Sepetim (0) Toplam: 0,00
%12
Vergi Ceza Hukuku Vergi Ceza Hukuku Vergi Ceza Hukuku

Vergi Ceza Hukuku

Liste Fiyatı : 225,00
İndirimli Fiyat : 198,00
Kazancınız : 27,00
Taksitli fiyat : 6 x 36,30
9786050504866
612207
Vergi Ceza Hukuku
Vergi Ceza Hukuku
198.00
İÇİNDEKİLER

Sayfa

GİRİŞ33

GENEL KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ CEZA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

I.GENEL ÇERÇEVE40

II.VERGİ CEZA HUKUKUNUN KONUSU41

III.VERGİ CEZA HUKUKUNUN KAPSAMI43

IV.VERGİ CEZA HUKUKUNUN AMAÇLARI44

V.VERGİ CEZA HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ

İÇİNDEKİ YERİ45

VI.VERGİ CEZA HUKUKUNUN DİĞER

HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ46

A.Genel Açıklama46

B.Kamu Hukuku Dalları İle İlişkisi47

1.Anayasa Hukuku İle İlişkisi47

2.Ceza Hukuku İle İlişkisi48

3.İdare Hukuku İle İlişkisi50

4.Devletlerarası Hukuk İle İlişkisi51

5.Devletlerarası Vergi Hukuku İle İlişkisi51

C.Özel Hukuk İle İlişkisi52

VII.VERGİ CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI52

A.Genel Açıklama52

B.Bağlayıcı Kaynaklar53

1.Genel Olarak53

2.Anayasa53

3.Kanunlar54

4.Devletlerarası (Vergi) Andlaşmaları57

5.Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri58

a.Genel Olarak58

b.Olağan Dönem Kararnameleri59

c.Olağanüstü Kararnameleri59

6.Cumhurbaşkanı Kararı62

7.Anayasa Mahkemesi Kararları64

8.İçtihatları Birleştirme Kararları66

C.Yardımcı Kaynaklar67

1.Genel Açıklama67

2.Yargı Kararları68

3.(Tüzük) Cumhurbaşkanı Kararı69

4.Yönetmelik70

5.Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri,

Sirkülerleri ve Özelgeleri71

a.Genel Olarak71

b.Genel Tebliğler72

c.Sirküler73

ç.Özelge (Mukteza)74

d.Maliye Bakanlığının Açıkladığı Görüşlere

Uygun Davranmanın Sonuçları75

6.Bilimsel Görüşler (İlmî İçtihat)75

VIII.VERGİ CEZA HUKUKUNDA KANUNÎLİK İLKESİ76

A.Genel Açıklama76

B.Suçlar İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

Kanunîliği İlkesi79

1.Genel Olarak79

2.Suçların Kanunîliği İlkesi79

3.Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin

Kanunîliği İlkesi80

C.Kabahatler İle Yaptırımlarının Kanunîliği İlkesi81

1.Kabahatlerin Kanunîliği İlkesi81

2.Yaptırımların Kanunîliği İlkesi82

Ç.Ara Değerlendirme82

IX.VERGİ USUL KANUNU'NUN TÜRK CEZA KANUNU ve

KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ84

A.Genel Açıklama84

B.Vergi Usul Kanunu İle Türk Ceza Kanunu İlişkisi85

C.Vergi Usul Kanunu İle Kabahatler Kanunu İlişkisi86

X.VERGİ CEZA HUKUKU KURALLARININ

UYGULANMASI87

A.Genel Açıklama87

B.Yer Bakımından Uygulanma87

C.Zaman Bakımından Uygulanma89

1.Genel Olarak89

2.Kanunların Yürürlüğe Girmesi89

3.Kanunların Yürürlükten Kalkması90

a.Genel Olarak90

b.Yürürlükten Kaldırma90

c.Sürenin Dolması91

ç.Anayasa Mahkemesinin (Yürürlükten) Kaldırma

Kararı Vermesi91

4.Kanunlarının Geçmişe Yürümemesi91

5.Lehe Olan Kanunun Uygulanması İlkesi92

6.Yürürlükte Olan Kanunun Uygulan(a)maması -

Zamanaşımı94

Ç.Anlam Bakımından Uygulanması95

1.Genel Olarak95

2.Yorum Çeşitleri95

a.Genel Olarak95

b.Yasama Yorumu95

c.İdarî Yorum96

ç.Yargı Yorumu97

d.Bilimsel Yorum (İlmî İçtihat)97

3.Yorum Yöntemleri98

a.Genel Olarak98

b.Lafzî (Deyimsel) Yorum Yöntemi98

c.Sistematik Yorum Yöntemi98

ç.Tarihî Yorum Yöntemi99

d.Amaca Göre (Gaî) Yorum Yöntemi100

4.Kıyas Yasağı101

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN

TEMEL KAVRAM ve KURUMLAR

I.GENEL ÇERÇEVE106

II.TEMEL KAVRAMLAR107

A.Genel Açıklama107

B.Suç – Kabahat107

1.Suç107

2.Kabahat108

C.Ceza – Güvenlik Tedbiri – İdarî Yaptırım108

1.Ceza108

2.Güvenlik Tedbiri109

3.İdarî Yaptırım109

Ç.Fiil - Fail109

1.Fiil109

2.Fail110

D.Vergi Kabahatleri ve Suçları110

E.Vergi Cezaları – Diğer Cezalar111

III.SUÇUN İŞLENMESİNDE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER112

A.Genel Açıklama112

B.Teşebbüs114

C. İştirak (Katılma) (Failin Çokluğu)116

Ç.Tekerrür (Tekrarlanma)118

D.Birleşme (İçtima) (Kabahatin/Suçun Çokluğu)124

1.Genel Olarak124

2.Vergi Kabahatlerinde Birleşme124

a.Genel Olarak124

b.Kabahatler Kanunu'nda Birleşme125

aa.Genel Olarak125

bb.Bir Fiille Birden Çok Kabahatin İşlenmesi125

cc.Aynı Kabahatin Birden Fazla İşlenmesi125

çç.Bir Fiil İle Hem Kabahat Hem de

Suç İşlenmesi126

c.Vergi Usul Kanunu'nda Birleşme126

aa.Genel Olarak126

bb.Tek Fiil İle Çeşitli Kabahatlerin İşlenmesi126

aaa.Genel Olarak126

bbb.Tek Fiille Farklı Vergilerin Zıyaa

Uğratılması126

ccc.Tek Fiil İle Farklı Kabahatlerin

İşlenmesi127

cc.Ayrı Fiillerle Farklı Kabahatlerin İşlenmesi131

aaa.Genel Olarak131

bbb.Ayrı Fiillerle Farklı Vergi Kabahatlerinin

İşlenmesi131

ccc.Ayrı Fiillerle Aynı Türden Birden Çok

Vergi Kabahati İşlenmesi131

3.Vergi Suçlarında Birleşme132

a.Genel Olarak132

b.Kaçakçılık Suçunda Birleşme133

aa.Ayrı Fiillerle Birden Çok Kaçakçılık

Suçu İşlenmesi133

bb.Tek Fiil İle Birden Çok Kaçakçılık

Suçu İşlenmesi134

c.Vergi Mahremiyetinin İhlâli Suçunda Birleşme136

ç.Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçunda

Birleşme137

D.Müteselsil (Zincirleme) Suç138

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK

I.GENEL ÇERÇEVE144

II.VERGİ (CEZA) HUKUKUNDA EHLİYET146

A.Genel Açıklama146

B.Vergi Ceza Hukukunda Ehliyet148

III.VERGİ KABAHATLERİNDE SORUMLULUK149

A.Genel Açıklama149

B.Gerçek Kişiler Bakımından150

1.Genel Olarak150

2.Küçük ve Kısıtlıların Temsilcilerinin Sorumluluğu150

C.Tüzel Kişiler Bakımından152

Ç.Özellikli Durumlar153

1.Genel Olarak153

2.Failin Yerine Mükellef ve/ya da

Vergi Sorumlusunun Muhatap Alınması153

3.Bilgi Vermekten Çekinenlerin Ceza Sorumluluğu156

4.Vergi Karnelerinden Dolayı Ceza Sorumluluğu157

5.Damga Vergisinde Ceza Sorumluluğu157

IV.VERGİ SUÇLARINDA SORUMLULUK158

A.Genel Açıklama158

B.Vergi Kaçakçılığı Suçunda Sorumluluk159

C.Diğer Vergi Suçlarında Sorumluluk161

V.VERGİ CEZA HUKUKUNDA MÜTESELSİL

SORUMLULUK162

A.Genel Açıklama162

B.Damga Vergisinde Müteselsil Sorumluluk162

C.Tasfiye Memurlarının Müteselsil Sorumluluğu163

Ç.Meslek Mensuplarının Müteselsil Sorumluluğu163

D.Motorlu Taşıtlar Vergisinde Müteselsil Sorumluluk164

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ KABAHATLERİ ve CEZALARI

I.GENEL ÇERÇEVE172

II.VERGİ CEZALARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ174

A.Genel Açıklama174

B.Vergi Zammı Görüşü174

C.Tazminat Görüşü175

Ç.Ceza Hukuku Anlamında Para Cezası Olduğu Görüşü175

D.İdarî Yaptırım Görüşü176

III.VERGİ ZİYAI KABAHATİ ve CEZASI177

A.Genel Açıklama177

B.Vergi Ziyaı Kabahatinin Maddî Unsuru:

Vergi Zıyaı (Kaybı)178

1.Genel Olarak178

2.Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi179

3.Verginin Eksik Tahakkuk Ettirilmesi180

4.Verginin Haksız Yere Geri Verilmesine

Sebep Olunması180

5.Ara Değerlendirme180

C.Vergi Ziyaı Kabahatinin Manevî Unsuru183

Ç.Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezası184

1.Genel Olarak184

2.Temel Vergi Ziyaı Cezası184

3.Yüzde Elli Oranında Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası185

4.Üç Kat Olarak Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası186

D.Ara Değerlendirme187

III.USULSÜZLÜK KABAHATLERİ188

A.Genel Açıklama188

B.Usulsüzlük Kabahatlerinin Maddî Unsuru188

1.Genel Olarak188

2.Usulsüzlük Kabahati Sayılan Fiiller189

a.Genel Olarak189

b.Birinci Derece Usulsüzlükler189

c.İkinci Derece Usulsüzlükler190

3.Netice Unsuru190

C.Usulsüzlük Kabahatlerinin Manevî Unsuru191

Ç.Usulsüzlük Kabahatlerinin Cezaları192

IV.ÖZEL USULSÜZLÜK KABAHATLERİ193

A.Genel Açıklama193

B.Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Maddî Unsuru ve

Cezası193

1.Genel Olarak193

2.Fatura ve Benzeri Belgelerin Verilmemesi ve

Alınmaması İle Diğer Şekil ve Usûl Hükümlerine

Uyulmaması193

3.Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük198

4.Bilgi Vermekten Çekinme ile

Vergi Usul Kanunu'nun Muhafaza ve

İbraz Ödevlerine Aykırı Davranılması198

5.Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Cezası201

C.Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Manevi Unsuru201

V.VERGİ CEZALARININ UYGULANMASI202

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ KABAHATLERİ BAKIMINDAN KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN, CEZALARI KISMEN veya

TAMAMEN SONA ERDİREN HALLER

I.GENEL ÇERÇEVE208

II.KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER209

A.Genel Açıklama209

B.Yanılma209

C.Mücbir Sebep212

III.VERGİ CEZALARINI SONA ERDİREN HALLER214

A.Genel Açıklama214

B.Vergi Cezalarını Tamamen Sona Erdiren Haller215

1.Genel Olarak215

2.Ölüm215

3.Ödeme216

C.Vergi Cezalarını Kısmen Sona Erdiren Hal:

Cezalarda İndirim218

1.Genel Olarak218

2.Kapsamı219

a.Genel Olarak219

b.Vergi Bakımından219

c.Ceza Bakımından219

ç.Tarhiyat Bakımından220

2.Şartları220

a.Genel Olarak220

b.Vergi/Ceza İhbarnamesine Karşı

Dava Açılmaması220

c.İndirimli Ödeme Talebinde Bulunulması220

ç.Vergi Aslı İle İndirimden Arta Kalan Cezanın

Süresi İçinde Ödenmesi222

4.Cezalarda İndirim Oranı222

Ç.Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren

Haller-Müesseseler223

1.Genel Olarak223

2.Hata Düzeltme223

a.Genel Olarak223

b.Vergi Hatalarının Çeşitleri225

aa.Genel Olarak225

bb.Hesap Hataları225

cc.Vergilendirme Hataları226

c.Hata Düzeltmenin Kapsamı227

ç.Hataların Düzeltilmesi Usûlü229

aa.Genel Olarak229

bb.Re'sen Düzeltme229

cc.Talep Üzerine Düzeltme230

d.Vergi Cezalarında Hata Düzeltme231

aa.Genel Olarak231

bb.Başvuru Süresi ve Düzeltme232

3.Uzlaşma233

a.Genel Olarak233

b.Uzlaşma Müessesesinin Hukukî Niteliği235

c.Uzlaşma Müessesesine Yöneltilen Eleştiriler236

ç.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma237

aa.Genel Olarak237

bb.Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Konusu ve

Kapsamı238

cc.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları239

aaa.Genel Olarak239

bbb.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonlarının

Oluşumu239

ccc.Uzlaşma Komisyonunun Toplanması240

ççç.Uzlaşma Komisyonu Kararlarının

Hukukî Niteliği240

çç.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi ve

Uzlaşmaya Davet241

aaa.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi241

bbb.Talep ve Davet Süresi242

ccc.Uzlaşma Davetine Uyulmaması242

dd.Tarh Edilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna

ve Vergi Ödevlisine Bildirilmesi243

ee.Uzlaşma Talebinin - Davetinin İncelenmesi243

ff.Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Sonuçları244

aaa.Uzlaşmaya Varılmasının Sonuçları244

bbb.Uzlaşmanın Temin Edilememesinin

ve/ya da Uzlaşmaya Varılamamasının

Sonuçları246

ccc.Ödeme Zamanı247

d.Tarhiyat Sonrası Uzlaşma247

aa.Genel Olarak247

bb.Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı248

aaa.Uzlaşma Konusu Yapılabilecek

Vergi ve Cezalar248

bbb.Uzlaşmaya Başvurulabilecek Durumlar249

cc.Uzlaşma Komisyonları250

aaa.Genel Olarak250

bbb.Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu251

ccc.Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi252

ççç.Uzlaşma Komisyonlarının Toplanma ve

Karar Yeter Sayısı253

ddd.Uzlaşma Komisyonu Kararlarının

Hukukî Niteliği253

çç.Uzlaşma Talebi ve İncelenmesi255

aaa.Uzlaşma Talebinin Şekli255

bbb.Uzlaşma Talebinde Bulunma Süresi256

ccc.Uzlaşma Talebinin İncelenmesi257

aaaa.Ön İnceleme257

bbbb.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

Görüşmeye Çağrılması257

cccc.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

Çağrıya Uyması257

çççç.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

Çağrıya Uymaması258

dddd.Uzlaşmanın Vâki Olmaması258

eeee.Uzlaşma Toplantısının

Yapılamaması258

dd.Uzlaşmanın Sonuçları259

aaa.Uzlaşma Talebinin Sonuçları259

bbb.Uzlaşmanın Vâki Olmasının Sonuçları259

ccc.Uzlaşmanın Temin Edilememesinin veya

Vâki Olmamasının Sonuçları ve Yargı

Yoluna Başvurma261

ççç.Ödeme Zamanı264

ddd.Uzlaşma ve Cezalarda İndirim264

4.Terkin265

5.Af267

IV.CEZA KESİLMESİNE ENGEL OLAN HALLER267

A.Genel Açıklama267

B.Pişmanlık ve Islah268

1.Genel Olarak268

2.Pişmanlık ve Islah Müessesesinin Kapsamı270

3.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden Yararlanabilmenin

Şartları271

a.Genel Olarak271

b.Kendiliğinden Haber Verme271

c.Beyanda Bulunma273

ç.Verginin Pişmanlık Zammı İle Ödenmesi274

4.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden Yararlanmanın

Sonuçları274

C.İzaha Davet275

1.Genel Olarak275

2.İşleyiş276

D.Zamanaşımı279

1.Genel Olarak279

2.Tarh/Ceza Kesme Zamanaşımı279

3.Tahsil Zamanaşımı281

E.Cezadan Vazgeçme282

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ SUÇLARI ve CEZALARI

I.GENEL ÇERÇEVE291

II.SUÇUN UNSURLARI293

A.Genel Açıklama293

B.Kanunî Unsur293

C.Maddî Unsur293

Ç.Hukuka Aykırılık294

D.Manevî Unsur295

III.KAÇAKÇILIK SUÇU296

A.Genel Açıklama296

B.Kaçakçılık Suçunun Kanunî Unsuru300

C.Kaçakçılık Suçunun Maddî Unsuru301

1.Genel Olarak301

2.Hareket Unsuru302

a.Genel Olarak302

b.Onsekiz Aydan Üç Yıla Kadar

Hapis Cezasını Gerektiren Fiiller302

aa.Genel Olarak302

bb.Defter ve Kayıtlarda Hesap ve

Muhasebe Hileleri Yapmak303

cc. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu

İşlemlerle İlgili Bulunmayan Kişiler Adına

Hesap Açmak305

çç.Vergi Matrahının Azalması Sonucunu

Doğuracak Şekilde Başka Defter,

Belge ve Ortamlara Kayıt Yapmak306

dd.Defter, Kayıt veya Belgeleri Tahrif Etmek307

ee.Defter, Kayıt veya Belgeleri Gizlemek309

ff.Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge

Düzenlemek veya Kullanmak311

c.Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını

Gerektiren Fiiller314

aa.Genel Olarak314

bb.Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek314

cc.Defter Sahifelerini Yok Ederek

Yerine Başka Yapraklar Koymak veya

Hiç Yaprak Koymamak316

çç.Sahte Belge Düzenlemek veya Kullanmak316

ç.İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını

Gerektiren Fiiller322

d.Ara Değerlendirme322

3.Netice Unsuru323

Ç.Kaçakçılık Suçunun Kanuna Aykırılık Unsuru325

D.Kaçakçılık Suçunun Manevî Unsuru326

E.Kaçakçılık Suçunun Cezası330

F.Kaçakçılık Suçlarının Takip Usûlü331

IV.VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLÂLİ SUÇU333

A.Genel Açıklama333

B.Suçun Faili334

C.Suçun Unsurları336

1.Kanunî Unsur336

2.Maddî Unsur336

3.Manevî Unsur337

Ç.Vergi Mahremiyetinin İhlâli Suçunun Cezası338

D.Vergi Mahremiyetinin İhlâli Sayılmayan Haller338

E.Mükelleflerin Haysiyet, Şeref ve Haklarına Tecavüz

(Hakaret) Suçu339

V.MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU341

A.Genel Açıklama341

B.Fail341

C.Suçun Unsurları342

1.Kanunîlik Unsuru342

2.Maddî Unsur343

3.Manevî Unsur344

4.Hukuka Aykırılık344

Ç.Suçun Cezası345

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ SUÇLARI BAKIMINDAN KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN, CEZALARI KISMEN veya TAMAMEN SONA ERDİREN HALLER

I.GENEL ÇERÇEVE350

II.KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER351

A.Genel Açıklama351

B.Yanılma351

C.Mücbir Sebep352

III.CEZALARI SONA ERDİREN HALLER355

A.Genel Açıklama355

B.Ölüm356

C.Ödeme/İnfaz357

Ç.Af358

IV.YARGILAMA YAPILMASINA ve/ya da

CEZAYA HÜKMOLUNMASINA ENGEL OLAN

HALLER359

A.Genel Açıklama359

B.Pişmanlık ve Islah360

1.Genel Olarak360

2.Pişmanlık ve Islah Müessesesinin Kapsamı362

3.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden

Yararlanabilmenin Şartları363

4.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden

Yararlanmanın Sonuçları366

C.İzaha Davet367

1. Genel Olarak367

2. İşleyiş369

Ç.Dava (Açma) Zamanaşımı372

1.Genel Olarak372

2.Zamanaşımı Süreleri373

3.Zamanaşımı Sürelerinin Durması374

4. Zamanaşımı Sürelerinin Kesilmesi375

V.HÜKMEDİLEN CEZANIN İNFAZINI GECİKTİREN

YA DA SONA ERDİREN HALLER376

A.Genel Açıklama376

B.Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması376

C.Ceza (İnfaz) Zamanaşımı378

1.Genel Olarak378

2.Zamanaşımı Süreleri379

3.Zamanaşımın Durması ve Kesilmesi379

KAYNAKÇA381
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Sayfa

   GİRİŞ33

   GENEL KISIM

   BİRİNCİ BÖLÜM

   VERGİ CEZA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

   I.GENEL ÇERÇEVE40

   II.VERGİ CEZA HUKUKUNUN KONUSU41

   III.VERGİ CEZA HUKUKUNUN KAPSAMI43

   IV.VERGİ CEZA HUKUKUNUN AMAÇLARI44

   V.VERGİ CEZA HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ

   İÇİNDEKİ YERİ45

   VI.VERGİ CEZA HUKUKUNUN DİĞER

   HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ46

   A.Genel Açıklama46

   B.Kamu Hukuku Dalları İle İlişkisi47

   1.Anayasa Hukuku İle İlişkisi47

   2.Ceza Hukuku İle İlişkisi48

   3.İdare Hukuku İle İlişkisi50

   4.Devletlerarası Hukuk İle İlişkisi51

   5.Devletlerarası Vergi Hukuku İle İlişkisi51

   C.Özel Hukuk İle İlişkisi52

   VII.VERGİ CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI52

   A.Genel Açıklama52

   B.Bağlayıcı Kaynaklar53

   1.Genel Olarak53

   2.Anayasa53

   3.Kanunlar54

   4.Devletlerarası (Vergi) Andlaşmaları57

   5.Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri58

   a.Genel Olarak58

   b.Olağan Dönem Kararnameleri59

   c.Olağanüstü Kararnameleri59

   6.Cumhurbaşkanı Kararı62

   7.Anayasa Mahkemesi Kararları64

   8.İçtihatları Birleştirme Kararları66

   C.Yardımcı Kaynaklar67

   1.Genel Açıklama67

   2.Yargı Kararları68

   3.(Tüzük) Cumhurbaşkanı Kararı69

   4.Yönetmelik70

   5.Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri,

   Sirkülerleri ve Özelgeleri71

   a.Genel Olarak71

   b.Genel Tebliğler72

   c.Sirküler73

   ç.Özelge (Mukteza)74

   d.Maliye Bakanlığının Açıkladığı Görüşlere

   Uygun Davranmanın Sonuçları75

   6.Bilimsel Görüşler (İlmî İçtihat)75

   VIII.VERGİ CEZA HUKUKUNDA KANUNÎLİK İLKESİ76

   A.Genel Açıklama76

   B.Suçlar İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

   Kanunîliği İlkesi79

   1.Genel Olarak79

   2.Suçların Kanunîliği İlkesi79

   3.Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin

   Kanunîliği İlkesi80

   C.Kabahatler İle Yaptırımlarının Kanunîliği İlkesi81

   1.Kabahatlerin Kanunîliği İlkesi81

   2.Yaptırımların Kanunîliği İlkesi82

   Ç.Ara Değerlendirme82

   IX.VERGİ USUL KANUNU'NUN TÜRK CEZA KANUNU ve

   KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ84

   A.Genel Açıklama84

   B.Vergi Usul Kanunu İle Türk Ceza Kanunu İlişkisi85

   C.Vergi Usul Kanunu İle Kabahatler Kanunu İlişkisi86

   X.VERGİ CEZA HUKUKU KURALLARININ

   UYGULANMASI87

   A.Genel Açıklama87

   B.Yer Bakımından Uygulanma87

   C.Zaman Bakımından Uygulanma89

   1.Genel Olarak89

   2.Kanunların Yürürlüğe Girmesi89

   3.Kanunların Yürürlükten Kalkması90

   a.Genel Olarak90

   b.Yürürlükten Kaldırma90

   c.Sürenin Dolması91

   ç.Anayasa Mahkemesinin (Yürürlükten) Kaldırma

   Kararı Vermesi91

   4.Kanunlarının Geçmişe Yürümemesi91

   5.Lehe Olan Kanunun Uygulanması İlkesi92

   6.Yürürlükte Olan Kanunun Uygulan(a)maması -

   Zamanaşımı94

   Ç.Anlam Bakımından Uygulanması95

   1.Genel Olarak95

   2.Yorum Çeşitleri95

   a.Genel Olarak95

   b.Yasama Yorumu95

   c.İdarî Yorum96

   ç.Yargı Yorumu97

   d.Bilimsel Yorum (İlmî İçtihat)97

   3.Yorum Yöntemleri98

   a.Genel Olarak98

   b.Lafzî (Deyimsel) Yorum Yöntemi98

   c.Sistematik Yorum Yöntemi98

   ç.Tarihî Yorum Yöntemi99

   d.Amaca Göre (Gaî) Yorum Yöntemi100

   4.Kıyas Yasağı101

   İKİNCİ BÖLÜM

   VERGİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN

   TEMEL KAVRAM ve KURUMLAR

   I.GENEL ÇERÇEVE106

   II.TEMEL KAVRAMLAR107

   A.Genel Açıklama107

   B.Suç – Kabahat107

   1.Suç107

   2.Kabahat108

   C.Ceza – Güvenlik Tedbiri – İdarî Yaptırım108

   1.Ceza108

   2.Güvenlik Tedbiri109

   3.İdarî Yaptırım109

   Ç.Fiil - Fail109

   1.Fiil109

   2.Fail110

   D.Vergi Kabahatleri ve Suçları110

   E.Vergi Cezaları – Diğer Cezalar111

   III.SUÇUN İŞLENMESİNDE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER112

   A.Genel Açıklama112

   B.Teşebbüs114

   C. İştirak (Katılma) (Failin Çokluğu)116

   Ç.Tekerrür (Tekrarlanma)118

   D.Birleşme (İçtima) (Kabahatin/Suçun Çokluğu)124

   1.Genel Olarak124

   2.Vergi Kabahatlerinde Birleşme124

   a.Genel Olarak124

   b.Kabahatler Kanunu'nda Birleşme125

   aa.Genel Olarak125

   bb.Bir Fiille Birden Çok Kabahatin İşlenmesi125

   cc.Aynı Kabahatin Birden Fazla İşlenmesi125

   çç.Bir Fiil İle Hem Kabahat Hem de

   Suç İşlenmesi126

   c.Vergi Usul Kanunu'nda Birleşme126

   aa.Genel Olarak126

   bb.Tek Fiil İle Çeşitli Kabahatlerin İşlenmesi126

   aaa.Genel Olarak126

   bbb.Tek Fiille Farklı Vergilerin Zıyaa

   Uğratılması126

   ccc.Tek Fiil İle Farklı Kabahatlerin

   İşlenmesi127

   cc.Ayrı Fiillerle Farklı Kabahatlerin İşlenmesi131

   aaa.Genel Olarak131

   bbb.Ayrı Fiillerle Farklı Vergi Kabahatlerinin

   İşlenmesi131

   ccc.Ayrı Fiillerle Aynı Türden Birden Çok

   Vergi Kabahati İşlenmesi131

   3.Vergi Suçlarında Birleşme132

   a.Genel Olarak132

   b.Kaçakçılık Suçunda Birleşme133

   aa.Ayrı Fiillerle Birden Çok Kaçakçılık

   Suçu İşlenmesi133

   bb.Tek Fiil İle Birden Çok Kaçakçılık

   Suçu İşlenmesi134

   c.Vergi Mahremiyetinin İhlâli Suçunda Birleşme136

   ç.Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçunda

   Birleşme137

   D.Müteselsil (Zincirleme) Suç138

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   VERGİ CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK

   I.GENEL ÇERÇEVE144

   II.VERGİ (CEZA) HUKUKUNDA EHLİYET146

   A.Genel Açıklama146

   B.Vergi Ceza Hukukunda Ehliyet148

   III.VERGİ KABAHATLERİNDE SORUMLULUK149

   A.Genel Açıklama149

   B.Gerçek Kişiler Bakımından150

   1.Genel Olarak150

   2.Küçük ve Kısıtlıların Temsilcilerinin Sorumluluğu150

   C.Tüzel Kişiler Bakımından152

   Ç.Özellikli Durumlar153

   1.Genel Olarak153

   2.Failin Yerine Mükellef ve/ya da

   Vergi Sorumlusunun Muhatap Alınması153

   3.Bilgi Vermekten Çekinenlerin Ceza Sorumluluğu156

   4.Vergi Karnelerinden Dolayı Ceza Sorumluluğu157

   5.Damga Vergisinde Ceza Sorumluluğu157

   IV.VERGİ SUÇLARINDA SORUMLULUK158

   A.Genel Açıklama158

   B.Vergi Kaçakçılığı Suçunda Sorumluluk159

   C.Diğer Vergi Suçlarında Sorumluluk161

   V.VERGİ CEZA HUKUKUNDA MÜTESELSİL

   SORUMLULUK162

   A.Genel Açıklama162

   B.Damga Vergisinde Müteselsil Sorumluluk162

   C.Tasfiye Memurlarının Müteselsil Sorumluluğu163

   Ç.Meslek Mensuplarının Müteselsil Sorumluluğu163

   D.Motorlu Taşıtlar Vergisinde Müteselsil Sorumluluk164

   İKİNCİ KISIM

   BİRİNCİ BÖLÜM

   VERGİ KABAHATLERİ ve CEZALARI

   I.GENEL ÇERÇEVE172

   II.VERGİ CEZALARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ174

   A.Genel Açıklama174

   B.Vergi Zammı Görüşü174

   C.Tazminat Görüşü175

   Ç.Ceza Hukuku Anlamında Para Cezası Olduğu Görüşü175

   D.İdarî Yaptırım Görüşü176

   III.VERGİ ZİYAI KABAHATİ ve CEZASI177

   A.Genel Açıklama177

   B.Vergi Ziyaı Kabahatinin Maddî Unsuru:

   Vergi Zıyaı (Kaybı)178

   1.Genel Olarak178

   2.Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi179

   3.Verginin Eksik Tahakkuk Ettirilmesi180

   4.Verginin Haksız Yere Geri Verilmesine

   Sebep Olunması180

   5.Ara Değerlendirme180

   C.Vergi Ziyaı Kabahatinin Manevî Unsuru183

   Ç.Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezası184

   1.Genel Olarak184

   2.Temel Vergi Ziyaı Cezası184

   3.Yüzde Elli Oranında Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası185

   4.Üç Kat Olarak Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası186

   D.Ara Değerlendirme187

   III.USULSÜZLÜK KABAHATLERİ188

   A.Genel Açıklama188

   B.Usulsüzlük Kabahatlerinin Maddî Unsuru188

   1.Genel Olarak188

   2.Usulsüzlük Kabahati Sayılan Fiiller189

   a.Genel Olarak189

   b.Birinci Derece Usulsüzlükler189

   c.İkinci Derece Usulsüzlükler190

   3.Netice Unsuru190

   C.Usulsüzlük Kabahatlerinin Manevî Unsuru191

   Ç.Usulsüzlük Kabahatlerinin Cezaları192

   IV.ÖZEL USULSÜZLÜK KABAHATLERİ193

   A.Genel Açıklama193

   B.Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Maddî Unsuru ve

   Cezası193

   1.Genel Olarak193

   2.Fatura ve Benzeri Belgelerin Verilmemesi ve

   Alınmaması İle Diğer Şekil ve Usûl Hükümlerine

   Uyulmaması193

   3.Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük198

   4.Bilgi Vermekten Çekinme ile

   Vergi Usul Kanunu'nun Muhafaza ve

   İbraz Ödevlerine Aykırı Davranılması198

   5.Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Cezası201

   C.Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Manevi Unsuru201

   V.VERGİ CEZALARININ UYGULANMASI202

   İKİNCİ BÖLÜM

   VERGİ KABAHATLERİ BAKIMINDAN KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN, CEZALARI KISMEN veya

   TAMAMEN SONA ERDİREN HALLER

   I.GENEL ÇERÇEVE208

   II.KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER209

   A.Genel Açıklama209

   B.Yanılma209

   C.Mücbir Sebep212

   III.VERGİ CEZALARINI SONA ERDİREN HALLER214

   A.Genel Açıklama214

   B.Vergi Cezalarını Tamamen Sona Erdiren Haller215

   1.Genel Olarak215

   2.Ölüm215

   3.Ödeme216

   C.Vergi Cezalarını Kısmen Sona Erdiren Hal:

   Cezalarda İndirim218

   1.Genel Olarak218

   2.Kapsamı219

   a.Genel Olarak219

   b.Vergi Bakımından219

   c.Ceza Bakımından219

   ç.Tarhiyat Bakımından220

   2.Şartları220

   a.Genel Olarak220

   b.Vergi/Ceza İhbarnamesine Karşı

   Dava Açılmaması220

   c.İndirimli Ödeme Talebinde Bulunulması220

   ç.Vergi Aslı İle İndirimden Arta Kalan Cezanın

   Süresi İçinde Ödenmesi222

   4.Cezalarda İndirim Oranı222

   Ç.Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren

   Haller-Müesseseler223

   1.Genel Olarak223

   2.Hata Düzeltme223

   a.Genel Olarak223

   b.Vergi Hatalarının Çeşitleri225

   aa.Genel Olarak225

   bb.Hesap Hataları225

   cc.Vergilendirme Hataları226

   c.Hata Düzeltmenin Kapsamı227

   ç.Hataların Düzeltilmesi Usûlü229

   aa.Genel Olarak229

   bb.Re'sen Düzeltme229

   cc.Talep Üzerine Düzeltme230

   d.Vergi Cezalarında Hata Düzeltme231

   aa.Genel Olarak231

   bb.Başvuru Süresi ve Düzeltme232

   3.Uzlaşma233

   a.Genel Olarak233

   b.Uzlaşma Müessesesinin Hukukî Niteliği235

   c.Uzlaşma Müessesesine Yöneltilen Eleştiriler236

   ç.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma237

   aa.Genel Olarak237

   bb.Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Konusu ve

   Kapsamı238

   cc.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları239

   aaa.Genel Olarak239

   bbb.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonlarının

   Oluşumu239

   ccc.Uzlaşma Komisyonunun Toplanması240

   ççç.Uzlaşma Komisyonu Kararlarının

   Hukukî Niteliği240

   çç.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi ve

   Uzlaşmaya Davet241

   aaa.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi241

   bbb.Talep ve Davet Süresi242

   ccc.Uzlaşma Davetine Uyulmaması242

   dd.Tarh Edilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna

   ve Vergi Ödevlisine Bildirilmesi243

   ee.Uzlaşma Talebinin - Davetinin İncelenmesi243

   ff.Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Sonuçları244

   aaa.Uzlaşmaya Varılmasının Sonuçları244

   bbb.Uzlaşmanın Temin Edilememesinin

   ve/ya da Uzlaşmaya Varılamamasının

   Sonuçları246

   ccc.Ödeme Zamanı247

   d.Tarhiyat Sonrası Uzlaşma247

   aa.Genel Olarak247

   bb.Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı248

   aaa.Uzlaşma Konusu Yapılabilecek

   Vergi ve Cezalar248

   bbb.Uzlaşmaya Başvurulabilecek Durumlar249

   cc.Uzlaşma Komisyonları250

   aaa.Genel Olarak250

   bbb.Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu251

   ccc.Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi252

   ççç.Uzlaşma Komisyonlarının Toplanma ve

   Karar Yeter Sayısı253

   ddd.Uzlaşma Komisyonu Kararlarının

   Hukukî Niteliği253

   çç.Uzlaşma Talebi ve İncelenmesi255

   aaa.Uzlaşma Talebinin Şekli255

   bbb.Uzlaşma Talebinde Bulunma Süresi256

   ccc.Uzlaşma Talebinin İncelenmesi257

   aaaa.Ön İnceleme257

   bbbb.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

   Görüşmeye Çağrılması257

   cccc.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

   Çağrıya Uyması257

   çççç.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

   Çağrıya Uymaması258

   dddd.Uzlaşmanın Vâki Olmaması258

   eeee.Uzlaşma Toplantısının

   Yapılamaması258

   dd.Uzlaşmanın Sonuçları259

   aaa.Uzlaşma Talebinin Sonuçları259

   bbb.Uzlaşmanın Vâki Olmasının Sonuçları259

   ccc.Uzlaşmanın Temin Edilememesinin veya

   Vâki Olmamasının Sonuçları ve Yargı

   Yoluna Başvurma261

   ççç.Ödeme Zamanı264

   ddd.Uzlaşma ve Cezalarda İndirim264

   4.Terkin265

   5.Af267

   IV.CEZA KESİLMESİNE ENGEL OLAN HALLER267

   A.Genel Açıklama267

   B.Pişmanlık ve Islah268

   1.Genel Olarak268

   2.Pişmanlık ve Islah Müessesesinin Kapsamı270

   3.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden Yararlanabilmenin

   Şartları271

   a.Genel Olarak271

   b.Kendiliğinden Haber Verme271

   c.Beyanda Bulunma273

   ç.Verginin Pişmanlık Zammı İle Ödenmesi274

   4.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden Yararlanmanın

   Sonuçları274

   C.İzaha Davet275

   1.Genel Olarak275

   2.İşleyiş276

   D.Zamanaşımı279

   1.Genel Olarak279

   2.Tarh/Ceza Kesme Zamanaşımı279

   3.Tahsil Zamanaşımı281

   E.Cezadan Vazgeçme282

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   BİRİNCİ BÖLÜM

   VERGİ SUÇLARI ve CEZALARI

   I.GENEL ÇERÇEVE291

   II.SUÇUN UNSURLARI293

   A.Genel Açıklama293

   B.Kanunî Unsur293

   C.Maddî Unsur293

   Ç.Hukuka Aykırılık294

   D.Manevî Unsur295

   III.KAÇAKÇILIK SUÇU296

   A.Genel Açıklama296

   B.Kaçakçılık Suçunun Kanunî Unsuru300

   C.Kaçakçılık Suçunun Maddî Unsuru301

   1.Genel Olarak301

   2.Hareket Unsuru302

   a.Genel Olarak302

   b.Onsekiz Aydan Üç Yıla Kadar

   Hapis Cezasını Gerektiren Fiiller302

   aa.Genel Olarak302

   bb.Defter ve Kayıtlarda Hesap ve

   Muhasebe Hileleri Yapmak303

   cc. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu

   İşlemlerle İlgili Bulunmayan Kişiler Adına

   Hesap Açmak305

   çç.Vergi Matrahının Azalması Sonucunu

   Doğuracak Şekilde Başka Defter,

   Belge ve Ortamlara Kayıt Yapmak306

   dd.Defter, Kayıt veya Belgeleri Tahrif Etmek307

   ee.Defter, Kayıt veya Belgeleri Gizlemek309

   ff.Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge

   Düzenlemek veya Kullanmak311

   c.Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını

   Gerektiren Fiiller314

   aa.Genel Olarak314

   bb.Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek314

   cc.Defter Sahifelerini Yok Ederek

   Yerine Başka Yapraklar Koymak veya

   Hiç Yaprak Koymamak316

   çç.Sahte Belge Düzenlemek veya Kullanmak316

   ç.İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını

   Gerektiren Fiiller322

   d.Ara Değerlendirme322

   3.Netice Unsuru323

   Ç.Kaçakçılık Suçunun Kanuna Aykırılık Unsuru325

   D.Kaçakçılık Suçunun Manevî Unsuru326

   E.Kaçakçılık Suçunun Cezası330

   F.Kaçakçılık Suçlarının Takip Usûlü331

   IV.VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLÂLİ SUÇU333

   A.Genel Açıklama333

   B.Suçun Faili334

   C.Suçun Unsurları336

   1.Kanunî Unsur336

   2.Maddî Unsur336

   3.Manevî Unsur337

   Ç.Vergi Mahremiyetinin İhlâli Suçunun Cezası338

   D.Vergi Mahremiyetinin İhlâli Sayılmayan Haller338

   E.Mükelleflerin Haysiyet, Şeref ve Haklarına Tecavüz

   (Hakaret) Suçu339

   V.MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU341

   A.Genel Açıklama341

   B.Fail341

   C.Suçun Unsurları342

   1.Kanunîlik Unsuru342

   2.Maddî Unsur343

   3.Manevî Unsur344

   4.Hukuka Aykırılık344

   Ç.Suçun Cezası345

   İKİNCİ BÖLÜM

   VERGİ SUÇLARI BAKIMINDAN KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN, CEZALARI KISMEN veya TAMAMEN SONA ERDİREN HALLER

   I.GENEL ÇERÇEVE350

   II.KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER351

   A.Genel Açıklama351

   B.Yanılma351

   C.Mücbir Sebep352

   III.CEZALARI SONA ERDİREN HALLER355

   A.Genel Açıklama355

   B.Ölüm356

   C.Ödeme/İnfaz357

   Ç.Af358

   IV.YARGILAMA YAPILMASINA ve/ya da

   CEZAYA HÜKMOLUNMASINA ENGEL OLAN

   HALLER359

   A.Genel Açıklama359

   B.Pişmanlık ve Islah360

   1.Genel Olarak360

   2.Pişmanlık ve Islah Müessesesinin Kapsamı362

   3.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden

   Yararlanabilmenin Şartları363

   4.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden

   Yararlanmanın Sonuçları366

   C.İzaha Davet367

   1. Genel Olarak367

   2. İşleyiş369

   Ç.Dava (Açma) Zamanaşımı372

   1.Genel Olarak372

   2.Zamanaşımı Süreleri373

   3.Zamanaşımı Sürelerinin Durması374

   4. Zamanaşımı Sürelerinin Kesilmesi375

   V.HÜKMEDİLEN CEZANIN İNFAZINI GECİKTİREN

   YA DA SONA ERDİREN HALLER376

   A.Genel Açıklama376

   B.Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması376

   C.Ceza (İnfaz) Zamanaşımı378

   1.Genel Olarak378

   2.Zamanaşımı Süreleri379

   3.Zamanaşımın Durması ve Kesilmesi379

   KAYNAKÇA381
   Stok Kodu
   :
   9786050504866
   Boyut
   :
   16.0x24.0
   Baskı Sayısı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   198,00   
   198,00   
   2
   100,98   
   201,96   
   3
   68,64   
   205,92   
   4
   52,47   
   209,88   
   5
   42,77   
   213,84   
   6
   36,30   
   217,80   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   198,00   
   198,00   
   2
   100,98   
   201,96   
   3
   68,64   
   205,92   
   4
   52,47   
   209,88   
   5
   42,77   
   213,84   
   6
   36,30   
   217,80   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   198,00   
   198,00   
   2
   100,98   
   201,96   
   3
   68,64   
   205,92   
   4
   52,47   
   209,88   
   5
   42,77   
   213,84   
   6
   36,30   
   217,80   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   198,00   
   198,00   
   2
   100,98   
   201,96   
   3
   68,64   
   205,92   
   4
   52,47   
   209,88   
   5
   42,77   
   213,84   
   6
   36,30   
   217,80   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   198,00   
   198,00   
   2
   100,98   
   201,96   
   3
   68,64   
   205,92   
   4
   52,47   
   209,88   
   5
   42,77   
   213,84   
   6
   36,30   
   217,80   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kapat