Sepetim (0) Toplam: 0,00
%6
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Olay ve Test Soruları Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Olay ve Test Soruları

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Olay ve Test Soruları

Liste Fiyatı : 140,00
İndirimli Fiyat : 131,60
Kazancınız : 8,40
Taksitli fiyat : 6 x 23,47
9789753686969
772085
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Olay ve Test Soruları
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Olay ve Test Soruları
131.60
SUNUŞ iv

ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ v

BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ vi

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ vii

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ viii

TEŞEKKÜR ix

KISALTMALAR CETVELİ xvi

PRATİK ÇALIŞMA-1 1

Atipik (karma, birleşik ve sui generis) sözleşmeler-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar hukuku meselelerinden ayırt edilmesi

PRATİK ÇALIŞMA-2 5

Satış sözleşmesi-şahsî/aynî teminat verilmesi-şahsî teminatın kefalet görünümü-asıl borçlu ve teminat veren ayırımı

PRATİK ÇALIŞMA-3 7

İsteğe bağlı (ihtiyarî) açık artırma-ihtiyarî özel artırma-ihtiyarî artırmayla satışta sözleşmenin kuruluşu-mülkiyetin geçişi-hasarın geçişi-davetliler listesinde yer almayan kişinin pey sürmesi

PRATİK ÇALIŞMA-4 15

Satış sözleşmesi-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar huku- ku meselelerinden ayırt edilmesi-satıcının ayıptan sorumluluğu- satılanın ifa yerinden başka bir yere taşınması-satıcının ayıbı bilmemesi-ayıptan sorumlulukta seçimlik haklar-hayvan satışında ayıptan sorumluluk

PRATİK ÇALIŞMA-5 28

Kira sözleşmesinin unsurları ve hukukî niteliği (duvar kiralanması)-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tespit edilmesi- kiracının kiralananı kullanmaya başlamaması-kiralananın üçüncü kişiye satılması

PRATİK ÇALIŞMA-6 34

Konut kirası-hukukî nitelik ve sözleşmenin tâbi olduğu hükümlerin tayin edilmesi-kiracının temerrüdü-kira sözleşmesine muacceliyet şartı konulması-kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması-kiraya verenin alt soyunun

konut veya işyeri ihtiyacı üzerine sözleşmenin sona erdirilmesi-gerçek, sa- mimi ve zorunlu ihtiyaç kıstasları

PRATİK ÇALIŞMA-7 41

Kira sözleşmesinin hukukî niteliği-konut kirası (dağ başında kulübe)- taşınır (karavan) kirası-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tayin edilmesi-kiralananın teslim anında ayıplı olması-kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi-kiracının temerrüdü-kiraya verenin hapis hakkı-hapis hakkının şartları

PRATİK ÇALIŞMA-8 52

Alıcının semen ödeme borcunda temerrüdü-satıcının teslim borcunda temerrüdü-her gecikmenin temerrüde tekabül etmemesi-ihtar gönderme ve süre verme değerlendirmesi yapılmadan biri hakkında temerrüde düştü denilmesinin fahiş hata sayılması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı- zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı- Türk Ticaret Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda ticarî satış ayırımı

PRATİK ÇALIŞMA-9 61

Taksitle satış sözleşmesi-taksitle satış sözleşmesinde geçerlik şekli- mülkiyetin geçişi-yetkili mahkeme-taksitle satış sözleşmesinde muacceliyet kaydı

PRATİK ÇALIŞMA-10 72

Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları

PRATİK ÇALIŞMA-11 78

Bağışlama sözleşmesi-taşınır ve taşınmaz bağışlaması-bağışlama vaadi- yüklemeli bağışlama-koşullu bağışlama-bağışlanan için ehliyet

PRATİK ÇALIŞMA-12 90

Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi- yüklenicinin zamanında işe başlamaması-eser sözleşmesinde ayıptan sorumluluk-seçimlik haklar

PRATİK ÇALIŞMA-13 96

Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi- malzemenin sağlanması-zamanaşımı süresi-teslim borcu-ayıptan sorumluluk-iş sahibinin ayıbı derhal bildirme külfeti ve seçimlik hakları

PRATİK ÇALIŞMA-14 108

Havale-havale eden, havale ödeyicisi ve havale alıcısı arasındaki hukukî ilişkiler

PRATİK ÇALIŞMA-15 114

Kredi emri-kredi emri veren, kredi emri alan ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-kredi emrinin geçerlik şekline tâbi olmaması-emir verenin kefil gibi sorumlu olması-emir verenin kefil gibi sorumlu olmasında yazılı şekil şartı kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği

PRATİK ÇALIŞMA-16 119

Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-adi ortaklık sözleşmesi-aracı pazarlamacı-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-garanti sözleşmesi-üçüncü kişinin fiilini taahhüt-pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi

PRATİK ÇALIŞMA-17 132

Mal değişim sözleşmesinin hukukî niteliği ve tâbi olduğu hükümler-denklik parası-emtianın veya denklik parasının ağır basması-mal değişim sözleşmesinde ayıp ve zapttan sorumluluk-satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin mal değişim sözleşmesine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanması

PRATİK ÇALIŞMA-18 137

Vekâlet sözleşmesi-taşınmaz satışına dair vekâlet-öneriyi derhal reddetmeyen uzman (profesyonel) vekilin kabul etmiş farz olunması-vekilin talimatlara uyma ve iş görme edimini bizzat (şahsen) ifa borcu-vekilin müvekkil tarafından azledilmesi ve azlin sonuçları

PRATİK ÇALIŞMA-19 149

Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımcının eseri hiçbir kısaltma, ekleme ve değişiklik yapmaksızın uygun biçimde çoğaltma borcu-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı-eserin ve basılan nüshaların yok olması

PRATİK ÇALIŞMA-20 160

Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları

PRATİK ÇALIŞMA-21 167

Satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-ihtar gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları

PRATİK ÇALIŞMA-22 173

Beğenme koşuluyla satışın hukukî niteliği-geciktirici iradî şart-sözleşmenin kurulması ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlaması-beğenme koşuluyla satışta mülkiyetin geçişi-satıcının beğenilmeyen satılanın zilyetliğini devralmaması

PRATİK ÇALIŞMA-23 178

Satış sözleşmesinin hukukî niteliği-fatura alınması üzerine kredi kartı slibinin ispat aracı sayılması-satıcının ayıptan sorumluluğu-alıcının gözden ge- çirme (muayene) ve bildirme (ihbar) külfetleri-cam çaydanlığın tuzla buz olması durumunda alıcının seçimlik haklarında eşyanın doğası gereği daralma meydana gelmesi

PRATİK ÇALIŞMA-24 182

Taksitle satış sözleşmesinin hukukî niteliği, tâbi olduğu hükümler ve geçerlik şekli-taksitle satış sözleşmesinde sınırlı ehliyetsizin alıcı olması-alıcının irade açıklamasını geri alması-cayma, fesih, dönme, iptal terimleri arasındaki farklar-muacceliyet klozu

PRATİK ÇALIŞMA-25 189

Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-aracı pazarlamacı-işlem yap- ma yetkisini haiz pazarlamacı-işlem yapma yetkisi vermenin geçerlik şekli- pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-sözleşmenin sona ermesi- işverenin faaliyet konusunu sonradan değiştirmesi-pazarlamacının sözleşmeyi sona erdirme yetkisi ve tazminat hakkı

PRATİK ÇALIŞMA-26 195

İhtiyarî açık artırma yoluyla satış-sözleşmenin tarafları-müzayede yönetici- sinin taraf olmaması-satış sözleşmesinin kurulması-mülkiyetin geçişi-artır- manın iptali-satıcının zapttan sorumluluğu-alt kira sözleşmesi-kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk-kiracının kira bedelini ödeme borcunda temerrüde düşmesi-kiraya verenin hapis hakkı-hukukî ayıp ve zapt kavramlarının ayırt edilmesi-satıcının temerrüdünde zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-cins borcunda ba- tacağı tahmin edilen geminin batmasının kusursuz imkânsızlık olarak nitelenememesi-temerrüt ihtarı gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları-ürün kirasının tanımı, hukukî niteliği, kıstasları, çeşitleri ve taraf- ları-kiralananın işletme usulünün değiştirilmesi-küçük/büyük (esaslı) tamirat ayırımı

PRATİK ÇALIŞMA-27 218

İşyeri kirası-kira parasında artış oranını sınırlayan yasal düzenlemelerin kronolojik olarak araştırılması-önemli ayıpta kiracının bizzat ayıbı giderip tamirat masrafını kira parasından mahsup edememesi (hâkim kararı gerekmesi)-önemli olmayan ayıpta kiracının sözleşmeyi feshedememesi-temizlik ve bakım giderleri-kira sözleşmesinde muacceliyet şartı-Türk Borçlar Kanunu'ndaki bazı hükümlerin yürürlüğünün ertelenmesi-yeni malikin işyeri veya konut gereksinimi-kira sözleşmesinde olağan fesih

PRATİK ÇALIŞMA-28 232

Taşınır satışı-bedelin ödenmesi ve teslim borçlarının vadeye bağlanması- peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-seçimlik haklar

PRATİK ÇALIŞMA-29 237

Eser sözleşmesinin hukukî niteliği-iş görme amacına yönelmiş diğer tipik sözleşmelerden farkı-iş sahibinin ücret ödeme borcu-ücretin belirlenmesi ve çeşitleri-yüklenicinin işi bizzat görme veya kendi yönetiminde gördürme borcu-yüklenicinin teslim borcu-teslim borcunun yeri ve zamanı-götürü ücrette belirlenen bedelin artırılmasının istenememesi-eser sözleşmesinde seçimlik ve ifaya eklenen ceza koşulu ayırımı-sözleşmeden dönülünce ceza koşulunun yitirilmesi (fer'ilik)

PRATİK ÇALIŞMA-30 248

Bağışlama sözleşmesi-taşınmaz bağışlama vaadi-bağışlama vaadinin şekli- elden bağışlama-elden bağışlamanın hukukî niteliği-bağışlayan için ehliyet- bağışlanan için ehliyet-sınırlı ehliyetsiz bağışlananın yasal temsilcisinin veto hakkı-bağışlayanın mirasçısının ifa edilmiş bağışlamadan cayması

PRATİK ÇALIŞMA-31 256

Kredi mektubunun tanımı, hukukî niteliği ve tâbi olduğu hükümler-mektup gönderen, mektup gönderilen ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-mektubun üst limit belirlemeksizin kaleme alınması-kredi borcunun ifa edilmemesi hâlinde mektup gönderene bildirim

PRATİK ÇALIŞMA-32 263

Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımlata- nın bedelsiz nüsha alma hakkı-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı

PRATİK ÇALIŞMA-33 268

Kredi emri-kredi emri veren ve kredi emri alan arasında vekâlet ilişkisi- kredi emri alan ile lehtar arasında kredi açma sözleşmesinin akdedilmesi- kredi emri verenin kefil gibi sorumlu olması-üst sınır belirlemeksizin kredi emri verilmesi-kredi emri vermenin geçerlik şekline tâbi olmaması-kefil gi- bi sorumluluğu inşa eden adi yazılı şekil-tacirler arası fesih, dönme ve te- merrüt ihtarı yazışmalarında ispat şekli

PRATİK ÇALIŞMA-34 274

Vekâlet sözleşmesi-alt ve ikame vekil ayırımı-alt vekilin işlemlerinden asıl vekilin sorumlu olması-uzman (profesyonel) asıl vekilin alt vekilin davra- nışlarından sorumsuz olduğu yönünde klozun hükümsüzlüğü- vekâlet ücreti-müvekkilin masrafları karşılama borcu-müvekkilin hukuka aykırı masrafı karşılamak zorunda olmaması-giderleri karşılama borcunun muaccel olma- sı-vekilin özen borcuna aykırı davranması

PRATİK ÇALIŞMA-35 284

Kira sözleşmesi-müşterek irade beyanı ve toplu hukukî muamele farkı-kefa- let sözleşmesinin geçerlik şekli (nitelikli yazılı şekil)-adi ve müteselsil kefalet ayırımı-belirlilik ilkesinin kefaletteki görünümleri-kira alacağını temin eden kefaletin kapsamı-peşin dava def'inden önceden feragat edilip edile- memesi sorunu (nispi emredici hukuk kuralı)-alacaklının temerrüdü üzerine kefilin borçtan kurtulması

PRATİK ÇALIŞMA-36 292

Tüketim ödüncü sözleşmesinin hukukî niteliği-ispat külfeti-ticarî olmayan tüketim ödüncünde faiz kararlaştırılması-faiz oranı-değiştirilmiş kısmî hü- kümsüzlük-bileşik faiz yasağı-saklama sözleşmesinin hukukî niteliği-saklayanın saklama borcuna aykırı davranışı üzerine saklatanın sözleşmeyi sona erdirmesi

PRATİK ÇALIŞMA-37 299

Yayım sözleşmesi-vekâlet sözleşmesi-vekâletname-mücbir sebep-umulma- yan hâl-hasarın geçişi-yayımlatanın vefatı-bedelsiz nüsha alma hakkı

TEST SORULARI-1 312

Sözleşme Türlerinde Genel Esaslar

TEST SORULARI-2 318

Mülkiyeti Devir Amacı Güden Sözleşmeler

TEST SORULARI-3 328

Kira ve Ödünç

TEST SORULARI-4 337

İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler

TEST SORULARI-5 346

Saklama-Talihe Bağlılık-Üçlü İlişkiler-Kefalet

TEST SORULARININ CEVAP ANAHTARLARI 354

YARARLANILAN WEB SİTELERİ 356
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Açıklama
  • SUNUŞ iv

   ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ v

   BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ vi

   ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ vii

   İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ viii

   TEŞEKKÜR ix

   KISALTMALAR CETVELİ xvi

   PRATİK ÇALIŞMA-1 1

   Atipik (karma, birleşik ve sui generis) sözleşmeler-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar hukuku meselelerinden ayırt edilmesi

   PRATİK ÇALIŞMA-2 5

   Satış sözleşmesi-şahsî/aynî teminat verilmesi-şahsî teminatın kefalet görünümü-asıl borçlu ve teminat veren ayırımı

   PRATİK ÇALIŞMA-3 7

   İsteğe bağlı (ihtiyarî) açık artırma-ihtiyarî özel artırma-ihtiyarî artırmayla satışta sözleşmenin kuruluşu-mülkiyetin geçişi-hasarın geçişi-davetliler listesinde yer almayan kişinin pey sürmesi

   PRATİK ÇALIŞMA-4 15

   Satış sözleşmesi-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar huku- ku meselelerinden ayırt edilmesi-satıcının ayıptan sorumluluğu- satılanın ifa yerinden başka bir yere taşınması-satıcının ayıbı bilmemesi-ayıptan sorumlulukta seçimlik haklar-hayvan satışında ayıptan sorumluluk

   PRATİK ÇALIŞMA-5 28

   Kira sözleşmesinin unsurları ve hukukî niteliği (duvar kiralanması)-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tespit edilmesi- kiracının kiralananı kullanmaya başlamaması-kiralananın üçüncü kişiye satılması

   PRATİK ÇALIŞMA-6 34

   Konut kirası-hukukî nitelik ve sözleşmenin tâbi olduğu hükümlerin tayin edilmesi-kiracının temerrüdü-kira sözleşmesine muacceliyet şartı konulması-kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması-kiraya verenin alt soyunun

   konut veya işyeri ihtiyacı üzerine sözleşmenin sona erdirilmesi-gerçek, sa- mimi ve zorunlu ihtiyaç kıstasları

   PRATİK ÇALIŞMA-7 41

   Kira sözleşmesinin hukukî niteliği-konut kirası (dağ başında kulübe)- taşınır (karavan) kirası-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tayin edilmesi-kiralananın teslim anında ayıplı olması-kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi-kiracının temerrüdü-kiraya verenin hapis hakkı-hapis hakkının şartları

   PRATİK ÇALIŞMA-8 52

   Alıcının semen ödeme borcunda temerrüdü-satıcının teslim borcunda temerrüdü-her gecikmenin temerrüde tekabül etmemesi-ihtar gönderme ve süre verme değerlendirmesi yapılmadan biri hakkında temerrüde düştü denilmesinin fahiş hata sayılması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı- zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı- Türk Ticaret Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda ticarî satış ayırımı

   PRATİK ÇALIŞMA-9 61

   Taksitle satış sözleşmesi-taksitle satış sözleşmesinde geçerlik şekli- mülkiyetin geçişi-yetkili mahkeme-taksitle satış sözleşmesinde muacceliyet kaydı

   PRATİK ÇALIŞMA-10 72

   Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları

   PRATİK ÇALIŞMA-11 78

   Bağışlama sözleşmesi-taşınır ve taşınmaz bağışlaması-bağışlama vaadi- yüklemeli bağışlama-koşullu bağışlama-bağışlanan için ehliyet

   PRATİK ÇALIŞMA-12 90

   Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi- yüklenicinin zamanında işe başlamaması-eser sözleşmesinde ayıptan sorumluluk-seçimlik haklar

   PRATİK ÇALIŞMA-13 96

   Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi- malzemenin sağlanması-zamanaşımı süresi-teslim borcu-ayıptan sorumluluk-iş sahibinin ayıbı derhal bildirme külfeti ve seçimlik hakları

   PRATİK ÇALIŞMA-14 108

   Havale-havale eden, havale ödeyicisi ve havale alıcısı arasındaki hukukî ilişkiler

   PRATİK ÇALIŞMA-15 114

   Kredi emri-kredi emri veren, kredi emri alan ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-kredi emrinin geçerlik şekline tâbi olmaması-emir verenin kefil gibi sorumlu olması-emir verenin kefil gibi sorumlu olmasında yazılı şekil şartı kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği

   PRATİK ÇALIŞMA-16 119

   Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-adi ortaklık sözleşmesi-aracı pazarlamacı-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-garanti sözleşmesi-üçüncü kişinin fiilini taahhüt-pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi

   PRATİK ÇALIŞMA-17 132

   Mal değişim sözleşmesinin hukukî niteliği ve tâbi olduğu hükümler-denklik parası-emtianın veya denklik parasının ağır basması-mal değişim sözleşmesinde ayıp ve zapttan sorumluluk-satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin mal değişim sözleşmesine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanması

   PRATİK ÇALIŞMA-18 137

   Vekâlet sözleşmesi-taşınmaz satışına dair vekâlet-öneriyi derhal reddetmeyen uzman (profesyonel) vekilin kabul etmiş farz olunması-vekilin talimatlara uyma ve iş görme edimini bizzat (şahsen) ifa borcu-vekilin müvekkil tarafından azledilmesi ve azlin sonuçları

   PRATİK ÇALIŞMA-19 149

   Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımcının eseri hiçbir kısaltma, ekleme ve değişiklik yapmaksızın uygun biçimde çoğaltma borcu-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı-eserin ve basılan nüshaların yok olması

   PRATİK ÇALIŞMA-20 160

   Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları

   PRATİK ÇALIŞMA-21 167

   Satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-ihtar gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları

   PRATİK ÇALIŞMA-22 173

   Beğenme koşuluyla satışın hukukî niteliği-geciktirici iradî şart-sözleşmenin kurulması ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlaması-beğenme koşuluyla satışta mülkiyetin geçişi-satıcının beğenilmeyen satılanın zilyetliğini devralmaması

   PRATİK ÇALIŞMA-23 178

   Satış sözleşmesinin hukukî niteliği-fatura alınması üzerine kredi kartı slibinin ispat aracı sayılması-satıcının ayıptan sorumluluğu-alıcının gözden ge- çirme (muayene) ve bildirme (ihbar) külfetleri-cam çaydanlığın tuzla buz olması durumunda alıcının seçimlik haklarında eşyanın doğası gereği daralma meydana gelmesi

   PRATİK ÇALIŞMA-24 182

   Taksitle satış sözleşmesinin hukukî niteliği, tâbi olduğu hükümler ve geçerlik şekli-taksitle satış sözleşmesinde sınırlı ehliyetsizin alıcı olması-alıcının irade açıklamasını geri alması-cayma, fesih, dönme, iptal terimleri arasındaki farklar-muacceliyet klozu

   PRATİK ÇALIŞMA-25 189

   Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-aracı pazarlamacı-işlem yap- ma yetkisini haiz pazarlamacı-işlem yapma yetkisi vermenin geçerlik şekli- pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-sözleşmenin sona ermesi- işverenin faaliyet konusunu sonradan değiştirmesi-pazarlamacının sözleşmeyi sona erdirme yetkisi ve tazminat hakkı

   PRATİK ÇALIŞMA-26 195

   İhtiyarî açık artırma yoluyla satış-sözleşmenin tarafları-müzayede yönetici- sinin taraf olmaması-satış sözleşmesinin kurulması-mülkiyetin geçişi-artır- manın iptali-satıcının zapttan sorumluluğu-alt kira sözleşmesi-kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk-kiracının kira bedelini ödeme borcunda temerrüde düşmesi-kiraya verenin hapis hakkı-hukukî ayıp ve zapt kavramlarının ayırt edilmesi-satıcının temerrüdünde zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-cins borcunda ba- tacağı tahmin edilen geminin batmasının kusursuz imkânsızlık olarak nitelenememesi-temerrüt ihtarı gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları-ürün kirasının tanımı, hukukî niteliği, kıstasları, çeşitleri ve taraf- ları-kiralananın işletme usulünün değiştirilmesi-küçük/büyük (esaslı) tamirat ayırımı

   PRATİK ÇALIŞMA-27 218

   İşyeri kirası-kira parasında artış oranını sınırlayan yasal düzenlemelerin kronolojik olarak araştırılması-önemli ayıpta kiracının bizzat ayıbı giderip tamirat masrafını kira parasından mahsup edememesi (hâkim kararı gerekmesi)-önemli olmayan ayıpta kiracının sözleşmeyi feshedememesi-temizlik ve bakım giderleri-kira sözleşmesinde muacceliyet şartı-Türk Borçlar Kanunu'ndaki bazı hükümlerin yürürlüğünün ertelenmesi-yeni malikin işyeri veya konut gereksinimi-kira sözleşmesinde olağan fesih

   PRATİK ÇALIŞMA-28 232

   Taşınır satışı-bedelin ödenmesi ve teslim borçlarının vadeye bağlanması- peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-seçimlik haklar

   PRATİK ÇALIŞMA-29 237

   Eser sözleşmesinin hukukî niteliği-iş görme amacına yönelmiş diğer tipik sözleşmelerden farkı-iş sahibinin ücret ödeme borcu-ücretin belirlenmesi ve çeşitleri-yüklenicinin işi bizzat görme veya kendi yönetiminde gördürme borcu-yüklenicinin teslim borcu-teslim borcunun yeri ve zamanı-götürü ücrette belirlenen bedelin artırılmasının istenememesi-eser sözleşmesinde seçimlik ve ifaya eklenen ceza koşulu ayırımı-sözleşmeden dönülünce ceza koşulunun yitirilmesi (fer'ilik)

   PRATİK ÇALIŞMA-30 248

   Bağışlama sözleşmesi-taşınmaz bağışlama vaadi-bağışlama vaadinin şekli- elden bağışlama-elden bağışlamanın hukukî niteliği-bağışlayan için ehliyet- bağışlanan için ehliyet-sınırlı ehliyetsiz bağışlananın yasal temsilcisinin veto hakkı-bağışlayanın mirasçısının ifa edilmiş bağışlamadan cayması

   PRATİK ÇALIŞMA-31 256

   Kredi mektubunun tanımı, hukukî niteliği ve tâbi olduğu hükümler-mektup gönderen, mektup gönderilen ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-mektubun üst limit belirlemeksizin kaleme alınması-kredi borcunun ifa edilmemesi hâlinde mektup gönderene bildirim

   PRATİK ÇALIŞMA-32 263

   Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımlata- nın bedelsiz nüsha alma hakkı-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı

   PRATİK ÇALIŞMA-33 268

   Kredi emri-kredi emri veren ve kredi emri alan arasında vekâlet ilişkisi- kredi emri alan ile lehtar arasında kredi açma sözleşmesinin akdedilmesi- kredi emri verenin kefil gibi sorumlu olması-üst sınır belirlemeksizin kredi emri verilmesi-kredi emri vermenin geçerlik şekline tâbi olmaması-kefil gi- bi sorumluluğu inşa eden adi yazılı şekil-tacirler arası fesih, dönme ve te- merrüt ihtarı yazışmalarında ispat şekli

   PRATİK ÇALIŞMA-34 274

   Vekâlet sözleşmesi-alt ve ikame vekil ayırımı-alt vekilin işlemlerinden asıl vekilin sorumlu olması-uzman (profesyonel) asıl vekilin alt vekilin davra- nışlarından sorumsuz olduğu yönünde klozun hükümsüzlüğü- vekâlet ücreti-müvekkilin masrafları karşılama borcu-müvekkilin hukuka aykırı masrafı karşılamak zorunda olmaması-giderleri karşılama borcunun muaccel olma- sı-vekilin özen borcuna aykırı davranması

   PRATİK ÇALIŞMA-35 284

   Kira sözleşmesi-müşterek irade beyanı ve toplu hukukî muamele farkı-kefa- let sözleşmesinin geçerlik şekli (nitelikli yazılı şekil)-adi ve müteselsil kefalet ayırımı-belirlilik ilkesinin kefaletteki görünümleri-kira alacağını temin eden kefaletin kapsamı-peşin dava def'inden önceden feragat edilip edile- memesi sorunu (nispi emredici hukuk kuralı)-alacaklının temerrüdü üzerine kefilin borçtan kurtulması

   PRATİK ÇALIŞMA-36 292

   Tüketim ödüncü sözleşmesinin hukukî niteliği-ispat külfeti-ticarî olmayan tüketim ödüncünde faiz kararlaştırılması-faiz oranı-değiştirilmiş kısmî hü- kümsüzlük-bileşik faiz yasağı-saklama sözleşmesinin hukukî niteliği-saklayanın saklama borcuna aykırı davranışı üzerine saklatanın sözleşmeyi sona erdirmesi

   PRATİK ÇALIŞMA-37 299

   Yayım sözleşmesi-vekâlet sözleşmesi-vekâletname-mücbir sebep-umulma- yan hâl-hasarın geçişi-yayımlatanın vefatı-bedelsiz nüsha alma hakkı

   TEST SORULARI-1 312

   Sözleşme Türlerinde Genel Esaslar

   TEST SORULARI-2 318

   Mülkiyeti Devir Amacı Güden Sözleşmeler

   TEST SORULARI-3 328

   Kira ve Ödünç

   TEST SORULARI-4 337

   İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler

   TEST SORULARI-5 346

   Saklama-Talihe Bağlılık-Üçlü İlişkiler-Kefalet

   TEST SORULARININ CEVAP ANAHTARLARI 354

   YARARLANILAN WEB SİTELERİ 356
   Stok Kodu
   :
   9789753686969
   Boyut
   :
   17.0x24.0
   Sayfa Sayısı
   :
   350
   Baskı Sayısı
   :
   6
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • AKBANK
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   131,60   
   131,60   
   2
   66,46   
   132,92   
   3
   45,18   
   135,55   
   4
   34,22   
   136,86   
   5
   27,90   
   139,50   
   6
   23,47   
   140,81   
   ZİRAAT BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   131,60   
   131,60   
   2
   66,46   
   132,92   
   3
   45,18   
   135,55   
   4
   34,22   
   136,86   
   5
   27,90   
   139,50   
   6
   23,47   
   140,81   
   GARANTİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   131,60   
   131,60   
   2
   66,46   
   132,92   
   3
   45,18   
   135,55   
   4
   34,22   
   136,86   
   5
   27,90   
   139,50   
   6
   23,47   
   140,81   
   İŞ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   131,60   
   131,60   
   2
   66,46   
   132,92   
   3
   45,18   
   135,55   
   4
   34,22   
   136,86   
   5
   27,90   
   139,50   
   6
   23,47   
   140,81   
   YAPI KREDİ BANKASI
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   131,60   
   131,60   
   2
   66,46   
   132,92   
   3
   45,18   
   135,55   
   4
   34,22   
   136,86   
   5
   27,90   
   139,50   
   6
   23,47   
   140,81   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kapat