ24

   A) Devir ve Ferağ Edilmezlik 25

   B) Kazandırıcı Zamanaşımıyla Kazanılamama27

   C) Üzerinde "Sınırlı Ayni Haklar" Kurulamaması29

   D) Kamu Mallarının Tapuya Kaydedilmemesi Sorunu31

   F) Kamu Mallarının Kamulaştırılmaması32

   G) Kamu Mallarının Haczedilememesi34

   H) Kamu Mallarının Vergiye Tabi Olmaması39

   İ) Hukuksal Özel Korumaya Tabi Olması44

   1- Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzler Yönünden

   Korunması 44

   2- Kamu Personeline Karşı Korunma44

   3- Zilyetliğin Korunmasına İlişkin TMK Hükümlerine Göre

   Koruma 45

   4- Cezai Yaptırımlarla Korunma45

   İKİNCİ BÖLÜM

   KAMU MALLARININ KAZANILMASI

   I- ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİYLE KAZANILMASI 47

   A) Taşınır ve Taşınmaz Alımı İşlemleriyle 47

   B) Trampa Yoluyla48

   1- Kamulaştırma Yasasına Göre49

   2-Kamu Hissesi Alımı Usulüne Göre49

   C) Hazine Lehine Yapılan Bağışlarla Kazanma50

   D) İç veya Dış Borçlanma Yoluyla Kazanma50

   1- Kamu İç Borçlanması 50

   2- Kamu Dış Borçlanması 51

   II- KAMU MALLARININ YASAYLA KAZANILMASI52

   A) Medeni Yasaya göre52

   B) Diğer Yasalara Göre 55

   III- KAMULAŞTIRMA YOLUYLA KAZANMA56

   A) Hukuksal Niteliği ve Özellikleri57

   B) Kamulaştırmada Yetki58

   1- Kamulaştırma Yapmaya Yetkili İdareler58

   2- Onamaya Yetkili Makamlar 60

   D) Kamulaştırmanın Konusu60

   E) Kamulaştırma Usulü (Süreci) ve İşlem Aşamaları62

   1- İdari (Yönetsel) Aşama 62

   2- Yargı Aşaması63

   F) Kısmi Kamulaştırma65

   G) Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Taşınmazın Geri Alınması66

   1- Kamulaştırmadan Vazgeçme66

   2-Malikin Taşınmazı Geri Alması 67

   H) Kamulaştırmayla İlgili Dava Hakları68

   İ) Kamulaştırmada Yasak İşler ve Cezai Hükümler68

   J) Acele Kamulaştırma69

   III-DEVLETLEŞTİRME VE MİLLİLEŞTİRME71

   A) Devletleştirme 71

   1- Devletleştirme Koşulları71

   2-Devletleştirmede Şekil ve Usül73

   3- Yasaklar ve Dava Hakkı 75

   B) Millileştirme76

   IV- TAŞINMAZLARA EL KOYMA77

   A) Kamulaştırmasız El Koyma78

   1-Kavram ve Tanım78

   2- Hukuksal Niteliği81

   3- Taşınmaz Malikinin Hakları82

   B) İmar Yasasına Göre Taşınmazlara El Koyma85

   C) Geçici İşgal88

   D) Olağanüstü Hallerde91

   E) İstimval92

   V- DİĞER İDARİ İŞLEMLERLE KAZANILMASI94

   A) Taşınmaz Devri95

   B) Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi95

   C) Müsadere96

   D) Vergiler98

   E) İdari Para Cezaları99

   1) Kabahatler Yasasına Göre 100

   2) Diğer Yasalara Göre101

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   KAMU MALLARININ YÖNETİMİ VE KORUNMASI

   I- KAMU MALLARININ YÖNETİMİ103

   A) Yönetimin Örgütsel Yapısı103

   1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı103

   2- Milli Emlak Genel Müdürlüğü104

   B) Bakanlık ve EGM Taşra Örgütü105

   1-Defterdarlık105

   2- Milli Emlak Başkanlığı ve Müdürlükleri106

   3- Millî Emlâk Taşra Birimleri Görevleri107

   II- KAMU MALLARININ KORUNMASI108

   A) İdari Yetkiler Kapsamında Korunması108

   1- Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tarafından108

   2- Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzler Kapsamında Koruma109

   3- Kamu Personeline Karşı Koruma 110

   B) Yararlananlara ve Yönetilenlere Karşı Koruma111

   1- Zilyetliğin Korunması Bağlamında Koruma 111

   2- Sözleşmeden Doğan Haklar Bağlamında Koruma112

   3-Cezai Yaptırımlarıyla Koruma113

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   KAMU MALLARINI KULLANMA VE YARARLANMA

   I- KULLANMA VE YARARLANMANIN ÖZNESİ VE

   KONUSU116

   A) Kullanan ve Yararlanan Kamu İdareleri116

   B) Kullanıma ve Yararlanma Konusu Kamu Malları118

   1-Sahipsiz Mallar ve Yaralanma118

   2-Orta Malları ve Yararlanma119

   3-Hizmet Malları ve Yararlanma119

   II-DEVİR VE TAHSİS YOLUYLA YARARLANMA121

   A) Kamu Mallarının Devri121

   B) Kamu Mallarının Tahsisi123

   1-Tahsis Kavramı ve Özellikleri 123

   2-Özel Hukuk Kişileri Yararına İrtifak Tesisi, Tahsis, Devir veya Kiralama125

   III- YÖNETİLENLERİN YARARLANMASI130

   1-Sahipsiz Mallardan Yararlanma130

   2- Orta Mallarından Yararlanma131

   3- Hizmet Mallarından Yararlanma132

   IV-KAMU TAŞINMAZLARININ İŞGALİ132

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   KAMU MALLARININ ELDEN ÇIKMASI

   I- ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA ELDEN ÇIKMASI135

   A) Özelleştirme Kavramı136

   B) Özelleştirmenin Sınırları ve Mülkiyet Devri Yoluyla

   Özelleştirme136

   1- Özelleştirmenin Sınırları 137

   2- Mülkiyet Devri Yoluyla Özelleştirme137

   C) Özelleştirilen Taşınmazlarının Satışı 139

   II-KAMU TAŞINMAZLARININ ÖZELLEŞTİRME USULLERİ

   DIŞINDA SATILMASI VE TRAMPA EDİLMESİ139

   A) Kamu Taşınmazlarının Özelleştirme Usulleri Dışında

   Satılması140

   B) Kamu Taşınmazlarının Trampası142

   III- TAŞINIR KAMU MALLARININ ELDEN ÇIKMASI143

   A) Kamu İdaresinin İşlemiyle144

   B) Kamu İdaresinin İradesi Dışında144

   IV- KAMU HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİYLE

   KAMU MALLARININ ELDEN ÇIKMASI145

   A) Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesinin Sınırları 146

   B) Mülkiyet Devri Dışında Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi147

   1-İşletme Hakkının Verilmesiyle 148

   2- Kiralamayla148

   3- Mülkiyetten Başka Ayni Hakların Tesisiyle149

   4-Gelir Ortalığıyla149

   5-Özelleştirme Benzeri Yöntemlerle150

   V-KAMU MALLLARININ TAHSİS YOLUYLA ELDEN

   ÇIKMASI150

   A) Tahsis Kavramı ve Tanımı150

   B) Tahsisin Konusu151

   1-Taşınmazlar152

   2-Taşınır Mallar153

   C) Tahsis İşleminin Niteliği 153

   D) Tahsise Yetkili İdareler154

   E) Tahsis Yapılabilecek Kamu İdareleri156

   F) Tahsis Edilen Malın Teslimi ve Tahsisin Kaldırılması157

   VI-KAMU TAŞINMAZLARININ TAHSİS YERİNE DEVRİ158

   VII- KAMU TAŞINMAZLARININ KİRAYA VERİLMESİ160

   A) Kiralama Esasları161

   B) Kiralarda Süre ve Sözleşmenin Feshi162

   KAYNAKÇA165
   Stok Kodu
   :
   9786050505771
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   167
   Baskı Sayısı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   87,40   
   87,40   
   2
   44,14   
   88,27   
   3
   30,01   
   90,02   
   4
   22,72   
   90,90   
   5
   18,53   
   92,64   
   6
   15,59   
   93,52   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   87,40   
   87,40   
   2
   44,14   
   88,27   
   3
   30,01   
   90,02   
   4
   22,72   
   90,90   
   5
   18,53   
   92,64   
   6
   15,59   
   93,52   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   87,40   
   87,40   
   2
   44,14   
   88,27   
   3
   30,01   
   90,02   
   4
   22,72   
   90,90   
   5
   18,53   
   92,64   
   6
   15,59   
   93,52   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   87,40   
   87,40   
   2
   44,14   
   88,27   
   3
   30,01   
   90,02   
   4
   22,72   
   90,90   
   5
   18,53   
   92,64   
   6
   15,59   
   93,52   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   87,40   
   87,40   
   2
   44,14   
   88,27   
   3
   30,01   
   90,02   
   4
   22,72   
   90,90   
   5
   18,53   
   92,64   
   6
   15,59   
   93,52   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat