Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Olay ve Test Soruları

Stok Kodu:
9789753686969
Boyut:
17.0x24.0
Sayfa Sayısı:
350
Baskı Sayısı:
6
Basım Tarihi:
Kasım 2021
Kapak Türü:
Ciltli
Kağıt Türü:
1.Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
%5 indirimli
220,00
209,00
Taksitli fiyat: 6 x 38,32
9789753686969
772085
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Olay ve Test Soruları
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Olay ve Test Soruları
209.00
SUNUŞ iv

ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ v

BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ vi

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ vii

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ viii

TEŞEKKÜR ix

KISALTMALAR CETVELİ xvi

PRATİK ÇALIŞMA-1 1

Atipik (karma, birleşik ve sui generis) sözleşmeler-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar hukuku meselelerinden ayırt edilmesi

PRATİK ÇALIŞMA-2 5

Satış sözleşmesi-şahsî/aynî teminat verilmesi-şahsî teminatın kefalet görünümü-asıl borçlu ve teminat veren ayırımı

PRATİK ÇALIŞMA-3 7

İsteğe bağlı (ihtiyarî) açık artırma-ihtiyarî özel artırma-ihtiyarî artırmayla satışta sözleşmenin kuruluşu-mülkiyetin geçişi-hasarın geçişi-davetliler listesinde yer almayan kişinin pey sürmesi

PRATİK ÇALIŞMA-4 15

Satış sözleşmesi-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar huku- ku meselelerinden ayırt edilmesi-satıcının ayıptan sorumluluğu- satılanın ifa yerinden başka bir yere taşınması-satıcının ayıbı bilmemesi-ayıptan sorumlulukta seçimlik haklar-hayvan satışında ayıptan sorumluluk

PRATİK ÇALIŞMA-5 28

Kira sözleşmesinin unsurları ve hukukî niteliği (duvar kiralanması)-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tespit edilmesi- kiracının kiralananı kullanmaya başlamaması-kiralananın üçüncü kişiye satılması

PRATİK ÇALIŞMA-6 34

Konut kirası-hukukî nitelik ve sözleşmenin tâbi olduğu hükümlerin tayin edilmesi-kiracının temerrüdü-kira sözleşmesine muacceliyet şartı konulması-kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması-kiraya verenin alt soyunun

konut veya işyeri ihtiyacı üzerine sözleşmenin sona erdirilmesi-gerçek, sa- mimi ve zorunlu ihtiyaç kıstasları

PRATİK ÇALIŞMA-7 41

Kira sözleşmesinin hukukî niteliği-konut kirası (dağ başında kulübe)- taşınır (karavan) kirası-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tayin edilmesi-kiralananın teslim anında ayıplı olması-kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi-kiracının temerrüdü-kiraya verenin hapis hakkı-hapis hakkının şartları

PRATİK ÇALIŞMA-8 52

Alıcının semen ödeme borcunda temerrüdü-satıcının teslim borcunda temerrüdü-her gecikmenin temerrüde tekabül etmemesi-ihtar gönderme ve süre verme değerlendirmesi yapılmadan biri hakkında temerrüde düştü denilmesinin fahiş hata sayılması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı- zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı- Türk Ticaret Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda ticarî satış ayırımı

PRATİK ÇALIŞMA-9 61

Taksitle satış sözleşmesi-taksitle satış sözleşmesinde geçerlik şekli- mülkiyetin geçişi-yetkili mahkeme-taksitle satış sözleşmesinde muacceliyet kaydı

PRATİK ÇALIŞMA-10 72

Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları

PRATİK ÇALIŞMA-11 78

Bağışlama sözleşmesi-taşınır ve taşınmaz bağışlaması-bağışlama vaadi- yüklemeli bağışlama-koşullu bağışlama-bağışlanan için ehliyet

PRATİK ÇALIŞMA-12 90

Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi- yüklenicinin zamanında işe başlamaması-eser sözleşmesinde ayıptan sorumluluk-seçimlik haklar

PRATİK ÇALIŞMA-13 96

Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi- malzemenin sağlanması-zamanaşımı süresi-teslim borcu-ayıptan sorumluluk-iş sahibinin ayıbı derhal bildirme külfeti ve seçimlik hakları

PRATİK ÇALIŞMA-14 108

Havale-havale eden, havale ödeyicisi ve havale alıcısı arasındaki hukukî ilişkiler

PRATİK ÇALIŞMA-15 114

Kredi emri-kredi emri veren, kredi emri alan ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-kredi emrinin geçerlik şekline tâbi olmaması-emir verenin kefil gibi sorumlu olması-emir verenin kefil gibi sorumlu olmasında yazılı şekil şartı kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği

PRATİK ÇALIŞMA-16 119

Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-adi ortaklık sözleşmesi-aracı pazarlamacı-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-garanti sözleşmesi-üçüncü kişinin fiilini taahhüt-pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi

PRATİK ÇALIŞMA-17 132

Mal değişim sözleşmesinin hukukî niteliği ve tâbi olduğu hükümler-denklik parası-emtianın veya denklik parasının ağır basması-mal değişim sözleşmesinde ayıp ve zapttan sorumluluk-satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin mal değişim sözleşmesine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanması

PRATİK ÇALIŞMA-18 137

Vekâlet sözleşmesi-taşınmaz satışına dair vekâlet-öneriyi derhal reddetmeyen uzman (profesyonel) vekilin kabul etmiş farz olunması-vekilin talimatlara uyma ve iş görme edimini bizzat (şahsen) ifa borcu-vekilin müvekkil tarafından azledilmesi ve azlin sonuçları

PRATİK ÇALIŞMA-19 149

Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımcının eseri hiçbir kısaltma, ekleme ve değişiklik yapmaksızın uygun biçimde çoğaltma borcu-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı-eserin ve basılan nüshaların yok olması

PRATİK ÇALIŞMA-20 160

Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları

PRATİK ÇALIŞMA-21 167

Satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-ihtar gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları

PRATİK ÇALIŞMA-22 173

Beğenme koşuluyla satışın hukukî niteliği-geciktirici iradî şart-sözleşmenin kurulması ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlaması-beğenme koşuluyla satışta mülkiyetin geçişi-satıcının beğenilmeyen satılanın zilyetliğini devralmaması

PRATİK ÇALIŞMA-23 178

Satış sözleşmesinin hukukî niteliği-fatura alınması üzerine kredi kartı slibinin ispat aracı sayılması-satıcının ayıptan sorumluluğu-alıcının gözden ge- çirme (muayene) ve bildirme (ihbar) külfetleri-cam çaydanlığın tuzla buz olması durumunda alıcının seçimlik haklarında eşyanın doğası gereği daralma meydana gelmesi

PRATİK ÇALIŞMA-24 182

Taksitle satış sözleşmesinin hukukî niteliği, tâbi olduğu hükümler ve geçerlik şekli-taksitle satış sözleşmesinde sınırlı ehliyetsizin alıcı olması-alıcının irade açıklamasını geri alması-cayma, fesih, dönme, iptal terimleri arasındaki farklar-muacceliyet klozu

PRATİK ÇALIŞMA-25 189

Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-aracı pazarlamacı-işlem yap- ma yetkisini haiz pazarlamacı-işlem yapma yetkisi vermenin geçerlik şekli- pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-sözleşmenin sona ermesi- işverenin faaliyet konusunu sonradan değiştirmesi-pazarlamacının sözleşmeyi sona erdirme yetkisi ve tazminat hakkı

PRATİK ÇALIŞMA-26 195

İhtiyarî açık artırma yoluyla satış-sözleşmenin tarafları-müzayede yönetici- sinin taraf olmaması-satış sözleşmesinin kurulması-mülkiyetin geçişi-artır- manın iptali-satıcının zapttan sorumluluğu-alt kira sözleşmesi-kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk-kiracının kira bedelini ödeme borcunda temerrüde düşmesi-kiraya verenin hapis hakkı-hukukî ayıp ve zapt kavramlarının ayırt edilmesi-satıcının temerrüdünde zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-cins borcunda ba- tacağı tahmin edilen geminin batmasının kusursuz imkânsızlık olarak nitelenememesi-temerrüt ihtarı gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları-ürün kirasının tanımı, hukukî niteliği, kıstasları, çeşitleri ve taraf- ları-kiralananın işletme usulünün değiştirilmesi-küçük/büyük (esaslı) tamirat ayırımı

PRATİK ÇALIŞMA-27 218

İşyeri kirası-kira parasında artış oranını sınırlayan yasal düzenlemelerin kronolojik olarak araştırılması-önemli ayıpta kiracının bizzat ayıbı giderip tamirat masrafını kira parasından mahsup edememesi (hâkim kararı gerekmesi)-önemli olmayan ayıpta kiracının sözleşmeyi feshedememesi-temizlik ve bakım giderleri-kira sözleşmesinde muacceliyet şartı-Türk Borçlar Kanunu'ndaki bazı hükümlerin yürürlüğünün ertelenmesi-yeni malikin işyeri veya konut gereksinimi-kira sözleşmesinde olağan fesih

PRATİK ÇALIŞMA-28 232

Taşınır satışı-bedelin ödenmesi ve teslim borçlarının vadeye bağlanması- peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-seçimlik haklar

PRATİK ÇALIŞMA-29 237

Eser sözleşmesinin hukukî niteliği-iş görme amacına yönelmiş diğer tipik sözleşmelerden farkı-iş sahibinin ücret ödeme borcu-ücretin belirlenmesi ve çeşitleri-yüklenicinin işi bizzat görme veya kendi yönetiminde gördürme borcu-yüklenicinin teslim borcu-teslim borcunun yeri ve zamanı-götürü ücrette belirlenen bedelin artırılmasının istenememesi-eser sözleşmesinde seçimlik ve ifaya eklenen ceza koşulu ayırımı-sözleşmeden dönülünce ceza koşulunun yitirilmesi (fer'ilik)

PRATİK ÇALIŞMA-30 248

Bağışlama sözleşmesi-taşınmaz bağışlama vaadi-bağışlama vaadinin şekli- elden bağışlama-elden bağışlamanın hukukî niteliği-bağışlayan için ehliyet- bağışlanan için ehliyet-sınırlı ehliyetsiz bağışlananın yasal temsilcisinin veto hakkı-bağışlayanın mirasçısının ifa edilmiş bağışlamadan cayması

PRATİK ÇALIŞMA-31 256

Kredi mektubunun tanımı, hukukî niteliği ve tâbi olduğu hükümler-mektup gönderen, mektup gönderilen ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-mektubun üst limit belirlemeksizin kaleme alınması-kredi borcunun ifa edilmemesi hâlinde mektup gönderene bildirim

PRATİK ÇALIŞMA-32 263

Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımlata- nın bedelsiz nüsha alma hakkı-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı

PRATİK ÇALIŞMA-33 268

Kredi emri-kredi emri veren ve kredi emri alan arasında vekâlet ilişkisi- kredi emri alan ile lehtar arasında kredi açma sözleşmesinin akdedilmesi- kredi emri verenin kefil gibi sorumlu olması-üst sınır belirlemeksizin kredi emri verilmesi-kredi emri vermenin geçerlik şekline tâbi olmaması-kefil gi- bi sorumluluğu inşa eden adi yazılı şekil-tacirler arası fesih, dönme ve te- merrüt ihtarı yazışmalarında ispat şekli

PRATİK ÇALIŞMA-34 274

Vekâlet sözleşmesi-alt ve ikame vekil ayırımı-alt vekilin işlemlerinden asıl vekilin sorumlu olması-uzman (profesyonel) asıl vekilin alt vekilin davra- nışlarından sorumsuz olduğu yönünde klozun hükümsüzlüğü- vekâlet ücreti-müvekkilin masrafları karşılama borcu-müvekkilin hukuka aykırı masrafı karşılamak zorunda olmaması-giderleri karşılama borcunun muaccel olma- sı-vekilin özen borcuna aykırı davranması

PRATİK ÇALIŞMA-35 284

Kira sözleşmesi-müşterek irade beyanı ve toplu hukukî muamele farkı-kefa- let sözleşmesinin geçerlik şekli (nitelikli yazılı şekil)-adi ve müteselsil kefalet ayırımı-belirlilik ilkesinin kefaletteki görünümleri-kira alacağını temin eden kefaletin kapsamı-peşin dava def'inden önceden feragat edilip edile- memesi sorunu (nispi emredici hukuk kuralı)-alacaklının temerrüdü üzerine kefilin borçtan kurtulması

PRATİK ÇALIŞMA-36 292

Tüketim ödüncü sözleşmesinin hukukî niteliği-ispat külfeti-ticarî olmayan tüketim ödüncünde faiz kararlaştırılması-faiz oranı-değiştirilmiş kısmî hü- kümsüzlük-bileşik faiz yasağı-saklama sözleşmesinin hukukî niteliği-saklayanın saklama borcuna aykırı davranışı üzerine saklatanın sözleşmeyi sona erdirmesi

PRATİK ÇALIŞMA-37 299

Yayım sözleşmesi-vekâlet sözleşmesi-vekâletname-mücbir sebep-umulma- yan hâl-hasarın geçişi-yayımlatanın vefatı-bedelsiz nüsha alma hakkı

TEST SORULARI-1 312

Sözleşme Türlerinde Genel Esaslar

TEST SORULARI-2 318

Mülkiyeti Devir Amacı Güden Sözleşmeler

TEST SORULARI-3 328

Kira ve Ödünç

TEST SORULARI-4 337

İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler

TEST SORULARI-5 346

Saklama-Talihe Bağlılık-Üçlü İlişkiler-Kefalet

TEST SORULARININ CEVAP ANAHTARLARI 354

YARARLANILAN WEB SİTELERİ 356
SUNUŞ iv

ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ v

BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ vi

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ vii

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ viii

TEŞEKKÜR ix

KISALTMALAR CETVELİ xvi

PRATİK ÇALIŞMA-1 1

Atipik (karma, birleşik ve sui generis) sözleşmeler-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar hukuku meselelerinden ayırt edilmesi

PRATİK ÇALIŞMA-2 5

Satış sözleşmesi-şahsî/aynî teminat verilmesi-şahsî teminatın kefalet görünümü-asıl borçlu ve teminat veren ayırımı

PRATİK ÇALIŞMA-3 7

İsteğe bağlı (ihtiyarî) açık artırma-ihtiyarî özel artırma-ihtiyarî artırmayla satışta sözleşmenin kuruluşu-mülkiyetin geçişi-hasarın geçişi-davetliler listesinde yer almayan kişinin pey sürmesi

PRATİK ÇALIŞMA-4 15

Satış sözleşmesi-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar huku- ku meselelerinden ayırt edilmesi-satıcının ayıptan sorumluluğu- satılanın ifa yerinden başka bir yere taşınması-satıcının ayıbı bilmemesi-ayıptan sorumlulukta seçimlik haklar-hayvan satışında ayıptan sorumluluk

PRATİK ÇALIŞMA-5 28

Kira sözleşmesinin unsurları ve hukukî niteliği (duvar kiralanması)-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tespit edilmesi- kiracının kiralananı kullanmaya başlamaması-kiralananın üçüncü kişiye satılması

PRATİK ÇALIŞMA-6 34

Konut kirası-hukukî nitelik ve sözleşmenin tâbi olduğu hükümlerin tayin edilmesi-kiracının temerrüdü-kira sözleşmesine muacceliyet şartı konulması-kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması-kiraya verenin alt soyunun

konut veya işyeri ihtiyacı üzerine sözleşmenin sona erdirilmesi-gerçek, sa- mimi ve zorunlu ihtiyaç kıstasları

PRATİK ÇALIŞMA-7 41

Kira sözleşmesinin hukukî niteliği-konut kirası (dağ başında kulübe)- taşınır (karavan) kirası-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tayin edilmesi-kiralananın teslim anında ayıplı olması-kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi-kiracının temerrüdü-kiraya verenin hapis hakkı-hapis hakkının şartları

PRATİK ÇALIŞMA-8 52

Alıcının semen ödeme borcunda temerrüdü-satıcının teslim borcunda temerrüdü-her gecikmenin temerrüde tekabül etmemesi-ihtar gönderme ve süre verme değerlendirmesi yapılmadan biri hakkında temerrüde düştü denilmesinin fahiş hata sayılması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı- zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı- Türk Ticaret Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda ticarî satış ayırımı

PRATİK ÇALIŞMA-9 61

Taksitle satış sözleşmesi-taksitle satış sözleşmesinde geçerlik şekli- mülkiyetin geçişi-yetkili mahkeme-taksitle satış sözleşmesinde muacceliyet kaydı

PRATİK ÇALIŞMA-10 72

Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları

PRATİK ÇALIŞMA-11 78

Bağışlama sözleşmesi-taşınır ve taşınmaz bağışlaması-bağışlama vaadi- yüklemeli bağışlama-koşullu bağışlama-bağışlanan için ehliyet

PRATİK ÇALIŞMA-12 90

Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi- yüklenicinin zamanında işe başlamaması-eser sözleşmesinde ayıptan sorumluluk-seçimlik haklar

PRATİK ÇALIŞMA-13 96

Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi- malzemenin sağlanması-zamanaşımı süresi-teslim borcu-ayıptan sorumluluk-iş sahibinin ayıbı derhal bildirme külfeti ve seçimlik hakları

PRATİK ÇALIŞMA-14 108

Havale-havale eden, havale ödeyicisi ve havale alıcısı arasındaki hukukî ilişkiler

PRATİK ÇALIŞMA-15 114

Kredi emri-kredi emri veren, kredi emri alan ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-kredi emrinin geçerlik şekline tâbi olmaması-emir verenin kefil gibi sorumlu olması-emir verenin kefil gibi sorumlu olmasında yazılı şekil şartı kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği

PRATİK ÇALIŞMA-16 119

Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-adi ortaklık sözleşmesi-aracı pazarlamacı-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-garanti sözleşmesi-üçüncü kişinin fiilini taahhüt-pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi

PRATİK ÇALIŞMA-17 132

Mal değişim sözleşmesinin hukukî niteliği ve tâbi olduğu hükümler-denklik parası-emtianın veya denklik parasının ağır basması-mal değişim sözleşmesinde ayıp ve zapttan sorumluluk-satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin mal değişim sözleşmesine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanması

PRATİK ÇALIŞMA-18 137

Vekâlet sözleşmesi-taşınmaz satışına dair vekâlet-öneriyi derhal reddetmeyen uzman (profesyonel) vekilin kabul etmiş farz olunması-vekilin talimatlara uyma ve iş görme edimini bizzat (şahsen) ifa borcu-vekilin müvekkil tarafından azledilmesi ve azlin sonuçları

PRATİK ÇALIŞMA-19 149

Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımcının eseri hiçbir kısaltma, ekleme ve değişiklik yapmaksızın uygun biçimde çoğaltma borcu-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı-eserin ve basılan nüshaların yok olması

PRATİK ÇALIŞMA-20 160

Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları

PRATİK ÇALIŞMA-21 167

Satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-ihtar gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları

PRATİK ÇALIŞMA-22 173

Beğenme koşuluyla satışın hukukî niteliği-geciktirici iradî şart-sözleşmenin kurulması ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlaması-beğenme koşuluyla satışta mülkiyetin geçişi-satıcının beğenilmeyen satılanın zilyetliğini devralmaması

PRATİK ÇALIŞMA-23 178

Satış sözleşmesinin hukukî niteliği-fatura alınması üzerine kredi kartı slibinin ispat aracı sayılması-satıcının ayıptan sorumluluğu-alıcının gözden ge- çirme (muayene) ve bildirme (ihbar) külfetleri-cam çaydanlığın tuzla buz olması durumunda alıcının seçimlik haklarında eşyanın doğası gereği daralma meydana gelmesi

PRATİK ÇALIŞMA-24 182

Taksitle satış sözleşmesinin hukukî niteliği, tâbi olduğu hükümler ve geçerlik şekli-taksitle satış sözleşmesinde sınırlı ehliyetsizin alıcı olması-alıcının irade açıklamasını geri alması-cayma, fesih, dönme, iptal terimleri arasındaki farklar-muacceliyet klozu

PRATİK ÇALIŞMA-25 189

Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-aracı pazarlamacı-işlem yap- ma yetkisini haiz pazarlamacı-işlem yapma yetkisi vermenin geçerlik şekli- pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-sözleşmenin sona ermesi- işverenin faaliyet konusunu sonradan değiştirmesi-pazarlamacının sözleşmeyi sona erdirme yetkisi ve tazminat hakkı

PRATİK ÇALIŞMA-26 195

İhtiyarî açık artırma yoluyla satış-sözleşmenin tarafları-müzayede yönetici- sinin taraf olmaması-satış sözleşmesinin kurulması-mülkiyetin geçişi-artır- manın iptali-satıcının zapttan sorumluluğu-alt kira sözleşmesi-kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk-kiracının kira bedelini ödeme borcunda temerrüde düşmesi-kiraya verenin hapis hakkı-hukukî ayıp ve zapt kavramlarının ayırt edilmesi-satıcının temerrüdünde zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-cins borcunda ba- tacağı tahmin edilen geminin batmasının kusursuz imkânsızlık olarak nitelenememesi-temerrüt ihtarı gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları-ürün kirasının tanımı, hukukî niteliği, kıstasları, çeşitleri ve taraf- ları-kiralananın işletme usulünün değiştirilmesi-küçük/büyük (esaslı) tamirat ayırımı

PRATİK ÇALIŞMA-27 218

İşyeri kirası-kira parasında artış oranını sınırlayan yasal düzenlemelerin kronolojik olarak araştırılması-önemli ayıpta kiracının bizzat ayıbı giderip tamirat masrafını kira parasından mahsup edememesi (hâkim kararı gerekmesi)-önemli olmayan ayıpta kiracının sözleşmeyi feshedememesi-temizlik ve bakım giderleri-kira sözleşmesinde muacceliyet şartı-Türk Borçlar Kanunu'ndaki bazı hükümlerin yürürlüğünün ertelenmesi-yeni malikin işyeri veya konut gereksinimi-kira sözleşmesinde olağan fesih

PRATİK ÇALIŞMA-28 232

Taşınır satışı-bedelin ödenmesi ve teslim borçlarının vadeye bağlanması- peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-seçimlik haklar

PRATİK ÇALIŞMA-29 237

Eser sözleşmesinin hukukî niteliği-iş görme amacına yönelmiş diğer tipik sözleşmelerden farkı-iş sahibinin ücret ödeme borcu-ücretin belirlenmesi ve çeşitleri-yüklenicinin işi bizzat görme veya kendi yönetiminde gördürme borcu-yüklenicinin teslim borcu-teslim borcunun yeri ve zamanı-götürü ücrette belirlenen bedelin artırılmasının istenememesi-eser sözleşmesinde seçimlik ve ifaya eklenen ceza koşulu ayırımı-sözleşmeden dönülünce ceza koşulunun yitirilmesi (fer'ilik)

PRATİK ÇALIŞMA-30 248

Bağışlama sözleşmesi-taşınmaz bağışlama vaadi-bağışlama vaadinin şekli- elden bağışlama-elden bağışlamanın hukukî niteliği-bağışlayan için ehliyet- bağışlanan için ehliyet-sınırlı ehliyetsiz bağışlananın yasal temsilcisinin veto hakkı-bağışlayanın mirasçısının ifa edilmiş bağışlamadan cayması

PRATİK ÇALIŞMA-31 256

Kredi mektubunun tanımı, hukukî niteliği ve tâbi olduğu hükümler-mektup gönderen, mektup gönderilen ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-mektubun üst limit belirlemeksizin kaleme alınması-kredi borcunun ifa edilmemesi hâlinde mektup gönderene bildirim

PRATİK ÇALIŞMA-32 263

Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımlata- nın bedelsiz nüsha alma hakkı-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı

PRATİK ÇALIŞMA-33 268

Kredi emri-kredi emri veren ve kredi emri alan arasında vekâlet ilişkisi- kredi emri alan ile lehtar arasında kredi açma sözleşmesinin akdedilmesi- kredi emri verenin kefil gibi sorumlu olması-üst sınır belirlemeksizin kredi emri verilmesi-kredi emri vermenin geçerlik şekline tâbi olmaması-kefil gi- bi sorumluluğu inşa eden adi yazılı şekil-tacirler arası fesih, dönme ve te- merrüt ihtarı yazışmalarında ispat şekli

PRATİK ÇALIŞMA-34 274

Vekâlet sözleşmesi-alt ve ikame vekil ayırımı-alt vekilin işlemlerinden asıl vekilin sorumlu olması-uzman (profesyonel) asıl vekilin alt vekilin davra- nışlarından sorumsuz olduğu yönünde klozun hükümsüzlüğü- vekâlet ücreti-müvekkilin masrafları karşılama borcu-müvekkilin hukuka aykırı masrafı karşılamak zorunda olmaması-giderleri karşılama borcunun muaccel olma- sı-vekilin özen borcuna aykırı davranması

PRATİK ÇALIŞMA-35 284

Kira sözleşmesi-müşterek irade beyanı ve toplu hukukî muamele farkı-kefa- let sözleşmesinin geçerlik şekli (nitelikli yazılı şekil)-adi ve müteselsil kefalet ayırımı-belirlilik ilkesinin kefaletteki görünümleri-kira alacağını temin eden kefaletin kapsamı-peşin dava def'inden önceden feragat edilip edile- memesi sorunu (nispi emredici hukuk kuralı)-alacaklının temerrüdü üzerine kefilin borçtan kurtulması

PRATİK ÇALIŞMA-36 292

Tüketim ödüncü sözleşmesinin hukukî niteliği-ispat külfeti-ticarî olmayan tüketim ödüncünde faiz kararlaştırılması-faiz oranı-değiştirilmiş kısmî hü- kümsüzlük-bileşik faiz yasağı-saklama sözleşmesinin hukukî niteliği-saklayanın saklama borcuna aykırı davranışı üzerine saklatanın sözleşmeyi sona erdirmesi

PRATİK ÇALIŞMA-37 299

Yayım sözleşmesi-vekâlet sözleşmesi-vekâletname-mücbir sebep-umulma- yan hâl-hasarın geçişi-yayımlatanın vefatı-bedelsiz nüsha alma hakkı

TEST SORULARI-1 312

Sözleşme Türlerinde Genel Esaslar

TEST SORULARI-2 318

Mülkiyeti Devir Amacı Güden Sözleşmeler

TEST SORULARI-3 328

Kira ve Ödünç

TEST SORULARI-4 337

İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler

TEST SORULARI-5 346

Saklama-Talihe Bağlılık-Üçlü İlişkiler-Kefalet

TEST SORULARININ CEVAP ANAHTARLARI 354

YARARLANILAN WEB SİTELERİ 356
AKBANK
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 209,00    209,00   
2 106,59    213,18   
3 72,45    217,36   
4 55,39    221,54   
5 45,14    225,72   
6 38,32    229,90   
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 209,00    209,00   
2 106,59    213,18   
3 72,45    217,36   
4 55,39    221,54   
5 45,14    225,72   
6 38,32    229,90   
GARANTİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 209,00    209,00   
2 106,59    213,18   
3 72,45    217,36   
4 55,39    221,54   
5 45,14    225,72   
6 38,32    229,90   
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 209,00    209,00   
2 106,59    213,18   
3 72,45    217,36   
4 55,39    221,54   
5 45,14    225,72   
6 38,32    229,90   
YAPI KREDİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 209,00    209,00   
2 106,59    213,18   
3 72,45    217,36   
4 55,39    221,54   
5 45,14    225,72   
6 38,32    229,90   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat